دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

عنوان : بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

 

پایان‌ نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (M.A)

گرایش: استراتژیك

عنوان:

بررسی تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام  

استاد راهنما:

دکتر محمد تابان

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه

چكیده 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله تحقیق.. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-4-1 هدف اصلی.. 6

1-4-2 اهداف فرعی.. 6

1-5 فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-5-1 فرضیه اصلی.. 7

1-5-2 فرضیه های فرعی.. 7

1-6تعاریف واژگان. 7

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 10

2-2 توسعه ی منابع انسانی.. 11

2-2-1 مفهوم توسعه ی منابع انسانی.. 11

2-2-2 سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه ی منابع انسانی.. 14

2-2-3 مدل های توسعه منابع انسانی.. 15

2-2-4 مدل های عقلایی توسعه ی منابع انسانی.. 16

2-2-5 مدل های طبیعی توسعه ی منابع انسانی.. 16

2-2-5 رویكرد باز و بسته به توسعه ی منابع انسانی.. 20

2-2-6 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از نیاز. 21

2-2-7 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از فرصت… 21

2-2-8 توسعه ی منابع انسانی مشتق شده از قابلیتها 22

2-2-9 توسعه ی منابع انسانی مدل I-A.. 22

2-2-10 هویت بخشی.. 23

2-2-11 هم آهنگ سازی.. 23

2-2-12 موفقیت… 24

2-2-13 انطباق.. 24

2-3- چابکی سازمانی.. 25

2-3-1 مفاهیم و تعاریف چابکی.. 25

2-3-2 تولید چابک؛ سرآمد روشهای تولیدی.. 29

2-3-3 قواعد کلی تولید چابک… 29

2-3-4 تعاریف تولید چابک 30

2-3-5 مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمان. 30

2-3-6 دلایل نیاز سازمانها به تشکیل سازمان چابک (مجازی) 31

2-3-7 ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی.. 31

2-3-8 اصول و شاخصهای چابكی در بخش دولتی.. 33

2-3-9 ابعاد چابكی در بخش دولتی.. 34

2-3-10 قابلیتهای چابکی : 34

2-3-11 مشخصات معماری سازمان چابک: 37

2-3-12 مدل مفهومی چابك سازی 37

2-4 پیشینه تحقیق.. 39

2-4-1 پیشینه داخلی.. 39

2-4-2 پیشینه خارجی.. 41

2-5  مدل مفهومی‌پژوهش… 44

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه. 46

3-2 روش تحقیق.. 46

3-3 جامعه آماری و حجم نمونه. 47

3-4 روش گردآوری اطلاعات… 47

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات… 47

3-6 روایی و پایایی ابزار گردآوری.. 48

3-6-1 روایی.. 48

3-6-2 پایایی (اعتبار) 48

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 50

 

فصل چهارم: یافتههای تحقیق

4-1 مقدمه. 52

4-2 آمار توصیفی.. 53

4-2-2  وضعیت پاسخگویان بر حسب  سن.. 54

4-2-3 وضعیت تحصیل پاسخگویان. 55

4-2-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب  سابقه خدمت… 56

4-3 آزمون همبستگی پیرسون نتایج دو به دو. 57

4-4 آزمون آلفای کرونباخ.. 58

4-5 الگوسازی معادلات ساختاری : 59

4-6 آزمون فرضیات… 61

4-7 تحلیل چند متغیره 69

4-7-1  پیشبینی متغیر های وابسته با استفاده از تحلیل رگرسیون چند گانه: 69

 

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 72

5-2بیان نتایج (فرضیه اصلی ) 72

5-2-1 نتیجه فرضیه فرعی اول. 73

5-2-2 نتیجه فرضیه فرعی دوم. 74

5-2-3 نتیجه فرضیه فرعی سوم. 74

5-2-4 نتیجه فرضیه فرعی چهارم. 75

5-2-5 نتیجه فرضیه فرعی پنجم. 76

5-2-6 نتیجه فرضیه فرعی ششم. 76

5-2-7 نتیجه فرضیه فرعی هفتم. 77

5-3 پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش… 78

5-4  محدویت‌ها و موانع پژوهش… 80

منابع و مآخذ. 81

پیوست‌ها 88

چكیده انگلیسی.. 109

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                      صفحه

جدول  2-1 تعاریف تولید چابک… 30

جدول 2-2-عوامل موثر بر دست یابی به چابكی از طریق فناوری اطلاعات در سازمان های تولیدی.. 38

جدول 4-1 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس… 53

جدول 4-2 وضعیت پاسخگویان بر حسب سن.. 54

جدول 4-3 وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات… 55

جدول 4-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت… 56

جدول 4-5  آزمون همبستگی پیرسون نتایج دو به دو. 57

جدول 4-6 نتایج حاصل از آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه توسعه منابع سازمانی.. 58

جدول 4-7 ضریب همبستگی پیرسون بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 62

جدول 4-8 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد موفقیت و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 63

جدول 4-9 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد هماهنگ سازی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 64

جدول 4-10 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد انطباق و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 65

جدول 4-11 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد هویت بخشی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 66

جدول 4-12 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد فکری و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 67

جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد نگرشی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 68

جدول 4-14 ضریب همبستگی پیرسون بین بعد شغلی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام 69

جدول 4-15 روش ورود متغیرها، ضریب همبستگی چندگانه، ضریب تعیین ، خطای معیار، سطح معناداری، ضریب تعیین تعدیل شده 70

جدول 4-16 رگرسیون چند متغیره 70

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                      صفحه

نمودار 4-1 وضعیت پاسخگویان بر حسب جنس… 53

جدول 4-2 وضعیت پاسخگویان بر حسب سن.. 54

نمودار 4-3 وضعیت پاسخگویان بر حسب تحصیلات… 55

نمودار 4-4 وضعیت پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت… 56

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                      صفحه

شكل2-1 رابطه ی میان استراتژی سازمان و توسعه‌ی منابع انسانی استراتژیك… 17

شکل 2-2 استراتژی های منابع انسانی.. 18

شكل 2-3 نقاط مرجع استراتژیك… 19

شکل 2-4 رویکردهای مختلف به توسعه منابع انسانی.. 21

شکل2-5 ابعاد چابکی در بخش تولید. 34

شکل 2-6 مبانی چابکی.. 36

شکل 2-7 مدل مفهوم چابک سازی.. 38

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی در دستیابی به چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام انجام گرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از جهت روش و ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران، کارکنان و سرپرستان واحدهای مختلف درسطوح مختلف سازمانی در شرکت آب و فاضلاب استان ایلام می‌باشد.حجم كل جامعه آماری برابر است با 420 نفر (420=N).  که حجم  نمونه  آماری با استفاده از جدول مورگان برابر 201 نفر به دست آمد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه توسعه منابع انسانی تونکه نژاد و داوری (1388) با ضریب پایایی (87/ 0) و چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) با ضریب پایایی(81/0) استفاده شده است.به منظور بررسی موضوع یک فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی تدوین شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و مدل معادلات ساختاری استفاده گردیده، نتایج به دست آمده نشان داد که: رابطه مثبت و معناداری بین مولفه های توسعه منابع انسانی ( بعد موفقیت، بعد هماهنگ سازی، بعد انطباق، بعد هویت بخشی، بعد فکری، بعد نگرشی و بعد شغلی) و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام  وجود دارد پس می‌توان نتیجه گرفت که  بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام ارتباط معناداری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی، چابکی سازمانی ، شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام.

 فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1مقدمه

توسعه منابع انسانی را می توان فرایند توسعه و برانگیختن تخصص های انسانی از طریق توسعه ی سازمانی و آموزش كاركنان و توسعه به منظور عمل كرد تعریف كرد، یا در تعریف دیگر،  توسعه ی منابع انسانی را می توان فرایند یا فعالیتی كوتا ه مدت یا بلندمدت به منظور توسعه دانش، تخصص، بهره وری و رضایت كاری در سطوح مختلف فردی، تیمی، سازمانی یا ملی نامید (مك لین ،2011).

تغییرات فناوری و کاری، بقای سازمانها را تهدید می­کند. تعداد اندکی ازسازمانهای اطلاعاتی می‌توانند نیروهای داخلی خود را تغییر داده و نیروهای خارجی تأثیر گذار را کنترل کنند. اگر چه اکثر سازمانها به اهمیت پاسخگویی سریع به شرایط متغیر بازار آگاه بوده‌اند، اما هرگز نتوانسته‌اند طوری طراحی شوند که قادر به انجام آن باشند. هر سازمانی باید خود را در راستای پاسخگویی به مجموعه‌ای از نیروهای داخلی و خارجی، به صورت چابک طراحی کند. سازمانهای مجازی نمونة کاملی از سازمانهای چابک هستند که امروزه با سرعت بالایی در حال شکل‌گیری هستند و می‌توانند پاسخی به این نیاز جدید باشند (فتحیان و گلچین پور، 1390).

محیط کنونی سازمان ها پیچیده و دشوارتر شده و رهبران سازمان ها با مشکلات غیرقابل پیش بینی روبرو شده اند که انعطاف پذیری بالای آن ها را در رفع مشکلات و مواجهه با محیط پرتلاطم پیرامون سازمان ها می‌طلبد. در برخی از سازمان ها ملاحظه می‌شود که بین عقاید زیربنایی، ارزش ها و مفروضات اعضای سازمان و رهبران هم سویی وجود ندارد که این خود باعث بروز مشکلاتی در تعهد کارکنان نسبت به سازمان شده و سبب عملکرد پائین، غیبت و ترک خدمت کارکنان می‌شود (کورت[1]، 2012).

1-2 بیان مسئله تحقیق

امروزه توسعه منابع انسانی در سازمان‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشر، علوم و تكنولوژی پیشرفت نموده است این تحول و دگرگونی تا حدی است كه عصر حاضر را عصرنیم عمر اطلاعات نامیده‌اند. یعنی دورانی كه در هر 5 سال، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن می‌گردد.

حدود نیمی از مشاغلی كه امروز در بسیاری از كشورها می ‌بینیم در پنجاه سال پیش، وجود نداشته است. تغییر چند‌‌باره فعالیت‌ حرفه‌ای در طول عمركاری، برای مردم روزبه روز عادی‌تر می‌شود. این احتمال كه فرد جوانی مهارتی را بیاموزد و آن را تا حدود سی سال كار خود بدون تغییر بنیادی ادامه دهد دیگر بسیار ضعیف، یا به كلی محال است. در جامعه‌ای كه به سرعت در حال دگرگونی است توسعه منابع انسانی نه تنها مطلوب است بلكه فعالیتی است كه هر سازمانی باید برایش منابعی را در نظر بگیرد تا همواره منابع انسانی كارآمد و مطلعی در اختیار داشته باشد.

سازمانها و موسسات ناچارند که برای رقابت به دنبال چابکی باشند چرا که سازمانهای مدرن با فشار فزاینده‌ای جهت یافتن راههای جدید رقابت کارآمد در بازار پویای جهانی مواجه هستند. چابکی، توانایی سازمان برای عرضه محصولات و خدمات با کیفیت بالا را ارتقا داده و در نتیجه عامل مهمی‌برای اثربخشی سازمان می‌شود. با توجه به اهمیت توسعه منابع انسانی و چابکی، طی بررسی های به عمل آمده در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام در این خصوص پژوهش خاصی صورت نگرفته است. به دلیل گسترش روز افزون ابزار و راه های خدمت رسانی به مردم همچنین به دلیل افزایش سطح تحصیلات و افزایش تعداد کارکنان این شرکت، تحقیق مذکور توجه عمده خود را به این مسأله معطوف داشته است که چنانچه یک سازمان تمامی‌منابع و ملزومات را داشته باشد ولی نتواند نیروی انسانی کارآمدی داشته باشد، نخواهد توانست در کار خود موفق باشد، لذا اگر سازمانی خواهان موفقیت و چابکی باشد بایست اولا نیروی کارآمدی را جذب نماید و ثانیا توجه خاصی به نگهداری و توسعه آنان داشته باشد تا آنکه با انگیزه بیشتری تمایل به خدمت در سازمان داشته باشند. باتوجه به مسایل ذکر شده سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا رابطه ای بین توسعه منابع انسانی و چابکی سازمانی در شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام وجود دارد.

[1] – Korte

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***