دانلود پایان نامه : ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان و ادبیات فارسی «M.A»

عنوان : ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بردسیر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی «M.A»

عنوان:

ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

استاد راهنما:

دکتر هوشمند اسفندیارپور

استاد مشاور:

دکتر حسین یزدانی

مرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی «ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی» صورت گرفته است. فرهنگ عامه مجموعه ی تجربیات و تفکرات بشر در طی قرون و اعصار است همین تجربیات و سنت های مرسوم یک جامعه است که به آن جامعه شخصیت و هویت می بخشد.

صیدی تهران شاعری غزل سراست وی در اشعار خود بسیاری از عناصر فرهنگ عامه را دستمایه خلق مضامین متنوع قرار داده و از آنجا که فرهنگ عامه هر ملتی روشنگر آداب، عادات، احوال و اخلاق و افق فکری مردم آن جامعه است با بررسی این عناصر در اشعار وی زمینه سهولت و درک معانی اشعار صیدی تهرانی برای مخاطبان فراهم شده است و نیز مخاطب را با فرهنگ عامه آن عصر و وضع روحی و اجتماعی مردم آن زمان آشنا ساخته است. از نتایج مهم این پژوهش آن است که دیوان صیدی تهرانی سرشار از عناصر فرهنگ عامه است و همچنین خواهیم دانست که بسیاری از اعتقادات، آداب و رسوم و تفکرات امروزی بشر از باورهای پیشینیان نشأت گرفته است.

در این پایان نامه ضمن معرفی اجمالی فرهنگ عامه، موارد عامیانه ی استخراج شده از  دیوان مطابق دستورالعمل های ارائه شده توسط صاحب نظران به تصویب و طبقه بندی شده اند. آن گاه در ذیل هر عنوان اصلی، موارد فرعی و چگونگی باور مردم عصر صیدی که بسیاری از آن می تواند با باورهای مردم روزگار ما مشترک باشد؛ ذکر و تحلیل شده است.

 

کلمات کلیدی: مردم و توده، فرهنگ و دانش، باورهای خرافی، دیوان صیدی تهرانی

فهرست مطالب

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: تعریف و تشریح موضوع

1-1- پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)………………………………………………………………………. 4

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3- سوابق مربوط (پیشینه تحقیق)………………………………………………………………………………. 4

1-4- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 5

1-5- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………….. 5

1-7- ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5

1-8- کاربردهای پژوهشی………………………………………………………………………………………… 6

1-9- جنبه های نوآوری جدید بدون تحقیق……………………………………………………………………. 6

1-10- روش کار……………………………………………………………………………………………………. 6

1-10-1- نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………. 6

1-11- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه ای و غیره)…………………………………………… 6

1-12- ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون فیش، جدول، ………………… 7

1-13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………….. 7

1-14- کلید واژگان تحقیق و معادل لاتین آن ها……………………………………………………………… 7

فصل دوم: تعاریف و کلیات

2-1- زندگی و شعر صیدی تهرانی………………………………………………………………………………. 9

2-2- تعاریف فرهنگ عامیانه…………………………………………………………………………………….. 9

2-3- فرهنگ عامه در جهان………………………………………………………………………………………. 11

2-4- فرهنگ عامه …………………………………………………………………………………………………. 12

2-5- اهمیت فرهنگ عامه…………………………………………………………………………………………. 13

2-6- عناصر فرهنگ عامه…………………………………………………………………………………………. 15

2-7- ویژگی های فرهنگ و ادبیات عامه………………………………………………………………………. 17

فصل سوم: عناصر و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی

3-1- باور های عامیانه……………………………………………………………………………………………… 21

3-1-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………. 22

3-1-2- باده افشانی (جرعه بر خاک افشاندن)………………………………………………………………… 22

3-1-3- پادشاه سایه خداوند روی زمین………………………………………………………………………… 23

3-1-4- تشکیل دُر در صدف…………………………………………………………………………………….. 23

3-1-5- تشکیل گوهر در سنگ ………………………………………………………………………………… 24

3-1-6- جن یا فرشته ای به شاعران الهام می کند……………………………………………………………. 24

3-1-7- چشم زخم………………………………………………………………………………………………… 25

3-1-7-1-  اسپند دود کردن…………………………………………………………………………………….. 25

3-1-8- خون و باورهای مربوط به آن …………………………………………………………………………. 26

3-1-8-1- خون خوردن …………………………………………………………………………………………. 26

3-1-8-2- انتقام خون…………………………………………………………………………………………….. 27

3-1-8-3- خونین بودن اشک…………………………………………………………………………………… 28

3-1-8-4- جگر جایگاه غم و اندوه……………………………………………………………………………. 29

3-1-9- رنگ ها……………………………………………………………………………………………………. 30

3-1-9-1- سیاه ……………………………………………………………………………………………………. 30

3-1-9-2- سبز……………………………………………………………………………………………………… 31

3-1-9-3- زرد……………………………………………………………………………………………………… 32

3-1-10- روزی معین……………………………………………………………………………………………… 32

3-1-11- سبز پوشی فرشتگان و زیبا رویان…………………………………………………………………… 33

3-1-12- صبا باعث رویش و تحریک گل و گیاهان ………………………………………………………. 33

3-1-13- صید حرم……………………………………………………………………………………………….. 34

3-1-14- گنج………………………………………………………………………………………………………. 34

3-1-14-1- گنج در ویرانه………………………………………………………………………………………. 34

3-1-14-2- گنج باد آور………………………………………………………………………………………… 34

3-1-15- ماه و قصب (کتان)…………………………………………………………………………………….. 34

3-1-16- مهر گیاه…………………………………………………………………………………………………. 35

3-1-17- نور چشم………………………………………………………………………………………………… 35

3-1-18- نوشیاد (شادی روی کسی خوردن)…………………………………………………………………. 36

3-2- باورها و رسوم مربوط به جانوران…………………………………………………………………………. 38

3-2-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………. 39

3-2-2- آهو…………………………………………………………………………………………………………. 39

3-2-2-1- رمیدگی……………………………………………………………………………………………….. 39

3-2-2-2- آهو به عنوان شکار و صید…………………………………………………………………………. 39

3-2-2-3- یوز و آهو……………………………………………………………………………………………… 40

3-2-3- بلبل…………………………………………………………………………………………………………. 40

3-2-4- پروانه………………………………………………………………………………………………………. 41

3-2-5- تذرو و سرو……………………………………………………………………………………………….. 42

3-2-6- جغد ……………………………………………………………………………………………………….. 42

3-2-7- طاووس…………………………………………………………………………………………………….. 42

3-2-8- طوطی……………………………………………………………………………………………………… 43

3-2-8-1- سخنوری طوطی……………………………………………………………………………………… 43

3-2-8-2- طوطی و آینه………………………………………………………………………………………….. 43

3-2-9- فاخته……………………………………………………………………………………………………….. 44

3-2-9-1- طوق فاخته ……………………………………………………………………………………………. 44

3-2-9-2- خوش خوانی…………………………………………………………………………………………. 44

3-2-10- قمری…………………………………………………………………………………………………….. 45

3-2-11- کبک…………………………………………………………………………………………………….. 45

3-2-11-1- خرامیدن کبک…………………………………………………………………………………….. 45

3-2-11-2- کبک و باز………………………………………………………………………………………….. 45

3-3- طب عامیانه……………………………………………………………………………………………………. 46

3-3-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………. 47

3-3-2- بیماری ها………………………………………………………………………………………………….. 47

3-3-2-1- آبله……………………………………………………………………………………………………… 47

3-3-2-2- پیسی……………………………………………………………………………………………………. 48

3-3-2-3- تب و تبخال…………………………………………………………………………………………… 48

3-3-2-4- جنون…………………………………………………………………………………………………… 49

3-3-2-5- دیوانگی ………………………………………………………………………………………………. 49

3-3-2-6- رمد……………………………………………………………………………………………………… 50

3-3-2-7- سودا……………………………………………………………………………………………………. 50

3-3-2-8- عناصر اربعه و مزاج های چهارگانه در وجود آدمی…………………………………………… 50

3-3-3- داروها و شیوه ی درمان…………………………………………………………………………………. 51

3-3-3-1- بلسان در درمان بیماری چشم (جسم)…………………………………………………………….. 51

3-3-3-2- توتیا…………………………………………………………………………………………………….. 51

3-3-3-3- چوب چینی…………………………………………………………………………………………… 52

3-3-3-4- چوب گل در درمان غلبه سودا…………………………………………………………………….. 52

3-3-3-5- سرمه و تأثیر آن در روشنی دید چشم……………………………………………………………. 52

3-3-3-5-1- سرمه……………………………………………………………………………………………….. 52

3-3-3-6- سوخته و درمان زخم………………………………………………………………………………… 53

3-3-3-7- مفرح در درمان غلبه سودا………………………………………………………………………….. 53

3-3-3-8- مومیایی و درمان شکستگی…………………………………………………………………………. 53

3-4- ضرب المثل…………………………………………………………………………………………………… 55

3-4-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………. 56

3-5- نجوم در باورهای عامیانه……………………………………………………………………………………. 59

3-5-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………. 60

3-5-2- اختر و بال افتادن…………………………………………………………………………………………. 60

3-5-3- اسد…………………………………………………………………………………………………………. 60

3-5-4- افلاطون …………………………………………………………………………………………………… 61

3-5-5- تأثیر افلاک و کواکب بر سرنوشت انسان ها……………………………………………………….. 61

3-5-6- ثریا=پروین………………………………………………………………………………………………… 62

3-5-7- جوزا……………………………………………………………………………………………………….. 63

3-5-8- حضور منجمین در دربار……………………………………………………………………………….. 63

3-5-9- خورشید و ذره …………………………………………………………………………………………… 63

3-5-10- زمین مرکز عالم……………………………………………………………………………………….. 64

3-5-11- زهره مطرب فلک……………………………………………………………………………………… 64

3-5-12- سعد و نحس ستارگان………………………………………………………………………………… 65

3-5-13- سهیل ……………………………………………………………………………………………………. 65

3-5-14- سیارات سبعه……………………………………………………………………………………………. 66

3-5-15- شب یلدا…………………………………………………………………………………………………. 66

3-5-16- شهاب……………………………………………………………………………………………………. 67

3-5-17- صاحب قران……………………………………………………………………………………………. 67

3-5-18- طالع بینی………………………………………………………………………………………………… 68

3-5-19- عطارد……………………………………………………………………………………………………. 69

3-5-20- قوس قزح……………………………………………………………………………………………….. 70

3-5-21- کسوف………………………………………………………………………………………………….. 70

3-5-22- کمان (قوس)……………………………………………………………………………………………. 70

3-5-23- کهکشان…………………………………………………………………………………………………. 71

3-5-24- گردش و حرکت افلاک…………………………………………………………………………….. 71

3-5-25- نحس اصغر، نحس اکبر……………………………………………………………………………… 72

3-5-26- هفت اختر……………………………………………………………………………………………….. 73

3-6- افسانه ها……………………………………………………………………………………………………….. 74

3-6-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………. 75

3-6-2- آب حیات ……………………………………………………………………………………………….. 75

3-6-3- ارم شداد…………………………………………………………………………………………………… 76

3-6-4- خضر……………………………………………………………………………………………………….. 77

3-6-5- ملک معمور……………………………………………………………………………………………….. 78

3-6-6- یأجوج و مأجوج ………………………………………………………………………………………… 78

3-7- اسطوره………………………………………………………………………………………………………… 80

3-7-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………. 81

3-7-2- آیینه سکندر………………………………………………………………………………………………. 81

3-7-3- اسکندر…………………………………………………………………………………………………….. 82

3-7-4- انگشتر سلیمان……………………………………………………………………………………………. 82

3-7-5- جمشید…………………………………………………………………………………………………….. 83

3-7-6- حاتم طایی ……………………………………………………………………………………………….. 84

3-7-7- رخش ……………………………………………………………………………………………………… 85

3-7-8- رستن گیاه از خاک گور……………………………………………………………………………….. 86

3-7-9- شیرین و فرهاد……………………………………………………………………………………………. 86

3-7-10- ضحاک و فریدون…………………………………………………………………………………….. 88

3-7-11- طور………………………………………………………………………………………………………. 89

3-7-12- فره ………………………………………………………………………………………………………. 89

3-7-13- کوثر …………………………………………………………………………………………………….. 90

3-7-14- لیلی و مجنون…………………………………………………………………………………………… 90

3-7-15- نغمه ی داودی………………………………………………………………………………………….. 91

3-7-16- ید بیضا………………………………………………………………………………………………….. 91

3-7-17- هفت خوان (هفت خان)………………………………………………………………………………. 92

3-8- موجودات و پدیده های اساطیری…………………………………………………………………………. 93

3-8-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………. 94

3-8-2- اهریمن…………………………………………………………………………………………………….. 94

3-8-3- پری ……………………………………………………………………………………………………….. 95

3-8-4- دیو………………………………………………………………………………………………………….. 96

3-8-5- سیمرغ (عنقا)……………………………………………………………………………………………… 97

3-8-6- فرشته………………………………………………………………………………………………………. 98

3-8-7- هما…………………………………………………………………………………………………………. 99

3-9- جادو و جادوگری…………………………………………………………………………………………… 100

3-9-1- درآمد………………………………………………………………………………………………………. 101

3-9-2- افسون و جادو…………………………………………………………………………………………….. 102

3-9-3- چشم بندی………………………………………………………………………………………………… 102

3-9-4- خواب بستن ………………………………………………………………………………………………. 103

3-9-6- طلسم……………………………………………………………………………………………………….. 103

3-9-7- کیمیا……………………………………………………………………………………………………….. 103

3-10- پیشگویی…………………………………………………………………………………………………….. 105

3-10-1- درآمد……………………………………………………………………………………………………. 106

3-10-2- استخاره گرفتن…………………………………………………………………………………………. 106

3-10-3- تفأل………………………………………………………………………………………………………. 106

3-10-4- تفأل به چهره …………………………………………………………………………………………… 107

3-11- بازی………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-11-1- در آمد…………………………………………………………………………………………………… 109

3-11-2- نردبازی………………………………………………………………………………………………….. 109

3-11-3- نی سواری………………………………………………………………………………………………. 110

3-12- گوهر شناسی……………………………………………………………………………………………….. 111

3-12-1- در آمد…………………………………………………………………………………………………… 112

3-12-2- الماس……………………………………………………………………………………………………. 112

3-12-3- دُر یا مر وارید………………………………………………………………………………………….. 112

3-12-4- یاقوت……………………………………………………………………………………………………. 113

3-12-5- زر………………………………………………………………………………………………………… 113

3-13- آداب و رسوم………………………………………………………………………………………………. 114

3-13-1- در آمد…………………………………………………………………………………………………… 115

3-13-2- آداب مربوط به سوگواری…………………………………………………………………………… 115

3-13-2-1- سوگواری…………………………………………………………………………………………… 115

3-13-2-2- شمع روشن کردن ………………………………………………………………………………… 116

3-13-3- آداب و رسوم دربار…………………………………………………………………………………… 116

3-13-3-1- دست بوسی…………………………………………………………………………………………. 116

3-13-3-2- طغرا………………………………………………………………………………………………….. 116

3-13-3-3- کرنش و تسلیم ……………………………………………………………………………………. 116

3-13-3-4- کوس نواختن به هنگام رحیل و جنگ ……………………………………………………….. 117

3-13-5- سایر آداب و رسوم …………………………………………………………………………………… 117

3-13-5-1- آداب نامه و نامه نگاری………………………………………………………………………….. 117

3-13-5-2- احترام متقابل ………………………………………………………………………………………. 118

3-13-5-3- باج و خراج…………………………………………………………………………………………. 118

3-13-5-4- برقع پوشیدن………………………………………………………………………………………… 118

3-13-5-5- حلقه به گوشی……………………………………………………………………………………… 118

3-13-5-6- خرقه پوشی…………………………………………………………………………………………. 118

3-13-5-7- داغ……………………………………………………………………………………………………. 119

3-13-5-8- دعا کردن…………………………………………………………………………………………… 119

3-13-5-9- ساعت شنی…………………………………………………………………………………………. 120

3-13-5-10- سوگند خوردن…………………………………………………………………………………… 120

3-13-5-11- شیوه های مجازات………………………………………………………………………………. 121

3-13-5-12- قهوه خانه…………………………………………………………………………………………. 121

3-13-5-13- مکتب و مکتب خانه…………………………………………………………………………….. 122

3-13-5-14- نثار…………………………………………………………………………………………………. 122

3-13-5-15- نوروز………………………………………………………………………………………………. 123

3-13-6- سایر موارد ……………………………………………………………………………………………… 124

3-13-6-1- ربع مسکون…………………………………………………………………………………………. 124

3-13-6-2- هفت اقلیم…………………………………………………………………………………………… 125

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 126

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 127

پیشگفتار

بیش از یک قرن است که مواریث و سنن اعتقادی، فرهنگی و علمی این مرز و بوم مورد تحریف، تحقیر و گاه دستبرد فرهنگ و تمدنی مهاجم به نام غرب قرار گرفته است. در این هجوم، سنت- که در مفهوم اصیل خود حامل اصالت، عمق، طراوت و کارآمدی است- معادل کهنگی و تباهی قلمداد می شود و جامعه مورد هجوم این تهاجم منحط از سنن و مواریث ارزشمند تاریخی و فرهنگی خود دست شست و به هر آنچه تحت عنوان مدرن و نو از سوی بیگانگان می آید گردن می نهد. پس تلاش در جهت حفظ و نگهداری و پاسداشت ارزش های به جا مانده از گذشتگان باید از اولویت های نسل امروز باشد نه این که با بازگشت به گذشته، هویت و اصالت فرهنگی ارزشمند خود احساس حقارت و عقب ماندگی کنیم جست و جو در آثار فرهنگی تلاشی بس دشوار، در عین حال، بسیار شیرین است. در دل هر منطقه ی ایران میراثی گرانبها از بدایع فکر سخن گستران هوشمند آن منطقه بر جای مانده که وظیفه مراکز فرهنگی هر منطقه است که بدان توجه کنند و در بازشناسی آن کمر همت ببندند.

پژوهشی که اینک از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد، مجموعه ایست از باورها، آرزوها، اعتقادات و افکار آباء و اجدادی ما که در فراسوی قرون و اعصار زیست می کرده اند و مانند همه ی ما در بربر این جهان شگفت به حیرت و انفعال افتاده اند. و چرایی این پدیده ها باعث به وجود آمدن افسانه ها ون باورهای خرافی در بنی ملل شده است؛ باورهایی که با گشودن راز و رمز و گسترش علم و دانش و یافتن پاسخ مجهولات به عقب و عقب تر رانده می شوند.

سال هاست که به همت بزرگانی پژوهش و تحقیق در زمینه ی فرهنگ عامه (فولکلور) در کشور ما که از پیشینه قدمت فرهنگی بالایی برخوردار است، به صورت علمی و آکادمیک انجام می شود. اینجانب نیز به علت علاقه ی بسیار به رشته ی ادبیات، و آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم اقوام، به پیشنهاد اساتید بزرگوار پایان نامه ی تحصیلی خود را در یک موضوع بین رشته ای در زمینه ی فولکلور که به ارتباط با رشته های جامعه شناسی و علوم اجتماعی نیز نیست انخاب کردم تا شاید با بهره گیری از چراغی که استاد راهنمای بزرگوار و زحمت کش، دکتر هوشنگ اسفندیارپور در جلوی راهم روشن کردند بتوانم گام های بعدی را در زمینه پژوهش و تحلیل در مورد ادبیات و فرهنگ عامه محکم تر بردارم. به طور کلی پژوهش پیرامون ادبیات و فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی را در سه فصل مجزا انجام دادم.

فصل اول: تعریف و تشریح موضوع پایان نامه می باشد.

فصل دوم در معرفی زندگانی صیدی تهران، تعاریف فرهنگ عامیانه، اهمیت و ویژگی های فرهنگ و ادبیات عامه می باشد.

فصل سوم به بررسی باورهای عامیانه، طب عامیانه و بیماری ها و شیوه های درمان، نجوم در باورهای عامیانه، ضرب المثل ها، افسانه ها، اسطوره ها، پیشگویی، جادو و جادوگری، موجودات و پدیده های اساطیری، باورها و رسوم مربوط به جانوران، آداب و رسوم و … پرداخته ام.

در پایان ذکر این نکته لازم است که در نوشتن این رساله  سعی و تلاش اینجانب تنها با یاری خدا و راهنمایی انسان های بزرگی ممکن گشت که وجود فروزانشان جهل و تاریکی را از جامعه می زداید. فرشتگانی رهایی بخش و مشعل های تابان را به حرکت در می آورند. و این انسان های عظیم الشأن برای من اساتید بزرگوارم بودند آنان که دستم را گرفتند و از وادی جهل و نادانی خویش رهایی ام بخشیدند.

قطعاً اجرشان نزد خدای سبحان محفوظ است. در اینجا برخود فرض می دانم که مراتب سپاس و امتنان قلبی خویش را از استاد محترم جناب آقای دکتر هوشمند  اسفندیارپور ابراز دارم که با راهنمایی های بخردانه و تلاش دلسوزانه حق استادی خویش و فراتر از آن را به جا آورده اند هم چنین سپاس فراوان دارم از استادم جناب آقای دکتر حسین یزدانی که اینجانب از توفیق مشاوره خویش محروم نفرموده اند و نیز سپاسگزار یکایک استادان محترمی هستم که در این مقطع تحصیلی خوان دانش خویش را از بنده حقیر دریغ نذاشته اند امیدوارم این عزیزان در پرتو الطاف بیکران الهی و در کلیه مراحل زندگی خویش از توفیق ایزدی بهره مند گردند.

-2- بیان مسأله

آدمی همیشه در بستری از باورهای غیر علمی خود زیسته است و زندگی اقوام و ملت ها، از دیرباز با فرهنگ عامه عجین شده است. در طول تاریخ هم، خاصیت طبیعی ذهن بشر او را وا داشته است تا برای مجهولات و سوالات مطرح شده در ذهن خود، جوابی هر چند نادرست بیابد. ادبیات مکتوب، به عنوان یکی از منابع بازمانده ازمردم گذشته گاه خود تجلی گاه فرهنگ و آداب و رسوم و باورهای کسانی است که در آن دوره ها زیسته اند. و گاهی مطالعه آثار بازمانده ی ادبی،چنان روشنگر اخلاق و وضع  روحی جامعه عصر خویش است که هیچ کتاب تاریخ و جامعه شناسی نمی تواند چنین پرتوی به زندگانی اجتماعی آن روزگار بیفکند (محجوب، 1382: 68)

مردم عادی در زمینه های مختلف علوم رسمی مانند نجوم، طب جانوران، افسانه ها، جادوگری و … باورها و تصورات عامیانه ای نیز داشتند که مجموعه آن ها فرهنگ عامه را تشکیل می دهد و اشعار صیدی تهرانی گویای این نکته است که مردم در آن زمان با آسمان، ستارگان و اعتقادات و باورهایشان زندگی می کردند.

این باورها در آغاز پیدایش خود، جنبه ی آیینی و مذهبی داشته اند، بتدریج و در طول تاریخ، با تکامل مذاهب بشری، ریشه های دینی و باورها به فراموشی سپرده شد، اما رواج آن ها در میان ملت ها کاسته نشده است. عوام که قدرت درک جنبه معنی و روح تعلیمات دینی را نداشته اند، به ظاهر اعمال بسنده کرده اند. (ناصح، 1357: 519)

 

1-3- سوابق مربوط (پیشینه تحقیق)

درباره عناصر فرهنگ عامه در دیوان صیدی هیچ کار مستقلی انجام نشده است اما در حوزه ی عمومی فولکلور و نیز جنبه هایی از فرهنگ عامه در اشعار شاعران گوناگون، آثاری موجود است که از هر یک به فراخور استفاده شده است.

 

1-4- فرضیه های تحقیق

الف) با ارزیابی مواد فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی می توان انتظار داشت که به درک جامع تری از جهان بینی مردم آن عصر پی برد.

ب) شناخت این عناصر، می تواند درک بهتری از اشعار این شاعر را از دیدگاه جامعه شناسی، تاریخی و مردم شناسی و … در پی داشته و ما را در درک بهتر اشعار این شاعر بزرگ کمک کند.

ج) بررسی فرهنگ عامه در دیوان صیدی تهرانی بینش تازه ای نسبت به خاستگاه و جایگاه اساطیری این عناصر بر ما می دهد.

د) در دیوان صیدی تهرانی در سطح گسترده و با تنوع فراوان از فرهنگ عامه بهره گرفته شده است.

 

1-5- اهداف تحقیق

اهداف عمده این پژوهش به قرار زیر است:

الف) بررسی میزان انعکاس فولکلور در دیوان صیدی تهرانی

ب) شناسایی ریشه و خاستگاه برخی از این عناصر

ج) آشنایی با فرهنگ عامیانه عصر شاعر

د) کمک به درک عمیق تر و آسان تر اشعار صیدی تهرانی

هـ) آگاهی از نحوه ی تعامل ادب رسمی و فرهنگ عامه

 

1-6- اهمیت موضوع

عناصر فرهنگ عامه همواره در اشکال گوناگون در شاهکارهای ادبی راه می یابند و دستمایه ی آفرینش مضامین متنوع می گردند بازتاب گسترده ی این عناصر را در دیوان صیدی تهرانی نیز مشاهده می کنیم. با بررسی مواد فولکلور در آثار این شاعر، می توان تا حد زیادی به کیفیت فرهنگ عصر شاعر و جهان بینی مردم آن روزگار پی برد. از سوی دیگر، این امر در درک آسان تر و عمیق تر مفهوم اشعار وی کمک شایانی می کند. همچنین تحلیل و بررسی فرهنگ عامه در این اثر ادبی بسیاری از مسائل روانشناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و تاریخی قرن ششم را به ما می شناساند.

 

1-7- ضرورت تحقیق

از آن جا که فرهنگ عامه با زندگی انسان ها رابطه ی مستقیم دارد و همچنین شاعران بسیاری به این مقوله در دیوان های خود توجه داشته اند، با هدف آگاهی از نوع این باورهای مردم روزگار مؤلف از سویی و فهم بهتر و درست تر متن، تبیین آنها و کوشش در جهت یافتن بیشینه ی آن، از سویی دیگر ضرورت انجام این کار را ایجاب می کرد.

تعداد صفحه : 151

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***