دانلود پایان نامه ارشد:بررسی احساس خود کارآمدی با سبک مقابله با استرس در همسران جانبازشاغل و غیر شاغل

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی احساس خود کارآمدی با سبک مقابله با استرس در همسران جانبازشاغل و غیر شاغل

 

بررسی احساس خود کارآمدی با سبک مقابله با استرس در همسران جانبازشاغل و غیر شاغل

 

استاد راهنما

آقای دکتر محمد رضا صیرفی

 

مهرماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
چکیده 3
مقدمه. 4
فصل اول : کلیات
1-1-بیان مسئله. 6
1-2-اهداف پژوهش…. 7
1-3-فرضیه ها 7
1-4-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 7
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1-مبانی نظری پژوهش…. 10
2-1-1- سلامت روانی همسران جانبازان.. 10
2-1- 2-نظریه های خود کارآمدی.. 14
2-1-2-1-اثرات خودكارآمدی بر كاركردهای روان شناختی… 17
2-1-2-2-تأثیرخودكارآمدی بر عواطف… 20
2-1-2-3-منابع خود کارآمدی.. 21
2-1-3- نظریه های مقابله با استرس…. 24
2-1-3-1-ماهیت استرس…. 24
2-1-3-2-منابع استرس…. 25
2-1-3-3-استرس در زنان.. 26
2-1-3-4-منابع ایجاد استرس درزنان.. 26
2-1-4-سبک های مقابله با استرس…. 26
2-1-4-1-تعریف مقابله. 27
2-1-4-2-عوامل مؤثر بر انتخاب سبك های مقابله. 28
2-1-4-3-راهبردهای مقابله. 33
2-1-4-4-سبك های مقابله و نقش آن در بروز بیماری ها 43
2-1-4-5-نقش حمایت های اجتماعی و معنوی.. 49
2-2-تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش…. 51
2-3-مدل مفهومی تحقیق.. 54
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1-روش پژوهش…. 56
3-2-جامعه آماری پژوهش…. 56
3-3-نمونه و روش نمونه گیری.. 56
3-4- ابزارهای اندازه گیری.. 56
3-5-فرایند اجرای تحقیق.. 59
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-داده های توصیفی… 61
4-2-داده های استنباطی) آزمون فرضیه ها(. 62
فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری
5-1-خلاصه یافته ها و نتیجه گیری.. 67
5-2- محدودیت های پژوهش…. 68
5-2-1-محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر. 68
5-4-2-محدودیت های در اختیار پژوهشگر. 68
5-3-پیشنهادات.. 68
5-3-1-پیشنهادات پژوهشی… 68
5-3-2-پیششنهادات کاربردی.. 68
منابع. 69

چکیده

خانواده های جانبازان به علت مشکلات ناشی از ناتوانی جسمی جانباز در معرض ابتلا به اختلالات روانی قرار  دارند و در میان اعضاء خانواده این همسران جانبازان هستند که بدلیل مسئولیت بیشتر ، زمینه بیشتری را برای ابتلا به اختلالات یاد شده دارا می باشند . پژوهش حاضر در جهت یافتن عوامل مؤثر در بهبود وضعیت روحی و روانی همسران جانبازان و با هدف تعیین رابطه اشتغال  و احساس خود کارآمدی با سبک های مقابله با استرس در همسران جانباز انجام پذیرفته است . دراین مطالعه که به روش توصیفی و مبتنی بر طرح مقایسه ای و همبستگی انجام شد ، تعداد 30 همسر جانباز ( 15 نفر شاغل و 15 نفر غیر شاغل ) به ‌ صورت نمونه ‌ گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند . داد ه ها  با استفاده از پرسشنامه های  خود کارآمدی و سبک های مقابله با استرس استاندارد جمع آوری شد . تجزیه و تحلیل اطلاعات در خصوص تفاوت میانگین خود کارآمدی میان  همسران شاغل و غیر شاغل به روش t   مستقل انجام پذیرفت و همبستگی خود کارآمدی با سبک های مقابله با استرس با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون انجام شد . در نتیجه تفاوت میانگین خود کار آمدی  در دو گروه همسران جانباز شاغل و غیرشاغل بطور معنی دار تأیید گردید . محاسبه ضریب همبستگی پیرسون میان خود کارآمدی و سبک های مقابله با استرس نیز نشان داد که احساس خود کار آمدی در گروه همسران غیر شاغل با سبک مقابله گریز – اجتناب در سبک کلی هیجان محور و با سبک حل مدبرانه مسئله در سبک کلی مسئله محور در گروه همسران جانباز شاغل همبستگی مثبت معنی دار دارد .  با توجه به یافته های پژوهش می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که اشتغال در افزایش میزان احساس خود کارآمدی  همسران جانباز مؤثر بوده و از آن طریق نیز با سبک های  مقابله با استرس در رابطه است .
واژگان کلیدی : احساس خود کار آمدی ، سبک های مقابله ، سبک مقابله هیجان محور ، سبک مقابله مسئله محور .

مقدمه

جانبازان ازجمله ارزشمندترین اقشار جامعه ما محسوب می شوند و از اینرو  بررسی عوامل روحی و روانی این قشر فداکار  و خانواده هایشان از وظایف خطیر جامعه علمی کشور و بویژه محققین رشته های روان شناسی بشمار می رود . بدون شک یکی از عوامل تأثیر گذار  بروضعیت روحی و روانی جانبازان همچون دیگر افراد عادی جامعه ، وضعیت روحی و روانی خانواده های  ( همسر و فرزندان ) ایشان است و اشتغال همسران جانباز همانند افراد عادی ، بعنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین وضعیت اقتصادی و روانی خانواده بشمار می رود . مطالعات انجام شده در خصوص زندگی جانبازان برنقش مثبت  اشتغال همسران برکیفیت زندگی ایشان تأکید نموده اند(صفوی و همکاران ، 1389)  ، لیکن هنوز جزئیات تأثیر اشتغال همسران جانباز بر ویژگی های روحی و روانی ایشان به حد کافی روشن نشده است . براین اساس پژوهش حاضر در صدد است تا تأثیر اشتغال همسران جانباز بر عوامل احساس خودکارآمدی و سبک های مقابله با استرس را بعنوان دو نوع از مهمترین عوامل سازگاری فرد با محیط خانوادگی را مورد بررسی قرار دهد .
تعداد صفحه :74
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***