دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر لوگوی بانک ملت بر روی عملکرد بانک ملت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی تاثیر لوگوی بانک ملت بر روی عملکرد بانک ملت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(MA)

گرایش ” بازرگانی بین الملل”

عنوان :

بررسی تاثیر لوگوی بانک ملت بر روی عملکرد بانک ملت

استاد راهنما:

دکتر وحید رضا میرابی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2بیان مساله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….2

1-3 سابقه موضوع ………………………………………………………………………………………………………………..4

1-4 اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………..5

1-5 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6 چهارچوب نظری …………………………………………………………………………………………………………..7

1-7 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….8.

1-8 فرضیات یا سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………..9

1-9 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………9

1-10جامعه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..10

1-11 روش نمونه گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………….11

1-12 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………11

1-13 روش تجزیه وتحلیل ………………………………………………………………………………………………….11

1-14تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………..12

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 تعریف برند……………………………………………………………………………………………………………….14

2-3 نام گذاری محصول و انتخاب برند………………………………………………………………………………..15

2-4 ویژگی های یك نام تجاری…………………………………………………………………………………………16

2-5 ویژگی های برند های موفق…………………………………………………………………………………………16

2-6 رفتار مصرف كننده در برابر نام تجاری…………………………………………………………………………..17

2-7 مزایای رقابتی موفقیت یك نام تجاری……………………………………………………………………………17

2-8 مراقبت از نام تجاری…………………………………………………………………………………………………..18

2-9 مروری بر مفاهیم تصویر محصول………………………………………………………………………………….18

2-10 اندازه گیری تصویر محصول………………………………………………………………………………………21

 

الف

2-11 انواع تصویر………………………………………………………………………………………………………..21

2-12 تصویر ذهنی……………………………………………………………………………………………………….23

2-13 ستون های بازاریابی برند……………………………………………………………………………………..23

2-14 رضایت مندی…………………………………………………………………………………………………….25

2-15 ساختن وفاداری برند…………………………………………………………………………………………..27

2-16 بازاریابی وفاداری برند………………………………………………………………………………………..28

2-17 برنامه های وفاداری و احساس تعهد……………………………………………………………………..29

2-18 انواع روش های نام گذاری كالا…………………………………………………………………………..31

2-19 شیوه های برند سازی…………………………………………………………………………………………32

2-20 فرآیند مدیریت استراتژیك برند……………………………………………………………………………34

2-21 شناسایی و ایجاد موقعیت برند……………………………………………………………………………33

2-22 اندازه گیری و تحلیل میزان كارایی برند…………………………………………………………………35

2-23 اندازه گیری و تحلیل میزان كارایی برند…………………………………………………………………35

2-24 رشد و پایداری ارزش برند…………………………………………………………………………………35

2-25 فرصت ها وچالش ها در برندسازی…………………………………………………………………….36

2-26 مدیریت نام تجاری……………………………………………………………………………………………37

2-27 برندسازی خدمات……………………………………………………………………………………………38

2-28 هویت دلنشین بانك ملت………………………………………………………………………………….40

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………44

3-2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………….45

3-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………..46

3-4 تحقیقات کاربردی …………………………………………………………………………………………….47

3-5 مشخصات تحقیقات کاربردى …………………………………………………………………………….48

3-6 تحقیقات توصیفی …………………………………………………………………………………………….49

3-7 روش پیمایشی چیست؟ …………………………………………………………………………………….49

3-8 ویژگیهای روش تحقیق پیمایشی ……………………………………………………………………….49

3-9 مراحل مختلف تنظیم تحقیق پیمایشی ………………………………………………………………….50

3-10 انواع روش پیمایشی ……………………………………………………………………………………….51

3-11 تعریف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………52

 

ب

3-12 مفهوم نمونه ……………………………………………………………………………………………..53

3-13 انواع نمونه احتمالی …………………………………………………………………………………..53

3-14 روشهای برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………….55

3-15 حد نصاب های نمونه ………………………………………………………………………………..55

3-16 ویژگی های یک نمونه ……………………………………………………………………………….56

3-17 فنون جمع‌آوری داده‌ها ……………………………………………………………………………..57

3-18 روایی(اعبتار محتوای) پرسشنامه ………………………………………………………………….58

3-19 پایایی(قابلیت اعتماد) پرسشنامه …………………………………………………………………..59

3-20 پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………73

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………….76

4-2 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………76

4-3 آماده سازی داده ها برای تحلیل …………………………………………………………………….76

4-4 یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………78

4-4-1 ویژگی های جمعیت شناختی ……………………………………………………………………78

4-4-2 توصیف سوالات (شاخص ها) ………………………………………………………………….82

4-4-3 توصیف متغیرهای اصلی ………………………………………………………………………….87

4-4-4 وضعیت نرمال بودن متغیرهای اصلی …………………………………………………………88

4-5 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………..89

4-6 ازمون مدل …………………………………………………………………………………………………90

4-7 بررسی شاخص های برازش ………………………………………………………………………..92

4-8 آزمون فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………….93

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مرور کلی و نتایج آن ……………………………………………………………………………………98

5-2نتایج توصیفی ……………………………………………………………………………………………..99

5-3نتایج آزمون ها ……………………………………………………………………………………………100

5-4محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………….102

5-5پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………..103

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                            صفحه

شکل 2-1 ……………………………………………………………………………………………………………………40

شکل2-2 …………………………………………………………………………………………………………………….41

شکل2-3 …………………………………………………………………………………………………………………….41

شکل2-4 …………………………………………………………………………………………………………………….41

شکل 2-5……………………………………………………………………………………………………………………42

شکل 3-1:  مراحل انجام تحقیق …………………………………………………………………………………….45

شکل 3-2 مدل اندازه گیری متغیرمزایای توضیحی شناختی در حالت ضرایب استاندارد…………64

شکل 3-3 مدل اندازه گیری متغیر مزایای توضیحی شناختی در حالت مقدار t …………………….65

شکل 3-4 مدل اندازه گیری متغیرمزایای عملکردی در حالت ضرایب استاندارد ………………….66

شکل 3-5 مدل اندازه گیری متغیر مزایای عملکردی در حالت مقدار t ………………………………66

شکل 3-6 مدل اندازه گیری متغیرتصویر برند در حالت ضرایب استاندارد…………………………..67

شکل 3-7 مدل اندازه گیری متغیر تصویر برند در حالت مقدار t………………………………………..67

شکل 3-8 مدل اندازه گیری متغیرارزش های آرم برند در حالت ضرایب استاندارد………………68

شکل 3-9 مدل اندازه گیری متغیر ارزش های آرم برند در حالت مقدار t…………………………..69.

شکل 3-10 مدل اندازه گیری متغیرتعهد مشتری در حالت ضرایب استاندارد……………………….70

شکل 3-11 مدل اندازه گیری متغیر تعهد مشتری در حالت مقدار t ……………………………………70

شکل 3-12 مدل اندازه گیری متغیرعملکرد در حالت ضرایب استاندارد………………………………71

شکل 3-13 مدل اندازه گیری متغیر عملکرد در حالت مقدار t ………………………………………….71

شکل 3-14 مدل اندازه گیری متغیرنوع آرم برنددر حالت ضرایب استاندارد………………………..72

شکل 3-15 مدل اندازه گیری متغیر نوع آرم برند در حالت مقدار t……………………………………73

شکل 4-1 نمودار دایره­ای جنس افراد (درصد)………………………………………………………………..78

شکل 4-2 نمودار ستونی سن (درصد)……………………………………………………………………………79

شکل 4-3- نمودار ستونی میزان تحصیلات (درصد) ……………………………………………………….80

شکل 4-4- نمودار ستونی میزان درآمد پاسخگویان(درصد) ……………………………………………..81

شکل 4-5 نمودار ستونی میانگین متغیرهای اصلی……………………………………………………………88.

شکل 4-6 آزمون مدل مفهومی پژوهش در حالت ضرایب استاندارد شده……………………………91

شکل 4-7 آزمون مدل مفهومی پژوهش در حالت مقدار تی (سطح معنی داری)…………………..92

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول3-1 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر مزایای توضیحی شناختی……………………..65

جدول3-2 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر مزایای عملکردی………………………………..66

جدول3-3 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر تصویر برند………………………………………..68

جدول3-4 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر ارزش های آرم برند…………………………..69

جدول3-5 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر تعهد مشتری………………………………………70

جدول3-6 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر عملکرد……………………………………………..72

جدول3-7 مقادیر بار عاملی و مقدار t سوالات متغیر نوع آرم برند………………………………………73

جدول شماره 4-7میزان پایایی به روش همسازی درونی (آلفای کرونباخ)……………………………74

جدول شماره 4-1  جدول فراوانی جنس پاسخگویان……………………………………………………….78

جدول شماره 4-2-  جدول فراوانی سن پاسخگویان………………………………………………………..79

جدول شماره 4-3 جدول فراوانی میزان تحصیلات افراد…………………………………………………….80

جدول شماره 4-4 جدول فراوانی میزان درآمد افراد…………………………………………………………..81

جدول 4-5- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر مزایای توضیحی شناختی…………………….82

جدول 4-6- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر مزایای عملکردی……………………………….83.

جئول 4-7 درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر تصویر برند ………………………………………..84

جدول 4-8- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر ارزش های آرم برند……………………………85.

جدول 4-9- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر تعهد مشتری………………………………………85

جدول 4-10- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر عملکرد…………………………………………..86

جدول 4-11- درصد فراوانی و میانگین سوالات متغیر نوع آرم برند……………………………………87

جدول 4-12 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی………………………………………………….88

جدول 4-13 مقادیر کجی و کشیدگی جهت ارزیابی نرمال بودن متغیرها……………………………..89

جدول 4-14 شاخص های برازش مدل پژوهش………………………………………………………………93

جدول 4-15 آزمون فرضیه های پژوهش، بررسی ضرایب استاندارد شده و مقدار t……………..96

 فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1)مقدمه:

بی گمان صنعت بانکداری یکی از پایه های ارزشمند اقتصاد هر کشوری محصوب میشود.پویایی،اثر بخشی و توانمندی نظام بانکی نه تنها فضای کسب و کار بانکها را منتفع میسازد،بلکه تاثیرات بسیاری بر محیط خارجی و محیط کلان اقتصادی و بازرگانی دارد. امروزه علامت تجاری هم از نظر مصرف کننده ها و هم از نظر تولید کننده ها یکی از اجزاء مهم کالا محصوب میشود.یک نام تجاری خوب به فایده و ارزش کالا افزوده و سبب بوجود آمدن امتیاز مصرف کننده خواهد شد.مصرف کننده ها نسبت به اسامی اگر برای آنها ایجاد ارزش نماید ، وفاداری نشان میدهند.با این تفاسیر تعریفی از برند را یاد آور میشویم:

“یک نام – اصطلاح – علامت –سمبل یا ترکیبی از اینها که قصد شناسایی یک کالا یا خدمت را به فروشنده یا گروهی از فروشندگان را داشته و سبب بازشناسی کالا یا خدمت از کالا یا خدمت رقبا میشود”(کتاب Brand management صفحه ی 9- نوشته ی(Tilde heding-Charlotte f.knudtzen-Mogens bjerre

یک آرم تجاری خوب بر تعهد مشتری به نشان تجاری و عملکرد شرکت اثرگذار میباشد.بدون شک مشتریان میتوانند رابطه ای معنی دار و عمیق با یک نشان تجاری داشته و و این نیز به نوبه ی خود سبب کمتر شدن حساسیت مشتریان نسبت به قیمت شده و هزینه های بازاریابی را کاهش خواهد داد. توجه به این نکته ضروری است که تصویر مثبتی که از برند با تلاشهای بازاریابی شرکت حاصل میآید ابدی نبوده و پیدایش محصولات جدید تر با آرم های زیباتر و نافذ تر بر آن اثر گذار خواهد بود.

2-1)بیان مساله تحقیق :

همان طور که گفته شد مشتریان میتوانند با یک آرم تجاری یک رابطه ی معنی داری را برقرار نمایند. برند دارایی نامحسوسی است که به طور قابل ملاحضه ای بر روی عملکرد تاثیر گذار است.( Morgan & Rego, 2009; Rao, Agarwal, & Dahlhoff 2004)

برند وسیله ی مهمی است برای کمک به ایجاد یک تصویر ذهنی مثبت در ذهن مشتریان و ایجاد تفاوت با محصولات موجود(کاتلر-2004)آرم های تجاری وسیله ای برای حل عدم تشخیص مشتریها بوده(Janiszewski &Meyvis, 2001; MacInnis Shapiro, & Mani 1999) و این موضوع نیز در طول تاریخ به چشم میخورد.برای مثال در چین باستان از نماد اژدها برای بیان قدرت امپراتوری بهره میگرفتند.آرم تجاری علاوه بر وسیله ای برای تمییز ،بلکه وسیله ای برای انتقال معانی و اطلاعاتی درباره ی نشان محصول یا خدمات نیز میتوانند باشند.آرم های خوب میتوانند سبب شهرت یک برند شده و نگرش مشتری ها ،مقصود آنها از خرید و وفاداری آنها به برند را شکل دهند.در واقع تحقیقات قبلی در مورد برند سازی اشاره میکند که آرم ها به عنوان یک نمایش دیداری از معنی و تصویر عمومی اولیه از برند عمل میکنند.(Henderson Cote, 1998;MacInnis et al., 1999; Swartz, 1983).آرم های برند میتوانند بر روی ارزش اقتصادی یک شرکت تاثیر گذار باشند((Schechter, 1993; Van Riel & Van den Ban, 2001.

ریچارد اولیور تعریف وفاداری را اینگونه بیان میدارد:

“وفاداری ،به یک تعهد قوی برای خرید مجدد محصول یا خدمت برتر در آینده اطلاق شده و تا همان محصول یا مارک علی رغم تاثیر رقبا و تلاشهای بازاریابی آنها برای خریده شدن محصولاتشان”(حیدرزاده – 1387)

تعهد نشان تجاری و عملکرد شرکت دو متغیر وابسته و از نظر تئوری به هم مرتبط اند. (strivastava,R.K –shervani,T.A & fahey, L. 1998 )

در این تحقیق سه ساز و کار مجزا اما به هم مرتبط که از طریق آن آرم تجاری برای مشتریان ایجاد ارزش مینماید،بررسی میشود.

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***