دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد

دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی

 

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

مدیریت مناطق خشک و بیابانی

بررسی اثرات اجرای پروژه‌‌‌‌‌‌‌های بیابان زدایی بر توسعه کشاورزی در منطقه تکاب شهداد

 

استاد راهنمای اول : دکتر حمید سودایی زاده

 

استاد راهنمای دوم : دکتر احمد فتاحی اردکانی

 

استاد مشاور : دکتر میر محمد محمدی میبدی

 

اسفند ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول مقدمه، تعاریف، اهداف، فرضیه تحقیق.. 1

1-1 مقدمه : 2

1-2- اهداف‌ تحقیق ‌‌‌‌: 3

1-3-   فرضیه تحقیق : 3

1-4-  تعاریف : 3

فصل دوم سوابق تحقیق.. 7

2-1- سوابق تحقیق در جهان : 8

2-2- سوابق تحقیق در ایران : 11

فصل سوم مواد و روشها 14

3-1- معرفی منطقه مورد تحقیق : 15

3-1-1- موقعیت جغرافیائی : 15

3-1-2هواشناسی واقلیم: 16

3-1-3 زمین شناسی  و ژئو مورفولوژی: 20

3-1-4 هیدرو لوژی و هیدرو ژئولوژی: 21

3-1-5  خاکشناسی: 21

3-1-6 پوشش گیاهی: 21

3-1-7 فرسایش: 22

3-1-8 حیات وحش: 23

3-1-9 بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی دشت شهداد: 23

3-1-10 سوابق مطالعات بیابان‌زایی و بیابان‌زدایی در دشت شهداد: 26

3-2- روش تحقیق : 28

3-2-1- طراحی پرسشنامه : 29

3-2-2- تعیین اعتبار یا پایایی پرسشنامه : 30

3-2-3- تعیین روایی پرسشنامه : 31

3-2-4- محاسبه حجم جامعة نمونه : 35

3-2-5- توزیع پرسشنامه : 36

3-2-6- روش تحلیل داده ها : 37

فصل چهارم نتایج.. 39

4-1-تحلیل داده ها با آزمون t تک نمونه ای: 40

4-2- فرضیه اصلی تحقیق.. 40

4-3- فرضیه های فرعی تحقیق.. 41

4-4 تحلیل استنباطی داده ها 44

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 46

5-1 بحث و نتیجه گیری : 47

5-2پیشنهادات: 48

فهرست منابع و مؤاخذ : 49

 

فهرست جداول، نمودارها و نقشه‌ها

عنوان                                                                                                         صفحه

شکل شماره 3-1موقعیت جغرافیایی منطقه. 16

شکل 3-2 نوسانات دما در دشت شهداد. 17

جدول 3-1 تبخیر ماهانه از تشتک و تبخیر وتعرق پتانسیل برحسب میلیمتر. 17

شکل 3-3موقعیت محدوده مورد مطالعاتی در اقلیم نمای دومارتن.. 18

جدول 3-2 پارامترهای مربوط به دما و بارندگی ماهانه ایستگاه مبنا (شهداد) طی دوره 35 ساله(1351 لغایت 1385) 19

شکل 3-4منحنی آمبروترمیک حوزه شهداد. 20

جدول 3-3 لیست فلورستیک منطقه. 22

جدول شماره 3-4آمار جمعیت و وضعیت سواد بر اساس آمار نامه 1385. 24

جدول 3-5 عملکرد اجرایی فعالیت های بیابان زدایی از ابتدا تا پا یان سال91. 28

جدول شماره 3-6 خلاصه نتایج آمار مربوط به محاسبه ضریب کرونباخ.. 31

جدول 3-7بارهای عاملی تحلیل عاملی شاخص های اندازه گیری.. 35

جدول 3-8 تعداد نمونه به تفکیک روستاهای هدف.. 36

نقشه شماره 3-1 موقعیت روستاهای هدف در محدوده مورد مطالعه. 37

جدول4-1-آماره های آزمون T یک نمونه‌ای برای بررسی تاثیر پروژه‌های‌بیابان‌زدایی بر توسعه کشاورزی و ابعاد ده گانه  41

جدول 4-2- آمارههای آزمون فریدمن جهت رتبه بندی تاثیر پروژه های بیابانزدایی بر توسعه کشاورزی در 10 بعد  45

 

فصل اول
مقدمه، تعاریف، اهداف، فرضیه تحقیق

 

به نام خدا

1-1 مقدمه :

کشور ایران بر روی کمربند خشک جغرافیایی جهان واقع گردیده،بطوریکه بخش قابل توجهی از مساحت کشور را کویرها و اراضی بیابانی در بر می‌گیرند.

وجود محدودیت‌های اقلیمی و ادافیکی، ساختارهای اکولوژیکی را در این مناطق بسیار آسیب‌پذیر نموده بنحوی که هرگونه فشار ناشی از تحولات نامتعارف طبیعی و یا فعالیت‌های غیراصولی انسانی در این زیست بوم‌ها،تخریب سرزمین وبروز پدیده بیابان‌زائی را به دنبال خواهد داشت.

پدیده بیابان‌زائی در کشور ما همواره بعنوان یکی از مهم ترین چالش‌های زیست محیطی مطرح بود،که در سالهای اخیر اثر عواملی مانند، افزایش جمعیت، توسعه صنایع،استفاده بی رویه از منابع آب و زمین، توسعه غیراصولی اراضی کشاورزی،آلودگی‌های مختلف زیست محیطی وبروز تغییرات نامتعارف اقلیمی این پدیده را تشدید نموده است.

پیامدهای بیابان‌زائی از قبیل شورشدن آب و خاک، جاری شدن سیلابها،فرسایش شدید وهجوم ماسه‌های روان،موانعی جدی را در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایجاد می‌نمایند.

بنابراین اجرای طرحها وپروژه های بیابان‌زدائی در سطوحی گسترده به منظور مهار بیابان‌زائی و احیاء واصلاح اراضی تخریب یافته در برنامه‌ریزیهای توسعه امری اجتناب ناپذیر بوده،که به لطف خداوند و تلاش کارشناسان و دست اندرکاران این بخش، در چهار دهه گذشته اقدامات ارزنده‌ای پیرامون این مسئله در کشور ما صورت گرفته است.اما با توجه به گستردگی پهنه‌های بیابانی،رشد فزاینده بیابان‌زائی و وجود محدودیت‌های اجرائی،هنوز نیاز به فعالیت‌های زیادی در این زمینه می‌باشد .

با وجود قدمت چهل­ساله فعالیت­های بیابان­زدائی، تا كنون مطالعات اندكی در زمینه چگونگی ومیزان اثر این اقدامات برپارامترهای اقتصادی، اجتماعی‌وزیست ­محیطی صورت گرفته که درسالهای اخیرنظربرخی ازمحققین وپژوهشگران این بخش رابه خودمعطوف نموده‌است. بر اساس بررسی به­عمل آمده در تحقیقاتی كه تا كنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر به تحلیل‌های توصیفی و محتوایی از موضوع پرداخته شده وکمتر از روش­های آماری به منظور تحلیل وتشریح کمی این اثرات استفاده گردیده است.

از آنجائیکه بخش کشاورزی از مهمترین ارکان اقتصادی در هر منطقه به شمار می‌رود و مستقیماً وابسته به منابع آب و خاک بوده وهرگونه تغییر در این منابع تأثیری ملموس ومشهود بر فعالیت این بخش می‌گذارد. بنابراین بررسی اثر فعالیت‌های بیابان‌زدائی بربخش کشاورزی از قابلیت بیشتری نسبت به سایر بخش های تأثیر‌پذیر، برخوردار می‌باشد.

در مطالعه حاضر با توجه به نیازی که در این زمینه احساس می شد،سعی گردیده با استناد به روشهای آماری در مطالعات اجتماعی و اقتصادی، تحلیل کمی وجامعی و از تأثیر اقدامات بیابان‌زدائی بر توسعه کشاورزی ارائه شود.

 

لازم به ذکر است در این تحقیق به منظور شفافیت شاخص‌ها، منطقه‌ای جهت مطالعه انتخاب شده که در آن معیشت غالب مردم از طریق کشاورزی ودامداری تأمین می‌شود.

امید است ارائه نتایج این تحقیق بتواند کارشناسان ودست اندرکاران امر را تا حدودی در ارزیابی صحیح از دستاوردهای گذشته وبرنامه ریزی اصولی در زمینه اقدامات آینده یاری نماید .

تعداد صفحه : 62

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***