دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان

دانشکده علوم اداری واقتصادی

گروه مدیریت بازرگانی

 

گرایش تحول

پایان‌نامه‌ی كارشناسی ارشد

 

بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان

(مورد مطالعه: کارکنان شرکت توزیع نیروی برق مشهد)

 

استادراهنما:

دکتر سعید مرتضوی

 

استاد مشاور:

دکتر فریبرز رحیم نیا

اردیبهشت 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-بیان مسئله و تبیین موضوع  ……………………………………………………………………………………………..4

1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………….5

1-4-اهداف اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 7

1-5-فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….7

1-6-نتایج مورد انتظار تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7

1-7-قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………8

1- 7- 1- قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….8

1- 7- 2- قلمرو زمانی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….8

1-7- 3- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………………….8

1-8-تعریف عملیاتی مفاهیم کلیدی …………………………………………………………………………………………8

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه

2-1 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………11

2- 1-1- ابهام نقش ……………………………………………………………………………………………………………..11

2- 1-2- تعارض نقش…………………………………………………………………………………………………………13

2- 1-3- خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………….16

2- 1- 3-1- منابع خودکارآمدی …………………………………………………………………………….17

2-1-3-2- انواع خودکارآمدی …………………………………………………………………………….. 18

2- 1-3- 3- راهکارهایی رسیدن به خودکارآمدی بالا …………………………………………………………19

2- 1- 3-4- راهکارهای تربیت فرد خودکارآمد ………………………………………………………………..20

2- 1-4- خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………21

2-1-4- 1- ویژگی های خلاقیت…………………………………………………………………………………….22

2-1-4-2- تکنیک های خلاقیت …………………………………………………………………………………….23

2-1-4- 3- مکاتب خلاقیت…………………………………………………………………………………25

2-1-4-3-1-مکتب روان کاوی و روان کاوی جدید ………………………………………………….25

2-1-4-3-2- تداعی گرایی و رفتارگرای…………………………………………………………………25

2-1-4-3-3- گشتالت و شناخت گرایی…………………………………………………………………26

2-1-4-3-4- انسان گرایی………………………………………………………………………………….27

2-1-4-3-5- مکتب روان سنجی………………………………………………………………………….28

2-1-4-3-6-مکتب عصب شناختی……………………………………………………………………….29

2-2- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………….30

2- 2- 1- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………30

2- 2- 2-  تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………….. 32

2-3- مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………… 33

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………36

3- 2- جامعه آماری، نمونه آماری و حجم نمونه گیری……………………………………………………………..37

3- 2- 1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………..37

3- 2- 2- نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….37

3- 3- روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………..37

3- 4- روایی و پایاییپرسشنامه  ……………………………………………………………………………………………..38

3- 4- 1- روایی…………………………………………………………………………………………………………………..39

3- 4- 2- پایایی………………………………………………………………………………………………………………….40

3- 5- روش تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………40

3-5-1- مدل یابی معادلات ساختاری…………………………………………………………………………………….40

3-5-3- رگرسیون چندگانه تعدیل شده………………………………………………………………………………….41

3- 5- 2- نرم افزار مورد استفاده……………………………………………………………………………………………42

3- 5- 3- ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………43

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………….45

4-1-1- سیمای آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………..45

4-1-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………..45

4-1-1- 2- بازه سنی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………46

4-1-1- 3-  میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………………….47

4-2- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………….48

4-2-1- نتایج بررسی روایی…………………………………………………………………………………………………48

4-2-2- نتایج بررسی پایایی…………………………………………………………………………………………………51

4-2-3- بررسی نرمال بودن داده ها……………………………………………………………………………………….51

4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………52

4-2-5- بررسی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………….53

4-2-5-1- مدل اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………….53

4-2-5-2-  برازش مدل ساختاری………………………………………………………………………………………….55

4-2-5-2- 1- تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………………………56

4-2-5-2- 2- ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………….57

4-2-5-2-3- شاخص برازندگی مدل…………………………………………………………………………………….57

4-2-5-2-3- بررسی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5- 1- مرور کلی………………………………………………………………………………………………………………….64

5-2- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….64

5- 2- 1- نتایج مرتبط با سؤالات عمومی……………………………………………………………………………….65

5- 2- 2- نتایج مرتبط با فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………..65

5- 3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………..67

5- 3- 1- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………….67

5- 3- 2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………..71

5-3-3- محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………..71

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..73

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..75

پیوست

پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..80

فهرست جداول

جدول 4-1- جنسیت پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………………45

جدول 4-2- سن پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………………………..46

جدول 4-3-  تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………..47

جدول 4-4- نتایج مربوط به تحلیل عاملی تأییدی گویه­های پرسش­نامه……………………………………….50

جدول4-5-  ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق………………………………………………………………..51

جدول 4-6-  بررسی نرمال بودن داده­ها…………………………………………………………………………………52

جدول 4-7-  ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق…………………………………………………………52

جدول 4-8-  نتایج روایی همگرای تحقیق………………………………………………………………………………54

جدول 4-9-  ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………..55

جدول 4-10- شاخص های اشتراک (CV Com) و شاخص حشو(CV Red)………………………..58

جدول 4-11- ضریب رگرسیونی و معناداری اثر ابهام نقش بر خلاقیت کارکنان……………………………58

جدول 4-14-  ضریب رگرسیونی و معناداری اثر تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان……………………………59

جدول 4-15- نتایج تحلیل تعدیل‌گری متغیر خودکارآمدی در رابطه ابهام نقش و خلاقیت کارکنان……….61

جدول 4-16- نتایج تحلیل تعدیل‌گری متغیر خودکارآمدی در رابطه تعارض نقش و خلاقیت کارکنان….62

فهرست شکل ها

شکل (1) – مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………..34

شکل 4-1- مدل مفهومی برازش شده در حالت تخمین استاندارد………………………………………………………56

شکل4-2-  مدل مفهومی برازش شده در حالت معناداری پارامترها…………………………………………………..56

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-  توزیع درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………46

نمودار 4- 2- درصد فراوانی سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………47

نمودار 4-3-  توزیع درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………..48

فصل اول:

کلیات تحقیق

1- 1- مقدمه

از آنجایی که پویایی و تغییر از مهم ترین ویژگی محیط سازمان های امروزی است، حفظ و بقای سازمان ها زمانی محقق می شود که همگام با تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را در مسیر توسعه و تحول بهبود بخشند. امری که تحقق آن کاری بسیار مشکل، ظریف و حساس است و تنها با بکارگیری ایده های نوین و پذیرش و پرورش استعدادهای خلاق و نوآور محقق        می شود. اما عوامل زیادی وجود دارند که بر خلاقیت کارکنان اثر می گذارند(اسلاتر[1]، هلت[2] و اسلن[3]، 2010) یکی از این موارد استرس است که از مسائل بسیار حاد در سازمان های امروزی است(نصیری، پیوسته و درخشان، 1391).

به عقیده براون[4] و کوپر[5] (1996) سه دسته از عوامل در بروز استرس شغلی نقش دارند: 1- عواملی که ریشه در تفاوت های فردی افراد دارند، 2- عواملی که ناشی از تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی هستند، 3- عواملی که ناشی از ویژگی های محیط کار هستند(به نقل از آقایی، جلالی، حسن زاده و اصلان، 1390). ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی افراد از مهمترین عوامل دخیل در ایجاد تفاوت های فردی هستند که می توانند نحوه ادراک استرس و مقابله با آن را تحت تأثیر قرار دهند. در خصوص ارتباط بین ویژگی های جمعیت شناختی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تأهل و غیره با استرس مطالعات متنوعی انجام شده که نتایج آنها بیانگر آن است که برخی از ویژگی های جمعیت شناختی با استرس شغلی و نحوه تجربه استرس ارتباط معنادار دارند. در خصوص دسته دوم عوامل مرتبط با استرس نیز مطالعات متعددی انجام شده است که به خصوص نقش تغییرات در محیط اجتماعی در کلیه سطوح، اعم از جهانی، ملی، محلی، خانوادگی و فردی در بروز استرس مورد تأکید واقع شده است. دسته سوم عوامل استرس زا که بخشی از هدف این مطالعه است، مربوط به عوامل مرتبط با شغل و محیط کار می باشند.روانشناسان سازمانی عوامل استرس زای محیط کار را شناسایی کرده اند که از مهمترین آنها ویژگیهای نقش است(بامبر[6]، 2006، به نقل از آقایی و دیگران، 1390). راس[7]و آلتمایر[8] (1377) نیز از مهمترین ویژگی های نقش ابهام و تعارض نقش را می دانند.

اگر چه هرکس در معرض خطر استرس قرار دارد اما ممکن است بعضی افراد نسبت به افراد دیگر استرس بالاتری راتجربه کنند. بنابراین می بایست متغیرهای دیگری (مانند تفاوت های فردی) در ارتباط بین استرس و پیامدهای آن دخیل باشند(عظیمی، سلیمی و حاجی پور، 1391). دسته ای از متغیرهای فردی که در رابطه بین فشارزاها و استرس نقش دارند باورهایی است که افراد نسبت به خود دارند. از میان این باورها خودکارآمدی به عنوان جزء اساسی نظریه شناختی – اجتماعی نقش قابل توجهی در مواجهه با موانع و گرفتاری ها دارد(لو[9]، سیو[10] و کوپر، 2008). خودکارآمدی به مهارت های افراد مربوط نمی شود بلکه به آنچه شخص باور دارد که تحت شرایط خاصی می تواند انجام دهد مربوط است. افراد مختلف با توانایی های یکسان و مشابه در شرایط مختلف بسته به پایین یا بالا بودن عقاید کارآمدی ممکن است ضعیف، متوسط یا خوب عمل کنند. بنابراین مهارت ها به راحتی تحت نفوذ شک و تردید فرد نسبت به خود قرار می گیرند. به همین خاطر یک فرد توانمند ممکن است به دلیل عدم اعتماد به توانایی و شایستگی خود به نحو مطلوبی عمل نکند(عظیمی و دیگران، 1391).

در این راستا در فصل حاضر ابتدا به بیان مسئله، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق،اهداف، فرضیه ها، قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی و تعاریف واژه های کلیدی پرداخته می شود و به ترتیب در فصول دوم تا پنجم به معرفی ادبیات موضوع، روش شناسی تحقیق، تجزیه و تحلیل داده ها و بحث و نتیجه گیری پرداخته خواهد شد.

 

تعداد صفحه : 93

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***