دانلود پایان نامه:هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی بندر انزلی

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع

هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق ایران با نگرش بر فقه

 

استاد راهنما

آقای دکتر محمد رضا شادمان فر

 

استاد مشاور

آقای دکترمحمد رضاشرافت پیما

سال 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان صفحه

 

چکیده………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2

1-کلیات،مفاهیم،تعاریف وابسته هرزه نگاری و تقسیم بندی آن

1-1 تعاریف اصطلاحات…………………………………………………………………………….. 6

1-1-1 رفتارجنسی…………………………………………………………………………………… 6

1-1-2جذابیت غریزه جنسی…………………………………………………………………………. 6

1-1-3 تنوع طلبی……………………………………………………………………………………. 7

1-1-4دنیایی عاری از اخلاق…………………………………………………………………………. 7

1-1-5 جرائم جنسی…………………………………………………………………………………. 7

1-1-5-1مفهوم لغوی………………………………………………………………………………… 8

1-1-5-2 مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………… 8

1-1-6 مفهوم اصطلاحی انحراف واختلال جنسی…………………………………………………….. 9

1-1-6-1 مفهوم اصطلاحی انحراف جنسی…………………………………………………………… 9

1-1-6-2 مفهوم اصطلاحی اختلال جنسی……………………………………………………………. 9

1-1- 7 محتوای مستهجن جنسی……………………………………………………………………. 10

1-1-8 مفهوم هرزه نگاری(پورنوگرافی)…………………………………………………………….. 11

1-1-9 تاریخچه ونقش یهود دراین صنعت،اثرات و ویژگیها………………………………………… 12

1-1-9-1 تاریخچه و نقش یهود……………………………………………………………………. 12

1-1-9-2 اثرات هرزه نگاری……………………………………………………………………….. 15

1-1-9-3 ویژگیهای هرزه نگاری……………………………………………………………………. 15

الف – ارتباط هرزه نگاری با امور جنسی……………………………………………………………. 16

ب – عدم تطابق محتوای هرزه نگاری با اخلاق……………………………………………………… 16

ج – ارتباط هرزه نگاری با برهنگی………………………………………………………………….. 16

د – ویژگی بارز هرزه نگاری………………………………………………………………………… 16

ه – شیوه های ارایه هرزه نگاری……………………………………………………………………… 17

1-2 انواع هرزه نگاری ومعیارهای تقسیم بندی،منع قانونی وعوارض آن پس از ازدواج……………… 17

1-2-1 انواع هرزه نگاری……………………………………………………………………………. 17

1-2-1-1 هرزه نگاری دیداری……………………………………………………………………… 17

1-2-1-2 هرزه نگاری شنیداری…………………………………………………………………….. 17

1-2-1-3 هرزه نگاری قانونی……………………………………………………………………….. 18

1-2-2 معیارهای تقسیم بندی هرزه نگاری………………………………………………………….. 18

1-2-2-1 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار سن……………………………………………………. 18

الف- هرزه نگاری بزرگسال…………………………………………………………………………. 18

ب- هرزه نگاری کودک…………………………………………………………………………….. 18

1-2-2-2 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار محتوا………………………………………………….. 19

الف – هرزه نگاری مستقیم………………………………………………………………………….. 19

ب – هرزه نگاری غیرمستقیم………………………………………………………………………… 19

1-2-2-3 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار روش تولید وتوزیع……………………………………. 20

الف – روش ساده…………………………………………………………………………………… 20

ب – روش رایانه ای، سایبری……………………………………………………………………….. 20

1- استفاده از رایانه………………………………………………………………………………….. 20

2- استفاده از اینترنت،وب و وب سایت…………………………………………………………….. 20

3- پست الکترونیک………………………………………………………………………………… 20

4- اخباریوزنت……………………………………………………………………………………… 21

1-2-2-4 تقسیم بندی هرزه نگاری به اعتبار قوانین مرتبط…………………………………………… 21

1-2-3 منع قانونی و جستارهای وابسته……………………………………………………………… 22

1-2-4 عوارض هرزه نگاری پس از ازدواج…………………………………………………………. 22

2- هرزه نگاری در فضای مجازی

2-1 اینترنت وشیوع هرزه نگاری در آن……………………………………………………………… 26

2-1-1 اینترنت و تأثیر بر افزایش سرعت تولید وتوزیع هرزه نگاری………………………………… 26

2-1-2 شیوع جهانی هرزه نگاری در فضای مجازی…………………………………………………. 28

2-1-3 انتشار آثار مستهجن ومبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی………………………………….. 31

2-1-4 چالشهای موجود درمبحث هرزه نگاری……………………………………………………… 32

2-1-5 شیوع هرزه نگاری ازطریق اینترنت در ایران…………………………………………………. 32

2-2 کودکان وهرزه نگاری در فضای مجازی(بزه دیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن)…………….. 34

2-2-1 کودکان و هرزه نگاری در اینترنت…………………………………………………………… 34

2-2-1-1 سیاستگذاری قانونی………………………………………………………………………. 34

2-2-1-2 کمیسیون حفاظت از کودکان در اینترنت و پیشنهادات آن…………………………………. 35

الف – آموزش عمومی………………………………………………………………………………. 35

ب –  توانمند  ساختن مصرف کننده………………………………………………………………… 35

ج –  اجرای قانون…………………………………………………………………………………… 35

2-2-2 مفهوم بزه دیدگی کودکان درمواجهه با محتوای نامناسب درفضای مجازی……………………. 36

2-2-2-1 تقاضاها و برخوردهای جنسی……………………………………………………………. 36

2-2-2-2 ویژگی قربانیان…………………………………………………………………………… 36

3- بررسی فقهی هرزه نگاری

3-1 دیدگاه فقه اسلام در جرم انگاری هرزه نگاری…………………………………………………. 39

3-1-1 جرایم علیه عفت واخلاق عمومی،مبتذل ومستهجن………………………………………….. 39

3-1-2 جرم انگاری هرزه نگاری از دیدگاه فقه……………………………………………………… 41

3-1-3 نظرات فقهای معاصر راجع به حرمت یا عدم حرمت انواع هرزه نگاری……………………… 41

3-1-3-1 آیت الله موسوی اردبیلی………………………………………………………………….. 42

3-1-3-2 مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی……………………………………………………………. 42

3-1-3-3 آیت الله میرزا جواد تبریزی………………………………………………………………. 42

3-1-3-4 حضرت آیت الله صانعی…………………………………………………………………. 43

3-1-3-5 حضرت آیت الله خامنه ای……………………………………………………………….. 43

3-1-4 اسلام و هرزه نگاری………………………………………………………………………… 43

3-1-5 دلایل جلوگیری از نشر هرزه نگاری (آیات و روایات)……………………………………… 44

3-2 اعتقاد فقیهان وادله درتعزیر مجرمان……………………………………………………………. 48

3-2-1  تعزیرمرتکب محرمات……………………………………………………………………… 48

3-2-1-1 اشاعه فحشا………………………………………………………………………………. 48

3-2-1-2 اعانه بر اثم……………………………………………………………………………….. 49

3-2-1-3 افشای سر………………………………………………………………………………… 50

3-2-2 جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور……………………………………………………. 51

4- بررسی حقوقی و جرم انگاری هرزه نگاری

4-1ماهیت جرم انگاری …………………………………………………………………………….. 53

4-1-1 هرزه نگاری در حقوق ماهوی ایران…………………………………………………………. 56

4-2 ارکان جرم هرزه نگاری………………………………………………………………………… 57

4-2-1 عنصرقانونی…………………………………………………………………………………. 57

4-2-1-1 ماده 9 کنوانسیون جرایم سایبر

4-2-1-2 قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که درامور سمعی وبصری فعالیتهای غیرمجاز مینماید

4-2-1-3 ماده 639 قانون مجازات اسلامی

4-2-1-4 ماده 640 قانون مجازات اسلامی

4-2-1-5 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

4-2-1-6 ماده 14 قانون جرایم رایانه ای

4-2-1-7  قانون مطبوعات………………………………………………………………………….. 64

4-2-2 عنصر مادی و شرایط تحقق جرم……………………………………………………………. 66

4-2-2-1 رفتار مجرمانه…………………………………………………………………………….. 66

الف- تولید آثار هرزه نگارانه………………………………………………………………………… 67

ب- مداخله در آثار هرزه نگارانه…………………………………………………………………….. 67

1-  مداخله مستقیم………………………………………………………………………………….. 67

– پراکندن(انتشار(……………………………………………………………………………………. 67

– نمایاندن………………………………………………………………………………………….. 68

– صادرات و واردات آثار هرزه نگارانه………………………………………………………………. 68

– معامله و تجارت…………………………………………………………………………………… 69

– داشتن اشیاء هرزه نگارانه………………………………………………………………………….. 69

2- مداخله غیرمسقیم………………………………………………………………………………… 69

– ترویج……………………………………………………………………………………………. 69

– زمینه سازی……………………………………………………………………………………….. 70

– سوء استفاده………………………………………………………………………………………. 70

4-2-2-2  مرتکب………………………………………………………………………………….. 70

4-2-2-3 بزه دیده………………………………………………………………………………….. 71

4-2-2-4 دریافت کننده…………………………………………………………………………….. 72

4-2-2-5 موضوع جرم……………………………………………………………………………… 72

4-2-2-6 وسیله ارتکاب……………………………………………………………………………. 73

4-2-2-7 نتیجه مجرمانه…………………………………………………………………………….. 73

4-2-3 عنصر روانی…………………………………………………………………………………. 74

4-2-3-1 هرزه نگاریهای عمدی……………………………………………………………………. 74

الف – سوءنیت عام…………………………………………………………………………………. 74

ب – سوءنیت خاص………………………………………………………………………………… 75

1- قصد تجارت یا توزیع…………………………………………………………………………… 75

2 – معامله کردن…………………………………………………………………………………….. 75

3- تولیدو نگهداری…………………………………………………………………………………. 76

4- قصد تشویق و ترویج……………………………………………………………………………. 77

5- قصد سوءاستفاده جنسی…………………………………………………………………………. 78

6- قصد استفاده مالی……………………………………………………………………………….. 78

7- قصد افساد………………………………………………………………………………………. 78

4-2-3-2 هرزه نگاری غیرعمدی……………………………………………………………………. 79

4-2-3-3 انگیزه…………………………………………………………………………………….. 79

4-3 قانون جرایم رایانه ای و مسأله صلاحیت قضایی……………………………………………….. 80

4-3-1 قانون جرایم رایانه ای……………………………………………………………………….. 80

4-3-2 مجازات…………………………………………………………………………………….. 81

4-3-3 قوانین گوناگون کیفری در بحث هرزه نگاری کودک ومسأله صلاحیت قضایی………………. 83

4-4 حمایت كیفری از بزه دیدگان جرایم جنسی در قوانین كیفری………………………………….. 84

4-4-1 زنای به عنف………………………………………………………………………………… 84

4-4-2 تعرض ومزاحمت برای زنان………………………………………………………………… 85

4-4-3 نقش بزه دیدگان روسپی گر درتكوین جرائم جنسی…………………………………………. 85

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 87

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 88

فهرست منابع……………………………………………………………………………………….. 90

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………… 93

 

چکیده:

هرزه نگاری ، یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم آن به معنای محتویاتی است که عمدتا به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار ، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداقهای هرزه نگاری است. با توجه به شیوع فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر ناهنجاری های ناشی از آن، به دلیل پیامدهای مخرب بی شمار  بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده در قوانین بسیاری از کشورها جرم انگاری شده است.عمده مجازاتهایی برای این جرایم در نظر گرفته شده است عبارتند از شلاق ، حبس،جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی ، اما برخی از موارد قانون گذار به قضات این اختیار را داده که عمل مرتکب را از مصادق افساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.

در این تحقیق بر آن بودیم که با نگرش به مبانی فقهی نسبت به جرم انگاری در حقوق ایران کنکاش کرده و بررسی کنیم که آیا قانون ایران در مقابله با این پدیده به خوبی جرم انگاری شده است یا خیر. در این نوشتار در می یابیم که سیاست جنایی ایران در قبال هرزه نگاری بسیار پراکنده است و قانونگذار در هر یک از متون قانونی مصادیقی را ذکر کرده که باعث می شود محاکم در خصوص هر پرونده با مشکل تشخیص قانون حاکم مواجه باشند و باید قانونگذار ،هرزه نگاری را تحت یک عنوان مجرمانه بطور مجزا جرم انگاری نماید و یکی از فصول قانون مجازات را به آن اختصاص دهد و با افزایش محتوای آموزشی مرتبط با مسأله جنسی ،سلامت روابط جنسی را برای کسانی که به دنبال پاسخ سؤالات خود هستند و یا در چنین فضای مجازی قرار می گیرند را فراهم نمایند .

واژگان کلیدی:

هرزه نگاری، مبتذل ، مستهجن، افساد فی الارض،‌منافی عفت،صور قبیحه

مقدمه:

هرزه نگاری یا پورنوگرافی یکی از جرایم مرتبط با محتواست[1]که در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی قرار دارد.هرزه نگاری  در مفهوم عام به معنای تصاویر و محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شود، مواردی در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن جرم هرزه نگاری از حالت کلاسیک[2]، ابزار کارآمدی برای سوء استفاده کنندگان جنسی پدید آمده است.از آنجایی که شمار میزبانان اینترنتی از یک میلیون در سال 1992 به ده میلیون در سال 1996 رسیده است و در این روند رو به رشد مقدار محتویاتی که کاربران مشاهده می کنند نیز افزایش یافته است. این تکنولوژی مدرن ارتباطی موجب شده است حجم سوء استفاده چند برابر شود و تعداد دریافت کنندگان تصویر و نیز حجم تصاویر مبادله شده به صورت غیر قابل تصوری افزایش یابد.

در کشورهایی چون آمریکا که برقراری روابط جنسی به امری عادی در محیط واقعی تبدیل شده و تا حدودی، محدودیت ها در روابط جنسی کاهش یافته، واژه «سکس» بیشترین واژه ای است که در اینترنت جستجو می شود. طبق آماری که چندین سال قبل تهیه شده است، 25 میلیون آمریکایی از مجموع افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، در هر هفته میان یک تا ده ساعت برای مراجعه به سایت های غیر مجاز یا سایت های جنسی وقت صرف می کنند و شصت درصد از سایت های اینترنتی که مورد مراجعه قرار می گیرند، سایتهای جنسی است.(روزنامه همشهری،1382،ش3198)

مارک لاسر یکی از رهایی یافتگان از چنگال اعتیاد به سکس و نیز موس  که مدیر اجرایی اتحادیه مسیحی بازپروری معتادان به سکس است، معتقد است در حال حاضر، اینترنت به دلیل داشتن سه ویژگی، مهم ترین منبع اشاعه هرزه نگاری است.

این سه مشخصه عبارتند از: قابلیت دسترسی آسان کاربران به آن، استطاعت داشتن همگان در پرداخت بهای آن و ناشناس ماندن مصرف کنندگان آن.(لاسر،1383،ش9)

در میان هرزه نگاری رایج هرزه نگاری کودکان در فضای مجازی از سه جنبه تهدیدی جدی برای کودکان محسوب می شود: اولین تهدید آن است که امکان دارد کودکان به هرزه نگاری وقیحانه در اینترنت دسترسی پیدا کنند؛ دومین تهدید آن است که هرزه نگارها، هرزه نگاری کودکان را راه آسانی برای فروش محصولات خود یافته اند؛ همین امر موجب شد هاست سوء استفاده جنسی از کودکان تا این حد رواج یابد؛ سومین و بزرگ ترین تهدید برای کودکان، آن است که بچه بازها و افراد خطرناک دیگر می توانند از راه اینترنت و یا مکاتبه پست الکترونیک یا چت کردن قربانیان خود را جذب کنند و آنها را در دنیای واقعی به دام بیندازند.(جنیادی،1382،ص41)

در سالهای اخیر، حجم بسیاری از هرزه نگاری به هرزه نگاری کودک اختصاص یافته است. محققان و قوانین کشورها نیز بیشترین توجه خود را به این نوع هرزه نگاری اختصاص داده اند؛ زیرا کودکان در میان بزه دیدگان، موقعیت ویژه ای دارند، زیرا درصد بزه دیده شدن آنها بسیار زیاد و امکان کشف جرم و تعقیب مجرمان به مراتب کمتر و صدمات جسمانی و روانی وارد بر کودکان بسیار بیشتر از بزرگسالان است که معمولاً موجب تغییر الگوی رفتاری کودک در سنین بعدی می شود. یکی از دلایل فراوانی هرزه نگاری کودکان آن است که مجرم به راحتی به صورت ناشناس به مکالمه و چت بپردازد و کودک نیز فارغ از هرگونه دغدغه یا اندیشه از آینده شوم در انتظار خود، به راحتی دردام می افتد.قانونگذار در جهت حفظ عفت و اخلاق عمومی و جلوگیری از بروز جرایم منکراتی با اتخاذ تدابیری از جمله جرم انگاری برخی از اعمال و رفتارها از جمله جرایم مربوط به صوت ،تصویر ،سعی در حفظ نظم اخلاقی در جامعه را داشته است.طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چار چوب موازین اسلامی باشد.بنابراین هدف خاص جرم انگاری هرزه نگاری در حیطه اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را می توان تحکیم و تقویت مبانی ،مکتب ،تفکر و جهان بینی اسلامی و نیز حفظ و صیانت جامعه از بی بند و باری و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی آن عنوان کرد.سؤالی که وجود دارد این است که آیا قوانین حاکم مفید فایده به هدف می باشند.یکی از این قوانین ماده 640 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 و دیگری قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 16/10/1386 می باشد. در این تحقیق به دنبال جایگاه هرزه نگاری در حقوق کشورمان ایران می باشیم و اهمیت و ضرورت تحقیق به دلیل جدید بودن هرزه نگاری و جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران است و اینکه قانون ایران در رابطه با این معضل و جرم انگاری آن خلا علمی داشته و به طور کامل و صریح بدان پرداخته نشده است و نیاز به بررسی جامع تری داشته تا در زیر مجموعه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و یا بطور مستقل جرم انگاری شود. که با تجزیه و تحلیل قوانین و نگرش بر فقه جرم انگاری هرزه نگاری بررسی و در پایان پیشنهاداتی ارایه می گردد تا در حد امکان پاسخی به سؤالات مفروض باشد.

[1]- جرم های مرتبط با محتوا به طور عمده جرم ها یا کج روی های جنسی یا جرم های علیه عفت و اخلاق عمومی را به ذهن متبادر می سازند. ولی باید گفت از یک رو جرم های مرتبط با محتوا را نمی توان جرم های جنسی یا جرم های مرتبط با جنسیت دانست؛ زیرا در فضای مجازی، جرم جنسی تحقق نمی پذیرد، بلکه عنوان های مجرمانه، ارائه یا انتشار محتویات جرم جنسی یا عمل جنسی است که در این فضا تحقق می یابد (عالی پور، 1383، ص 221).

[2]- شکل کلاسیک هرزه نگاری به صورت تصویر و متن اعم از عکس، نقاشی، کتاب، مجله و مانند ان است.

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***