دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازرگانی بین المللی

عنوان : بررسی ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی

 

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش: بازرگانی بین المللی

 

عنوان:

بررسی ارتباط  اعتماد و تعهد سازمانی و تمایل به ترک شغل در شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه ایران

 

استاد راهنما:

دکتر علی روحی

 

استاد مشاور:

دکتر محسن حمیدیان

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

فصل یکم.. 1

کلیات تحقیق.. 1

مقدمه. 1

بیان مساله تحقیق.. 1

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

هدف تحقیق.. 6

سوالات اصلی تحقیق.. 7

فرضیه‌های تحقیق‌ 7

متغیرهای تحقیق.. 8

تعریف مفاهیم تحقیق.. 8

مدل مفهومی تحقیق.. 9

روش تحقیق.. 10

جامعه آماری و قلمرو تحقیق.. 10

روش نمونه گیری و حجم نمونه: 10

ساختار کلی تحقیق.. 11

فصل دوم. 13

مبانی نظری و ادبیات تحقیق.. 13

مقدمه. 13

2- مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1-1-مدیریت منابع انسانی.. 13

2-1-2-تعریف مدیریت منابع انسانی.. 16

2-1-3-اهمیت مدیریت منابع انسانی.. 17

2-1-4- وظایف و اهداف مدیریت منابع انسانی.. 19

2-1-5-نگهداشت نیروی انسانی.. 25

2-1-6-عوامل نگهداشت نیروی انسانی.. 28

2-1-7- جبران خدمات… 33

2-1-8- فرصت‌های شغلی.. 41

2-1-9-حمایت سرپرست… 49

2-1-10- تعهد سازمانی.. 52

2-1-11 ارزش‌ها، نگرش‌ها 54

2-1-12- تعریف تعهد سازمانی.. 56

2-1-13- تعهد سازمانی نگاه تک بعدی یا چند بعدی.. 59

2-1-14- ضرورت توجه به تعهد سازمانی.. 66

2-1-15- انواع تعهد.. 68

2-1-16-عوامل مؤثر برتعهد سازمانی.. 71

پیشینه‌ی تحقیق.. 92

تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران. 92

تحقیقات صورت گرفته در ایران. 102

خلاصه فصل.. 105

فصل سوم. 111

روش‌شناسی تحقیق.. 111

مقدمه. 111

روش تحقیق.. 112

جامعه آماری و قلمرو تحقیق.. 112

روش های آماری.. 112

مدل مفهومی تحقیق.. 113

جامعه‌ی آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 113

نحوه جمع‌آوری داده‌ها 114

تحلیل داده ها 114

روایی  و پایایی  پرسشنامه ها 114

روایی پرسشنامه ها 114

پایایی پرسشنامه. 115

ضریب آلفای کرونباخ.. 116

روش و ابزار تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات… 117

خلاصه فصل.. 119

فصل چهارم. 121

تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق.. 121

مقدمه. 121

2 –  اطلاعات توصیفی مربوط پاسخ دهندگان (کارکنان شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار)  121

الف : وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان.. 121

ب : وضعیت سنی و جنسیت پاسخ‌دهندگان.. 122

3 –  پرسشنامه و بررسی اعتبار آن. 123

4 – سنجش بار عاملی نشانگرهای سازه ها (بررسی اعتبار مدل طراحی شده). 124

5 – بررسی روایی تشخیصی.. 129

6 – آزمون فرضیه ها 130

آزمون فرضیة اول : 131

آزمون فرضیةدوم : 131

آزمون فرضیة سوم : 132

7 – برازش مدل ساختاری.. 134

فصل پنجم.. 137

بحث، نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات… 137

مقدمه. 137

بحث… 137

نتیجه گیری.. 139

پیشنهادات… 141

الف ) پیشنهادات مبتنی بر پژوهش…. 141

ب) پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 142

منابع فارسی.. 144

منابع انگلیسی.. 147

پرسشنامه نمونه. 148

 

فصل یکم

کلیات تحقیق

مقدمه

توجه به موضوع اعتماد و تعهد سازمانی به دو دلیل اهمیت دارد  اول اینکه افزایش اعتماد و ایجاد و تقویت تعهد کارکنان آثار مهم و قابل توجهی در سازمانها دارد که مهمترین آنها همگام شدن کارکنان با اهداف سازمانی و افزایش بهره وری و بهبود عملکرد می باشد و دلیل دوم فقدان و تضعیف تعهد سازمانی کارکنان آثار نامطلوب و زیانباری برای سازمانها دارد، که می توان به غیبت، تاخیر، کم کاری و مهمترین آن ترك سازمان اشاره کرد . و با توجه به اینکه سیاست ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی نقش تعیین کننده ای در ایجاد و تقویت تعهد سازمانی کارکنان  در شرکتهای کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران دارد به نظر می‌رسد بررسی این موضوع ابزار هایی را برای افزایش کارامدی این شرکتها ایجاد نماید .

تعداد صفحه : 163

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***