دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصولات در شرکتهای دانایی محور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

گرایش :تولید

عنوان : بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصولات در شرکتهای دانایی محور

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته :

مدیریت صنعتی گرایش تولید

عنوان:

بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر کیفیت محصولات در شرکتهای دانایی محور

استاد راهنما:

دکتر اکبر عالم تبریز

استاد مشاور:

دکتر کیومرث بحرینی

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: 2

1ـ 1 مقدمه: 3

1-2- بیان مساله: 4

1ـ 3ـ ضرورت و اهمیت تحقیق: 5

1ـ 4: اهداف پژوهش: 6

1-4-1 هدف اصلی: 6

1-4-2: اهداف فرعی: 6

1-5- فرضیه های تحقیق: 6

1-5-1 فرضیه اصلی: 6

1-5-2: فرضیه های فرعی: 6

1-6- تعاریف عملیاتی و مفهومی تحقیق: 7

1-6-1  استراتژی انسان محور: 7

1-6-2  استراتژی سیستم محور: 7

1-6-3  استراتژی پویا: 7

1-6-4  کیفیت محصول: 7

فصل دوم: 8

مقدمه: 9

بخش اول: دانش و مدیریت دانش.. 10

2-1-1- مفهوم دانش… 10

2-1-2- دانش سازمانی و انواع آن. 10

2-1-3- ویژگیهای دانش سازمانی.. 12

2-1-4- مدیریت دانش… 13

2-1-5-تعاریف مدیریت دانش… 14

2-1-6-اهمیت مدیریت دانش… 14

2-1-7- ابزارهای مدیریت دانش.. 15

2-1-8-عوامل اساسی موفقیت در مدیریت دانش… 16

بخش دوم: استراتژیهای مدیریت دانش.. 17

2-2-1- استراتژی های مدیریت دانش… 17

2-2-2- الگوهای استراتژی مدیریت دانش… 18

2-2-2-1-استراتژی های مدیریت دانش نوناکا و تاکاشی (1995 میلادی) 19

2-2-2-2-مطالعات هانسن و همکاران   (1999 میلادی) 21

2-2-2-3- مطالعات بات  (2002 میلادی) 21

2-2-3- استراتژی های مدیریت دانش و سازمان. 24

2-2-4- عوامل تاثیرگذار بر انتخاب استراتژی مدیریت دانش… 26

2-4-2-1استراتژی های انسان محور. 28

2-4-2-2- استراتژی های سیستم محور. 28

2-4-2-3-استراتژی های پویا. 28

2-2-5- مدیریت دانش و سازمان های دانایی محور. 29

بخش سوم: کیفیت محصولات.. 31

-1-3-2کیفیت.. 31

3-2-2 کیفیت ادراک شده. 31

3-23 مفهوم جدید کیفیت.. 32

3-25 اهمیت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان. 32

2-4 پیشینه پژوهش.. 34

2-4-1 پیشینه خارجی.. 34

2-4-2 پیشینه داخلی.. 35

فصل سوم: 37

مقدمه. 38

3-1) روش تحقیق. 38

3-3-1- طبقه بندی بر اساس هدف.. 38

3-3-2- طبقه بندی بر اساس روش… 39

3-2) روش و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات.. 40

3-2-1) پرسشنامه. 40

3-3) روایی و پایایی پرسشنامه. 41

3-3-1) روایی پرسشنامه. 41

3-3-2) پایایی پرسشنامه. 41

3-4) جامعه و نمونه آماری. 43

3-5)روشها و تکنیکهای تحلیل آماری. 44

3-5-1) آزمون كولموگروف – اسمیرنف… 44

3-5-3) ضریب همبستگی و مدل رگرسیون. 44

فصل چهارم: 46

4-1) آمار توصیفی. 47

4-1-1) توصیف اعضای نمونه براساس جنسیت ، سطح تحصیلات و  سابقه شغلی.. 47

4-1-2) شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای کمی تحقیق.. 48

4-2) آمار استنباطی. 48

4-2-1) ضرایب همبستگی.. 49

4-2-2) آزمون فرضیه اصلی.. 50

4-2-3) آزمون فرضیه های فرعی.. 53

فصل پنجم: 55

مقدمه: 56

5 ـ 1 بحث و نتیجه گیری: 57

5-1-1بحث و نتیجه گیری از فرضیه نخست: 57

5-1-2 پیشنهادات کاربردی بر اساس فرضیه نخست: 58

5-1-3 بحث و نتیجه گیری از فرضیه دوم: 58

5-1-4 پشنهادات کاربردی بر اساس فرضیه دوم: 59

5-1-5بحث و نتیجه گیری از فرضیه سوم: 59

5-1-6پشنهادات کاربردی بر اساس فرضیه سوم: 60

5-1-7 بحث و نتیجه گیری از فرضیه اصلی: 60

5 ـ 2 ـ پیشنهادات برای تحقیقات آتی: 62

5 ـ 3 ـ محدودیت های تحقیق: 63

فهرست منابع فارسی و انگلیسی: 64

پیوست ها و ضمائم: 69

خروجیهای نرم افزار: 71

Abstract: 75

چکیده:

در عصر دانش، عدم استفاده از مزایای دانش می­تواند تاثیرات منفی بر روی عملکرد و نوآوری سازمان­های امروزی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی­های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات در شرکت­های دانایی محور می­باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع روش و ماهیت از نوع توصیفی – پیمایشی و از نوع هدف کاربردی می­باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارکنان شرکت‎های مستقر در پارک‎ علم و فن‎آوری دانشگاه‎های تهران می­باشد. برای جمع آوری داده­ها، محقق از پرسشنامه استاندارد که روایی آن مورد تایید استاد راهنما و خبرگان بوده است و همچنین پایایی آن نیز توسط آلفای کرونباخ مورد تایید واقع شده است، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع آوری شده محقق از نرم افزار SPSS استفاده کرده است. نتایج گویای این است که استراتژی­های مدیریت دانش بر روی کیفیت محصولات تاثیر گذار است. در انتها پیشنهاد می­شود که مدیران شرکت­های دانایی محور، بسته به سطح توانمندی کارکنان خود از این استراتژی­ها برای بهبود عملکرد خود استفاده نمایند.

 

کلمات کلیدی: استراتژیهای­ انسان محور، استراتژی­های سیستم محور، استراتژیهای پویا، کیفیت محصول

 

فصل اول:

«کلیات وطرح تحقیق»

 

1ـ 1 مقدمه:

ابداعات نوآوری گرایش بسیار شدیدی به دانش، تخصص و تعهدات کارمندان به عنوان ورودی­های کلیدی در فرآیند خلق ارزش دارد. این در حالی است که سازمان­ها با نوآوری پذیری بالاتر، در پاسخ به تغییرات محیطی و همچنین گسترش قابلیت­های جدید که به آن­ها برای دستیابی به عملکرد بالاتر کمک می­کند، موفق­تر خواهند شد. از­طرف دیگر دیدگاه دانش محور ، سازمان­ها را به عنوان مخازن دانش و شایستگی مجسم می کند.(سابرامین،2005)این درحالی است که نظریه نوآوری (براساس دیدگاه سازمانی و مدیریت دانش)یکپارچگی توسعه و کاربرد دانش را تسهیل می کند(مونتز،2004).

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت محصولات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش تولیدی فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان­هایی که به سطح بالاتری از کیفیت محصولات دست می یابند، سطوح بالاتری از رضایتمندی مشتریان را به عنوان مقدمه­ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت(گوداف و هایر،2008).

در حال حاضر شركت ها و سازمان های بسیاری در جهان بر روی مدیریت دانش سرمایه گذاری كرده اند. علی رغم  موفقیت برخی، سازمان های بسیار زیادی نیز با شکست مواجه شده­اند. به نظر می­رسد یك سری از شرایط، موقعیت­ها و چالش­ها منجر به موفقیت یا شكست نهایی فعالیت مدیریت دانش در سازمان می­شود، بنابراین قبل از این كه منابع كمیاب سازمان در چنین حوزه پر ریسكی سرمایه­گذاری شود ، مدیریت باید به دنبال ابزاری باشد تا عدم اطمینان پروژه مدیریت دانش را كاهش دهد. همچنین عدم وجود مكانیزم های صحیح ارزیابی وضعیت جاری سازمان برای اجرای مدیریت دانش و یا توسعه فعالیت های مدیریت دانش، این نوع سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یك هزینه اضافی تبدیل نموده است. بدین صورت برای هدفمند نمودن استفاده از دانش به عنوان مزیت رقابتی و راهبردی و نیز سازماندهی مراحل توسعه مدیریت دانش در سازمان،  شناخت وضعیت موجود سازمان در زمینه مدیریت دانش و تعیین عوامل مؤثر برتصمیم گیری یك سازمان برای به كارگیری و بهبود مدیریت دانش امری ضروری و حیاتی است .به عبارتی دیگرانجام تحلیلی عمیق از سطح بلوغ سازمان در زمینه مدیریت دانش امری ضروری است. بلوغ سازمان در مدیریت دانش، میزان قابلیت ها و توانمندی های یك سازمان در ابعاد مختلف مؤثر بر مدیریت دانش است.هر سازمان، با توجه به فعالیت هایی كه در زمینه مدیریت دانش انجام داده، در سطحی از بلوغ قرار می گیرد كه این سطح نشان دهنده وضعیت جاری سازمان در زمینه مدیریت دانش است.

تعداد صفحه : 86

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***