دانلود پایان نامه :احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : خصوصی

عنوان : احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد خوراسگان

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

 

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ كارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش

خصوصی

عنوان

احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

استاد راهنما

دکتر علیرضا فصیحی زاده

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی

مرداد 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

چکیده

فصل اول روش شناسی پژوهش

1-بیان مسئله.

2-سوالات تحقیق..

3-فرضیه های تحقیق..

4-ضرورت و اهداف تحقیق..

5-اهمیت تحقیق..

6-پیشینه تحقیق..

7- روش تحقیق..

فصل دوم- کلیات و مفاهیم.

2-1- حقوق پزشکی، حقوق بشر و حق بر سلامت…

2-1-1-حقوق پزشکی..

2-1-2-پیوند متقابل حقوق پزشکی و حقوق بشر.

2-1-3-لزوم حمایت پزشکی از افراد.

2-1-4-تهدید حق سلامت…

2-2-تعیین و تغییر جنسیت…

2-2-1- جنسیت…

2-2-1-1-تعیین جنسیت…

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

2-2-1-2-تغییر جنسیت…

2-2-1-2-1- تغییر جنسیت در اصطلاح فقهی..

2-2-1-2-2-تغییر جنسیت در اصطلاح پزشکی..

2-3-موارد تغییر جنسیت…

2-3-1-تغییر جنسیت افراد سالم.

2-3-1-1-دلایل ممنوعیت…

2-3-1-1-1-عدم جواز تغییر اعضاء.

2-3-1-1-2-غیر مقدور بودن.

2-3-1-1-3-مخالفت با مصالح عمومی..

2-3-1-2-مشروعیت تغییر جنسیت…

2-3-1-2-1-استناد به اصل اباحه.

2-3-1-2-2-استناد به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم.

2-4- مصادیق و موارد تغییر جنسیت…

2-4-1-تغییر جنسیت در ناراضیان جنسی (ترانس سکشوال ها)

2-4-2-دوجنسی یا هرمافرودیت…

2-4-2-1-هرمافرودیت واقعی..

2-4-2-2-هرمافرودیت کاذب…

2-4-2-2-1-هرمافرودیت کاذب مردان (مردان زن نما)

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

2-4-2-2-2-هرمافرودیت کاذب زنان (زنان مرد نما)

2-4-3- تراجنس گرایی یا هموسکشوالیسم.

2-4-4-معنی و مفهوم خنثی..

2-4-5-تغییر جنسیت در خنثی غیر مشکل..

2-4-6-تغییر جنسیت در خنثی مشکل..

2-5-پیشینه موضوع.

2-5-1-پیشینه موضوع در اسلام.

2-5-2-پیشینه موضوع در حقوق موضوعه ایران.

2-5-2-1-توانایی تغییر جنسیت به واسطه پیشرفت پزشکی..

2-5-2-2-دیدگاه کشورها نسبت به تغییر جنسیت…

2-5-2-3-شیوه قانونی تغییر جنسیت در ایران.

2-5-2-4-مراحل تغییر جنسیت در ایران.

فصل سوم-آثار حقوقی تغییر جنسیت

3-1-بررسی وضعیت شناسایی و تعیین مرجع صلاحیت برای شناسایی جنس جدید.

3-1-1-ماهیت شناسنامه و آثار آن.

3-1-2-اثر تغییر جنسیت در نام اشخاص….

3-1-3-دادگاه صالح و رویه دادرسی اصلاح شناسنامه.

3-1-4-رای اداره حقوقی دادگستری در مورد جمهوری اسلامی ایران.

عنوان                                        فهرست مطالب                                          صفحه

3-2-اثر تغییر جنسیت بر عقود و تعهدات…

3-3-اثر تغیر جنسیت بر ازدواج (عده و مهریه)

3-3-1-اثر تغیر جنسیت بر عده

3-3-2-اثر تغییر جنسیت بر مهریه.

3-4-تغییر جنسیت و اثر آن در تابعیت…

3-5-تغییر جنسیت و اثر آن بر خدمت نظام وظیفه.

3-6- اثبات دعوی در تغییر جنسیت و آثار آن.

3-6-1-اثر تغییر جنسیت بر ادله اثبات دعوا

3-6-2-تاثیر تغییر جنسیت بر شرایط مقر.

3-6-3-تغییر جنسیت و اثر آن بر اعتبار اسناد.

3-6-4-تغییر جنسیت و مسئله شهادت…

3-6-5-تغییر جنسیت و اثر آن در اماره

3-6-6-قسم و تغییر جنسیت…

3-7- حق ارث…

نتیجه گیری و پیشنهادها

 

 

چکیده:

از جمله حقوقی که امروزه در هر نظام حقوقی برای اختلال‌های جنسی در نظر گرفته شده است در حد بالای آن، جواز تغییر جنسیت است. این مسئله که ریشه تاریخی دارد و از لحاظ اجتماعی بینش صحیحی در مورد آن وجود نداشته امروزه با تحولاتی در نظام فقهی و حقوقی همراه شده که دراین پایان نامه بدان اشاره خواهیم کرد. موضوع تغییر جنسیت در نظام حقوقی اسلام و در ایران به لحاظ نوظهور بودن دارای احکام و آثاری است که در حقوق خصوصی خود جای بحث مستقلی دارد. این احکام و آثار را می توان به دو دسته احکام و آثار فردی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. نگارنده پس از تبیین کلیاتی راجع به موضوع در ایران و سایر کشورها، احکام و آثار تغییر جنسیت را در فصل مستقلی در پرتو فقه و حقوق ایران مورد نقد و بررسی قرار داده است.

کلید واژه‌ها:

تغییر جنسیت، اسلام، آثار، احکام، حقوق ایران

 

فصل اول- روش شناسی پژوهش

 

۱- بیان مسئله

سرآغاز وجود هر کدام از ما هنگامی است که یک اسپرم یا یک اوول با هم در می آمیزند و هستی ما را به بار می نشانند. با انتقال اسپرم توسط پدر، تاثیر مستقیم او در جنبه وراثتی به پایان رسیده و مادر تا نه ماه دیگر رابطه عاطفی و فیزیکی اش را با کودک ادامه خواهد داد. سه ماه بعد از ازدواج، اسپرم و اوول جنسیت فیزیولوژیک این موجود ناشناخته بیولوژیکی مشخص می شود، در ادامه بعد از کاهش مسئولیت توسط ژنها و هورمون ها، تکامل جنسیت توسط شاخصهای پررنگ تری چون عوامل روانی، اجتماعی و فرهنگی ادامه پیدا می کند.[1] در بیست و هشت هفتگی، واکنش جنین نسبت به صدا بهنجار است که انسان یقین حاصل می کند که شنوایی فعل و انفعالی  به کار افتاده است. پس از آن اهمیت سنین پرورش در خانواده را امروزه تمامی روانشناسان تاکید و تایید کرده اند. سنگ بنای این تفکر سرچشمه از اندیشه های فروید می باشد که در چندین دهه قبل، به اهمیت اوان کودکی در پی ریزی شخصیت اشاره وافر داشته است. با اشراف به این موضوع که اسکلت اصلی شخصیت افراد هفت سال اول زندگی، در زیر سایه گرم خانواده رشد می کند، دانش و اطلاعات کافی از بهداشت روانی و مراحل تحول روانی فرزندان توسط والدین و کانالیزه کردن صحیح انرژی روانی کودکان در جهت تعالی آنان، راهکاری مناسب برای پرورش صحیح نسل آینده می باشد.

اگر قدم به قدم روند رشد جسمی روانی یک انسان به زیر ذره بین برده شود؛ کم کم به مرحله ای می‌رسیم که خیره کننده و طوفانی باشد. این مرحله که با تایید اکثر اندیشمندان به عنوان تولد دوباره از آن یاد شده است مرحله این نیست جز مرحله نوجوانی. نوجوان به اقتضای سن خود، در جستجوی هویت خویش می باشند. به علت تغییر و تحولاتی شدید در جسم و روح نوجوان به خود آمده و دوره خودشناسی و تطبیق آموخته ها با واقعیات را انجام داده و ماحصل این تمایلات تثبیت هویت شخصی و شاهراه فکری اش می باشد.[2]

در گذشته آدمی به جای داده های دقیق و واقع بینانه بر پایه دانش و اندیشه، تنها از گذر گمان، وهم و خرافه و یا اندرزهای تحریف شده باورهای نادرست و گاه سراسر اشتباه را در ذهن خود آگاه و ضمیر ناخودآگاه خویش جای می داد. بدین سان جنسیت و تمایلات جنسی یکی از معمول ترین نادانی ها و بزرگترین تعارضات و گره های روانی آدمیان بود، که البته رد پای چنین تعارضاتی هنوز هم متاسفانه در فرهنگهای بسیاری از جوامع معاصر غربی به خوبی دیده می شود و جنسیت و تمایلات جنسیتی همچنان تابویی در راس مخروطه ممنوعات اخلاقی می باشد.

در کشورهای توسعه یافته تا حد زیادی در دهه های اخیر نگرش به این حوزه، علمی و به روز شده است؛ به گونه ای که بینشی که امروزه به ساختار و دستگاه های جنسی و آمیزشی وجود دارد بر اساس آزموده‌های پزشکی زیست شناختی و روانشناختی است. از این رو سامانه جنسی و تناسلی در رده دستگاه‌های دیگر پیکر آدمی چون دستگاه تنفس، گردش خون، گوارش و… قرار می گیرد و هر گونه بینش و نگرشی جز این نگرش، ناآگاهانه و بینش اشتباه و خرافه آلود است.

به هر حال شاید زمانی بر اساس باورهای نادرست و خرافه سازی که در فرهنگهای جوامع مختلف نفوذ کرده بود اختلالات جنسیتی اموری قابل چشم پوشی بودند و ناتوانی در درمان نیز عاملی مهم در عدم توجه به این اختلالات محسوب می شد، لکن امروزه با پیشرفت علم پزشکی این اختلالات در گروه فوریت های پزشکی  قرار گرفته اند. از این رو به خاطر عوارض وخیم روحی و اجتماعی اینگونه ابهامات و اختلالات، تصمیم گیری در مورد جنسیت انتسابی پسر یا دختر از طریق روشهای موجود بسیار مهم و سرنوشت ساز می نمایاند.

تعداد زیادی از این بیماران طبق آمار رسمی و غیر رسمی هر ساله مورد معالجات پزشکی قرار می گیرند و متخصصان داخلی نیز از پیشروان انجام جراحی تغییر جنسیت می باشند به گونه ای که کشور ایران در میان کشورهای منطقه به عنوان یک قطب مغناطیسی برای انجام عملهای تغییر جنسیت درآمده است. قبل از امکان انجام عمل‌های تغییر جنسیت مسائل فقهی مربوط به افراد دچار اختلالات جنسیتی تنها از بعد فیزیکی با عنوان خنثی در ابواب مختلف فقهی به خصوص کتاب ارث مورد بررسی فقها قرار می گرفت تا اینکه با استفتائاتی که یکی از این بیماران راجع به معالجه خویش از طریق عملهای جراحی از امام خمینی (ره) نمودند این مسئله برای اولین بار با چنین قالبی در مقابل یک فقیه قرار گرفت. طرح اجمالی این مسئله در کتابی ارزشمند چون تحریر الوسیله نوید این را می داد که از این پس با توجه به تبدیل شدن این مسئله به عنوان یک مسئله اجتماعی نظر فقهای دیگر را نیز به خود جلب نماید و همین طور هم شد و شارحان تحریر الوسیله و شاگردان امام (ره) در خلال مباحث مختلف فقهی آثاری در این باره به رشته تقریر درآوردند.

با توجه به اینکه در سالهای اخیر اقدامات آسیب شناسانه و درمانگرانه زیادی راجع به این مسئله در سطوح مختلف اجتماعی به عمل آمده است و هر روزه مبتلایان بیشتری درصدد درمان پزشکی خویش برمی‌آیند نیاز شدید به تدوین قوانین خاص شناسایی و درمان این نوع بیماران احساس می شود که در عرض آن پردازش اندیشه های فقهی راجع به احکام و آثار شرعی و حقوقی این تغییرات نیز کمک شایانی به تعیین تکالیف عبادی، مدنی و جزایی این افراد می کند.[3]

[1] سوزان گولومبرگ و همکاران، رشد جنسیت، ترجمه مهرناز شهرآرای، نشر ققنوس، چاپ اول، 1378،ص7

[2] مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلامریال نشر صدرا، چاپ چهاردهم، 1369،ص44

[3] ابراهیمی، نصیبه، بررسی تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران، نشر آریان قلم، چاپ اول، 1393، ص86

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***