دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان

  دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

رشته: مدیریت بازرگانی        گرایش: بازرگانی بین الملل

عنوان:

بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان

مطالعه موردی: صنعت نساجی استان گیلان

استاد راهنما:

 دکترمسعود عموپور 

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 3

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش… 5

1-4 اهداف پژوهش… 6

1-4-1هدف اصلی.. 6

1-4-2 اهداف فرعی.. 6

1-5 چهارچوب نظری تحقیق.. 7

1-6 فرضیه های تحقیق.. 8

1-7 قلمرو پژوهش… 8

1-7-1 قلمرو زمانی.. 8

قلمرو زمانی پژوهش سال 1393 به مدت شش ماه است. 8

1-7-2 قلمرو مکانی.. 8

1-7-3 قلمرو موضوعی.. 8

1-8 تعریف نظری متغیرها 8

1-9 تعریف عملیاتی متغیرها 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 11

2-2 تداعی برند. 11

2-2-1 مروری بر تحولات تاریخی برند. 11

2-2-2 مفاهیم برند. 13

2-2-3  تعاریف برند و معنای برند. 14

2-2-4 چندین وجه یک نام تجاری موفق.. 15

2-2-5 دیدگاه های شناسایی برند. 15

2-2-6 تفاوت لوگو و برند. 16

2-2-7 اهمیت یک برند. 16

2-2-8 مدیریت برند. 17

2-2-9 دانش برند از دید گاه کلر. 18

2-2-10 برند از نظر آکر. 20

2-2-10-1 ارزش ویژه برند. 24

2-2-10-1-1 دیدگاههای مطالعه ارزش ویژه برند. 24

2-2-10-1-2 ابعاد ارزش ویژه ی برند در مدل آکر. 25

2-2-10-2 آگاهی از برند. 26

2-2-10-3  كیفیت ادراك شده 26

2-2-10-4 وفاداری به برند. 27

2-2-10-5 تداعی برند  یا برداشت از برند با همخوانی با برند. 27

2-2-10-6 دیگر دارایی های برند. 30

2-2-11 عوامل تداعی برند. 30

2-2-12 تصویر برند بر اساس تداعی برند. 30

2-3 تداعی های برند مبتنی بر شرکت… 33

2-4 تداعی برند مبتنی بر تجربه. 33

2-5 وفاداری مشتری به برند. 34

2-5-1 تعریف مشتری.. 34

2-5-2 اهمیت مشتری.. 34

2-5-3 تعریف وفاداری مشتری.. 35

2-5-4 مشتری وفادار. 36

2-5-5 عوامل موثر بر وفاداری مشتری.. 37

2-5-6 هرم سازگاری مشتری با برند. 38

2-5-7 وفاداری به برند 39

2-5-8 دوره های وفاداری به برند. 41

2-5-9 شخصیت برند. 45

2-5-10 رضایت مشتری.. 45

2-5-11 دیدگاه تاکر. 46

2-5-12 شاخص های وفاداری به برند. 46

2-5-13 سطوح وفاداری به برند. 46

2-5-14 ابعاد وفاداری به برند. 48

2-5-15 انواع وفاداری به برند. 50

2-6 اعتماد به برند. 51

2-6-1 اعتماد. 51

2-6-2 ابعاد اعتماد. 54

2-6-3 اعتماد مبتنی بر شناخت و مبتنی بر احساس… 54

2-6-4 اعتماد به برند در مفهوم وفاداری مشتری.. 55

2-7 برند های نساجی در ایران. 55

2-8 پیشینه تحقیق.. 56

2-8-1 تحقیقات داخلی.. 56

2-8-2 تحقیقات خارجی.. 58

2-9 مدل مفهومی تحقیق.. 61

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه. 63

3- 2 روش تحقیق.. 63

3-3 جامعه و نمونه آماری.. 64

3-3-1 جامعه آماری.. 64

3-3-2 روش نمونه گیری و حجم نمونه. 64

3-4 روش گرد آوری داده ها 65

3-5 ابزار گردآوری اطلاعات… 66

3-5-1 روایی و پایائی پرسشنامه. 67

3-5-1-1 روائی پرسشنامه. 67

3-5-1-2 پایایی پرسشنامه. 68

3-6 روش های تجزیه و  تحلیل داده ها 69

3-6-1 مدل معادلات ساختاری.. 69

3-6-2 دلایل استفاده از مدل سازی.. 70

فصل چهارم:روش تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه. 73

4-2 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 73

4-2-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 74

4-2-2 توصیف سن پاسخ دهندگان. 75

4-2-3 توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان. 76

4-3 توصیف متغیر های تحقیق.. 77

4-3-1 توصیف متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان. 77

4-3-2 توصیف متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت… 78

4-3-3 توصیف متغیر اعتماد به برند. 79

4-3-4 توصیف متغیر وفاداری.. 80

4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق.. 81

4-5 روابط خطی متغیر ها 81

4-6 تحلیل عاملی تاییدی.. 82

4-6-1 تحلیل عاملی تاییدی متغیر تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط باکارکنان. 83

4-6-1-1شاخصهای برارزش برای مدل اندازه گیری تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط باکارکنان. 84

4-6-2 تحلیل عاملی تاییدی متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت… 84

4-6-2-1 شاخصهای برازش برای مدل تداعی برند مبتنی بر شرکت… 86

4-6-3 تحلیل عاملی تاییدی متغیر اعتماد به برند. 86

4-6-3-1 شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر اعتماد به برند. 87

4-6-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیر وفاداری به برند. 88

4-6-4-1 شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر وفاداری به برند. 89

4-7 آزمون فرضیات… 90

4-7-1 مدل یابی معادلات ساختاری.. 90

4-7-2 تحلیل مسیر فرضیات… 92

4-7-3 اثرات غیر مستقیم. 92

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 95

5-2 نتایج آمار توصیفی.. 95

5-2-1 متغیرهای جمعیت شناختی.. 95

5-2-2 متغیرهای اصلی.. 96

5-3  نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی.. 96

5-4 آزمون همبستگی.. 96

5-5 نتایج تحلیل عاملی تاییدی.. 97

5-5-1 متغیر تداعی برند مبتنی تجربه مرتبط با کارکنان. 97

5-5-2 متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت… 97

5-5-3 متغیر اعتماد به برند. 97

5-5-4 متغیر وفاداری به برند. 97

5-6  نتایج آزمون فرضیات… 98

5-7 پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق.. 102

5-7-1 پیشنهادات کاربردی.. 103

5-8 محدودیتهای تحقیق.. 104

5-9 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 104

منابع و مأخذ. 106

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول2-1) معانی مختلف تصویر برند از دیدگاه دانشمندان. 32

جدول 2-2) دوره های وفاداری به نام و نشان تجاری.. 43

جدول 2-3) انواع وفاداری بر اساس درگیری /تفاوت درک شده. 50

جدول3-1) تعداد سوالات متغیر های پرسشنامه. 66

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 74

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان. 75

جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان. 76

جدول4-4) توصیف متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان. 77

جدول4-5) توصیف متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت… 78

جدول4-6) توصیف متغیر اعتماد به برند. 79

جدول4-7) توصیف متغیر وفاداری.. 80

جدول4-8) آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق.. 81

جدول4-9) ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 82

جدول 4-10: شاخصهای برازش متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان. 84

جدول 4-11: شاخصهای برازش تداعی برند مبتنی بر شرکت… 86

جدول 4-12: شاخصهای برازش متغیر اعتماد به برند. 87

جدول 4-13: شاخصهای برازش متغیر وفاداری به برند. 89

جدول 4-14: شاخصهای برازش مدل کلی تحقیق.. 92

جدول 4-15: مسیرهای مستقیم مورد بررسی.. 92

جدول 4-16: مسیرهای غیرمستقیم مورد بررسی.. 93

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار4-1) نمودار دایرهای جنسیت پاسخ دهندگان. 74

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان. 75

نمودار 4-3) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان. 76

نمودار4-4) هیستوگرام متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان. 77

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت… 78

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر اعتماد به برند. 79

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر وفاداری.. 80

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت بار عاملی.. 83

نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر کارکنان در حالت ضرایب معناداری.. 84

نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت در حالت بار عاملی.. 85

نمودار 4-11) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت در حالت ضرایب معناداری.. 85

نمودار 4-12) مدل تحلیل عاملی تاییدی اعتماد به برند در حالت بارهای عاملی.. 86

نمودار 4-13) مدل تحلیل عاملی تاییدی اعتماد به برند در حالت ضرایب معناداری.. 87

نمودار 4-14) مدل تحلیل عاملی تاییدی وفاداری به برند در حالت بارهای عاملی.. 88

نمودار 4-15) مدل تحلیل عاملی تاییدی وفاداری به برند در حالت ضرایب معناداری.. 89

نمودار 4-16) مدل تحقیق در حالت ضرایب معناداری.. 91

نمودار 4-17) مدل تحقیق در حالت ضرایب ساختاری.. 91

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل1-1 الگوی مفهومی تحقیق.. 7

شکل 2-1) ابعاد دانش برند کلر. 19

شکل 2-2) مدل ارزش ویژه برند، اکر (1991) 22

شکل 2-3) پیشایند ها و پیامد های ارزش ویژه برند. 22

شکل 2-4) مدل تشریحی ارزش ویژه نام و نشان تجاری آکر. 23

شکل2-5) هرم سازگاری مشتری با برند. 38

شکل 2- 6) هرم وفاداری.. 47

شکل 2-7) تاثیر وفاداری نگرشی بر افزایش وفاداری رفتاری.. 50

شکل2-1 الگوی مفهومی تحقیق.. 61

چکیده

افزایش رقابت در بخش صنعت و افزایش سطح دانش و آگاهی مشتریان باعث توجه بیشتر به حفظ مشتریان شده است. موضوع وفاداری و اعتماد مشتری به برند و عوامل موثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، و یکی از عوامل ایجاد و افزایش وفاداری و اعتماد مشتری تداعی برندی است که در ذهن مشتری ایجاد می‎‎شود. این تحقیق توضیح می‎‎دهد که چگونه مشتریان برند های صنعت نساجی به وفاداری و اعتماد دست می‎‎یابند. وهمچنین تاثیر تجربه مستقیم بر ادراک نام تجاری را براعتماد و وفاداری توضیح می‎‎دهد.این تحقیق از لحاض روش و اجرا از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی با رویکرد علی است و از نظر هدف از نوع کاربردی می‎‎باشد. در این تحقیق روابط میان تداعی های مبتنی بر تجربه و تداعی های مبتنی بر شرکت بر اعتماد و وفاداری مشتریان بررسی گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق مشتریان صنعت نساجی  استان گیلان می‎‎باشد و اطلاعات لازم از 310 پرسشنامه که توسط مشتریان صنعت نساجی استان گیلان تکمیل شده جمع آوری  شده است و با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج این پژوهش نشان می‎‎دهد که ؛اعتماد بر وفاداری به برند تاثیر دارد، تداعی مبتنی بر شرکت بر اعتماد برند تاثیر دارد، تداعی مبتنی بر شرکت بر وفاداری برند تاثیر دارد، تداعی برند مبتنی بر شرکت بر وفاداری مشتریان به برند از طریق اعتماد به نام تجاری موثر است، تداعی برند مبتنی بر تجربه کارکنان شرکت بر تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است، تداعی برند مبتنی برتجربه مرتبط با کارکنان بر اعتماد به برند موثر است، تداعی مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر وفاداری به برند تاثیر ندارد، تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر اعتماد به برند از طریق تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است و تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر وفاداری مشتریان از طریق تداعی برند مبتنی بر شرکت موثر است.

 

واژگان کلیدی: وفاداری به برند، اعتماد به برند، تداعی های برند، تداعی  برند مبتنی بر تجربه، تداعی برند مبتنی بر شرکت، برند

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1مقدمه

یکی از عوامل مهم در شکل گیری وفاداری مشتریان به محصولات و خدمات و در حالت کلی به برند یک سازمان، تصویری است که از آن برند در ذهن مشتریان نقش می‎‎بندد. از این رو شرکت ها برای برند خود سرمایه گذاری های وسیع و بلند مدت به  خصوص در زمینه تبلیغات، پیشبرد فروش و بسته بندی در نظر می‎‎گیرند؛ زیرا می‎‎دانند که قدرت بازار آنها ناشی از ایجاد برند محصولات آنان است و برند قوی وفاداری مشتریان را برایشان به همراه می‎‎آورد.(کاپفرر[1] به نقل از عزیزی و همکاران، 1391، ص106) طی دهه های گذشته، ارزش یک شرکت بر حسب املاک، سپس دارایی های ملموس، کارخانه ها و تجهیزاتش اندازهگیری می‎‎شد. با این حال، امروزه محققان علم اقتصاد و مدیریت به این نتیجه رسیده اند که ارزش واقعی یک شرکت، جایی بیرون از آن، یعنی در اذهان خریداران بالقوه قرار دارد. قیمت یک محصول، ارزش پولی آن را می‎‎سنجد، اما برند، آن محصول را معرفی و جنبه های متمایزش را آشکار می‎‎کند.(کاپفرر به نقل از سلطان حسینی، 1390، ص88) با نگاهی توسعه گرا به عقبه کشور های پیشرفته به وضوح در می‎‎یابیم که صنایع نساجی به عنوان صنایع مادر و پایه ای نقش مهم، ارزنده و تعیین کننده ای در توسعه و ثبات آنان داشته و دارد. این کشور ها بخش مهمی از موفقیت های خود را مدیون گسترش این صنعت در مراحل اولیه صنعتی شدن بوده اند.انقلاب صنعتی با ماشینی شدن تولید منسوجات آغاز شده است. (افخمی، 1392، ص21) با دوباره پا گیری این صنعت در استان، مدیران بازاریابی باید به دنبال مفاهیم بازاریابی از جمله وفاداری، اعتماد و تداعی و تصویر برند های داخلی در اذهان مشتریان باشند تا آینده ای روشن در پاگیری مجدد این صنعت در استان باشد. لذا در این پژوهش قصد بر این است که به بررسی تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان صنعت نساجی استان گیلان برآییم. در این فصل ضمن ارائه ی بیان مسئله، موضوعات مرتبط به اهداف تحقیق، چهارچوب نظری تحقیق، فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژگان مورد استفاده در این تحقیق شرح داده شود.

 1- 2 بیان مسئله

امروزه با توجه به گسترش تکنولوژی و امکانات، شرکت ها نیز با تبلیغات گسترده برند خود در پی ثبات بین افراد هستند. در این میان، شرکت هایی موفق ترند که روش هایی را در جهت وفاداری مشتریان به برند خود داشته باشند. آگاهی از نام و نشان بر کیفیت ادراک مشتریان تأثیر می‎‎گذارد و به طور مستقیم به وفاداری آنها می‎‎انجامد، همچنین امروزه برندها در بسیاری از جنبه های زندگی انسان راه یافته اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر داشته و حتی گاهی اوقات معرف آنها هستند. (رشیدی و رحمانی، 1392، ص65).

با وجودی که بیش از 30 سال کار مداوم در جهت غنای دانش برند در اروپا و آمریکا انجام شده، این مفهوم در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است.فقدان دانش برندو ابعاد آن و مدیریت برند صحیح در ایران نتیجه ای جز فروش روزافزون برند های خارجی و انزوای محصولات داخلی به همراه نداشته است.(شمس، 1387، ص2)متا سفانه باید اذعان کرد که مطالعات صورت گرفته درباره برند، نام و نشان، اهمیت و ابعاد آن در ایران بسیار محدود و انگشت شمار است. به نظر می‎‎رسد که این بعد از بازاریابی موردی بی توجهی و بی مهری اهل قلم و مدیران بازاریابی قرار گرفته است.این در حالی است که شرکت‎های جهانی بیش از نیمی از موفقیتهای فروش خودرا به خصوص در میان مصرف کنندگان کشورهای در حال توسعه مدیون برند و نام و نشان جهانی خود هستند. چه بسا که کیفیت و خدمات ارائه شده ی محصولات ایرانی در حد رقبا ی خارجی خود باشد، اما گرایش و تمایل مصرف کنندگان به برند خارجی بیشتر است. این موارد و موارد بسیار دیگر حاکی از آن است که گویا در دنیای رقابتی امروز این برندها هستند که به فروش می‎‎رسند. مدیران بازاریابی در کشور ما باید به این امر توجه کنند که همان قدر که کیفیت و خدمات حیاتی است، توجه به برند و نام و نشان تجاری نیز اهمیت دارد و در ایجاد مزیت رقابتی و وفاداری مشتریان موثمر ثمر است.(سید جوادین و شمس، 1386، ص75) بنابراین این ضروری است که شرکتها برای رشد و گسترش حضور خود در بازار به ارزیابی نقش علایم تجاری خود در شکل گیری وفاداری مشتریان و جلب اعتماد آنها پرداخته تا راهبردهای بازاریابی خود را جهت ایجاد یک برند قوی در بازار و در رقابت با رقبا به منظور جذب مشتریان وفادار تدوین کنند(سید جوادین و همکاران، 1389، ص61).

در صنعت نساجی بحث رضایت ووفاداری  مشتری بسیار مهم و اساسی است و با توجه به ورود بسیاری از کشور ها به این صنعت روز به روز مبحث مشتری و برند که عامل نگهدارنده مشتری برای این صنایع است مهم و مهمتر میشود.(کرامتی ونیکزاد شهریور، 1389، ص68) در کاوش هایی که در غاری نزدیک دریای خزر به عمل آمد، تکه پارچه ای بافته شده از پشم گوسفند و موی بز کشف شد که آزمایش کربن  بنابراین ضروری است که شرکت ها برای رشد و توسعه موقعیت خود در بازار به ارزیابی و عمر آن را6500 سال پیش از میلاد مسیح تخمین زد. کشف این تکه پارچه که قدیمی ترین بافته یافته شده در ایران محسوب می‎‎شود، مبین قدمت صنعت نساجی در شمال ایران است.این پیشینه تاریخی موجب شده تا استان گیلان از دیر باز به عنوان قطب نساجی کشور شناخته شود و جایگاه منحصر به فردی در این زمینه نسبت به دیگر استان ها داشته باشد.اما این صنعت در حال حاضر از جایگاه واقعی خود فاصله دارد و در چند سال گذشته زیان های چشمگیری به آن وارد شده است، زیرا در جریان خصوصی سازی بیشترین ضرر را متحمل و از سوی دیگر خسارات وارده ناشی از برف سال1383 نیز مزید بر علت شد و موجب تعطیلی برخی از کارخانجات مانند ایران پوپلین، پوشش، خاور و فومنات را به دنبال داشت. (افخمی، 1392، ص95) با دوباره پا گیری این صنعت در استان، مدیران بازاریابی باید به دنبال مفاهیم بازاریابی از جمله وفاداری، اعتماد و تداعی و تصویر برند های داخلی در اذهان مشتریان باشند تا آینده ای روشن در پاگیری مجدد این صنعت در استان باشد.

درواقع امروزه مدیریت تداعی برند حوزه ای با اهمیت فزاینده در مدیریت بازاریابی به شمار می‎‎آید، به ویژه وقتی سازمان ها تلاش هایشان را به سمت مخابره پیام های ناملموس و پیچیده سوق می‎‎دهد. برند یک ابزار مهم رابطه ای در مجموعه مدیریت است و به دو دلیل برای مصرف کنندگان با ارزش اند: 1.به این دلیل که آنها ریسک ادراک شده مصرف را کاهش می‎‎دهند و 2. به این دلیل که آنها در هزینه تصمیم گیری صرفه جویی می‎‎کنند(حیدرزاده و همکاران، 1390، ص 71). از سوی دیگر اعتبار برند، یک عنصر اصلی در هرم ارزش برند مشتری مدار می‎‎باشد که نشان دهنده یک حالت از عکس العمل مشتری نسبت به برند است. این با تصور ما از اعتبار برند به عنوان نشان دهنده رابطه یک مشتری با یک برند در خلال زمان سازگار است (سوئینی و سوات[2]، 2008، ص181)

در مطالعه حاضر سعی داریم تا تداعی برند را بر اعتماد و وفاداری مشتریان بررسی کنیم. در واقع مسئله اصلی تحقیق اینست که چگونه با نام تجاری مختلف می‎‎توان به اعتماد و وفاداری قویتر مشتریان دست یافت؟ در این مطالعه حاضر میان تداعی های برندی که ناشی از تصویر شرکت است (تداعی برند مبتنی بر شرکت) با آن دسته از تداعی هایی که مبتنی بر تجربه است، تمایز قائل می‎‎شویم.

[1] Copferor

[2] Sweeney & Swait

تعداد صفحه : 138

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***