دانلود پایان نامه ارشد:آموزه مهدویت در احیاء هویت اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیعه شناسی

عنوان : آموزه مهدویت در احیاء هویت اسلامی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده شیعه شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسی

 

 عنوان:

آموزه مهدویت در احیاء هویت اسلامی

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر شاکری زواردهی

 

استاد مشاور:

جناب آقای ایمانی

 

سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

مقدمه …………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

1.تبیین موضوع …………………………………………………….. 3

2.اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………… 3

3.اهداف و فوائد تحقیق …………………………………………………….4

4.روش تحقیق ……………………………………………………………… 4

5.طرح مسئله و پرسشهای تحقیق …………………………………………5

6.پیشینه تحقیق …………………………………………………………….. 5

7.ساختار تحقیق ……………………………………………………………..6

8.محدودیت تحقیق …………………………………………………………. 7

9.مفاهیم و اصطلاحات کلیدی ……………………………………………. 7

فصل دوم: حقیقت حیات دینی و هویت اسلامی

گفتار اول: حیات معنوی انسان و احیاء آن ………………………. 8

جمع بندی مطالب …………………………………………………….. 20

گفتار دوم : چیستی هویت اسلامی ……………………………… 22

هویت دینی انسان …………………………………………………… 28

شاخصه های هویت دینی………………………………………………29

1.اعتقادی………………………………………………………………………. 29

1-1-اعتقاد به خدا ………………………………………………………….. 29

1-2-اعتقاد به معاد …………………………………………………………. 29

1-3-اعتقاد به پیامبر ……………………………………………………….. 30

1-4-اعتقاد به ائمه معصومین ……………………………………………… 30

2.شاخصه های اخلاق ………………………………………………………..30

2-1- توکل ……………………………………………………………………..31

2-2-تواضع ……………………………………………………………………..31

1.شاخصه های سیاسی ………………………………………………………..32

3-1- دشمن شناسی …………………………………………………………..32

فصل سوم: امام معصوم و احیاگری ………………………………………..36

گفتار اول: نیازمندی به حجت الهی ……………………………………….. 36

دلائل نیاز به امام معصوم ……………………………………………………. 39

1.تبیین مفاهیم قرآن ………………………………………………………….. 39

2.ارشاد و هدایت انسانها …………………………………………………….. 39

3.برقراری عدل و امنیت …………………………………………………….. 40

4.جلوگیری از تحریف دین …………………………………………………..40

دیدگاه ملاصدرا درخصوص دلیل نیاز به امام ……………………………. 41

1.ختم نبوت …………………………………………………………………… 41

2.فواید وجودی امام ………………………………………………………… 42

3.وجوب وجود امام ………………………………………………………… 44

دیدگاه آیه ا.. جوادی آملی در خصوص نیاز به امام

گفتار دوم: جایگاه امامت در تفکر شیعه ………………………………… 53

1.آیه اکمال …………………………………………………………………….53

1 -1- روزی که باعث یاس کفار شد ………………………………….. 54

1-2- روزی که مایه اکمال دین شد …………………………………….. 54

1-3- روزی که خداوند دین اسلام را به عنوان دین پسندید ……….. 54

2.سبب نزول…………………………………………………………………54

  1. تفسیر آیه در سایه احادیث …………………………………………. 56

4.وجوب معرفت امام و قبول ولایت او ………………………………..60

5.رویکرد علمای امامیه نسبت به مسئله امامت …………………….. 62

5-1-شیخ صدوق ……………………………………………………….. 62

5-2- شیخ مفید …………………………………………………………..63

5-3- سید مرتضی ……………………………………………………… 63

5-4-شیخ طوسی ………………………………………………………. 63

1.نقش امامت در دین ………………………………………………….. 64

الف)امامت اساس اسلام ………………………………………………… 64

ب)امامت رهبری دین ………………………………………………….. 64

ج) امامت سنگر دفاع از دین …………………………………………. 64

د) امامت مایه نظامندی دین …………………………………………….65

2.توقف شناخت امامت بر نبوت و فهم نبوت ……………………….65

3.مفهوم واقعی معرفت امام …………………………………………… 66

4.امامت استمرار ولایت ……………………………………………… 67

گفتار سوم: اصالت مهدویت ………………………………………….. 78

مهدویت در قرآن ………………………………………………………. 79

مهدویت در احادیث ………………………………………………….. 83

1.حدیث ثقلین ………………………………………………………… 84

2.حدیث من مات…………………………………………………….. 92

3.حدیث اثنا عشر……………………………………………………..96

بررسی تاریخی…………………………………………………….. 100

خلاصه ……………………………………………………………… 101

احادیث خاص ……………………………………………………..102

گفتار چهارم: احیاگری حضرت در جامعه ……………………113

وجود امنیت در زمان حضرت ………………………………… 117

ضرورت امنیت ………………………………………………….. 121

اقسام امنیت ……………………………………………………… 124

1.امنیت فردی…………………………………………………..  124

2.امنیت اجتماعی ……………………………………………… 125

امنیت در عصر امام مهدی …………………………………… 127

چرایی و علل و عوامل امنیت ………………………………. 128

1-ایدئولوژی واحد ………………………………………….. 129

2-حاکم شدن دولت واحد دینی …………………………… 130

3-رشد و شکوفایی اقتصادی ………………………………. 133

4-ایمان و دین مداری ………………………………………. 134

5-کمال اخلاقی …………………………………………….. 135

6-بالندگی عقل ……………………………………………. 136

7- رشد دانش ……………………………………………… 137

نتیجه …………………………………………………………..138

2.برقراری عدالت اجتماعی توسط حضرت …………… 138

حضرت مهدی و عدالت اجتماعی ……………………….. 139

ابعاد عدالت اجتماعی ………………………………………. 144

1.بعد اقتصادی ………………………………………………. 145

2.بعد اداری و سازمانی …………………………………….. 150

3.بعد سیاسی …………………………………………………. 151

4.بعد فرهنگی …………………………………………………153

شیوه های تحقق عدالت اجتماعی …………………………..155

1.پیاده نمودن کامل قانون …………………………………… 155

2.دستگاه قضایی عدل محور ……………………………….. 156

3.به کار گماردن کارگزاران عادل …………………………. 159

4.بازگرداندن حقوق از دست رفته انسانها ……………….. 160

5.کنترل و نظارت دقیق ……………………………………… 161

6.قاطعیت در برخورد با متخلفان …………………………. 162

7.رشد معرفت و توانایی ……………………………………. 162

جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………… 164

نتیجه …………………………………………………………… 165

پیشنهادات ……………………………………………………. 166

پی نویس …………………………………………………….. 167

کتاب نامه ……………………………………………………. 168

پیوست ………………………………………………….177

 

چکیده :

حیات انسان , ذاتی او نیست  از این رو انسان، محتاج به مبدأ بی نیازی می باشد. وحی و نبوت زنده کننده جامعه انسانی است و همانگونه که آب مایه حیات مادی برای انسان است، امامان معصوم نیز حیات معنوی را به انسان اعطا می کنند.باتوجه به روایات وارده در خصوص شرایط آخر الزمان و فراگیری ظلم وجور در آن، احیا هویت اسلامی در خصوص انسان – که همان رفتار و سلوکی می باشد که ریشه در وحی داشته و منجر به محکم شدن ارتباط انسان به عالم وحی و خداوند می باشد – و جامعه توسط ولی عصر(عج) انجام می گیرد تا زمینه برای پذیرا شدن عدالت و امنیت در همه عرصه ها از سوی مردم و جامعه، فراهم گردد. بنابراین در زمان ظهور، حقیقت دین مبین اسلام که با فطرت انسانی  هم خوانی داشته و باعث فراهم آمدن حیاتی توأم با امنیت و عدالت برای انسان می باشد، توسط حضرت احیا می گردد و اینگونه با توجه به فرمایش امام علی (ع) ( خطبه 108) دیگر از تحریف اسلام و وارونه نشان دادن آن خبری نبوده که در دو گفتار ابتدای تحقیق، این مباحث تبیین گردیده است.آنچه که باعث استمرار امامت بعداز ختم نبوت می باشد با توجه به بیان ملاصدرا، ولایتی است که از سوی خداوند به ائمه معصومین ارزانی شده است و این حجت های الهی راه وصول به خدای متعال و نجات از عذاب اخروی بوده که تحت عناوین نیازمندی به حجت الهی و جایگاه امامت در تفکر شیعه در تحقیق بیان گردیده است.حقیقت مهدویت ، منتهی شدن  جوامع جهانی به سوی جامعه واحد و برخوردار از امنیت و رفاه و عدالت و غلبه حق بر باطل و.. می باشد که در احادیث عام وخاص مبنی بر وجود حضرت و حکومت بر حق ایشان، ذیل عنوان اصالت مهدویت بیان شده است.

دو محوریتی که بعد از فراهم آمدن بستر برای پذیرش آن در جامعه توسط حضرت اجرا می گردد امنیت و عدالت در تمامی عرصه ها بوده، امنیت دارای دو بعد ایجابی و سلبی است : از یک سو وجود آرامش و اطمینان روحی و روانی و از سوی دیگر فقدان ترس و دلهره و نگرانی.در نگاه کلی امنیت به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم شده است که بطور مفصل به آن پرداخته شده است. دومین محوریت برقراری عدالت در همه عرصه هاست. امام صادق (ع) در ذیل آیه 17 سوره حدید منظور از احیای زمین را برقراری عدالت در جامعه و حیات مجدد زمین توسط آن می دانندو در حدیث دیگری شیخ صدوق از امام باقر(ع) نقل می کند: که مصداق این آیه حضرت حجت می باشد از این جهت در دعای شبهای ماه رمضان حضرت را «عدل» نامیدند : « اللهم و صل علی ولی امرک القائم المومل و العدل المنتظر» که بطور مفصل ابعاد این عدالت و شیوه های تحقق آن در جامعه مهدوی در آخرین گفتار مطرح شده است.

کلید واژه ها: مهدویت، احیاء هویت اسلامی، ولایت، حیات معنوی،امنیت، عدالت

مقدمه:

قر آن کریم در مواردی از زمین و تحولات آینده آن سخن گفته است و مسئله حیات مجدد زمین پس از مرگش از همین سخنان نورانی است: اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها [1]. اگر لفظ زمین در آیه به معنای زمینه باشد، ظهور امام عصر(عج) از مصادیق بارز آن خواهد بود و نیازمند توضیح نیست؛ اما چنانکه از آن لفظ معنای ظاهری آن مراد باشد و آیه تنها ناظر به طبیعت و حیات و مرگ زمین طبیعی بدانیم، تطبیق آیه بر ظهور حضرت مهدی(عج) به عنوان یکی از اهم موارد تطبیقی آن، نیازمند توضیح است: بی شک انسان دو گونه مرگ و زندگی دارد: ظاهری و طبیعی؛ باطنی و حقیقی. زندگی و مرگ ظاهری او از محدوده ورود به دنیا تا خروج از آن و از مباحث زیست شناختی است؛ اما زندگی و مرگ حقیقی انسان به تکامل عقلایی و ایمانی او وابسته است.در قرآن کریم همه هستی را تسبیحگوی ذات مقدس حق می خواند: َ إِنْ مِنْ شَیْ‏ءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِه [2]. پیداست که تسبیح، فعل فاعل مدرِک است، چون تسبیح کننده هم باید فعل خود را بشناسد و هم خدایی را که تسبیح می کند و هم حقیقت تسبیح را به میزان ظرفیت خود بفهمد و هم مجموعه صفات سلبی و نقص و عیوب را با تسبیح خود از خدای سبحان دور بداند و حق را از آن ها تنزیه کند و روشن است که این پایه از شناخت، هرگز بی شعور و ادراک به دست نمی آید، پس همه تسبیح کنندگان، یعنی زمین و زمان و عالم و آدم، بر پایه مراتب خویش از اندیشه و ادراک برخوردارند. بنا براین زمین غیر از حیات و مرگ طبیعی، زندگی و مرگی معنوی دارد و می توان یکی از مراتب مرگ معنوی زمین را دوران ستم زدگی و جهل و کفر و نفاق بشر در سطح بین المللی دانست و هنگامه ظهور و قیام نورانی آخرین ذخیره الهی را احیای معنوی و بهار حقیقی زمین نامید، که با رسیدنش طومار ستم و صحیفه ظلمت در هم می پیچد و نفس مسیحایی اش جهان خفته  در بستر کفر و شرک را بیدار و زمین لبریز از بیداد را از عدل و داد سرشار می سازد[3]. همچنانکه  نبی اعظم اسلام (ص) سیره و سنت حضرت را چنین معرفی می کند: « و یملأ الله قلوب امه  محمد(ص) غنی و یسمعهم عدله[4] :  یعنی مهدی موعود(عج) به امرو اراده الهی دلهای امت مسلمان را از بی نیازی پر می کند و گستره عدل آن حضرت (ع) به همگان می رسد.احیا و گسترش دادن از سویی و تقویت روح بی نیازی  در قلوب انسانها از سویی دیگر، دو رکن اساسی و شاخص مهم آرمانشهر مهدوی(عج) است که در این تحقیق به احیاگری در زمان ظهور حضرت می پردازیم. حکومتی که در سازو کار اجرایی اش جز عدل حاکم نیست و برنامه فرهنگی اش، تربیت قلوب استغنای روح بشر است ، همان گمشده انسان است که طریق سعادت را برایش پیمودنی می سازد و زندگی دنیا و آخرت او را آباد می کند. شهروندان این دولت کریمه از هر ستمی در امان اند؛ آنچنانکه در پرتو این عدالت دشمنی ها به دوستی، نزاع ها به صلح و کینه ها به محبت بدل می شود و میوه شیرین امنیت عمومی، محصول عدالت گستری حکومت مهدوی(عج) خواهد بود، عناصر محوری رسالت آخرین ذخیره الهی، همان عناصری است که در رسالت تمام انبیا بوده است که شامل دو عنوان اساسی: افروختن و پاسداشت سراج وحی؛ حراست از سلامت مصباح عقل و دیده بصیرت بشر است. عقل و و حی،چنان در هم تنیده اند که نه وحی بی عقل می تواند جامعه را به مقصد برساند و نه عقل بدون وحی. نه عقل کار وحی را می کند و نه وحی کار عقل را، چون عقلْ وحی درونی است و وحیْ عقل بیرونی؛ یکی ظاهر است و دیگری باطن؛ یکی چشم قلب بشر و اجتماع آدمیان است و دیگری چراغ روشنگر راه آنها و این هردو باید به کار گرفته شود تا کشتی بشر را به ساحل مقصود برساند[5]، از این جهت در این تحقیق ابتدا حیات واقعی انسان بیان می گردد و بعد به بیان هویت اسلامی و احیاء آن توسط حضرت پرداخته می شود و  ارتباط این دو مبحث مشخص می شودو در آخر بعد از فراهم آمدن زمینه های پذیراشدن  عدالت و امنیت  در عرصه های مختلف حکومت حضرت ولی عصر(عج)، حضرت به برقراری آنها در زمینه های مختلف می پردازند:

تعداد صفحه : 193

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***