دانلود پایان نامه:همه گیر شناسی اختلالهای روانی در بین سارقین دستگیر شده در پلیس آگاهی استان کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه همه گیر شناسی اختلالهای روانی در بین سارقین دستگیر شده در پلیس آگاهی استان کرمانشاه

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی (M.A)

عنوان :

 

همه گیر شناسی اختلالهای روانی در بین سارقین دستگیر شده در پلیس آگاهی استان کرمانشاه در سال93

 

استاد راهنما :

دکتر کیوان کاکابرایی

 

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                            صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : طرح تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………….. 7

1-4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 8

1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………. 8

1-4-2 اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………….. 8

1-4-3 اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………….. 8

1-5  سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 8

1-6 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم : پیشینه نظری و عملی پژوهش

2-1 بهداشت روانی………………………………………………………………………………………………… 11

2-2 همه گیرشناسی………………………………………………………………………………………………… 11

2-3 کاربردهای همه گیرشناسی…………………………………………………………………………………. 13

2-4  اختلال روانی…………………………………………………………………………………………………. 13

2-5 پژوهش و همه گیرشناسی مربوط به اختلالات روانی………………………………………………… 14

2-6 طبقه بندی اختلالات روانی………………………………………………………………………………… 16

2-7 چگونه DSM به وجود آمد؟……………………………………………………………………………… 18

2- 8  تعریف اختلال روانی……………………………………………………………………………………… 19

2-9 فرضهای DSM-IzV-TR……………………………………………………………………………….. 21

2-10 طبقه بندی اختلالات روانی  (DSM-IV)………………………………………………………….. 22

2-11  عوامل اساسی به‌وجود آورنده رفتار نابهنجار………………………………………………………… 23

2-12  تشخیص……………………………………………………………………………………………………. 24

2-13 اختلال‌های اضطرابی………………………………………………………………………………………. 24

2-14  اختلال‌های جسمانی شكل………………………………………………………………………………. 24

2-15 اختلالات تجزیه‌ای…………………………………………………………………………………………. 25

2-16  اسكیزوفرنی………………………………………………………………………………………………… 25

2-17  اختلال‌های خلقی…………………………………………………………………………………………. 25

2-18  اختلال‌های شخصیت…………………………………………………………………………………….. 25

2-19 اختلال‌های وابسته به مواد………………………………………………………………………………… 25

2-20 اختلال‌های آسیب مغزی………………………………………………………………………………….. 26

2-21 علائمی كه نشانه بیماری واقعی است………………………………………………………………….. 26

2-22 سبب شناسی اختلالات روانی…………………………………………………………………………… 28

2-23 دیدگاه زیست شناختی……………………………………………………………………………………. 29

2-24 دیدگاه روانکاوی…………………………………………………………………………………………… 29

2-25 دیدگاه یادگیری…………………………………………………………………………………………….. 29

2-26 دیدگاه شناختی……………………………………………………………………………………………… 29

2-27 بار بیماری‌ها در ایران……………………………………………………………………………………… 31

2-29 بار اقتصادی بیماری‌های روانی………………………………………………………………………….. 33

2-30 نگرش‌ها و باورهای موجود در باره بیماری روانی در ایران………………………………………. 34

2-31 تاریخچه خدمات بهداشت روان در ایران…………………………………………………………….. 34

2-32 خدمات بهداشتی اولیه (PHC) و بهداشت روان…………………………………………………… 35

2-33 سلامت و بیماری (بهنجاری و نابهنجاری)…………………………………………………………… 36

2-34 سرقت………………………………………………………………………………………………………… 37

2-34-1 تاریخچه سرقت……………………………………………………………………………….. 37

2-34 -2 تعریف سرقت………………………………………………………………………………… 38

2-34-3 علل وانگیزه های سرقت…………………………………………………………………….. 39

2-34-3-1 علل وانگیزه های  روانی،عاطفی سرقت………………………………………….. 40

2-34-3-2 علل اجتماعی – اقتصادی سرقت………………………………………………….. 42

2-35 نگاهی به پدیده جرم سرقت درایران…………………………………………………………………… 45

2-36 آثار و پیامد‌های سرقت…………………………………………………………………………………… 45

2-37 پیشینه عملی…………………………………………………………………………………………………. 46

2-37-1پژوهشهای انجام شده در داخل کشور……………………………………………………… 46

2-37-2 پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور :………………………………………………. 47

فصل سوم : روش پژوهش

3-1روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 51

3-3 نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………….. 51

3-4 ابزار پژوهش(روایی و پایایی)…………………………………………………………………………….. 51

3-5 شیوه اجرا………………………………………………………………………………………………………. 53

3-6 روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………….. 53

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری

4-1 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………… 55

4-1 آمار استنباطی ویژگی های جمعیت شناسی…………………………………………………………….. 58

4-1 آمار استنباطی عوامل استرس زا……………………………………………………………………………. 71

فصل پنجم : بحث در نتایج

5-1 بحث و نتیجه‎گیری…………………………………………………………………………………………… 73

5-2 وضعیت سلامت روانی جامعه مورد بررسی بر حسب متغیرهای جمعیتی……………………….. 75

5-3  پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………… 78

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………. 78

5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………. 79

5-4 محدودیت‏‎‎های پژوهش…………………………………………………………………………………….. 79

5-4-1  محدودیت های در کنترل محقق…………………………………………………………….. 81

5-4-2  محدودیت های خارج از کنترل محقق :……………………………………………………. 80

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 81

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 81

ب) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………… 81

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………. 84

 

چکیده

زمینه و هدف: نگاهی به آمار و ارقام منتشر شده در زمینه شیوع اختلالات روانی در کشورهای مختلف جهان و همچنین پژوهش های انجام گرفته در ایران، اهمیت و ضرورت انجام اینگونه مطالعات را مشخص تر می نماید. طبق برآورد سازمان جهانی بهداشت (1993) حدود 500 میلیون نفر در دنیا مبتلا به یکی از اختلالات روانی هستند که از این عده 50 میلیون نفر مبتلا به اختلالات شدید روانی، 250 میلیون نفر مبتلا به اختلالات خفیف روانی، 120 میلیون از عقب ماندگی ذهنی، 50 میلیون از صرع و 30 میلیون نفر از ابتلا به دمانس رنج می برند(سازمان جهانی بهداشت، 1993) . این پژوهش به منظور بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی در سارقین شهر کرمانشاه  که در سال 1393 مرتکب سرقت شده اند انجام گرفت. مواد و روش ها:  این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی- مقطعی است که درطی آن 373 (38 زن و 335 مرد )  سارقین که به روش سرشماری  در دسترس انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسشنامه  SCL-90-Rوپرسشنامه جمعیت شناختی نمونه موردبررسی قرارگرفتند. داده ها براساس شاخص های آماری توصیفی و آزمون های  ZوX وT بابهره گیری از نرم افزارSPSS تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد که  میزان شیوع پرخاشگری در بین افراد بیمار برابر با 50/18 درصد، اضطراب 72/10 درصد، وسواس 16/6 درصد، حساسیت بین فردی 91/9 درصد، شكایات جسمانی 57/8 درصد، روان پریشی 15/17 درصد، پارانوئید 42/17 درصد، افسردگی 97/6 درصد، و ترس مرزی 55/4 درصد،می باشد بیشترین میزان مربوط به اختلالهای پرخاشگری وپارانوییدو روان پریشی و كمترین اختلال مربوط به ترس مرضی بود. مطالعات اپیدمولوژیک مختلف نشان می دهد میزان شیوع اختلالهای روانی در کشورها و فرهنگهای مختلف بعلت تفاوت در روشهای نمونه گیری، نوع ابزارهای مورد استفاده و تکنیک های مختلف مصاحبه متفاوت و متنوع است. ازآن جایی که اختلالات روانی عاملی مساعد کننده برای ابتلا به سایراختلالات روان پزشکی است، با توجه به بالا بودن میزان شیوع اختلالات روانی در میان سارقین، ضرورت ارتقای بهداشت روانی و بهبود شرایط زندگی آنان درمحیط های تربیتی وجهت پیشگیری در سنین کودکی و نوجوانی و بازنگری در شیوه های فرزندپروری بیش از بیش حایز اهمیت می باشد.

تعداد صفحه :104

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***