دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت تحول

عنوان : بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش  (مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی – مدیریت تحول

عنوان :

بررسی تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش

(مورد مطالعه: شرکت برق منطقه ای تهران)

 

استاد راهنما :

دكتر فریدون عبد صبور

نیمسال اول سال تحصیلی

94-93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2)بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………………. 3

1-4)اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5) چارچوب نظری ……………………………………………………………………………………………………… 5

1-6)فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….7

1-7)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. 7

1-8)قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم- ادبیات تحقیق

بخش اول: آموزش

2-1-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1-2)تعریف آموزش………………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3)تئوری های آموزش………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-3-1)نظریه های مکتب یادگیری رفتاری…………………………………………………………………………16

2-1-3-1-1)نظریه شرطی سازی کلاسیک……………………………………………………………………………..17

2-1-3-1-2)نظریه شرطی سازی وسیله ای……………………………………………………………………………17

2-1-3-1-3)نظریه شرطی سازی عامل…………………………………………………………………………………17

2-1-3-2)نظریه های مکتب یادگیری شناختی……………………………………………………………………….17

2-1-3-2-1)نظریه یادگیری شناختی –اجتماعی بندورا…………………………………………………………..18

2-1-3-2-2)نظریه رشد شناختی پیاژه………………………………………………………………………………….18

2-1-4)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………………….. 21

2-1-5)عوامل موثر بر آموزش……………………………………………………………………………………………. 26

بخش دوم: مدیریت دانش

2-2-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2-2-2)تعریف مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………..29

2-2-3)تئوری های مدیریت دانش……………………………………………………………………………………… 32

2-2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 34

2-2-5)عوامل موثر بر مدیریت دانش…………………………………………………………………………………… 36

2-2-6) معرفی پروژه مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای تهران ……………………………………..  38

بخش سوم: اثربخشی سازمانی

2-3-1)مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 41

2-3-2)تعریف اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………………… 41

2-3-3)تئوری های اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………….. 42

2-3-3-1)رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………….42

2-3-3-2)رویکرد سیستمی………………………………………………………………………………………………….42

2-3-3-3)رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………………………………43

2-3-3-4)رویکرد ارزشهای رقابتی………………………………………………………………………………………..43

2-3-4)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی………………………………………………………………………………. 43

2-3-5)عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………………… 44

2-3-6) تاریخچه شرکت برق منطقه ای تهران ……………………………………………………………………… 46

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

2-4-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 54

2-4-2)تحقیقات انجام گرفته در خارج………………………………………………………………………………… 54

2-4-3)تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………………………………………………………………………. 55

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-2)فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 57

3-3) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 58

3-4)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………….. 59

3-5)نمونه تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………… 59

3-6)حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-7)روش گردآوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 61

3-8) ابزار گردآوری داده های تحقیق ………………………………………………………………………………… 61

3-9)روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………. 61

3-9-1)روایی(اعتبار)………………………………………………………………………………………………………….62

3-9-2)پایایی(اعتماد)…………………………………………………………………………………………………………62

3-10) روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………. 63

 

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 66

4-2)توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………….. 67

4-3)توصیف متغیر های تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 71

4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….76

4-5) فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 76

4-6)بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی…………….78

4-7)آمار استنباطی بررسی تاثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر نتایج تحقیق……………………………..79

 

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2)توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………… 83

5-2-1)نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………….83

5-2-2)توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………..83

5-3)نتایج آزمون فرضیه ها و مدل تحقیق………………………………………………………………………… 88

5-4)مقایسه نتایج آزمون فرضیه ها با نتایج پیشینه تحقیقات انجام شده……………………………….. 89

5-5)پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها……………………………………………………………… 90

5-6) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 92

5-7)پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………..93

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… 95

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………. 99

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………. 105

 

فهرست جداول:

جدول 2-1)آثار و اهمیت آموزش…………………………………………………………………………………… 24

جدول 2-2)عوامل موثر بر آموزش…………………………………………………………………………………. 26

جدول 2-3)انواع چرخه حیات مدیریت دانش ………………………………………………………………… 32

جدول 2-4)آثار و اهمیت مدیریت دانش………………………………………………………………………… 35

جدول 2-5) عوامل موثر بر مدیریت دانش………………………………………………………………………. 36

جدول 2-6)آثار و اهمیت اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………. 44

جدول 2-7) عوامل موثر بر اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………. 45

جدول 3-1) تعداد پرسشنامه توزیع شده و برگشت داده شده……………………………………………. 59

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سئوالات پرسشنامه…………………………….. 63

جدول 4-1)توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 67

جدول4-2) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………….. 68

جدول 4-3)توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان……………………………………………… 69

جدول 4-4)توصیف متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان………………………………….. 70

جدول 4-5) توصیف متغیر آموزش … …………………………………………………………………………. 71

جدول 4-6) توصیف متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 72

جدول 4-7) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………… 73

جدول 4-8)توصیف متغیر اثربخشی……………………………………………………………………………… 75

جدول 4-9)آزمون کولموگروف – اسمپرنف برای متغیر تحقیق…………………………………………76

جدول 4-10)ضریب همبستگی بین آموزش و اثربخشی سازمانی………………………………………76

جدول 4-11) آزمون رگرسیون سلسله  چندگانه  بین آموزش…………………………………………..77

و اثربخشی سازمانی با توجه به فرایند مدیریت دانش

جدول 4-12) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه بین رابطه آموزش مهارت…………………………….78

و اثربخشی سازمانی با توجه به ابعاد فرایند مدیریت دانش

جدول 4-13) آزمون اثربخشی سازمانی با توجه به جنسیت……………………………………………….79

جدول4-14) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سن بر اثربخشی……………………………….79

جدول4-15) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین تحصیلات بر اثربخشی………………………80

جدول4-16) آزمون تحلیل واریانس برای بررسی بین سابقه و اثربخشی……………………………..80

جدول 4 –  17 ) آزمون رگرسیون بین آموزش………………………………………………………………..81

و اثربخشی سازمانی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی

جدول 5-1) توصیف معیارهای آموزش………………………………………………………………………….. 84

جدول 5-2) توصیف ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………….. 84

جدول 5-3) توصیف معیار های مدیریت دانش……………………………………………………………….. 85

جدول 5-4) توصیف معیارهای اثربخشی………………………………………………………………………… 87

فهرست نمودارها:

نمودار4-1) نمودار میله ای متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………………………. 67

نمودار4-2) نمودار میله ای متغیر سن پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 68

نمودار4-3) نمودار میله ای متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………… 69

نمودار 4-4) نمودار میله ای متغیر سابقه خدمتی در سازمان پاسخ دهندگان……………………………. 70

نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام متغیر آموزش…………………………………………………………………….. 71

نمودار 4-6)نمودار هیستوگرام متغیر مدیریت دانش…………………………………………………………….. 72

نمودار 4-7)نمودار راداری ابعاد مدیریت دانش………………………………………………………………….. 73

نمودار 4-8)نمودار هیستوگرام متغیر اثربخشی……………………………………………………………………. 75

فهرست شکل ها

شکل 1-1)مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 6

شکل 2-1)فرآیند آموزش کارکنان ………………………………………………………………………………….. 20

شکل 2-2) مدل جامع مدیریت دانش دانشگاه علم و صنعت………………………………………………. 34

 

چکیده:

بنا به نتایج بدست آمده از بسیاری از تحقیقـات و همچنین مشاهدۀ سیر فعـالیت سازمان ها و شرکتها؛  می توان دریافت که در محیط به شدت رقابتی امروز، فشار شدیدی برای بهبود بهره وری وجود دارد. و اثربخشی سازمانی نیز، قسمتی از بهره وری است. از طرفی ثابت شده است كه توفیق یك سازمان در گرو برخورداری از یك نظام آموزش منسجم و پویاست؛ تنها با داشتن چنین نظامی، سازمان می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی، همگام بوده و در میان سازمان های دیگر از جایگاه شایسته ای برخوردار شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعۀ سطح اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران با توجه به آموزش و مدیریت دانش می باشد تا به این سئوال کلیدی پاسخ دهد که آیا آموزش می تواند بر اثربخشی سازمانی تاثیر بگذارد. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی با تأكید بر روابط بین متغیرها است. جامعه آماری پژوهش حاضر، نیروهای ستادی شرکت برق منطقه ای تهران به تعداد 750 نفر است که با استفاده از نمونه گیری غیر احتمالی هدفدار، تعداد 109 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنـامه استاندارد جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به منظور کسب یافته های توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 20 انجام گردید.

نتایج نشان می دهد آموزش بر اثربخشی سازمانی شرکت برق منطقه ای تهران تاثیر مثبت گذاشته و همچنین فرآیند های مدیریت دانش توانسته است رابطه آموزش بر اثربخشی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد.

واژگان کلیدی: آموزش، اثربخشی سازمانی، فرآیند های مدیریت دانش، شرکت برق منطقه ای تهران

فصل اوّل

مقدمه:

این فصل ابتدا به بیان مساله تحقیق پیش رو می پردازد، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق را بیان می دارد، و بعد از ذکر اهداف تحقیق وارد بحث چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی تحقیق می گردد. در ادامه با بیان فرضیات این تحقیق و تعریف متغیرهای آن دنبال شده و در آخر نیز قلمرو تحقیق از لحاظ موضوعی، مکانی و زمانی ذکر می شود.

  • بیان مساله تحقیق: (امیدی, تندنویس, & احمدمظفری, 1391) (صادقی & محتشمی, 1389).

نقش سازمانها در فرایند توسعه جوامع بر همگان روشن است و این سؤال همواره مطرح است که چرا برخی سازمانها در ایفای وظایف خود موفق و برخی ناموفق اند. پاسخ به چنین سؤال هایی، مستلزم انجام مطالعات و تحقیقات وسیع در زمینه عوامل مرتبط با اثربخشی سازمانها می باشد. محققان با تحقیق در باب سازمانهای مختلف، به عوامل کلیدی و مشترکی پی برده اند که تمرکز اصلی تحقیقات آتی را شکل داد(امیدی و همکاران  1391). بنا به نتایج بدست آمده از بسیاری از تحقیقات و همچنین مشاهده ی سیر فعالیت سازمان ها و شرکتها می توان دریافت که در محیط به شدت رقابتی امروز، فشار شدیدی برای بهبود بهره وری وجود دارد(Moghareh Abed & Haghighi, 2009) و اثربخشی سازمانی نیز، قسمتی از بهره وری است. از طرفی ثابت شده است كه توفیق یك سازمان در گرو برخورداری از یك نظام آموزش منسجم و پویاست؛ تنها با داشتن چنین نظامی، سازمانی می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی، همگام بوده و در میان سازمان های دیگر از جایگاه شایسته ای برخوردار شود(صادقی و محتشمی، 1389). اثربخشی سازمانی به عنوان مهّم ترین هدف هر سازمان، مقصدی است كه تمام تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به آن صورت می گیرد(محرابی و همکاران، 1391).(محرابی et al., 1391).

عوامل متعددی بر اثربخشی سازمانی تاثیر گذار است ولی در تحقیق حاضر محقق در نظر دارد تاثیر آموزش بر اثربخشی سازمانی را با نقش تعدیلگر فرآیند مدیریت دانش در شرکت برق منطقه تهران مورد بررسی قرار دهد. لازم به ذکر است اکثر سازمان های دولتی برای آموزش کاربردی، برنامه های متعددی دارند و به این امر توجه می نمـایند. از طرفی مدیریت دانـش، نیز ابزار اصلـی افزایش اثربخشی در سـازمان ها می باشد. شرکت برق منطقه ای تهران با توجه به حساسیت حوزه فعالیت و همچنین با اعلام اهداف و آرمان های خود تحت عنوان ” توجه بیشتر به آموزشهای درون سازمانی با هدف ایجاد فرهنگ یادگیری سازمانی” و ” تأكید بر بهره وری منابع انسانی در تمامی سطوح” ؛ همچنین با داشتن 3000 نفر پرسنل و تحت پوشش قرار دادن 8  میلیون مشترک در استان قم و البرز و تهران، جامعه آماری مناسبی برای اجرای تحقیق حاضر شناسایی گردید.

جهان امروز، جهان تغییر و تحول است. به ندرت روزی بدون نوآوری و تغییر در تولید یا وضعیت خدمات می گذرد. در چنین شرایطی بیشتر سازمان ها به دنبال راه حلی برای تطبیق با این شرایط هستند. راه حلی که توسط بیشتر صاحب نظران عنوان شده، آموزش و بهسازی منابع انسانی است. با توجه به این مطلب، بیشتر سازمان ها بیش از پیش توجه خود را به دوره های آموزشی به منظور بهسازی منابع انسانی، معطوف داشته اند. از این رو، نقش آموزش و بازآموزی در سازمان ها حائز اهمیت است؛ بگونه ای که امر آموزش یکی از مهم ترین دل مشغولی های مدیران و سیاست گذاران سازمان های اثربخش را تشکیل می دهد(صادقی و محتشمی، 1389).(صادقی & محتشمی, 1389).

آموزش یکی از پیچیده ترین وظایف در هر سازمانی است که منجر به توانمندی نیروی انسانی موجود می گردد؛ آموزش، ضمن تضمین موفقیت نیروی انسانی، نیل به اهداف سازمانی با اثربخشی بیشتر را نیز موجب می گردد. بنابراین یکی از عواملی که تاثیر زیادی بر اثربخشی سازمانی دارد و می تواند در بهبود آن نقش مهمی را ایفا نماید، آموزش نیروی انسانی است (همان منبع).(صادقی & محتشمی, 1389).

شرکتهای بسیار زیادی در سرتاسر دنیا میلیون ها دلار برای آموزش کارکنانشان هزینه می کنند تا آنها بتوانند مهارتها و دانش لازم را بدست بیاورند؛ ولی هیچ ضمانتی وجود ندارد که این آموزش، منجر به عملکرد بهتر شود. این شرایط مخصوصا زمانی رخ می دهد که آموزش های برگزار شده در فعالیت های روزمره کارکنان اجرایی نشود، یا به سایرین منتقل نگردد(Rahman et al., 2013).

آموزش به تنهایی منجر به افزایش و بهبود اثربخشی سازمانی نخواهد شد؛ زیرا تمام دانش و مهارت ارائه شده در آموزش بطور صحیح و کاملی به سازمان انتقال نیافته و پیاده سازی نمی شود. به عبارت دیگر، برای کسب مزایای کامل حاصل از آموزش ها، دانش و مهارت باید از طریق آموزش منتقل شده و افراد باید از آن استفاده مولد نمایند(Dirani, 2012).

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***