دانلود پایان نامه ارشد:اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی

 دانلود متن کامل پایان نامه اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی(مطالعه موردی استان كرمانشاه)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه مدیریت دولتی-تحول

 

اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی(مطالعه موردی استان كرمانشاه)

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه كارشناسی ارشد

در رشته مدیریت دولتی-تحول

استاد راهنما

آقای دكتر سید حیدر حسینی

استاد مشاور

آقای دكتر محمد طاهری روزبهانی

مهرماه1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

           عنوان                                                                                                                           صفحه

فصل اول:كلیات تحقیق……………………..…..……………………………….1

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-عنوان تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-3-بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-5-1-قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………9

1-5-2-قلمرو مكانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-5-3-قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6-1-اهداف آرمانی……………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6-2-اهداف كلی…………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-3-اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-6-4-اهداف كاربردی………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-7-مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………11

1-8-مدل عملیاتی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..12

1-9-فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….13

1-10-متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………14

1-10-1-متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-10-2-متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………14

1-11-تعریف عملیاتی واژگان،متغیر­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………..15

1-11-1-كیفیت زندگی كاری…………………………………………………………………………………………………………….15

1-11-2-طرح جامع مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………….17

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش……………………………………………………………………..18

2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2-بررسی نظریه­ها پیرامون كیفیت زندگی كاری……………………………………………………………………………19

2-2-1-مفهوم و تعاریف كیفیت زندگی كاری…………………………………………………………………………………….19

2-2-4-اهداف كیفیت زندگی كاری……………………………………………………………………………………………………33

2-2-5-نسل­های سه گانه برنامه­های كیفیت زندگی كاری………………………………………………………………..33

2-2-6-تعابیر نوین كیفیت زندگی كاری……………………………………………………………………………………………36

2-2-6-1-مدیریت كیفیت فراگیر……………………………………………………………………………………………………….36

2-2-6-2-توانمند سازی كاركنان……………………………………………………………………………………………………….36

2-2-6-3-مهندسی مجدد سازمان………………………………………………………………………………………………………37

2-2-7-شاخص­های كیفیت زندگی كاری…………………………………………………………………………………………..38

2-2-8-مؤلفه­های كیفیت زندگی كاری والتون…………………………………………………………………………………..45

2-21-8-1-پرداخت منصفانه و كافی………………………………………………………………………………………………….46

2-2-8-2-محیط كار ایمن و بهداشتی………………………………………………………………………………………………..47

2-2-8-3-تآمین فرصت رشد و امنیت مداوم……………………………………………………………………………………..48

2-2-8-4-وابستگی اجتماعی زندگی كاری…………………………………………………………………………………………48

2-2-8-5-فضای كلی زندگی كاری…………………………………………………………………………………………………….49

2-2-8-6-یكپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان………………………………………………………………………….49

2-2-8-7-قانون گرایی در سازمان………………………………………………………………………………………………………50

2-2-8-8-توسعه قابلیت­های انسانی……………………………………………………………………………………………………50

2-2-9-راهبردهای بهبود كیفیت زندگی كاری…………………………………………………………………………………..51

2-2-9-1-انسانی­تر كردن كار……………………………………………………………………………………………………………..51

2-2-9-2-طراحی شغل……………………………………………………………………………………………………………………….51

2-3-مالیات و سیر تاریخی آن……………………………………………………………………………………………………………..55

2-3-1-طرح جامع مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………..63

2-3-1-1-پیش­نویس لایحه طرح جامع مالیاتی…………………………………………………………………………………64

2-3-1-2-اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی………………………………………………………………………………………65

2-3-1-3-روند شكل­گیری طرح جامع مالیاتی…………………………………………………………………………………..67

2-3-1-4-اهداف طرح جامع مالیاتی…………………………………………………………………………………………………..68

2-3-1-5-راهكارهای دستیابی به اهداف طرح جامع مالیاتی…………………………………………………………….70

2-3-1-6-نقشه راه طرح جامع مالیاتی……………………………………………………………………………………………….70

2-3-1-7-پروژه­های طرح به تفكیك اولویت اجرایی………………………………………………………………………….76

2-3-1-7-1-پروژه­های زیر­بنایی…………………………………………………………………………………………………………76

2-4-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….80

2-4-1بررسی تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………………….80

2-4-2-بررسی تحقیقات انجام شده در سایر كشورهای جهان…………………………………………………………..83

فصل سوم:روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………85

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

3-2-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………86

3-3-جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………65

3-4-ابزار­های گردآوری داده­ها واطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها………………………………………………………..87

3-4-1-گردآوری داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………89

3-4-2-مقیاس اندازه­گیری………………………………………………………………………………………………………………….89

3-5-روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………90

3-5-1-روایی یا اعتبار ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………….91

3-5-2-قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………91

2-6-روش تجزیه و تحلیل داده­ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………92

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل آماری……………………………………………………………………………..93

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

4-2-بررسی نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..95

4-2-1-جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………………….95

4-2-2-پست سازمانی پاسخ­دهندگان…………………………………………………………………………………………………96

4-2-3-تحصیلات پاسخ­دهندگان………………………………………………………………………………………………………..97

4-2-4-سابقه كاری پاسخ­دهندگان……………………………………………………………………………………………………..98

4-3-بررسی نتایج آمار استنباطی متغیر­های تحقیق…………………………………………………………………………..99

4-3-1- فرضیه اصلی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..100

4-3-1-1-آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………….100

4-3-1-2- آزمون فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………….101

4-3-1-3- آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………103

4-3-1-4- آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………..104

4-3-1-5- آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………..106

4-3-1-6- آزمون فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………107

4-3-1-9- آزمون فرضیه فرعی هشتم……………………………………………………………………………………………..112

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..114

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..115

5-2-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………115

5-2-1-نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………..115

5-2-2-نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………..116

5-2-3-نتیجه گیری كلی………………………………………………………………………………………………………………….119

5-3-پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………119

5-3-1-پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی……………………………………………………………………………………….122

5-4-محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….123

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………..125

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………129

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………131

پیوست الف…………………………………………………………………………………………………………………………………………132

پیوست ب…………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

چكیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………….152

 

فهرست جداول

 

1-رویكرد­های بهبود كیفیت زندگی كاری…………………………………………………………………………………………………………….30

2-رویكردهای بهبود كیفیت زندگی كاری…………………………………………………………………………………………………………….31

3-نسل­های سه گانه برنامه­های كیفیت زندگی كاری………………………………………………………………………………………….35

4-شاخص­های كیفیت زندگی كاری……………………………………………………………………………………………………………………..38

5-فهرست كامل پروژه­های 5گانه طرح جامع مالیاتی…………………………………………………………………………………………..75

6-حجم جامعه و نمونه آماری مشمول طرح جامع مالیاتی…………………………………………………………………………………..88

7-صفات كیفی و ارزش­های عددی گزینه­های پرسش­نامه…………………………………………………………………………………..90

8-تعداد و ترتیب سؤالات مربوط به هر متغیر در پرسش­نامه………………………………………………………………………………90

9-ضریب آلفای كرونباخ برای متغیر­های تحقیق………………………………………………………………………………………………….92

10-توزیع فراوانی و درصد پاسخ­گویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………95

11- توزیع فراوانی و درصد پاسخ­گویان بر حسب پست سازمانی…………………………………………………………………………96

12- توزیع فراوانی و درصد پاسخ­گویان بر حسب تحصیلات………………………………………………………………………………..97

13- توزیع فراوانی و درصد پاسخ­گویان بر حسب سابقه كاری…………………………………………………………………………….98

14-آمار توصیفی نمره كیفیت زندگی كاری كاركنان قبل و بعداز جرا طرح………………………………………………………100

رابطه بین كیفیت زندگی كاری كاركنان قبل و بعد از اجرای طرح………………………………………………………………………100

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

آمار توصیفی نمره سیستم پرداخت دستمزد و پاداش كاركنان قبل و بعداز جرا طرح………………………………………..101

رابطه بین سیستم پرداخت دستمزد و پاداش قبل و بعد از اجرای طرح………………………………………………………………102

نتایج آزمون T…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

آمار توصیفی نمره محیط كاری ایمن و بهداشتی قبل و بعداز جرا طرح……………………………………………………………..103

رابطه بین محیط كاری ایمن و بهداشتی قبل و بعد از اجرای طرح…………………………………………………………………….103

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

آمار توصیفی نمره تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم قبل و بعداز جرا طرح………………………………………………………105

رابطه بین تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم قبل و بعد از اجرای طرح………………………………………………………………105

نتایج آزمون T……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

آمار توصیفی نمره قانون­گرایی كاركنان قبل و بعداز جرا طرح……………………………………………………………………………..106

رابطه بین قانون­گرایی قبل و بعد از اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………106

آمار توصیفی نمره وابستگی اجتماعی زندگی كاری قبل و بعداز جرا طرح………………………………………………………….108

رابطه بین وابستگی اجتماعی زندگی كاری قبل و بعد از اجرای طرح…………………………………………………………………108

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

آمار توصیفی نمره فضای كلی زندگی كاری كاركنان قبل و بعداز جرا طرح……………………………………………………….109

رابطه بین فضای كلی زندگی كاری قبل و بعد از اجرای طرح……………………………………………………………………………..109

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

آمار توصیفی نمره یكپارچگی و انسجام اجتماعی قبل و بعداز جرا طرح…………………………………………………………….111

رابطه بین یكپارچگی و انسجام اجتماعی قبل و بعد از اجرای طرح…………………………………………………………………….111

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..111

آمار توصیفی نمره توسعه قابلیت­های انسانی قبل و بعداز جرا طرح…………………………………………………………………….112

رابطه بین توسعه قابلیت­های انسانی قبل و بعد از اجرای طرح……………………………………………………………………………112

نتایج آزمون T………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..113

 

فهرست اشكال

 

مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

نقش كیفیت زندگی كاری در انگیزش………………………………………………………………………………………………………………….26

وضعیت سازمان امور مالیاتی پیش از شروع طرح جامع مالیاتی………………………………………………………………………….66

راهكارهای دستیابی به اهداف طرح جامع مالیاتی………………………………………………………………………………………………..70

محورهای 5گانه طرح جامع مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………………..71

فهرست پروژه­های طرح جامع مالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………..79

درصد فراوانی پاسخ­گویان بر حسب جنسیت آنها…………………………………………………………………………………………………96

درصد فراوانی پاسخ­گویان بر حسب پست سازمانی آنها……………………………………………………………………………………….97

درصد فراوانی پاسخ­گویان بر حسب تحصیلات آنها………………………………………………………………………………………………98

درصد فراوانی پاسخ­گویان بر حسب سابقه كاری آنها……………………………………………………………………………………………99

 

 

چكیده

مشکلات موجود مالیاتی کشور، مسئولین را بر آن داشت تا تمهیدی جدی در خصوص نظام مالیاتی بیاندیشند. به عبارت دیگر ایرادات و ناهمسویی سیاست­ها ، نظام­ها و فرایند­های ناکارآمد مالیاتی ، عدم وجود دید یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان ، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤدیان ، اطلاعات ناکافی در مورد مؤدیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات منجر به افزایش هزینه­های عملیاتی، افزایش شکایات و افزایش حجم فرار­های مالیاتی گردید. این معضلات باعث کاهش درآمد­های مالیاتی ، نارضایتی مؤدیان و همچنین افزایش حجم كاری درمیان كاركنان مالیاتی گردید ؛در نهایت این کاستی­ها اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی را ایجاب و مشخص می­نماید.

هدف این تحقیق بیان رابطه اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر كیفیت زندگی كاری كاركنان سازمان امور مالیاتی(مطالعه موردی اداره كل امور مالیاتی استان كرمانشاه)می­باشد،كه بوسیله پرسشنامه نظرات كاركنان سازمان امور مالیاتی در این خصوص گردآوری شده است . پژوهش حاضر از نظر هدف كاربردی بوده و از نظر روش تحلیل توصیفی محسوب می­شود و برای جمع­آوری اطلاعات و آمار از شیوه اسنادی و میدانی استفاده شده است.فرضیه­های تحقیق به بررسی رابطه بین اجرای طرح جامع مالیاتی و تاثیر آن بر كیفیت زندگی كاركنان سازمان امور مالیاتی می­پردازد.با استفاده از آزمون T فرضیه­ها ، مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اندنتایج تحقیق تأیید­كننده آن است كه رابطه معنا­داری بین اجرای طرح جامع مالیاتی و كیفیت زندگی كاری كاركنان سازمان امور مالیاتی وجود دارد.بنابراین و با توجه به نتایج تحقیق ، سازمان امور مالیاتی كشور برای رسیدن به اهداف بلند مدت و موفقیت در اجرای طرح جامع مالیاتی باید توجه ویژه­ای به كاركنان خود داشته باشد.

 

واژگان كلیدی: طرح جامع مالیاتی،كیفیت زندگی كاری كاركنان،امور مالیاتی كرمانشاه.

 

فصل اول

 

كلیات تحقیق

 

1-1—مقدمه

 

مالیات از منابع مهم درآمد دولت­ها است. ثبات و تداوم  وصول مالیات موجب ثبات در برنامه­ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز كشور در زمینه­های گوناگون می­شود.دریافت مالیات از آحاد افراد جامعه در كشورهای جهان امری طبیعی و بر اساس سیاست مالی است ودر برخی از كشورهای صنعتی جهان 90تا 98 درصد بودجه عمومی از طریق مالیاتها تامین می شود و مردم نیز هیچگونه واكنش منفی در برابر آن بروز نمی­دهند.

تغییر و تحول در نظام اقتصادی كشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد ، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست.اجرای طرح جامع مالیاتی دركشورما نیز در همین راستا بوده و اگر با هوشمندی و بستر­سازی کامل اجرا شود ، می تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربری­های اقتصادی ،اجتماعی و توسعه نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد.  یکی از موارد مهم برای سهولت و موفقیت اجرای این طرح ، توجه به کارکنان سازمان مجری آن یعنی سازمان امور مالیاتی است که به عنوان مهم­ترین بازوی اجرایی این طرح به شمار می­روند.

سازمانهای عصر حاضر با نگاه کاربردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند.بهبود کیفیت زندگی کاری مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست های حمایت گرایانه از منابع انسانی است.

كیفیت زندگی كاری عبارت است از عكس العمل كاركنان نسبت به كار به ویژه پیامد های فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی و به پیامد های شخصی تجربه كاری و چگونگی بهبود كار در راستای رفع نیازهای فرد تاكید دارد.

در این فصل شِمایی كلی از تحقیق ارایه شده است. بدین صورت كه ابتدا به تشریح بیان مسئله پرداخته می­شود و پس از­آن چهارچوب مفهومی مسئله ارائه شده است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق مبحث دیگری است كه در این فصل به آن پرداخته شده است و در ادامه قلمرو زمانی و مكانی تحقیق كه در اداره كل امور مالیاتی استان كرمانشاه در خلال سال 1392 بوده است بیان شده ، همچنین اهداف محقق از انجام این تحقیق در خصوص موضوع تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن فرضیات تحقیق آورده شده است.پس از آن به طور خلاصه روش تحقیق استفاده شده توضیح داده شده است. در پایان نیز پس از ارائه تعریف مفهومی ، تعاریف عملیاتی مربوط به هر یك از شاخص­ها به صورت جداگانه مطرح می­شود.

1-2-عنوان تحقیق

اثرات اجرای طرح تحول مالیاتی بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان امور مالیاتی

1-3-بیان مسئله

مشکلات موجود مالیاتی کشور مسئولین را بر آن داشت تا تمهیدی جدی در خصوص نظام مالیاتی بیاندیشند. به عبارت دیگر ، ایرادات و ناهمسویی سیاست­ها ، نظام­ها و فرایندهای ناکارامد مالیاتی ، عدم وجود دید یکپارچه به مؤدیان مالیاتی و اطلاعات ایشان ، عدم ارائه خدمات مناسب به مؤدیان و اطلاعات ناکافی در مورد مؤدیان و ضعف فرهنگ پرداخت مالیات منجر به افزایش هزینه­های عملیاتی، افزایش شکایات و افزایش حجم فرارهای مالیاتی گردید. که در نهایت این معضل باعث کاهش درآمد­های مالیاتی و افزایش نارضایتی مؤدیان مالیاتی گردید.که نهایتاً این کاستی­ها اهمیت اجرای طرح جامع مالیاتی را ایجاب می­نماید.

با توجه به مطالب مطروحه ، طرح جامع مالیاتی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار می­باشد . این طرح به لحاظ گستردگی حجم عملیات و نحوه اجرای آن ، از ویژگی­های متمایزی نسبت به طرح­های مشابه برخوردار است. ارزش اقتصادی ، تأثیر گذاری اجتماعی ، حضور گروه­های متعدد مشاور در آن ، به انضمام پیچیدگی­های فنی طرح ، باعث اعمال دقت و حساسیت ویژه­ای در تمامی مراحل اجرای آن شده است. با اجرای طرح جامع مالیاتی و استقرار سیستم­های فن­آوری اطلاعات در سازمان امور مالیاتی کشور ، تمام فعالیت­های اقتصادی در مجموعه­ای یکپارچه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و فرار مالیاتی به میزان قابل ملاحظه­ای کاهش می­یابد.

از جمله اهداف طرح جامع مالیاتی عبارتند از:

1- افزایش درآمد های مالیاتی

2- کاهش هزینه­های اجرای عملیات مالیاتی

3- افزایش میزان رضایت­مندی صاحبان منافع

پدیده فرار مالیاتی بخشی به خاطر عدم وجود قوانین شفاف و بخشی نیز به خاطر رعایت نشدن عدالت مالیاتی در جامعه است. تا زمانی­که بی­نظمی اقتصادی باشد، فرار مالیاتی هم وجود دارد. طرح جامع مالیاتی اگر اجرا شود و همۀ سازمان­ها ملزم باشند اطلاعات اقتصادی را به سازمان مالیاتی ارائه کنند در آن زمان همگرایی ایجاد شده و یک مرجع اطلاعات اقتصادی واحد در کشور شکل می‌گیرد که همه اطلاعات در دل آن متمرکز می‌شود. نظام جامع مالیاتی یکی از ارکان سیستم اقتصادی هر کشوری است، اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران تا بدانجا است که ریاست محترم جمهوری، از آن به عنوان گلوگاه برقراری عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران یاد کرده و عنوان کردند که اجرایی شدن این نظام بیش از هر چیزی به شفاف شدن فعالیـت­های اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. حالا این سوال پیش می­آید که طرح جامع مالیاتی چیست؟ اهدافش کدام است؟ چه مراحلی را طی نموده است؟ کدام بخش­ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ آیا این طرح از مدل اجرا شده در سایر کشورها الگو برداری شده است؟ و دهها سوال از این نوع در ذهن مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی و متأسفانه کارکنان سازمان امور مالیاتی وجود دارد که به خیلی از این سوالها جوابی داده نشد. آنچه مسلم است وضعیت مالیات در مملکت انقدر اسفناك است که فهم و اعتراف به وضعیت وخیمش نیاز به فکر و تأمل چندانی ندارد و خوشبختانه مدیران عالی مملکت نیز از این وضعیت اگاهی یافته و تلاش نمودند تا کمی وضعیت سازمان را سامان دهند تا ضمن افزایش پایه مالیاتی مالیات حقه از مؤدیان با هزینه کمتر و در زمان کمتر و به صورت عادلانه ( عادلانه هم از نظر افقی و هم عمودی) وصول گردد. آنچه مسلم و بدیهی است این طرح ملی شامل برنامه های بنیادینی است که نیازمند حمایت و همراهی بخش عمده­ایی از دستگاههای دولتی و مردم می­باشد.

سازمانهای عصر حاضر با نگاه کاربردی به منابع انسانی آن را به عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر دارند و بیش از پیش به ارتقاء کیفیت زندگی و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند.بهبود کیفیت زندگی کاری مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاست های حمایت­گرایانه از منابع انسانی است.

كیفیت زندگی كاری عبارت است از عكس العمل كاركنان نسبت به كار به ویژه پیامد­های فردی آن در ارضای شغلی و سلامت روحی و به پیامد­های شخصی تجربه كاری و چگونگی بهبود كار در راستای رفع نیازهای فرد تاكید دارد ویژگی­های زندگی كاری كه بر پیامد­های فردی منطبق است عبارتند از :

1-پرداخت كافی ومناسب 2- شرایط كاری امن و سالم 3- فرصت برای بكارگیری و توسعه بی واسطه استعدادهای انسانی 4- فرصت برای امنیت و رشد مداوم در آینده 5- انسجام اجتماعی در سازمان كار 6- حقوق فرد در سازمان كار 7- كار وكل فضای زندگی  8- ارتباط اجتماعی زندگی كار

در تعریف كلی می توان گفت كه كیفیت زندگی كاری به معنی تصدی ذهنی و برداشت كاركنان یك سازمان در مطلوبیت فیزیكی و روانی محیط كار و شرایط كارخود است.( عباسی،12:1390 )

كیفیت زندگی كاری در هر قوم وجامعه­ای معنا ومحتوای خاص دارد و نمی­توان برای آن یك شاخص عام و جهان شمول ارائه كرد .ضمناً رابطه كیفیت زندگی كاری و بهره­مندی منابع انسانی رابطه­ای دو سویه است .محیط كاربه شرطی دارای كیفیت است كه در آن افراد به عنوان عضو وعنصر اصلی سازمان به حساب آیند (دولان و شولر،354:1387).

اهمیت کیفیت زندگی کاری با توجه به پیچیدگی روز افزون جوامع و بازار­های کار توجه بیشتر به ماهیت نیروی انسانی را ؛ از اهمیت ویژه­ای برخوردار کرده است. به عقیده برخی از صاحب­نظران بخشی از رکود بهره­وری و کاهش کیفیت محصولات در برخی کشورها ،ناشی از کاستی­های کیفیت زندگی کاری و تغییراتی است که در علایق و اولویت­های کارکنان پدید آمده است. کارکنان به دنبال آن هستند تا بر کارشان نظارت و دخالت بیشتری بیابند . آنان میل دارند مانند یک مهره در یک دستگاه بزرگ به شمار نیایند.

موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و به کار­گیری مناسب ابزار ، تجهیزات ، منابع مالی ، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان در برنامه­های خود دارد و این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که این سازمان بتواند مهارت­ها ، توانایی­ها و خصوصیات فردی و جمعی کارکنان خود را در راستای اهداف سازمانی به کار گیرد.از این رو گفته می­شود سازمان ترتیب منظم افراد برای دستیابی به اهداف مشخص است.امروزه در سازمان­ها توجه به منابع انسانی از ابعاد مختلف مد نظر قرار گرفته است. آموزش و ارتقای سطح توانایی­ها و مهارت­ها ،کیفیت زندگی کاری ،حفظ انگیزش و اخلاق کاری ، رضایت شغلی ، ارتقای شیوه­های پاداش­دهی و موارد مشابه آن به موضوعات مهم و جاری تبدیل شده است(یاوری و دیگران،100:1388).

امروزه در مدیریت معاصر مفهوم کیفیت زندگی کاری به موضوع اجتماعی عمده­ای در سراسر دنیا مبدل شده است.در حالی که در دهه­های گذشته فقط بر زندگی شخصی(غیر­کاری) تأکید می­شد . طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظام­های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آنها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند(Akdre,2006).کیفیت زندگی کاری مسأله­ای پیچیده و مرکب از متغیر­های محیط کاری است و فراورده ارزیابی کاری شخص از شغلش می­باشد(lewis&Etal,2001).

ادگار و بودین[1] کیفیت زندگی کاری را مجموعه شرایط واقعی کار در سازمان می­دانند و معتقدند کیفیت زندگی کاری نگرش و احساس کارکنان از کار خود را به صورت خاص نشان می­دهد(Beaudoin&Edgar,2003).

از طرف دیگر نیل به زندگی شغلی با کیفیت ، مستلزم کوشش­هایی منظم از سوی سازمان است که به کارکنان فرصت­های بیشتر برای تأثیر­گذاری بر کارشان و تشریک مساعی در اثربخشی کل سازمان می­دهد.به این ترتیب هر سازمانی با بهر­ وری و کارایی مطلوب و مؤثر ، در جستجوی راه­هایی است تا کارکنان را به درجه­ای از توانایی برساند که هوشمندی خود را به کار گیرند ، که این امر بوسیله کیفیت زندگی کاری مناسب یعنی مشارکت و سهیم کردن بیشتر کارکنان در فرایند تصمیم­گیری صورت می­گیرد.کیفیت زندگی کاری ، نمایانگر نوعی فرهنگ سازمان یا شیوه­های مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت خودگردان ،مسئولیت و عزت نفس می­کنند(تمجیدی،13:1386).

با توجه به اهمیت زیاد اجرای طرح جامع مالیاتی و اثرات کلان آن بر کشور و با توجه به تأثیر آن بر زندگی کاری کارکنان سازمان امور مالیاتی در این پایان نامه سعی بر آن است تا اثرات اجرای طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کارکنان سازمان امور مالیاتی بررسی شود.پژوهش­هایی كه تاكنون صورت گرفته، اغلب کیفیت زندگی کاری را در محیط­های آموزشی بررسی كرده­اند ولی پژوهش حاضر این موضوع را در یك محیط اداری و آن هم در سازمان امور مالیاتی مورد توجه قرار می­دهد و به این پرسش پاسخ می­دهد كه آیا طرح جامع مالیاتی بر کیفیت زندگی کاری كاركنان تأثیر دارد؟

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :170

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***