دانلود پایان نامه ارشد:بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مالی

عنوان : بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:مدیریت بازرگانی    گرایش:مالی

عنوان:

بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی فدایی

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-4-1 هدف اصلی. 6

1-4-2 اهداف فرعی. 6

1-5 فرضیه های تحقیق.. 7

1-6 مدل مفهومی تحقیق.. 7

1-7 تعریف اصطلاحات و واژه ها 8

1-7-1 تعریف مفهومی. 8

1-7-1-1 عملکرد آموزشی. 8

1-7-1-2 منابع مالی. 8

1-7-2 تعریف عملیاتی. 8

1-7-2-1 عملکرد آموزشی. 8

1-7-2-2 منابع مالی. 8

1-8 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) 9

1-8-1 قلمرو زمانی. 9

1-8-2 قلمرو مکانی. 9

1-8-3 قلمرو موضوعی. 9

1-9 جمع‌بندی.. 10

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول: عملکرد آموزشی

2-1 عملکرد آموزشی.. 13

2-1-1 مقدمه. 13

2-1-2 مفهوم عملکرد 13

2-1-3 مدیریت عملکرد 14

2-1-4 ارزیابی عملکرد 16

2-1-5 اهمیت و ضرورت بررسی عملکرد 17

2-1-6 فرآیند مدیریت عملكرد 17

2-1-7 تعریف آموزش.. 19

2-1-8 آموزش و پرورش.. 19

2-1-9 ارزیابی عملکرد آموزشی. 20

2-1-10 ارزشیابی پیشرفت تحصیلی. 21

2-1-11 رویكردها و الگوهای ارزشیابی آموزشی. 22

2-1-11-1 رویكرد مبتنی بر هدف.. 22

2-1-11-2 رویكرد مبتنی بر مدیریت.. 22

2-1-11-3 رویكرد مبتنی بر مصرف كننده 23

2-1-11-4 رویكرد مبتنی بر نظر متخصصان. 23

2-1-11-5 رویكرد مبتنی بر اختلاف نظر متخصصان. 23

2-1-11-6 رویكرد طبیعت گرایانه مبتنی بر مشاركت كنندگان. 23

بخش دوم: منابع مالی

2-2 منابع مالی.. 25

2-2-1 مقدمه. 25

2-2-2 تعاریف منابع مالی. 25

2-2-3 انواع منابع مالی. 26

2-2-3-1 دولتی. 26

2-2-3-2 فعالیت های شبه تجاری. 27

2-2-3-3 امانی. 27

2-2-4 منابع مالی آموزش و پرورش.. 27

2-2-4-1 كفایت منابع مالی. 28

2-2-4-2 كارایی منابع مالی. 31

2-2-4-3 توزیع منابع مالی. 32

2-2-4-4 اعتبارات دولتی(سرانه) 32

2-2-4-5 کمک های بخش مردمی. 33

2-2-4-6 کمک های بخش دولتی. 33

2-2-5 روش های تأمین منابع مالی آموزش و پرورش.. 34

2-2-6 نقش دولت در تأمین منابع مالی آموزش و پرورش.. 34

بخش سوم: پیشینه تحقیق

2-3 پیشینه تحقیق.. 37

2-3-1 تحقیقات داخلی. 37

2-3-2 تحقیقات خارجی. 38

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

بخش اول: کلیات روش تحقیق

3-1 کلیات روش تحقیق.. 42

3-1-1 مقدمه. 42

3-1-2 جامعه، نمونه و روش نمونه گیری. 42

3-1-3 جمع آوری و طبقه بندی داده ها 43

3-1-3-1 منابع کتابخانه ای. 43

3-1-3-2 نرم افزار آماری و اقتصاد سنجی. 43

3-1-4 معرفی الگوی رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیات تحقیق. 44

3-1-4-1 مدل استفاده شده برای فرضیه اصلی. 44

3-1-4-2 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی اول. 44

3-1-4-3 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی دوم 44

3-1-4-4 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی سوم 44

3-1-4-5 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی چهارم 45

3-1-4-6 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی پنجم 45

3-1-4-7 مدل استفاده شده برای فرضیه فرعی ششم 45

3-1-5 آزمون فرضیه ها 45

3-1-5-1 مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 46

3-1-5-2 نرمال بودن. 46

3-1-5-3  ناهمسانی واریانس.. 47

3-1-5-4 خود همبستگی. 48

3-1-5-5 هم خطی. 49

3-1-5-6 مانایی متغیرها 49

بخش دوم: مدل داده های تلفیقی و روشهای تخمینی

3-2-1 مقدمه. 52

3-2-2 انواع مدل داده های تلفیقی. 52

3-2-3 مدل داده های تلفیقی ایستا 53

3-2-3-1 مدل ضرایب ثابت (CCM) 53

3-2-3-2 مدل اثرات ثابت (FEM) 53

3-2-3-3 مدل اثرات تصادفی(REM) 53

3-2-4 مدل داده های تلفیقی پویا 54

3-2-5 تکنیک های تخمین سیستم معاملات. 54

3-2-5-1 روش حداقل مربعات معمولی(ols) 54

3-2-5-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 55

3-2-5-3 روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) 55

3-2-6 آزمون های مربوط به انتخاب مدل تخمین در داده ای تلفیقی ایستا 56

3-2-6-1 آزمون CHOW… 56

3-2-6-2 آزمون هاسمن. 57

3-2-7 خلاصه و نتیجه گیری. 57

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 59

4-2 آماره توصیفی داده های تحقیق.. 59

4-3 نتایج آزمون های اولیه و تخمین ها 61

4-3-1 فرضیه فرعی اول. 61

4-3-1-1 آزمون  چاو فرضیه فرعی اول. 62

4-3-1-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی اول. 62

4-3-1-3 آزمون فرضیه فرعی اول بر حسب مدل های تعیین شده 63

4-3-2 فرضیه فرعی دوم 64

4-3-2-1 آزمون چاو ( CHOW ) فرضیه فرعی دوم 65

4-3-2-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی دوم 65

4-3-2-3 آزمون فرضیه فرعی دوم بر حسب مدل های تعیین شده 66

4-3-3  فرضیه فرعی سوم 67

4-3-3-1 آزمون چاو فرضیه فرعی سوم 67

4-3-3-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی سوم 68

4-3-3-3  آزمون فرضیه فرعی سوم بر حسب مدل های تعیین شده 69

4-3-4 فرضیه فرعی چهارم 70

4-3-4-1 آزمون چاو (CHOW ) فرضیه فرعی چهارم 71

4-3-4-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی چهارم 71

4-3-4-3 آزمون فرضیه فرعی چهارم بر حسب مدلهای تعیین شده 72

4-3-5 فرضیه فرعی پنجم 73

4-3-5-1 آزمون چاو ( CHOW ) فرضیه فرعی پنجم 73

4-3-5-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی  پنجم 74

4-3-5-3 آزمون فرضیه فرعی پنجم برحسب مدل های تعیین شده 75

4-3-6 فرضیه فرعی ششم 76

4-3-6-1 آزمون چاو (CHOW ) فرضیه فرعی ششم 76

4-3-6-2 آزمون هاسمن فرضیه فرعی ششم 77

4-3-6-3 آزمون فرضیه فرعی ششم بر حسب مدل های تعیین شده 77

4-4 آزمون مانایی.. 78

4-5 خلاصه و نتیجه گیری.. 80

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 82

5-2 نتایج امار توصیفی.. 82

5-3 نتایج امار استنباطی.. 83

5-3-1 فرضیه  فرعی اول. 85

5-3-2 فرضیه فرعی دوم 85

5-3-3 فرضیه فرعی سوم 85

5-3-4 فرضیه فرعی چهارم 86

5-3-5 فرضیه فرعی پنجم 86

5-3-6 فرضیه فرعی ششم 87

5-4 محدودیت های پژوهش… 87

5-5 پیشنهادات برای محققان آتی.. 88

منابع و مأخذ 89

پیوست.. 94

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 4-1 معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیر های مدل. 60

جدول 4-2 اماره های تو صیفی متغیر های تحقیق. 60

جدول 4-3 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی اول. 62

جدول 4-4 خروجی آزمون  هاسمن  فرضیه فرعی اول. 63

جدول 4-5 تخمین مدل خطی  فرضیه فرعی اول. 64

جدول 4-6 آزمون دوربین واتسون. 64

جدول 4-7  خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی دوم 65

جدول 4-8 خروجی آزمون  هاسمن  فرضیه فرعی دوم 66

جدول 4-9 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی دوم 66

جدول 4-10 خروجی آزمون دوربین واتسون. 67

جدول 4-11 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی سوم 68

جدول 4-12 خروجی آزمون هاسمن فرضیه فرعی سوم 69

جدول 4-13 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی سوم 70

جدول 4-14 آزمون دوربین واتسون فرضیه فرعی سوم 70

جدول 4-15 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی چهارم 71

جدول 4-16 نتیجه آزمون هاسمن فرضیه فرعی چهارم 72

جدول 4-17 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی چهارم 72

جدول 4-18 آزمون دوربین واتسون. 73

جدول 4-19 آزمون چاو فرضیه فرعی پنجم 74

جدول 4-20 آزمون هاسمن فرضیه فرعی پنجم 74

جدول 4-21 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی پنجم 75

جدول 4-22 آزمون دوربین واتسون فرضیه فرعی پنجم 75

جدول 4-23 خروجی آزمون چاو فرضیه فرعی ششم 76

جدول 4-24 آزمون هاسمن فرضیه فرعی ششم 77

جدول 4-25 تخمین مدل خطی فرضیه فرعی ششم 78

جدول 4-26 آزمون دوربین واتسون فرضیه فرعی ششم 78

جدول 4-27  آزمون مانایی. 79

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق. 7

شکل 2-1 سیستم مدیریت عملکرد 16

شکل 2-1 الگوی مفهومی تامین و تخصیص منابع مالی. 28

 

چکیده

چگونگی ارتقاء سطح اثربخشی آموزشی برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش‎های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می‌رود. امروزه تأمین مالی آموزشی بر اثر تقاضای فزاینده برای آن، از یک سو و محدودیت عمومی منابع مالی این بخش، از سوی دیگر با مشکل مواجه گشته است. در ایران، پژوهش هاى معدودی برای ارزیابی میزان و نحوه تأثیر عوامل آموزشی انجام شده است، اما تأثیر و اهمیت منابع مالی در عملكرد آموزشی، به ویژه در مناطق آموزش و پرورش استان گیلان مورد بررسى قرار نگرفته است، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان صورت پذیرفته است و پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی می باشد و به لحاظ شیوه جمع آوری داده ها در زمره پژوهش های اسنادی محسوب می گردد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مناطق 33 گانه آموزش و پرورش استان گیلان از آغاز سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد. در راستای آزمون فرضیه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها از مدل داده‌های تلفیقی و روش های تخمین از جمله مدل اثرات تصادفی، روش حداقل مربعات تعمیم یافته، آزمون چاو، آزمون هاسمن و آزمون دوربین واتسون بهره گرفته شده است. یافته های تحقیق نشانگر تایید هر شش فرضیه فرعی بوده، ولی در فرضیه سوم وچهارم معناداری بیشتر بوده و در عملکرد اموزشی بیشتر موثر می‎باشند و نتایج تحقیق حاکی از آن است که  کمک مردمی در عملکرد آموزشی موثرتر  بوده و با آن ارتباط معنا داری دارد.

 

کلید واژه: عملکرد آموزشی، منابع مالی، آموزش و پرورش

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

عصر حاضر با بروز و ظهور پدیده جهانی شدن، تغییرات و تحولات اساسی ساختاری بی‌شماری را در ابعاد اقتصادی، تجاری و همچنین منابع انسانی به سازمان‌های در عرصه رقابت تحمیل نموده است. چالش‌های جدید فرا روی سازمان‌ها، اهمیت جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی را برای مدیران بیش از پیش روشن ساخته، چرا که امروزه تفکر راهبردی و حرکت بر مبنای راهبردها، سازمان‌ها را برای رویارویی و انطباق‌پذیری موفقیت‌آمیز با محیطی چنین رقابتی و پویا توانمند می‌سازد که در این راستا، ارزیابی عملکرد  درونی سازمان و ارزیابی محیط رقابتی که سازمان در آن فعالیت می‌کند به منزله دو ابزار نیرومند در اختیار مدیران به شمار می‌رود که به واسطه ارائه شناخت بهتر و حقیقی تر از وضعیت موجود سازمان، آن را به وضعیت مطلوب و ایده آل خود که در سند چشم‌انداز سازمان ترسیم شده است، رهنمون می‌سازد (صابری، 1392).

آموزش و پرورش همواره ارتباط نزدیکی با پیشرفت جوامع داشته و در اغلب کشورها توجه به اقتصاد مبتنی بر دانش در اولویت خاصی قرار دارد. مدل نظری رشد اقتصادی بر مکانیزم های مختلفی که آموزش و پرورش از طریق آن  می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، تأکید کرده است(موریل و اسمیت، 2011). چگونگی ارتقا سطح اثربخشی آموزشی برای تحقق اقتصاد دانایی محور به عنوان یکی از چالش های اساسی پیش روی مدیران و برنامه ریزان قرار داشته و در این خصوص سیاست های مختلفی به کار گرفته شده است که تغییر در سازکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی یکی از مهم ترین آنان به شمار می‌رود.

امروزه تأمین مالی آموزشی بر اثر تقاضای فزاینده برای آن، از یک سو و محدودیت عمومی منابع مالی این بخش، از سوی دیگر با مشکل مواجه گشته است. این مشکل در طی دهه 1980 با کاهش سهم هزینه‌های آموزشی در تولید ناخالص ملی آغاز شد که دلیل اصلی آن محدودیت عرضه منابع مالی دولتی بود. این روند در چند سال اخیر در کشورهای در حال توسعه که در اغلب آن ها تأمین مالی آموزشی بر عهده دولت بود، نیز آغاز شده است.

در ایران، پژوهش هاى معدودی برای ارزیابی میزان و نحوه تأثیر عوامل آموزشی انجام شده است، اما تأثیر و اهمیت منابع مالی در عملكرد آموزشی، به ویژه در مناطق آموزش و پرورش استان گیلان مورد بررسى قرار نگرفته است، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان صورت پذیرفته است.

 

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***