دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها» (مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها» (مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت      

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A.»

گرایش : بازرگانی بین الملل

 

عنوان:

« بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»
(مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل)

 

استاد راهنما:

دکتر  مسعود عموپور

استاد مشاور:

دکتر مرحمت همّت پور

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در طول دو دهه گذشته، صادرات به عنوان یکی از فعالیت­هایی که رشد اقتصادی را تسریع می­بخشند، شناخته شده است. صادرات نقش یک عامل کلیدی را در دست­یابی به مزیت رقابتی در بازار پرتلاطم امروزی، برای شرکت­ها ایفا می­کند. از طرفی ارتباط بین فعالیت­های صادراتی و عملکرد به موضوع بسیار پراهمیتی در تدوین و اجرای استراتژی­ها و نیز عرصه­ی تجارت بین المللی برای شرکت­ها مبدل شده است. در واقع درجه یا مقیاسی که شرکت به اهداف صادراتی خود نایل آمده است را عملکرد صادراتی آن می­نامند. یکی از ابزارهای عمده­ای که عملکرد صادرات را اندازه­گیری می­نمایند، در نظر گرفتن نتایج استراتژیک صادرات می­باشد. نکته­ی اصلی این روش این است که اغلب شرکت­ها دارای مجموعه­ای از اهداف استراتژیک درخصوص صادرات می­باشند. در این دیدگاه دست­یابی به اهداف استراتژیک نظیر: بهبود وضعیت رقابتی و افزایش سهم بازار بایستی به عنوان بخش پراهمیتی از عملکرد صادرات مد نظر قرار گیرد. از طرف دیگر ازجمله عواملی که عملکرد صادرات شرکت­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد، ارتباط شرکت­ها با مشتریان خارجی می­باشد و در این میان مبحث کیفیت ارتباطات جایگاهی بسیار پراهمیت را دارای می­باشد، به دلیل این­که تعیین کننده­ی شدت و استحکام یک رابطه است. در مبحث صادرات، کیفیت ارتباطات اشاره دارد به این­که ارتباطات فراتر از مرزهای ملت­ها توسعه داده می­شود. کیفیت ارتباطات نشان دهنده­ی میزان تمایل برای به اشتراک­گذاری اطلاعات، نگرش رابطه­ی بلندمدت و رضایت­مندی از برقراری رابطه بین صادرکننده و مشتریان خارجی آن می­باشد. ابعاد کیفیت ارتباطات عبارتند از: اشتراک اطلاعات، ارتباطات بلندمدت و رضایت از برقراری ارتباط. این تحقیق درصدد است تاثیر کیفیت ارتباطات با مشتریان را بر عملکرد صادراتی شرکت­ها مورد تحقیق و پژهش قرار دهد. جامعه آماری این مطالعه کارکنان و مدیران شرکت­های تولیدی و صادراتی استان اردبیل هستند که تعداد آن­ها 1100 نفر بوده و نمونه­ای به اندازه 243  نفر از بین آن­ها برای توزیع پرسش­نامه انتخاب شده است. نمونه­گیری به روش تصادفی می­باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی، روش جمع­آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع­آوری اطلاعات در آن پرسش­نامه است. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردیده است. آزمون فرضیه­ها از طریق روش آزمون رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss 18 صورت گرفته است. نتایج حاصل از بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که کیفیت ارتباط با مشتریان تاثیر بسزایی بر عملکرد صادراتی شرکت­های تولیدی و صادراتی استان اردبیل داشته است. و از میان ابعاد کیفیت ارتباطات، متغیر رضایت از برقراری ارتباط بیشترین تاثیر را بر عملکرد صادراتی دارد.

کلمات کلیدی: کیفیت ارتباط، اشتراک اطلاعات، روابط بلندمدت، رضایت از برقراری ارتباط، عملکرد صادرات

فهرست مطالب.. ….صفحه

فصل  اول:کلیات تحقیق

1-1)مقدمه 2

1-2)بیان مساله 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4)اهداف تحقیق. 5

1-5) چهارچوب نظری تحقیق. 6

1-6) فرضیه های تحقیق. 10

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 11

1-8) قلمرو تحقیق. 12

 

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1) بخش اول:مبانی نظری تحقیق 14

2-1-1) مقدمه 14

2-1-2)دلایل ورود شرکت ها به صحنه تجارت بین الملل. 15

2-1-3) فرآیند ورود به بازارهای بین المللی 15

2-1-4) استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی 20

2-1-5)صادرات.. 21

2-1-6)انگیزه های صادراتی شرکت ها 24

2-1-7)موانع صادراتی. 25

2-1-8)عوامل موثر بر صادرات.. 26

2-1-9) توسعه صادرات.. 28

2-1-9-1)نقش سیاست های توسعه صادرات در عملکرد صادرات.. 29

2-1-10)عملکرد صادراتی. 31

2-1-10-1)تعیین کننده های عملکرد صادرات شرکت.. 32

2-1-10-2)عوامل تاثیرگذار بر عملکرد صادرات.. 35

2-1-10-3)سنجش عملکرد صادراتی. 41

2-2-1) مفهوم مشتری و انواع آن. 42

2-2-2)شناخت مشتریان. 45

2-2-3) شناسایی و طبقه بندی مشتریان کلیدی. 47

2-2-4)روند جلب مشتری. 48

2-2-5)حفظ و نگهداری مشتری. 49

2-2-6)تجزیه و تحلیل مشتری در محیط خارجی. 50

2-2-7) برنامه جذب و حفظ مشتریان عمده 50

2-2-8)ایجاد سیستم اندازه گیری سودآوری مشتری. 51

2-2-9)ایجاد سیستم اندازه گیری رضایت مشتری. 51

2-2-10)بازاریابی رابطه ای. 52

2-2-11)ویژگی های بازاریابی رابطه ای. 55

2-2-12)ضرورت ایجاد بازاریابی رابطه ای. 57

2-2-13)مزایای بازاریابی رابطه ای. 58

2-2-14)ارتباط با مشتری. 58

2-2-15)مراحل توسعه ارتباط با مشتری. 60

2-2-16)دانش اقتصادی ارتباط با مشتری. 60

2-2-17)نکات مهم در اجرای استراتژی ارتباط با مشتری. 61

2-2-18)مزایای استراتژی ارتباط با مشتری. 62

2-2-19)زنجیره ارتباطات در روابط تجاری 63

2-2-20)کیفیت ارتباطات 67

2-2-21) تاثیر برنامه های وفادار ساز مشتری بر کیفیت ارتباطات 70

2-2-22) تاثیر کیفیت ارتباطات بر تعهد به رابطه 71

بخش دوم: پیشینه تحقیق. 73

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 ) مقدمه 79

3-2 ) روش تحقیق. 79

3-3) جامعه آماری. 80

3-4) نمونه و روش نمونه گیری. 80

3-5) روش و ابزار جمع آوری داده ها 81

3-5-1 ) روش جمع آوری داده ها 82

3-5-2 ) ابزار جمع آوری داده ها 82

3-5-2-1 ) تدوین پرسشنامه 83

3-5-2-2 ) تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه 85

3-5-2-3 ) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 86

3-6 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها 87

فصل  چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1 ) مقدمه 89

4-2 ) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 89

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق. 93

4-4) آزمون فرضیات تحقیق. 98

4-4-1) فرضیه اصلی. 98

4-4-2) فرضیه های فرعی. 99

فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1) مقدمه 103

5-2) خلاصه تحقیق. 103

5-3) نتایج آمار توصیفی 104

5-4)نتایج حاصل از آمار استنباطی. 106

5-4-1) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی. 106

5-4-2) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول. 107

5-4-3) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم 107

5-4-4) نتیجه حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم 108

5-5) مقایسه نتایج حاصل از آزمون فرضیات با مطالعات انجام شده 108

5-6) مقایسه نتایج آزمون فرضیاتبر اساس سه مولفه کیفیت ارتباط.. 109

5-7) پیشنهادات پژوهش.. 109

5-7-1) پیشنهادات درخصوص فرضیه اصلی.. 109

5-7-2) پیشنهادات درخصوص فرضیه های فرعی.. 110

5-7-2-1) پیشنهادات درخصوص فرضیه فرعی اول. 110

5-7-2-2) پیشنهادات درخصوص فرضیه فرعی دوم 111

5-7-2-3) پیشنهادات درخصوص فرضیه فرعی سوم 111

5-8) پیشنهادات برای تحقیقات آینده 112

5-9) محدودیت های انجام پژوهش.. 112

اشکال، جداول و نمودارها

اشکال

1-1) مدل مفهومی پژوهش.. 10

2-1) بازارمحوری و عملکرد صادرات.. 38

2-2) مدل جامع بازاریابی رابطه 54

جداول

2-1)مجموع انگیزه های صادراتی شرکت ها 24

3-1)پرسشنامه های ارسالی و دریافتی. 81

3-2)صفات کمّی و ارزش عددی گزینه های پرسشنامه 83

3-3)شرح سوالات پرسشنامه 84

3-4)درصد آلفای کرونباخ متغیرها 87

4-1)  توصیف متغییر جنسیت پاسخ دهندگان. 89

4-2) توصیف متغییر سن پاسخ دهندگان. 90

4-3) توصیف متغییر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 91

4-4) توصیف متغییر سنوات خدمت پاسخ دهندگان. 92

4-5) توصیف متغییر نوع استخدام پاسخ دهندگان. 92

4-6) توصیف متغیر کیفیت ارتباطات.. 93

4-7) توصیف متغیر اشتراک اطلاعات.. 94

4-8) توصیف متغیر ارتباط بلندمدت.. 95

4-9) توصیف متغیر رضایت از برقراری ارتباط. 95

4-10) توصیف متغیر عملکرد صادراتی. 96

4-11) توصیف متغیر بهبود وضعیت رقابتی. 97

4-12) توصیف متغیر افزایش سهم بازار 98

4-13)آزمون رگرسیون بین کیفیت ارتباطات وعملکردصادرات.. 99

4-14)آزمون رگرسیون اشتراک اطلاعات وعملکردصادرات.. 99

4-15)آزمون رگرسیون بین ارتباطات بلندمدت وعملکرد صادرات.. 100

4-16)آزمون رگرسیون بین رضایت ازبرقراری ارتباط وعملکرد صادرات.. 100

5-1)مقایسه میزان تاثیر ابعاد کیفیت ارتباطات بر عملکرد صادرات شرکت.. 109

نمودارها

2-1) نمودارفرآیند بین المللی شدن شرکت ها 16

4-1) نمودار میلی متغییر جنسیت پاسخ دهندگان. 89

4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان. 90

4-3) نمودارمیله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 91

4-4) نمودار میله ای سنوات خدمت پاسخ دهندگان. 92

4-5)نمودار میله ای نوع استخدام پاسخ دهندگان. 93

4-6) هیستوگرام  متغیر کیفیت ارتباط. 93

4-7) هیستوگرام  متغیر اشتراک اطلاعات.. 94

4-8) هیستوگرام  متغیر ارتباط بلندمدت… 95

4-9) هیستوگرام  متغیر رضایت از برقراری ارتباط. 96

4-10) هیستوگرام  متغیر عملکرد صادرات… 96

4-11) هیستوگرام  متغیر بهبود وضعیت رقابتی.. 97

4-12) هیستوگرام  متغیر افزایش سهم بازار. 98

پیوست ها

منابع و مآخذ. 114

پرسشنامه 122

خروجی های نرم افزار 126

خلاصه وضعیت.. 131

چکیده لاتین (Abstract) 132

فصل اول

      ( کلیات تحقیق)

1-1) مقدمه

امروزه افزایش رقابت در مقیاس جهانی به افزایش تعداد شرکت­هایی منجر شده است که فرصت­ها را در بازارهای بین المللی جستجو می­کنند تا به اهداف­شان نائل آیند و جایگاه بازار و بقای­شان را حفظ نمایند (دعایی و حسینی رباط، 1389، ص 62). جهانی شدن، فرآیند گام به گام توسعه­ی تجارت بین الملل است که به موجب آن یک شرکت به طور افزایشی، درگیر عملیات تجارت بین المللی، از طریق محصولات خاص در بازارهای منتخب می­شود (کالافسکی[1]، 2009، ص 48). در این میان، صادرات را می­توان نقطه­ی شروعی برای جهانی شدن پنداشت (رحیم نیا و صادقیان، 1390، ص 121). صادرات به صورت ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها تعریف می­گردد (کالافسکی، 2009، ص 48) و در طول دو دهه پیش، همگام با رشد اقتصاد جهانی به عنوان یکی از فعالیت­های اقتصادی که نسبت به دیگر فعالیت­ها رشد بیشتری دارد، مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت صادرات به عنوان یک فعالیت تجاری ضروری برای اقتصاد ملی به شمار می­رود. صادرات در سطح شرکت نیز به عنوان امکانی برای فروش بیشتر، سودآوری بیشتر، استفاده از اقتصاد مقیاس برای کاهش هزینه­های توسعه­ی محصول، افزایش استاندارد زندگی برای مشتریان و بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان تلقی می­شود (لی و هبته-جورجیس[2]، 2004، ص 101). صادرات باعث می­شود که سطوح استخدام، توسعه­ی صنعتی و رفاه ملی افزایش یابد. هم­چنین موجب بهبود عملکرد شرکت­ها، افزایش سودآوری، افزایش حجم فروش و گسترش سهم بازار برای آن­ها می­شود (کوکسال[3]، 2008، ص 417).

روابط بازرگانی بین الملل ابعاد مختلفی را دربرمی­گیرد که اثربخشی شرکت­ها را در بازار بین المللی به ویژه بازار صادرات تحت تأثیر قرار می دهد  .با توجه به شرایط بازار پیچیده و دست­خوش تغییرات مداوم و پی در پی، کسب سریع اطلاعات درخصوص بازار و مشتریان اغلب رمز موفقیت در بازارهای بین المللی است. تحت شرایط متلاطم، احتمال بیشتری وجود دارد که محصولات شرکت متناسب با نیازهای مشتریان و محصولات رقبا نباشد و درنتیجه اثربخشی اقدامات شرکت کاهش می­یابد (دعایی و حسینی رباط، 1389، ص 62). تحقیقات نشان می­دهند كه امروزه  دغدغة اصلی شركت­های بین المللی بهبود عملكرد صادراتی می­باشد (قاسمی و همکاران، 1388، ص 76).

 

1-2) بیان مساله

در طول دو دهه گذشته، صادرات به عنوان یکی از فعالیت­هایی که رشد اقتصادی را تسریع می­بخشند، شناخته شده است. صادرات نقش یک عامل کلیدی را در دست­یابی به مزیت رقابتی در بازار پرتلاطم امروزی، برای شرکت­ها ایفا می­کند و این برتری­ها در نتیجه­ی بهبود موقعیت مالی، افزایش بهره گیری از ظرفیت­های تولیدی، استفاده از تکنولوژی­های برتر و دستیابی به عملکرد مطلوب و مورد انتظار، ایجاد می- گردد (اورال[4]، 2009، ص 140).

انگیزه­ها یا منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. نظریه­ی استوارت میل درخصوص منافع صادرات، با وجودی ­که در قرن 19 میلادی عنوان شد، هنوز هم تازگی خود را حفظ نموده است. استوارت میل با نقل قول از ریکاردو عنوان می­کند که یک کشور از طریق صادرات می­تواند کالاهایی را وارد نماید که خود قادر به تولید آن­ها نیست. منابع و امکانات در مکان­ها و بخش­هایی به­کار گرفته می­شوند که از کارآیی و بهره وری بیشتری برخوردار باشند، روش­های تولیدی مناسب­تری به­کار گرفته شوند و بهره وری افزایش یابد و درنتیجه تولید جهانی به میزان حداکثر خود توسعه می­یابد. بنابراین، صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و با فراهم سازی امکان بهره گیری از صرفه جویی­های مقیاس، بهره­گیری از تکنولوژی­های پیشرفته، امکان تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت در تولید محصولات، می­تواند موجبات افزایش بهره­وری را فراهم سازد. در حقیقت صادرات امکان استفاده از امکانات جهانی برای رشد تولیدات داخلی را مهیا کرده و از این طریق، از محدودیت­های بازار داخلی رهایی یافته و با توسعه­ی مقیاس تولید به منظور صادرات بیشتر به بازارهای خارجی، زمینه­ دست­یابی به رشد و توسعه­ی اقتصادی را فراهم می­آورد. (طیبی و همکاران، 1387، ص 87)

با توجه به اهمیت فزاینده صادرات در دنیای متلاطم امروزی، اکثر شرکت­ها به فکر صادر نمودن کالاهای خویش به خارج از بازارهای داخلی افتاده­اند و هم­چنین ارتباط بین فعالیت­های صادراتی و عملکرد به موضوع بسیار پراهمیتی در تدوین و اجرای استراتژی­ها و نیز عرصه­ی تجارت بین المللی برای شرکت­ها مبدل شده است. (اورال، 2009، ص 146) در واقع درجه یا مقیاسی که شرکت به اهداف صادراتی خود نایل آمده است را عملکرد صادراتی آن می­نامند که این مقیاس شامل: میزان و حجم فروش، سود حاصل از صادرات، رشد فروش و ورود به بازارهای جدید می­باشد (وظیفه دوست و زرین نگار، 1387، ص 8).

از طرف دیگر ازجمله عواملی که عملکرد صادرات شرکت­ها را تحت تاثیر قرار می­دهد، ارتباط میان شرکت­ها با مشتریان خارجی خویش می­باشد. ادغام فلسفه­ی ارتباطات و بازاریابی در نگرش بازاریابی مدرن، اهمیت فزاینده­ی ارتباطات را در فرآیند بازاریابی به روشنی مشخص می­نماید. به منظور دستیابی به تجارت و بازاریابی موفق، مدیریت، توسعه و ارزیابی ارتباطات امری بسیار ضروری می­نماید. در ادبیات مربوط به ارتباطات، تقابل و دوطرفه بودن انگیزش برای ارتباط، یکی از پراهمیت­ترین عوامل موثر بر چگونگی ارتباط می­باشد (کراسبی[5] و همکاران، 1990، ص 68) و کیفیت این ارتباطات نشان دهنده­ی نوعی ارزیابی از شدت و نوع رابطه، نیازها و انتظارات طرفین درگیر در ارتباط از یکدیگر می­باشد که ارزیابی مذکور براساس برخوردها و وقایع موفق و ناموفق پیشین انجام خواهد گرفت (لارسون و لاجرز[6]، 1998، ص 2). مبحث کیفیت ارتباطات جایگاهی بسیار پراهمیت را دارای می باشد، به دلیل اینکه تعیین کننده­ی شدت و استحکام یک رابطه است. برخلاف ارتباطات در یک بازار داخلی، توسعه­ی روابط در بازارهای خارجی تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله: فرهنگ ناهمگون، عوامل اقتصادی متفاوت و دیگر عوامل عمده­ی محیطی قرار می­گیرد. تعیین رابطه میان صادرکنندگان و خریداران خارجی ایشان، بسیار ضروری می باشد زیرا فعالیت­های تجاری با برقراری ارتباط بین دو طرف معامله ایجاد می شود (اورال، 2009، ص 146).

این مطالعه درصدد نشان دادن این مهم است که افراد درگیر در رابطه­ی بازرگانی (صادرکنندگان و شرکت­های خریدار خارجی) در ارتباطات فی مابین چگونه عمل می­کنند. در نتیجه پرسش اساسی مطالعه­ی حاضر این است که:

“آیا کیفیت روابط میان صادرکنندگان و خریداران خارجی ایشان بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر می گذارد؟”

[1] Kalafsky

[2] Lee and Habte-Giorgis

[3] Koksal

[4] Ural

[5] Crosby

[6] Larson and Rogers

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***