دانلود پایان نامه ارشد:ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مذاهب فقهی

عنوان : ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

دانشکده مذاهب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مذاهب فقهی

 

عنوان:

ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

 

استاد راهنما: 

سید منذر حکیم

 

استاد مشاور:  

نذیر احمد سلامی

شهریور  1391

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

فهرست

بخش اول: کلیات و مفاهیم

پیشگفتار 2

توضیح عنوان- 3

خاستگاه انتخاب موضوع 3

سوال اساسی- 3

هدف- 4

پیشینه: 4

شیوه پژوهش: 7

پیچیدگی های بحث- 9

ویژگی این تحقیق- 10

نکات قابل توجه 11

فصل اول: تبیین اصطلاحات و واژه های مهم- 13

فرض و اصحاب فروض– 14

عول- 16

نکات قابل توجه در بحث عول- 19

عصبه 21

اقسام عصبه 21

عصبه نسبی- 21

عصبه سببی (مولی العتاقه) 24

بیت المال- 25

جایگاه عصبه نزد شیعه: 25

ولاء الموالاة 26

کلاله 27

شرایط ارث بردن کلاله 30

ذوی الارحام 31

ارث بردن ذوی الارحام 32

حجب- 32

شرایط حاجب شدن اخوه نزد امامیه 35

شرایط حاجب شدن نزد اهل سنت و زیدیه 36

اقوال نادر 38

محجوب له؟ 39

حاجب شدن مح0رومین- 39

سایر واژه های مرتبط- 42

تکملة الثلثین- 42

بنو الاعیان، بنو العلات، بنو الاحیاف- 43

متفرقین و متفرقات- 44

جد و جده صحیح و فاسد- 44

جدات متحاذیات (متساویات) 46

اهل القرابة، اهل التنزیل، اهل الرحم- 46

مقاسمه 48

انواع ولاء 48

فصل دوم: طبقات ارث یا مراتب ورثه و تبیین جایگاه زن 50

نظر حنابله و احناف- 50

دیدگاه مالکیه، شافعیه و ظاهریه 52

دیدگاه زیدیه 54

دیدگاه امامیه و اسماعیلیه 54

فصل سوم: جایگاه جد در میراث و تأثیر آن بر ارث زن 58

امامیه 60

اهل سنت- 61

زیدیه 67

فصل چهارم: موانع ارث و بیان محرومیت های زنان 68

بردگی (رقیت) 68

قتل- 71

کفر 73

لعان- 80

ولادت از زنا 83

جهالت تاریخ موت- 85

اختلاف دار (اختلاف وطن) 87

بخش دوم: ارث زن

پیش درآمد- 91

فصل اول: مادر93

فقط مادر به تنهایی وارث باشد- 95

مادر و پدر 99

مادر و جد- 99

مادر و فرزند- 100

1ـ مادر و پسر یا پسران- 101

2ـ مادر، پدر و پسر یا پسران- 101

3ـ مادر و فرزندان دختر و پسر 101

4ـ مادر، پدر و فرزندان دختر و پسر 101

5 ـ مادر و دختر 102

مادر و یک دختر 102

مادر و دو دختر 103

مادر و دختران- 104

مادر، پدر، فرزند- 105

مادر، پدر، یک دختر 105

صورت اول: برای مادر اخوه حاجب وجود نداشته باشد. 105

صورت دوم: برای مادر، اخوه حاجب وجود داشته باشد. 105

مادر، پدر، دختران- 106

مادر، پدر، پسر یا پسران- 107

مادر، پدر، فرزندان دختر و پسر 107

جد و فرزندان- 107

مادر، پدر، زوج یا زوجه 108

1ـ مادر،‌ پدر، زوج (بدون  وجود حاجب) 110

2ـ مادر، پدر، زوجه (بدون وجود حاجب) 112

3ـ مادر، پدر، زوج (با وجود حاجب) 113

4ـ مادر، پدر، زوجه (با وجود حاجب) 113

والدین، فرزندان، زوج یا زوجه 114

مادر، پدر، پسر، زوج- 115

مادر، پدر، پسر، زوجه 115

مادر، پدر، پسران و دختران، زوج- 115

مادر، پدر، پسران و دختران، زوجه 116

مادر، پدر، دختر، زوج- 116

مادر، پدر، دختر، زوجه 117

مادر، پدر، دختران، زوج-118

مادر، پدر، دختر، دختر پسر، زوج- 120

مادر، پدر، دختران، زوجه (بخیلیه، منبریه) 121

مادر، جد، دختر، زوج، خواهر 123

مادر، زوج یا زوجه، دختر 125

مادر، زوج، دختر 125

مادر، زوجه، دختر 125

مادر، زوجه، دختران- 125

پدر، زوج یک دختر 125

پدر، زوجه، یک دختر 126

پدر، زوجه، دختران- 126

مادر، دختران، زوج- 126

پدر، دختران، زوج- 126

مادر، خواهر، جد (خرقاء) 127

مادر، زوجه، خواهر، جد- 129

مادر، جد، زوج یا زوجه، اخوه 130

مادر، جد، شوهر، یک خواهر(اکدریه، غراء) 131

مادر، جد، شوهر، دو یا چند خواهر 135

مادر، جد، شوهر، خواهر و برادر 136

مادر، جد، شوهر، برادر 137

مادر، زوجه، برادر، جد- 138

مادر، زوج یا زوجه، اخوه 140

مادر، زوج، خواهران ابوینی [یا ابی] 140

مادر، زوج و یک خواهر ابوینی (ابی) 141

مادر، زوج، دو یا چند خواهر ابوینی (ابی): 142

مادر، زوج، یک خواهر ابوینی، یک خواهر پدری- 142

مادر، زوجه، خواهران ابوینی [یا ابی] 144

مادر، زوج یا زوجه، خواهران مادری- 147

مادر، زوجه، اخوه مادری- 147

مادر، زوج، اخوه مادری- 148

مادر، زوج، یک نفر اخوه مادری- 148

مادر، زوج، دو نفر اخوه مادری- 148

مادر، زوج یا زوجه، اخوه ابوینی، اخوه مادری- 150

مادر، زوج، خواهران (مختلف)151

مادر، زوج، یک خواهر ابوینی، یک اخوه مادری- 151

مادر، زوج، خواهران ابوینی، یک نفر اخوه مادری- 152

مادر، زوج، خواهران ابوینی (یا ابی)، دو نفر اخوه مادری(ام الفروخ) 153

مادر (یا جده)، زوج، برادران ابوینی، خواهران مادری (مشترکه) 155

مادر، زوج، برادران پدری، اخوه مادری- 158

مادر، زوجه، خواهران (متفرقه) 160

مادر (یا جده)، زوجه، یک خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری- 160

مادر (یا جده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری- 160

مادر (یاجده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، دو خواهر مادری- 160

مادر، زوجه، دختر، خواهر 161

مادر (جده)، زوجه، دختر، خواهر (ابوینی یا ابی) 161

مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر (ابوینی یا ابی) 162

*** مادر (یا جده) زوجه، دختر، خواهر مادری، خواهر ابوینی- 163

*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر مادری، خواهر ابوینی- 163

*** مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهران مادری، خواهر ابوینی- 164

مادر، اخوه 166

مادر و نوه ها 167

مادر و فرزند لعان- 167

مادر و فرزند نامشروع 167

مادر و فرزندان نکاح موقت- 168

مادر و فرزندان شبهه 168

فصل دوم: دختر و نوه ها 170

ارث نوه ها  (اولاد الاولاد) 170

اصل وارث شدن نوه ها 171

مقدار و کیفیت ارث بردن نوه ها 172

همراه شدن چند طبقه از فرزندان- 174

همراه شدن با سایر ورثه 174

شرایط وارث شدن نوه ها 175

فقط پسر (یا پسران) میت، وارث او باشند- 176

فرزندان، دختر و پسر باشند- 177

فرزندان فقط دختر باشند- 178

فرزند فقط یک دختر باشد- 178

فرزندان فقط دو دختر باشند-178

دختران (بیش از دو دختر) 179

دختر و پدر 181

یک دختر و پدر 181

پدر و دختران- 183

دختر و  والدین- 183

دختر و نوه ها 184

دختر و نوه های دختری (اولاد البنت) 184

دختر و نوه های پسری (اولاد پسر) 185

دختر و جد- 193

دختر و زوج یا زوجه 194

دختر و زوج- 194

دختر و زوجه 195

پدر، دختر و زوج یا زوجه 196

اولاد پسر(اولاد الابن) و زوج یا زوجه 197

اولاد دختر (اولاد البنت) و زوج یا زوجه 197

نوه های مختلف و زوج یا زوجه 199

دختر و اخوه 199

دختر، برادر 200

دختر و خواهر 201

دختر، دختر پسر، خواهر 201

دختر و اخوه مختلف (خواهر و برادر ابوینی یا ابی) 202

دختر، خواهر، جد- 203

دختر و پسر، جد، خواهر 205

دختر و سایر عصبه 206

دختر، عمو، عمه 206

فصل سوم: خواهران 207

فرائض اخوه 208

حاجبین اخوه 209

فرائض عادله عائله و قاصره 210

تکملة الثلثین- 211

عصبه شدن خواهران و اخوه 211

مسأله تشریک (تشریک اخوه ابوینی با اخوه مادری در سهم اخوه مادری) 212

فقط خواهر وارث باشد-213

الف : خواهر های یک گروه 213

ب: خواهران متفرقه 213

خواهر و زوج یا زوجه 215

خواهران و عصبه 217

اخوه مختلط- 218

اخوه وجد- 219

اخوه مادری، جد پدری- 220

جد و جده مادری، اخوه 220

اخوه ابوینی (یا پدری) و جد پدری- 220

اخوه ابوینی، اخوه پدری، جد- 221

خواهران، جد- 221

دختر، خواهر، جد- 221

خواهر، مادر، جد (مسأله خرقاء) 222

خواهر، مادر، جد، زوج- 222

خواهر، مادر، جد، زوجه 222

خواهر ابوینی، برادر پدری، جد(عشریة زید) 222

اخوه مادری و جد- 222

یک نکته در باب رد 223

رد بر خواهران متفرقه 223

اجداد و فرزندان اخوه 225

اولاد الاخوه 225

«دخترِ دختر» ، «دخترِ خواهر» 226

فصل چهارم: جده ها 227

صاحب فرض بودن- 229

طبقه جده ها در ارث- 229

جده های واجد شرایط ارث- 230

سهم ارث جده ها 230

تفاوت درجه قرب و بعد و تاثیر آن در ارث جده ها 232

حاجب شدن فرزندان میت برای جده ها 235

حاجب شدن پدر و مادر میت نسبت به جده ها (و اجداد) 235

مقدار سهام و کیفیت تقسیم آن بین جده ها 238

تعداد جده های وارث- 239

مثال هایی از ارث جده ها 244

مادر پدر 244

مادر مادر، 244

مادر پدر، مادر 244

مادر مادر، مادر 244

مادر پدر، مادر مادر، مادر 244

مادر پدر، پدر 244

مادر مادر، پدر 245

مادر مادر، مادر پدر، پدر 245

مادر پدر، پدر، مادر 246

جده مادری، جد مادری (مادر مادر، پدر مادر) 247

جده پدری، جده مادری- 247

جده پدری، جد پدری، جده مادری، جد مادری- 248

جده مادری، جده پدری، جد پدری(مادر مادر، مادر پدر، پدر پدر) 249

جد مادری، جده پدری، جد پدری- 250

جده مادری، جد مادری، جده پدری- 250

جده مادری، جد مادری، جد پدری- 250

فصل پنجم: عمه و خاله 251

مثال هایی از ارث عمومه و خؤوله 254

عمو، عمه 254

عمو، دائی- 254

عمو، خاله 254

عمه ابوینی، عموی پدری- 254

عمه پدری، عموی پدری- 254

عمه مادری، عموی پدری- 255

عمه، خاله 255

عمو، عمه، دائی، خاله 255

عمه های متفرقه یا خاله های متفرقه 255

فرزندان عمومه و خووله 257

پسر عمه، دختر عمو 258

دختران عموهای متفرقه، اولاد عمه ها، خاله ها و دایی های متفرقه 258

عمومه و خووله والدین- 258

فصل ششم: ارث زوجه 260

شرایط لازم برای ارث بردن زوجه 261

ارث زن به صورت فرض– 263

حاجبین ارث زوجه 264

ارث زوجه های متعدد 266

ارث زوجه در فرائض عائله (در صورت زیادتر شدن سهام از اصل مال) 268

ارث زوجه در صورت انحصار 269

اموال متعلق ارث- 272

ارث زن از دیه 274

ارث از حقوق- 276

حقوق حاصله به «شرط لازم ضمن عقد» 278

حق خیار 278

حق شفعه 280

حق قصاص– 280

حق ولا ء عتق: 281

طلاق مریض– 283

نکاح مریض– 287

نکاح مریضه 288

نکاح صغیره 288

نکاح فاسده و نکاح موقت- 291

زوجه لعان شده 293

متاع البیت- 294

خاتمه 297

رابطه سبب و نسب- 297

وارث مملوک- 298

خویشاوندان رضاعی- 299

قرابت از چند جهت و چگونگی وراثت آنها 300

خلاصه و نتیجه 302

پیوست- 307

آیات ارث- 307

(نمودارها) 312

فهرست منابع-318

چکیده

زن با عناوین متعدد ـ مانند زوجه، دختر، خواهر و … ـ وارث قرار می گیرد. مذاهب اسلامی دو نظام عمده برای تقسیم ارث بیان داشته اند که تفاوت های چشمگیری در عناوین وارثان ـ و از جمله زنان ـ ایجاد می کند. بیشترین عنوانی که در مذاهب اسلامی مورد بحث قرار گرفته، ارث زوجه می باشد.

این نوشتار بر آن است با مقایسه ای توصیفی و استنادی، همة عناوین مربوط به ارث زن را گزارش کند. سعی شده است منابع اساسی و مشهور مذاهب هشتگانه ـ امامیه، اسماعیلیه، زیدیه، حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه و ظاهریه ـ مورد توجه و استناد قرار بگیرد.

حاصل این تلاش در دو بخش تنظیم گردیده است. بخش اول در چهار فصل به تعریف مفاهیم، طبقات ارث، و کلیات مورد نیاز در بخش دوم می پردازد. بخش دوم در شش فصل و یک خاتمه عناوین اصلی و مطرح در ارث زن ـ یعنی مادر، دختران و نوه ها، جده ها، خواهران، عمومه و خووله، زوجه ـ را بررسی می کند. در انتها، نتیجه ی مباحث به صورت فشرده و خلاصه نیز بیان می گردد.

از مجموع مقایسه ها این نتایج را نیز می توان به دست آورد که: 1. دفاع واقعی از حقوق زن، با بررسی همه جانبه تمام عناوین میسر خواهد بود. 2. ریشه برخی اختلاف های دو نظام به مباحث فلسفی و کلامی برمی گردد. 3. دفاعیه های نظام تعصیب از حقوق زن، با مبانی آنها در ارث، تناسب و هماهنگی ندارد.

واژه های کلیدی: ارث، فقه مقارن، مذاهب اسلامی، ارث زوجه، ارث دختر، ارث خواهران، ارث ذوی الارحام، ارث مادر، ارث زن

بخش اول

کلیات و مفاهیم

پیشگفتار

بدون تردید اقتصاد یک رکن مهم در زندگی انسان محسوب می‌شود و راههای کسب در آمد و تملک مشروع از مسائل مهم آن است. ارث یکی از راههای تملک به شمارمی رود که از جهات گوناگون مورد بحث قرار می‌گیرد.

نگاه جوامع به زن و مسائل اقتصادی مربوط به او نیز همیشه مورد بحث بوده که هر از چند گاهی به بهانه‌های مختلف مانند دفاع از حقوق زنان و… نگاههایی افراطی یا تفریطی به آن شده و می شود. اندیشمندان مسلمان نیز بررسی‌های مختلفی درباره آن انجام داده اند، اما آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته؛ مسائل مالی مربوط به زوجه می باشد که در قالب بحث‌های مهریه، نفقه درآمدهای شغلی و نیز ارث مورد بررسی واقع شده است. اخیرا نیز (در تاریخ 6/11/1387) مجلس شورای اسلامی سه ماده  از مواد قانون مدنی در باره ارث زوجین (مواد 946 و 947 و 948) را به گونه ای اصلاح نموده است که بواسطه آن سهم ارث زوجه از اموال زوج بیشتر می شود و با تصویب این قانون زن علاوه بر اموال منقول همسر از اموال غیرمنقول همچون اراضی و ملك مرد نیز ارث می برد. این شیوه اصلاح قانون مدنی توسط مجلس باعث عکس العمل برخی از مراجع گردید که با ارسال نامه ای این اقدام را خارج از صلاحیت و اختیار مجلس دانست.[1]

ارث زن تاریخچه‌ای طولانی دارد و به خاطر نگاههای غیر جامع‌نگر به آن، ناهمواری‌های گوناگون به خود دیده است گاهی فقط از ارث محروم می‌گردیده؛ گاهی خودش نیز کالایی موروثی واقع می‌شده؛ و زمانی نیز به برابری ارث زن و مرد شعار داده شده است. اسلام با جامع نگری ویژه‌ای که به انسان دارد و جهات متعدد و دقیق طبیعی، روانی، اجتماعی و… زن و مرد را در نظر گرفته و ناهمواری‌های گذشته را از ارث زن برداشته است. بحث‌های فراوانی نیز توسط محققین صورت گرفته؛ اما باز همچنان اختلافات فراوان و چشمگیری باقی مانده است.[2]

تعداد صفحه : 343

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***