دانلود پایان نامه:پاسخ مسأله اگزیستانی شر از راه الاهیات شبانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دین شناسی

عنوان : پاسخ  مسأله اگزیستانی شر  از راه الاهیات شبانی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکد ه ادیان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد،  رشته دین شناسی

 

پاسخ  مسأله اگزیستانی شر  از راه الاهیات شبانی

استاد راهنما:

خانم دکتر نعیمه پورمحمدی

 

استاد مشاور:

آقای دکتر شهاب الدین وحیدی مهرجردی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست:

مقدمه. 1

سؤال اصلی طرح: 2

سئوال‌های فرعی: 2

فرضیه اصلی: 2

فرضیه ‌های فرعی: 2

پیش فرض‌های تحقیق: 2

پیشینه تحقیق: 3

اهداف تحقیق: 3

اهمیت تحقیق: 3

فایده تحقیق: 4

فصل اول: الاهیات شبانی مسیحی.. 5

1.الاهیات پذیرش… 7

زن سامری و موهبت الهی: 8

رستگاری زکّی باجگیر: 8

تعالی ایمان در زن یهودی: 9

شفای مرد جذامی: 9

ایمان شفا بخش: 10

2.الاهیات در دسترس بودن. 11

توجه به مردم حتی در سخت ترین شرایط: 11

زن مستحاضه و دختر مرده: 11

متبرک کردن کودکان با وجود مشغله: 13

3.الاهیات پاسخگویی.. 13

4.الاهیات مراقبت.. 14

جایگاه اخلاق در مراقبت: 15

نقش دلسوزی در مراقبت: 16

5.الاهیات حساسیت.. 17

6.الاهیات اطاعت.. 17

پاسخگویی به نیاز دردمندان: 18

7.الاهیات شهادت دادن. 19

8.الاهیات خدمتگزاری.. 20

مسیح الگوی خدمت: 21

9.الاهیات عشق.. 21

10.الاهیات رودر رویی.. 22

تسامح در رویارویی با خطای دیگران: 23

رعایت شرایط بیمار در رویارویی: 24

11.الاهیات تجدید (قوا) 25

فصل دوم: مسأله شر و پاسخ های آن. 27

مسأله شر. 28

1.مسأله منطقی شر    28

پاسخ به مسأله منطقی شر. 30

1)دفاع مبتنی بر اختیار: 30

2)عدمی بودن شر    31

3)شرور، لازمه خیرهای برتر    32

  1. مسأله قرینه‌ای شر. 33

پاسخ به مسأله قرینه ای شر: 34

1)تئودیسه پرورش روح      35

2)تئودیسه نیاز انسان    36

  1. مسأله اگزیستانی شر. 37

تبیین مسأله. 38

پرسش ها در مسأله اگزیستانسی شر. 40

پاسخ به مسأله اگزیستانسی شر. 42

1.پاسخ از راه معانی رنج.. 42

2.پاسخ از راه مراقبت‌های شبانی.. 43

فصل سوم: مراقبت‌های شبانی.. Error! Bookmark not defined.

1.یادآوری مراقبت و همراهی خدا با بندگان: Error! Bookmark not defined.

2.به تصویر کشیدن عشق خدا: Error! Bookmark not defined.

3.به کار بستن زبان عواطف: Error! Bookmark not defined.

4.گوش دادن فعال: Error! Bookmark not defined.

5.تصحیح تصورات نادرست دربارة رنج: Error! Bookmark not defined.

6.ترویج باورها و رفتارهای درست دربارة رنج: Error! Bookmark not defined.

7.یادآوری رنج و درد دیگران به خصوص بزرگان و قدیسان: Error! Bookmark not defined.

8.حفظ ایمان و اعتماد به خدا: Error! Bookmark not defined.

9.راهکارهایی برای اجابت دعا: Error! Bookmark not defined.

10.تأکید بر آیین تدهین بیماران و محتضران: Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم: Error! Bookmark not defined.

بررسی پاسخ الاهیات شبانی به. Error! Bookmark not defined.

مسأله اگزیستانی شر. Error! Bookmark not defined.

رسالت الاهیات شبانی.. Error! Bookmark not defined.

شرایط و لوازم پاسخ‌گویی در الاهیات شبانی.. Error! Bookmark not defined.

بررسی مراقبت‌های شبانی.. Error! Bookmark not defined.

نتیجه گیری.. Error! Bookmark not defined.

منابع: 45

چکیده:

مسأله اگزیستانی شر، مسأله ای است که در پارادیم احساسی و عاطفی رخ می دهد و به هیچ عنوان فلسفی یا منطقی نیست. بنابراین دفاعیه و تئودیسه از پاسخ گویی به این مسأله عاجز، نامربوط و ناکارآمدند. در حقیقت این مسأله زمانی دامن‌گیر انسانِ خداباور می شود که با بروز شری که او را بی پناه و سرگشته ساخته است، احساس رهاشدگی و تنهایی می کند و در آستانه بی اعتمادی به خدای عاشق و مراقبت کننده قرار می گیرد؛ انسان در این حالت منتظر تبیین یا توجیه نیست، بلکه تشنه انکشاف عشق الاهی، حضور فعال، نوازش، توجه و مراقبت خدا است. دنبال راهی است که رابطه خود را با خدا بهبود بخشد و عشق و اعتماد آسیب دیده خود را به خدا اصلاح و ترمیم کند. انسانِ در حال رنج، مدام از خدایی که وعده حسن مراقبت از او را داده است سراغ می گیرد که چرا با وی وداع کرده و او را به حال خود رها ساخته است؛ چرا از او مراقبت نمی کند و اجازه می دهد تا شرور او را از پای دربیاورند.

الاهیات شبانی مسیحی به عنوان الاهیاتی که رسالت واسطگی در ابراز عشق و مراقبت الاهی به همه کسانی که نیازمند مراقبت هستند را بر دوش گرفته است، و به دلیل ماهیت غیر عقلانی و غیر مدافعه جویانه خود، پاسخ‌هایی را تحت عنوان «مراقبت‌های شبانی» به مسأله اگزیستانی شر ارائه داده است. این الاهیاتی نسب خود را به مسیح و پولس به عنوان شبانان مردم می‌رساند و بنای خود را بر ارائه الگویی از زندگی شبانی مسیح می گذارد؛ به این معنا که انسانها وقتی در زندگی با شرور مواجه می شوند، احساس گوسفندان بی‌شبانی را خواهند داشت که بی پناه و ناامن رها شده اند. در این رابطه، مراقبت‌های شبانی اندیشه ها و راهکارهای مفید و کارگشایی دارد.

واژگان کلیدی: مسأله اگزیستانی شر، الاهیات شبانی، پاسخ مسأله اگزیستانی شر، مراقبت شبانی

مقدمه

الاهیات شبانی به عنوانی قسمی از الاهیات نقلی مسیحی که وظیفه انتقال عشق و مراقبت الاهی به تمام نیازمندان را برعهده دارد، الاهیاتی است که نسب خود را به مسیح و پولس به عنوان شبانان مردم می‌رساند و بنای خود را بر الگوی زندگی شبانی مسیح می گذارد. طبیعی است که مسأله شر در لباس مسأله‌ای منطقی و فلسفی برای این الاهیات جلوه گر نمی شود؛ چرا که الاهیات شبانی رسالت مدافعه جویانه ای را بر عهده نگرفته است. اما مسأله شر به شکل دیگری با نام مسأله شبانی شر در این الاهیات ظاهر می شود؛ به این معنا که انسان‌ها وقتی در زندگی با شرور مواجه می شوند، احساس گوسفندان بی شبانی را خواهند داشت که بی پناه و ناامن رها شده اند. آنها که انتظار مراقبت و امنیت از خدای عاشق و خیرخواه خود را دارند، با بروز شر در آستانه بی اعتمادی و ناامیدی از خدا قرار می گیرند.

از آنجا که این مسأله به هیچ عنوان مسأله ای  فلسفی یا منطقی نیست، دفاعیه و تئودیسه در پاسخ گویی عاجز، نامربوط و ناکارآمدند. انسان در این هنگام نیازمند تیمار و شبانی خداست تا اعتمادش را به خدا بازیابی کند. الاهیات شبانی در پاسخ به این مسأله با توجه به الگوی عیسی مسیح، اندیشه ها و راهکارهای مفید و کارگشایی دارد. پاسخ‌هایی چون یادآوری مراقبت و همراهی خدا با بندگان، به تصویر کشیدن عشق خدا، به کار بستن زبان عواطف، گوش دادن فعال، تصحیح تصورات نادرست دربارة رنج، ترویج باورها و رفتار‌های درست دربارة رنج، یادآوری رنج و درد دیگران به خصوص بزرگان و قدیسان، حفظ ایمان و اعتماد به خدا، راهکارهایی برای اجابت دعا، تأکید بر آیین تدهین بیماران و محتضران از جمله پاسخهای الاهیات شبانی به مسأله شر است.

تعداد صفحه : 60

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***