دانلود پایان نامه ارشد:اثر اسكور بدنی بر عمل‌کرد تولیدی, برخی شاخص­ها و بیماری‌های تولیدمثلی در گاوهای شیری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دامپزشکی

عنوان :اثر اسكور بدنی بر عمل‌کرد تولیدی, برخی شاخص­ها و بیماری‌های تولیدمثلی در گاوهای شیری

 

دانشگاه شهر کرد

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه دکتری حرفه­ای رشته­ی دامپزشکی

اثر اسكور بدنی بر عمل‌کرد تولیدی, برخی شاخص­ها و بیماری‌های تولیدمثلی در گاوهای شیری

 

استاد راهنما:

دکتر پژمان میرشكرایی

 

استادان مشاور:

دکتراحمدرضا محمدنیا

دكتر علیرضا باهنر

خرداد ١۳۹١

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

یكی از بهترین ابزارهای مدیریتی، دادن اسكور بدنی است كه برای تولید­كنندگان به عنوان عاملی برای تولید، ارزیابی سلامت و وضعیت غذایی قلمداد می شود. این روش كمك می­كند تا یك گروه یا گله گاو از نظر ذخایر بدن به ویژه چربی و ماهیچه ارزیابی شود. اسكور بدنی در تمام مراحل چرخه تولید، تغذیه و مدیریت ممكن است تغییر كند. اسكور بدنی هر گاو، نشان دهنده قابلیت تولید شیر، تولیدمثل و طول عمر اقتصادی گاو در گله می­باشد. تشخیص و اسكور بدنی شاخصی برای بررسی مقدار انرژی ذخیره شده در بدن است و تغییرات آن در مراحل متفاوت شیرواری دیده می­شود. به طور معمول گاوهای تازه زا كه در اوج تولید شیر هستند به دلیل تعادل منفی انرژی دچار كاهش وزن می شوند. این در حالی است كه گاوهایی كه در اواخر دوره شیردهی هستند و گاوهای خشك در تعادل مثبت انرژی بوده و وزن آنها افزایش می یابد. اسكور بدنی مناسب برای حفظ سلامت و بهبود تولید شیر و تولیدمثل ضروری است. تولید شیر گاوهای لاغری كه اسكور بدنی آنها پایین است، بیش از اندازه كاهش می یابد. گاوهای بسیار چاق هم دچار سخت زایی، كبد چرب، مشكلات تولیدمثلی و اختلالات متابولیكی می شوند.در این بررسی سعی بر این شد که تاثیرات اسکور بدنی بر میزان تولید شیر، برخی فاکتور های تولید مثلی و بروز برخی بیماری های تولیدمثلی در گاوداری صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری ارزیابی شود. تمامی گاو های تحت بررسی در سه مرحله ی قبل از خشکی، بعد از زایش و تلقیح اول به روش اسکور دهی پنج نقطه ای اسكور داده شدند و شاخصهای مورد مطالعه مورد آنالیز و تحلیل قرار گرفتند. بر اساس آزمایشات انجام شده متوجه شدیم كه اسكور بدنی در زمان خشكی بر تعداد تلقیح موثر، وضعیت رحم، شیر تصحیح شده و… می تواند تاثیرگذار باشد.

 

كلمات كلیدی: اسكور بدنی، گاو شیری، تولید شیر

هشت

 

فهرست مطالب

عنوان                                                           شماره صفحه

فصل اول- مقدمه                                                6

فصل دوم- کلیات                                                8

٢-١- نمره‌ی وضعیت بدنی                                         8

٢- ١-١ تاریخچه ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی                      8

۲-١-۲ -نحوه‌ی ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی                          10

۲-۱-۳ -تایید نمره‌ی وضعیت بدنی با استفاده از اندازه گیری های اولتراسونیک                                                           17

2-2- نمره‌ی وضعیت بدنی و تغذیه                                18

2-۳- تغییرات نمره‌ی وضعیت بدنی در طول دوره ی شیردهی           19

٢- ۴- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر تولید شیر                      21

٢- ۵- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر تركیبات شیر                    25

٢- ۶- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر فاصله ی زایمان تا اولین تلقیح  26

٢- ٧- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر میزان گیرایی از اولین تلقیح    26

٢- ٨- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر روز‌های باز                     ٢7

٢- ۹- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر تعداد تلقیح به ازای هر آبستنی  28

٢- ١٠- اثر نمره‌ی وضعیت بدنی بر ناهنجاری های متابولیكی        29

فصل سوم مواد و روش کار                                     31

۳- ١- مشخصات گله تحت مطالعه                                  31

۳- ٢- جمع آوری اطلاعات                                        ۳2

۳- ۳- موارد تحت بررسی                                        34

۳- ۴- آنالیز آماری                                           ۳5

فصل چهارم نتایج                                            36

۴- ١- بررسی یافته های (میانگین ± خطای معیار) در اسكور بدنی در زمان خشكی    ۳7

۴- ٢- بررسی یافته های (میانگین ± خطای معیار) در اسكور بدنی در زمان زایش         37

۴- ۳- بررسی یافته های (میانگین ± خطای معیار) در اسكور بدنی در زمان تلقیح اول    37

۴- ۴- بررسی نتایج در زمان های مختلف                          40

۴- ۴- ١- بررسی اسكور بدنی با اسكور حركتی                                  40

۴- ۴- ۲- بررسی اسكور بدنی با شیر 305 روز                      41

۴- ۴- ۳- بررسی اسكور بدنی با وضعیت تخمدان                    42

۴- ۴- ۴- بررسی اسكور بدنی با وضعیت رحم                       44

۴- ۴- ۵- بررسی اسكور بدنی با طول دوره خشكی                   45

۴- ۴- ۶- بررسی اسكور بدنی با روز شیردهی                      47

۴- ۴- ۷- بررسی اسكور بدنی با تعداد تلقیح موثر                48

۴- ۴- ۸- بررسی اسكور بدنی با روزهای باز                      50

۴- ۴- ۹- بررسی اسكور بدنی با فاصله زایش تا اولین تلقیح(DFS)  51

۴- ۴- ١٠- بررسی اسكور بدنی با شیر زمان خشكی                 53

۴- ۴- ١۱- بررسی اسكور بدنی با میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی    54

۴- ۴- ۱۲- بررسی اسكور بدنی با میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی    56

۴- ۴- ۱۳- بررسی اسكور بدنی با تعداد شکم زایش                 57

فصل پنجم بحث                                                60

منابع                                                          65

 

 

فهرست شکل­ها و نمودارها

عنوان                                                           شماره صفحه

 

شکل ۲- ١: نواحی مشخص شده جهت اسكور دهی (سایتhttp://www.daneprairie.com) 9

شکل ۲- ٢: روش ارزیابی اسكور بدنی در گاوهای هولشتاین بر اساس مطالعاتEdmonson 10

شکل ۲- ۳: نشان دادن زاویه بین استخوانPinوhookالف ) به شكلU، ب) به شكلV 11

شکل ۲- ۴: تصویر زاویه استخوانPinوhook                     12

شکل ۲- ۵: تصویر اسكور بدنی2 و اسكور بدنی 25/2            13

شکل ۲- ۶: تصویر سكور بدنی 25/3 و اسكور بدنی 5/3           14

شکل ۲- ۷: تصویر اسكور بدنی 75/3 و اسكور بدنی 4           14

شکل ۲- ۸: تصویر اسكور بدنی 25/4 و اسكور بدنی 5/4          15

نمودار ۴- ١: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان خشکی ۳8

نمودار ۴- ٢: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان زایش 38

نمودار ۴- ۳: مقایسه اسکور حرکتی و اسکور بدنی در زمان تلقیح اول  39

نمودار ۴- ۴: مقایسه شیر استاندارد با اسكور بدنی در زمان خشكی    ۳9

نمودار ۴- ۵: مقایسه شیر استاندارد با اسكور بدنی در زمان زایش    40

نمودار ۴- ۶: مقایسه شیر استاندارد با اسكور بدنی در زمان تلقیح اول    40

نمودار ۴- ۷: ارزیابی بین تخمدان در زمان clean test و اسكور بدنی در زمان خشكی  41

نمودار ۴- ۸: ارزیابی بین تخمدان در زمان clean test و اسكور بدنی در زمان زایش  41

نمودار ۴- ۹: ارزیابی بین تخمدان در زمان clean test و اسكور بدنی در زمان تلقیح اول    42

نمودار ۴- ۱٠: ارزیابی بین وضعیت رحم در clean test با اسكور بدنی در زمان خشكی  42

نمودار ۴- ۱۱: ارزیابی بین وضعیت رحم در clean test با اسكور بدنی در زمان زایش  43

نمودار ۴- ۱۲: ارزیابی بین وضعیت رحم در clean test با اسكور بدنی در زمان تلقیح اول    43

نمودار ۴- ۱۳: مقایسه بین دوره خشكی با اسكور بدنی در زمان خشكی   44

نمودار ۴- ۱۴: مقایسه بین دوره خشكی با اسكور بدنی در زمان زایش   44

نمودار ۴- ۱۵: مقایسه بین دوره خشكی با اسكور بدنی در زمان تلقیح اول   45

نمودار ۴- ۱۶: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسكور بدنی در زمان خشكی    45

نمودار ۴- ۱۷: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسكور بدنی در زمان زایش    46

نمودار ۴- ۱۸: مقایسه بین روزهای شیردهی با اسكور بدنی در زمان تلقیح   46

نمودار ۴- ۱۹: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسكور بدنی زمان خشكی    47

نمودار ۴- ۲٠: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسكور بدنی زمان زایش    47

نمودار ۴- ۲۱: مقایسه بین تعداد تلقیح منجر به آبستنی با اسكور بدنی زمان تلقیح اول 48

نمودار ۴- ۲۲: مقایسه بین روزهای باز با اسكور بدنی در زمان خشكی  48

نمودار ۴- ۲۳: مقایسه بین روزهای باز با اسكور بدنی در زمان زایش  49

نمودار ۴- ۲۴: مقایسه بین روزهای باز با اسكور بدنی در زمان تلقیح اول  49

نمودار ۴- ۲۵: مقایسه بین DFS با اسكور بدنی در زمان خشكی  50

نمودار ۴- ۲۶: مقایسه بین DFS با اسكور بدنی در زمان زایش  50

نمودار ۴- ۲۷: مقایسه بین DFS با اسكور بدنی در زمان تلقیح اول    51

نمودار ۴- ۲۸: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشكی با اسكور بدنی زمان خشكی    51

نمودار ۴- ۲۹: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشكی با اسكور بدنی زمان زایش    52

نمودار ۴- ۳٠: مقایسه بین تولید شیر در زمان خشكی با اسكور بدنی زمان تلقیح اول    52

نمودار ۴- ۳۱: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی با اسكور بدنی در زمان خشكی                                        53

نمودار ۴- ۳۲: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی با اسكور بدنی در زمان زایش                                        53

نمودار ۴- ۳۳: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری قبلی با اسكور بدنی در زمان تلقیح اول                                   54

نمودار ۴- ۳۴: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسكور بدنی در زمان خشكی                                        54

نمودار ۴- ۳۵: مقایسه بین میزان وقوع ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسكور بدنی در زمان زایش                                        55

نمودار ۴- ۳۶: مقایسه بین ورم پستان در دوره شیرواری فعلی با اسكور بدنی در زمان تلقیح اول                                                55

نمودار ۴- ۳۷: مقایسه بین تعداد شکم زایش با اسكور بدنی در زمان خشكی   56

نمودار ۴- ۳۸: مقایسه بین تعداد شکم زایش با اسكور بدنی در زمان زایش   56

نمودار ۴- ۳۹: مقایسه بین تعداد شکم زایش با اسكور بدنی در زمان تلقیح اول    57

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                        شماره صفحه

 

جدول ۴- ١: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخص­های تولیدمثلی در زمان­های مختلف

در گاوهای نژاد هولشتاین                               36

جدول ۴- ٢: توزیع میانگین و انحراف معیار شاخص­های تولیدمثلی در زمان­های مختلف

در گاوهای نژاد هولشتاین                              37

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 

گاو شیری از دیرباز نقش مهمی در تامین برخی مواد مغذی مورد نیاز انسان داشته است. ارزش غذایی بالای شیر برای انسان، قرن هاست كه شناخته شده و مورد تمجید قرار گرفته است. امروزه بخش اعظم شیر تولیدی در جهان از گاو حاصل می­شود. افزایش تولید شیر هر گاو نتیجه­ی اصلاح نژاد، تغذیه صحیح­تر و مدیریت بهینه است.

داشتن نمره‌ی وضعیت بدنی مناسب در موقع خشك كردن، زایمان و مراحل مختلف شیردهی منجر به افزایش تولید شیر خواهد شد. نمره وضعیت بدنی یك روش ذهنی و دیداری برای ارزیابی مقدار انرژی ذخیره شده به صورت چربی در بدن حیوان زنده می­باشد (بدون توجه به اندازه و وزن بدن).

با افزایش سطح تولید شیر، نمره‌ی وضعیت بدنی اهمیت بیشتری می‌یابد. موقعی كه گاوها تولید شیر بالایی دارند، باید خوراك بیشتری در اوایل شیردهی مصرف كنند تا كل انرژی مورد نیاز آن‌ها تامین شود اما به دلیل كاهش مصرف ماده خشك در اوایل شیردهی، تامین این نیاز بالا از خوراك مصرفی ممكن نیست و بیان شده است كه نیازهای انرژی گاوهای شیری در طول اوایل شیردهی می­تواند توسط مصرف خوراك و جابه­جایی ذخایر بدن تامین گردد[85]. این ذخایر شامل چربی و پروتئین است كه به وسیله تجزیه آن­ها، چربی و پروتئین مورد نیاز برای سنتز شیر در دسترس دام قرار می‌گیرد. به خصوص بافت چربی نقش مهمی در تنظیم انرژی مورد نیاز دام ایفا می‌كند. در گاوهای شیری، قبل از زایمان بافت چربی به افزایش میزان تجزیه لیپید سازگار می‌شود[64]. و بعد از زایمان، تجزیه لیپید موجود در بافت چربی به صورت چشم­گیر افزایش می­یابد[67،64]. یك برنامه منظم ارزیابی نمره‌ی وضعیت بدنی می­تواند به تشخیص مشكلات سلامتی بالقوه قبل از آن كه بتوانند به طور معنی­داری تولید شیر را كاهش دهند كمك كند. كاهش زیاد نمره‌ی وضعیت بدنی بعد از زایمان ممكن است با وقوع بیماری‌های متابولیكی ارتباط داشته باشد[41].

افزایش توانایی ژنتیكی گاوها برای تولید شیر در نتیجه بهبود تغذیه و مدیریت، علی رغم افزایش تولید شیر منجر به كاهش عملكرد تولیدمثلی شده است. كاهش عملكرد تولیدمثلی گاوهای شیری بیش از چند دهه است كه به مسئله­ی جدی در صنعت پرورش گاوهای شیری تبدیل شده است[82،76،۱3]. تعدادی از مطالعات نشان داده‌اند كه بین نمره‌ی وضعیت بدنی در موقع زایمان و اوایل شیردهی با عملكرد تولیدمثلی ارتباط وجود دارد[63،58،54،42،41]. اهداف این طرح شامل بررسی اثر نمره‌ی وضعیت بدنی در زمان زایمان بر فاصله زایمان تا اولین تلقیح، میزان گیرایی از اولین تلقیح، روزهای باز، تعداد تلقیح منجر به ازای هر آبستنی و نسبت آبستنی، ارزیابی اثر اسكور بدنی بروز برخی بیماری‌های تولید­مثلی در گاوهای شیری، ارزیابی اثر اسكور بدنی بر میزان تولید شیر در گروه­های مذكور در زمان زایمان می‌باشد.

تعداد صفحه : 88

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***