دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی روند نمایه های دمایی هواشناسی كشاورزی در ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:هواشناسی

عنوان:ارزیابی روند نمایه های دمایی هواشناسی كشاورزی در ایران

دانشكده كشاورزی

پایان‌نامه‌ی كارشناسی ارشد در رشته­ی

هواشناسی كشاورزی

­­

ارزیابی روند نمایه­های دمایی هواشناسی كشاورزی در ایران

 

 

­­­

استاد راهنما

دکتر امین شیروانی

اسفند 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

ارزیابی روند نمایه­های دمایی هواشناسی كشاورزی در ایران

به کوشش

سوسن اسفندیاری

 

در این پژوهش تحلیل روند وقایع حدی نمایه‌های دمایی هواشناسی کشاورزی در ایران انجام شد. دوازده نمایه هواشناسی کشاورزی در سه گروه نمایه­های دوره سرما (آخرین یخبندان بهاره، اولین یخبندان پاییزه، طول دوره یخبندان، تعداد روزهای یخبندان و ساعات سرمادهی)، نمایه­های فصل رشد (آغاز، پایان و طول فصل رشد و روز درجه رشد تجمعی ماهانه) و نمایه­های دما (کمینه و بیشینه دمای مطلق سالانه و دامنه دمای روزانه) بررسی شدند. در این تحقیق از داده­های دمای بیشینه و کمینه روزانه دمای هوا در 20 ایستگاه همدیدی در سراسر کشور برای دوره زمانی 2012-1960 استفاده شد. در ابتدا این 12 نمایه­ تولید شد و تابع خودهمبستگی آن‌ها بررسی گردید. در ایستگاه­هایی که به‌طور پیاپی همبسته بودند، سری­های زمانی نا همبسته پیش­سفید شده تولید شدند. آزمون من-کندال و تحلیل روند خطی به ترتیب برای تعیین وجود و اندازه (شیب) روند استفاده شدند. آزمون من-کندال دنباله­ای نیز برای یافتن نقطه آغاز ناگهانی و بررسی روند در زیردوره­ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که روند نمایه­های مورد مطالعه در سراسر کشور متفاوت بوده و تعداد ایستگاه­های دارای روند در هر نمایه یکسان نیست. روند کاهشی معنی­دار در اغلب نمایه­های دوره سرما مشاهده شد و نمایه تعداد روزهای یخبندان بیشترین روند را در میان نمایه­های دوره سرما دارا بود و این نتیجه در بیش از نیمی از ایستگاه‌ها به دست آمد. کاهش دوره یخبندان به معنای تأخیر در اولین یخبندان پاییزه و رسیدن زودرس آخرین یخبندان بهاره در بسیاری از ایستگاه­ها مشاهده شد. ساعات سرمادهی نیز در بیشتر ایستگاه­ها دارای روند کاهشی بود. روند نمایه­های فصل رشد در مقایسه با نمایه­های دوره سرما در تعداد کمتری از ایستگاه­ها وجود داشت. نتایج نشان داد در مناطق معدودی شروع فصل رشد زودرس و تأخیر در پایان فصل رشد رخ داده است. روند افزایشی نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های گرم بیش از ماه­های سرد بود. نمایه دامنه دمای روزانه به‌ویژه در ماه­های ژوئن، سپتامبر، نوامبر و دسامبر دارای روند کاهشی بود و کمترین تعداد ایستگاه­های دارای روند در ماه مارس مشاهده شد.

 

واژه­های کلیدی: روند، نمایه­های هواشناسی کشاورزی، آزمون من-کندال دنباله­ای.

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
فصل اول – پیشگفتار —— 1
1-1- تغییرات دمای میانگین جهانی و ارتباط آن با دماهای حدی ———— 2
1-2- اهمیت بررسی روند دماهای حدی و نمایه‌های هواشناسی کشاورزی —– 3
1-3- اهداف پژوهش —————- 5
فصل دوم- مروری بر پژوهش‌های پیشین —— 6
2-1- پژوهش‌های داخلی ———— 7
2-1- پژوهش‌های خارجی ———– 10
فصل سوم- مواد و روش‌ها — 14
3-1- ایستگاه‌های مورد پژوهش ——- 15
3-2-نمایه‌های پژوهش ————- 18
3-2-1- نمایه‌های دوره سرما ———- 18
3-2-2- نمایه‌های فصل رشد ——— 19
3-2-3- نمایه‌های دمایی ————- 21
3-3- بررسی روند — 22
3-3-1- آزمون‌های آماری تحلیل روند — 22
3-3-1-1- آزمون من-کندال ——— 23
3-3-1-2- آزمون من-کندال دنباله‌ای — 25
3-3-1-3- بررسی روند خطی ——— 26

 

فصل چهارم- نتایج و بحث – 27
4-1- آماده‌سازی داده‌ها ———— 28
4-2- تولید نمایه‌های پژوهش ——– 29
4-3-بررسی خودهمبستگی مرتبه اول نمایه‌ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 44
4-4- نتایج تحلیل روند ————– 47
4-5- نتایج روند نمایه‌های سالانه —— 48
4-5-1- نتایج روند آخرین یخبندان بهاره(LS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 52
4-5-2- نتایج روند اولین یخبندان پاییزه(FF) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 57
4-5-3- نتایج روند طول دوره یخبندان پاییزه(FP) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 61
4-5-4- نتایج روند تعداد روزهای یخبندان (NF) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65
4-5-5- نتایج روند ساعات سرمادهی (CH) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 68
4-5-6- نتایج روند آغاز فصل رشد (SGS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 72
4-5-7- نتایج روند پایان فصل رشد (EGS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 75
4-5-8- نتایج روند طول فصل رشد (LGS) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 77
4-5-9- نتایج روند دمای کمینه مطلق سالانه(LMT) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 80
4-4-9- نتایج روند دمای بیشینه مطلق سالانه(HMT) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 84
4-6- جمع‌بندی نتایج روند نمایه‌های دوره سرما، فصل رشد و دمای                        مطلق حدی –  

86

4-7- نتایج روند نمایه‌های ماهانه —— 89
4-7-1- نتایج روند نمایه دامنه دمای روزانه (DTR) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 89
4-7-2- نتایج روند نمایه درجه روز رشد تجمعی (GDD) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 106
فصل پنجم- نتیجه‌گیری — 123
           منابع ————

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

129

 

 

 

فهرست جدول‌ها 
عنوان صفحه
جدول 3-1- مشخصه‌های ایستگاه‌های مورد مطالعه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 17
جدول4-1- نمایه­های تولید شده در ایستگاه شیراز بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 31
جدول4-2- نمایه­های تولید شده در ایستگاه کرمانشاه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 34
جدول4-3- مقادیر ماهانه نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه زاهدان در سال­های مورد مطالعه ———- 38
جدول4-4- مقادیر ماهانه نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه قزوین در سال­های مورد مطالعه ————— 41
جدول 4-5- آماره آزمون من-کندال نمایه‌های سالانه دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق ———- 49
جدول 4-6- شیب روند خطی در نمایه‌های سالانه دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق ———- 50
جدول 4-7- سال آغاز تغییر ناگهانی روند در نمایه‌های سالانه دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق —– 51
جدول 4-8- ضرایب آزمون من-کندال برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های            مختلف —— 90
جدول4-9- شیب تغییر روند نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف ———– 100
جدول4-10- سال تغییر روند نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف ———– 101

 

 

جدول 4-11- ضرایب آزمون من-کندال برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف —————- 107
جدول4-12- شیب روند نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف ———– 117
جدول4-13- سال تغییر روند نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف ——- 118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شكل‌ها

 

عنوان صفحه
شکل 3-1- موقعیت جغرافیایی ایستگاه‌های مورد مطالعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 16
شکل4-1- تغییرات سری زمانی نمایه­های دوره سرما، فصل رشد و دمای مطلق کمینه و بیشینه در ایستگاه شیراز   ———- 33
شکل4-2- تغییرات سری زمانی نمایه­های دوره سرما، فصل رشد و دمای مطلق کمینه و بیشینه در ایستگاه کرمانشاه ——– 36
شکل4-3- سری زمانی نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه زاهدان ——- 40
شکل4-4- سری زمانی نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف برحسب درجه سانتی­گراد در ایستگاه قزوین ——- 43
شکل 4-5- نمودار خودهمبستگی در تأخیرهای زمانی مختلف نمایه­های دوره سرما، فصل رشد و دمای کمینه و بیشینه مطلق در ایستگاه بم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 45
شکل 4-6- مانند شکل4-5 در ایستگاه تهران — 46
شکل4-7- تغییرات مکانی آماره آزمون من-کندال نمایه آخرین یخبندان بهاره در ایستگاه­های مورد مطالعه در کشور — 53
شکل4-8- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه آخرین یخبندان بهاره در ایستگاه­های منتخب ——– 55
شکل4-9- مانند شکل 4-7 برای نمایه اولین یخبندان پاییزه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 58
شکل4-10- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه اولین یخبندان پاییزه در ایستگاه­های منتخب ——- 59
شکل4-11- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه طول دوره یخبندان در ایستگاه­های منتخب ——– 62
شکل4-12- مانند شکل 4-7 برای نمایه طول دوره یخبندان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 64
شکل4-13- مانند شکل 4-7 برای نمایه تعداد روزهای یخبندان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 64
شکل4-14- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه طول دوره یخبندان در ایستگاه­های منتخب ——– 66
شکل4-15- مانند شکل 4-7 برای نمایه ساعات سرمادهی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 68
شکل4-16- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه ساعات سرمادهی در ایستگاه­های منتخب ———- 70
شکل4-17- مانند شکل 4-7 برای نمایه آغاز فصل رشد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 73
شکل4-18- مانند شکل 4-7 برای نمایه پایان فصل رشد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 73
شکل4-19- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه آغاز فصل رشد در ایستگاه­های منتخب ———— 74
شکل4-20- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه پایان فصل رشد در ایستگاه­های منتخب ———– 76
شکل4-21- مانند شکل 4-7 برای نمایه طول فصل رشد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 78
شکل4-22- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه طول فصل رشد در ایستگاه­های منتخب ———– 79
شکل4-23- مانند شکل 4-7 برای نمایه دمای کمینه مطلق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 81
شکل4-24- مانند شکل 4-7 برای نمایه دمای بیشینه مطلق بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 81
شکل4-25- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه دمای کمینه مطلق در ایستگاه­های منتخب ——— 82

 

 

شکل4-26- تغییرات روند خطی (سمت راست) و آماره آزمون پیشرو و پسرو (سمت چپ) مربوط به نمایه دمای بیشینه مطلق در ایستگاه­های منتخب ——– 85
شکل4-27- درصد ایستگاه­های دارای روند به تفکیک نمایه­های سالانه مورد مطالعه — 88
شکل4-28- نمودار جعبه‌ای مقادیر آماره آزمون من-کندال نمایه­های سالانه در ایستگاه­های مورد مطالعه ——– 88
شکل4-29- درصد ایستگاه­های دارای روند معنی­دار نمایه دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف —— 91
شکل4-30- نمودار جعبه‌ای مقادیر آماره آزمون من-کندال نمایه­ دامنه دمای روزانه در ماه­های مختلف – 91
شکل4-31- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه ژانویه ———— 93
شکل4-32- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه فوریه ———— 93
شکل4-33- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه مارس ———— 94
شکل4-34- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه آوریل ———— 94
شکل4-35- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه می ————– 95
شکل4-36- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه ژوئن ————- 95
شکل4-37- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه جولای ———– 96
شکل4-38- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه آگوست ———– 96
شکل4-39- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه سپتامبر ———- 97
شکل4-40- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه اکتبر ————- 97
شکل4-41- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه نوامبر ———— 98
شکل4-42- مانند شکل 4-7 برای نمایه دامنه دمای روزانه در ماه دسامبر ———– 98
شکل 4-43 – نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه دامنه دمای روزانه ماه­های مختلف در ایستگاه­ بیرجند ————— 102
شکل 4-44 – نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه دامنه دمای روزانه ماه­های مختلف در ایستگاه­ بم ————– 104
شکل4-45- درصد ایستگاه­های دارای روند معنی­دار نمایه درجه روز رشد تجمعی در    ماه­های مختلف —————- 108
شکل4-46- نمودار جعبه‌ای مقادیر آماره آزمون من-کندال نمایه­ درجه روز رشد تجمعی

در ماه­های مختلف ————–

108
شکل4-47- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه ژانویه ——– 110
شکل4-48- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه فوریه ——— 110
شکل4-49- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه مارس ——– 111
شکل4-50- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه آوریل ——– 111
شکل4-51- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه می ———- 112
شکل4-52- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه ژوئن ——— 112
شکل4-53- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه جولای ——- 113
شکل4-54- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه آگوست ——- 113
شکل4-55- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه سپتامبر —— 114
شکل4-56- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه اکتبر ——— 114
شکل4-57- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه نوامبر ——– 115
شکل4-58- مانند شکل 4-7 برای نمایه درجه روز رشد تجمعی در ماه دسامبر ——- 115
شکل4-59- نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه درجه روز رشد تجمعی ماه­های مختلف در ایستگاه­ تبریز ———- 119
شکل4-60- نمودار آماره­های پیشرو و پسرو نمایه درجه روز رشد تجمعی ماه­های مختلف در ایستگاه­ شیراز ——— 121

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشگفتار

 

 

1-1- تغییرات دمای میانگین جهانی و ارتباط آن با دماهای حدی

 

دمای هوا یکی از مهم‌ترین ویژگی­های اقلیمی است که مقدار آن رو به فزونی است. میانگین دمای جهانی میزان 74/0 درجه سانتی­گراد در قرن گذشته (IPCC[1], 2007) و میانگین دمای سطح زمین در حدود 7/0 درجه سانتی­گراد افزایش داشته است et al., 2007) (Trenberth. میانگین دمای هوای ایران نیز در 50 سال گذشته حدود یک درجه سانتی­گراد (شیروانی، 1393) و در نواحی شمال کشور 5/1 درجه سانتی­گراد ( احمدی و رادمنش، 1393) افزایش‌یافته است. در بررسی افزایش دمای میانگین باید توجه داشت که این تغییرات ناشی از تغییر در دمای بیشینه یا کمینه و یا تغییرات همزمان هر دو پارامتر است و تغییرات کوچک در میانگین­ها می­تواند ناشی از تغییرات بزرگ در دماهای حدی باشد (Katz and Brown, 1992). به بیانی دیگر در بررسی دماهای میانگین بی­شك اثر دما­­های بیشینه و كمینه تعدیل‌شده یا از بین می­رود (Skaggs and Irmak, 2012). در طول قرن بیستم علاوه بر نتایج به‌دست‌آمده در دماهای میانگین، تغییرات معنی­داری در دماهای حدی به‌دست‌آمده و روند این تغییرات به‌ویژه در نیمه دوم قرن بیستم شدیدتر بوده است (Moberg et al., 2006). با توجه به اینکه پارامترهای حدی در مقایسه با مقادیر میانگین آسیب­های جدی­تری به محیط‌زیست و جامعه وارد می‌کنند (Mearns et al.,1984)، در دهه­های اخیر نگرانی­ها در رابطه با رخداد­های آب و هوایی به‌ویژه وقایع حدی رو به گسترش است.

 

 

1-2- اهمیت بررسی روند دماهای حدی و نمایه­های هواشناسی کشاورزی

 

دمای هوا عاملی محدودکننده در رشد گیاه است که بررسی وجود روند[2] یا نوسان[3] آن می‌تواند در کاهش میزان اثرات منفی و مدیریت در بخش کشاورزی سودمند باشد. چگونگی روند تغییرات اقلیم و تأثیر آن در كشاورزی از جایگاه و اهمیت ویژه­ای برخوردار است (Easterling et al., 1993). کوچک‌ترین تغییرات اقلیمی مانند زمان تغییر دما، تغییر در دماهای حدی و یا تغییر در واریانس دما می‌تواند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سبب بروز تغییرات بزرگ در سایر متغیرهای هواشناسی ازجمله تبخیر، یخبندان و بارش گردد (Katz and Brown, 1992). بنابراین دمای هوا یكی از مهم‌ترین پارامترهای هواشناسی در كشاورزی و عملکرد محصول آن است كه تغییرات و بررسی جزئیات آن می­تواند در مدیریت كشاورزی یا مدیریت بحران سودمند باشد (Parry, 1989;Easterling et al., 1993; Southworth et al., 2000) و برای برنامه­ریزان کشاورزی نتایجی کاربردی به همراه داشته و در سیاست‌گذاری و تعیین خط‌مشی در مدیریت كشاورزی به کار گرفته شود.

اگرچه دمای هوا یکی از مهم‌ترین سنجه­ها در پرورش گیاه، عملکرد محصول و نیاز آبی آن است، بررسی اندازه و چگونگی تغییرات دمای میانگین و یا حتی دماهای حدی کمینه و بیشینه، به‌تنهایی در تعیین تأثیرات آب و هوایی و تغییر اقلیم بر کشاورزی کافی نیست. با توجه به حساس بودن كشاورزی نسبت به طول فصل رشد و دوره سرما می­توان به اهمیت زمان شروع، مدت و چگونگی توزیع تغییرات دما پی برد. در مطالعات مرتبط با کشاورزی، نمایه­های هواشناسی کشاورزی[4] می­توانند برای ارزیابی تغییرات اقلیم (Fernandeslong et al., 2013) و نیز ارزیابی تأثیر اقلیم و هواشناسی بر گیاهان و محصولات گیاهی (Alexandrov et al., 2008) مورداستفاده قرار گیرند. ارزیابی تغییرات این نمایه­ها می­تواند در تصمیم­گیری­های مدیریتی و استفاده از فنّاوری در مزرعه سودمند باشد (Eitzinger et al., 2009).

پژوهش­هایی درزمینهٔ تغییرات بلند­مدت نمایه­های کشاورزی وابسته به دما، مانند روزهای یخبندان و طول دوره فصل رشد در نواحی مختلف دنیا انجام‌ شده است. برای نمونه شواهدی وجود دارد که نشانگر روند کاهشی در تعداد روزهای یخبندان در 50 سال گذشته، در بیشتر نواحی واقع در عرض­های میانی و بالایی نیمکره شمالی است (Fritch et al., 2002). همچنین در نقاطی از دنیا افزایش طول دوره رشد با توجه به افزایش دما در نزدیکی سطح زمین مشاهده‌شده است (Moonen et al., 2002; Shen et al., 2005; Schwartz et al., 2006). طول فصل­های بدون یخبندان در بسیاری از نواحی با عرض­های جغرافیایی میانی و بالایی در هر دو نیمکره در حال افزایش است و در نیمکره شمالی آشکارا آغاز زودرس فصل بهار دیده می­شود (Trenberth et al., 2007) با توجه به پژوهش­های گسترده درزمینهٔ بررسی روند دما و نمایه­های کشاورزی مبتنی بر پایه دما، در بیشتر نقاط دنیا نیاز به پژوهشی در این راستا در کشور احساس می­گردد. در کشور ما نیز مطالعات اندکی در این زمینه صورت گرفته است (محمدی و تقوی، 1384؛ رحیم­زاده و اصغری، 2009؛ سهرابی و همکاران، 2013).

تفاوت عمده پژوهش حاضر در مقایسه با مطالعات گذشته را می‌توان به ترتیب زیر بیان نمود:

  1. بررسی روند به‌ویژه در دماهای حدی مورد توجه است درصورتی‌که در پژوهش­های پیشین دماهای حدی از دیدگاه دور بوده و در بیشتر مطالعات از میانگین دما استفاده شده است.
  2. در این پژوهش بیشترین توجه بر پارامتر­های (پراسنج­های) مرتبط با كشاورزی مانند درجه روز رشد و تأكید بر بازه­های زمانی آخرین سرمازدگی بهاره و اولین سرمازدگی پائیزه است. در پژوهش­های پیشین تأکید بر دما و نه نمایه­های کشاورزی که بر پایه دما تعریف می­شوند، بوده است.
  3. پژوهش به‌طور گسترده و فراگیر در سطح كشور از نظرها دور بوده است و به‌طور عمده در ایستگاه­های محدود و در بخش­های خاصی از كشور انجام شده است.
  4. در مطالعات انجام شده كمتر از آزمون من-كندال دنباله­ای استفاده شده است و با توجه به این‌که آزمون من-کندال به طول بازه و زمان شروع و پایان بازه نیز حساس است، این کاستی با به‌کارگیری آزمون من کندال دنباله­ای[5] جبران خواهد شد. همچنین آزمون من-کندال دنباله­ای می‌تواند نشانگر نقطه آغاز ناگهانی روند و پایداری روند باشد.

 

1-3- اهداف پژوهش

 

در این پژوهش روند بلندمدت نمایه­های هواشناسی کشاورزی در سه دسته نمایه­های دوره سرما (آخرین یخبندان بهاره، اولین یخبندان پائیزه، دوره یخبندان ، تعداد روزهای یخبندان و ساعات سرمادهی)، نمایه­های فصل رشد (شروع، پایان و طول فصل رشد و روز درجه رشد تجمعی ماهانه) و نمایه­های دما (بازه دمای روزانه و دمای کمینه و بیشینه مطلق سالانه) در ایستگاه­های همدیدی در سراسر کشور که دست­کم 50 سال داده مورد اعتماد داشته­اند بر پایه روش­های آماری بررسی و مقایسه خواهد شد.

[1] Intergovernmental Panel on Climate Change

[2] Trend

[3] Fluctuation

[4]Agro meteorology Indices

[5] Sequential Mann-Kendal

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :179

قیمت : 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***