دانلود پایان نامه:نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : نیروی انسانی

عنوان : نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری

 گروه آموزشی مدیریت دولتی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

 

عنوان:

نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

 

استاد راهنما :

دکتر مراد رضایی دیزگاه

نیمسال تحصیلی

نیمسال دوم 93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………. 6

1-4) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 8

1-5) چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 8

1-6) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 9

1-7) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………….. 10

1-7-1) عدالت سازمانی …………………………………………………………………………………………. 10

1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………. 10

1-7-3) فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………. 11

1-8) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………… 13

2-1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2) تعاریف و مفاهیم عدالت سازمانی…………………………………………………………………… 14

2-1-3) سیر تکامل و تحول عدالت سازمانی………………………………………………………………… 15

2-1-4) ابعاد عدالت سازمانی……………………………………………………………………………………. 17

2-1-5) تبعات عدالت سازمانی…………………………………………………………………………………. 25

2-1-6) عوامل مؤثر بر درک عدالت……………………………………………………………………………. 30

2-1-7) عوامل ایجاد کننده بی عدالتی…………………………………………………………………………. 31

2-1-8) نقش عدالت سازمانی در وظایف مدیریت…………………………………………………………. 32

2-1-9) آثار بی عدالتی و تبعیض در سازمان ها…………………………………………………………….. 34

2-1-10) راهکارهای ارتقاء عدالت در سازمان……………………………………………………………… 35

2-1-11) موانع تحقق عدالت در سازمان……………………………………………………………………… 38

بخش دوم: فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………….. 42

2-2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-2) تعاریف و مفاهیم فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………… 43

2-2-3) شیوه پیدایش فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………… 45

2-2-4) سطوح تجزیه و تحلیل فرهنگی و عوامل مؤثر در حفظ فرهنگ سازمانی…………………… 46

2-2-5) کارکردهای فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….. 47

2-2-6) انواع فرهنگ های سازمانی……………………………………………………………………………. 48

2-2-7) مدل های فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………….. 50

2-2-8) بعد جمع گرایی فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………. 57

2-2-9) ویژگی های فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………. 58

2-2-10) توصیف فرهنگ چهارگانه سازمانی……………………………………………………………….. 60

2-2-11) تغییر فرهنگ در سازمان ها…………………………………………………………………………. 61

بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………. 64

2-3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 65

2-3-2) تعاریف و مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………… 66

2-3-3) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………… 69

2-3-4) انواع رفتار شهروندی در سازمان…………………………………………………………………….. 69

2-3-5) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب نظران………………………………………… 70

2-3-6) ویژگی­های رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………….. 75

2-3-7) عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………. 77

2-3-8) پیش بینی کننده های رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………. 79

2-3-9) پیامدهای فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………. 81

2-3-10) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….. 83

2-3-11) سیاست های تشویق رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………….. 84

بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 88

2-4-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………… 88

2-4-2) تحقیقات انجام شده خارج از کشور…………………………………………………………………. 92

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 96

3-2) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 97

3-2-1) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………… 97

3-3) روش و ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………… 98

3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………… 98

3-4-1) روایی………………………………………………………………………………………………………. 98

3-4-2) پایایی………………………………………………………………………………………………………. 99

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………….. 100

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 102

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….. 103

4-3) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق………………………………………………………………………….. 110

4-4) بررسی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………….. 120

4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………….. 120

4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………… 121

4-4-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق…………………………………… 122

4-5) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………… 123

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 127

5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… 127

5-2-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….. 127

5-2-2) توصیف متغیر عدالت سازمانی……………………………………………………………………….. 127

5-2-3) توصیف متغیر جمع گرایی…………………………………………………………………………….. 127

5-2-4) توصیف متغیر احترام……………………………………………………………………………………. 128

5-3) نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………. 128

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………………. 130

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………………………………………………………………………. 132

5-6) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 132

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 133

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………. 139

فهرست جداول

جدول 2-1) ابعاد و مؤلفه های عدالت سازمانی……………………………………………………………… 18

جدول 2-2) مدل های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………….. 56

جدول شماره 3-1) آلفای کرانباخ……………………………………………………………………………….. 100

جدول 4-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………….. 103

جدول 4-2) توصیف متغیر عدالت سازمانی…………………………………………………………………… 104

جدول 4-3) توصیف متغیر عدالت توزیعی……………………………………………………………………. 105

جدول 4-4) توصیف متغیر عدالت رویه ای…………………………………………………………………… 106

جدول 4-5) توصیف متغیر عدالت تعاملی…………………………………………………………………….. 107

جدول 4-6) توصیف متغیر جمع گرایی……………………………………………………………………….. 108

جدول 4-7) توصیف متغیر احترام………………………………………………………………………………. 109

جدول 4-8) علایم به کار رفته در مدل………………………………………………………………………… 110

جدول 4-9) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر برونزای تحقیق است.. 113

جدول 4-10) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزای تحقیق(فرهنگ سازمانی) 116

جدول 4-11)شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزای تحقیق (رفتار شهروندی سازمانی)         119

جدول 4-12) شاخص های معنی داری و برازش مدل…………………………………………………….. 122

فهرست نمودار

نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………. 103

نمودار 4-2) هیستوگرام متغیر عدالت سازمانی……………………………………………………………….. 104

نمودار 4-3) هیستوگرام متغیرعدالت توزیعی…………………………………………………………………. 105

نمودار 4-4) هیستوگرام متغیرعدالت رویه ای………………………………………………………………… 106

نمودار 4-5) هیستوگرام متغیرعدالت تعاملی………………………………………………………………….. 107

نمودار 4-6) هیستوگرام متغیر جمع گرایی…………………………………………………………………….. 108

نمودار 4-7) هیستوگرام متغیر احترام……………………………………………………………………………. 109

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا در حالت اعداد استاندارد……………………………. 111

نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا در حالت اعداد معنی داری…………………………. 112

نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا (فرهنگ سازمانی) در حالت اعداد استاندارد…. 114

نمودار 4-11) مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (فرهنگ سازمانی) در حالت اعداد معنی داری 115

نمودار 4-12) مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (فرهنگ سازمانی)در حالت اعداداستاندارد….. 117

نمودار 4-13)مدل اندازه گیری متغیر های درون زا (رفتار شهروندی سازمانی) در حالت اعداد معنی داری…. 118

نمودار 4-14) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)………………………………………………………… 120

نمودار 4-15) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)……………………………………………… 121

فهرست اشکال

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………. 9

شکل 2-1) عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی ادراک شده…………………………………………………….. 30

شکل 2-2) تأمل مستمر ساختار سازمانی با رفتارهای مؤید و توسعه دهنده عدالت سازمانی……….. 41

شکل 2-3) سطوح فرهنگ سازمانی شاین…………………………………………………………………….. 47

شکل 2-4) مدل دنیسون…………………………………………………………………………………………… 50

شکل 2-5) مدل هندی…………………………………………………………………………………………….. 53

شکل 2-6) توصیف فرهنگ سازمانی کامرون و کویین…………………………………………………….. 61

شکل 2-8) مدل ارگان……………………………………………………………………………………………… 72

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است.روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان  با تعداد 566 نفر  است (حوزه شرق 141 نفر، حوزه غرب 125 نفر و حوزه مرکزی 300 نفر). با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه جدول مورگان تعداد حجم نمونه 234 نفر است که تعداد 260 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه­برداری غیراحتمالی در دسترس توزیع شد (حوزه شرق 63، حوزه غرب 57 و حوزه مرکزی 140 پرسشنامه توزیع شد). در نهایت تعداد 236 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. با تجزیه و تحلیل داده­ها مشخص گردید که بین ابعاد جمع گرایی و احترام با رفتار شهروندی سازمانی از طریق عدالت توزیعی و تعاملی رابطه وجود دارد. همچنین با 95% سطح اطمینان بین عدالت رویه­ای با رفتار شهروندی سازمانی از طریق بُعد جمع گرایی رابطه وجود دارد. درنتیجه 5 فرضیه اول این تحقیق مورد تایید قرار گرفته و شواهدی دال بر تایید فرضیه ششم وجود ندارد.

کلمات کلیدی: عدالت سازمانی، عدالت رویه­ای، عدالت توزیعی، عدالت تعاملی، بعد جمع گرایی فرهنگ سازمانی، بعد احترام فرهنگ سازمانی، رفتارشهروندی سازمانی

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه

چالش رقابت جهانی اهمیت مفاهیمی مثل رفتار شهروندی سازمانی، عدالت، فرهنگ سازمانی نوآوری و پاسخ­گویی انعطاف پذیر به تغییرات ماندگار را برجسته می­کند. سازمانها حوزه­هلی جدید برای مزیت رقابتی را دنبال می­کنند. منابع انسانی مهمترین عامل ایجاد کننده مزیت است که به راحتی توسط رقبا قابل تقلید نمیباشد و برای هر سازمان خاص است. رفتارهای کار مثل رفتارهای شهروندی سازمانی توجه زیادی را به عنوان موثرترین عامل سازمانی به خود جلب کرده است (Erkutlu,2011). رفتار شهروندی سازمانی در ابتدا به عنوان رفتارهای شغلی که اختیاری هستند تعریف می­شد. رفتارهای شهروندی سازمانی به اثربخشی سازمانی کمک می­کند. نمونه هایی از رفتار شهروندی سازمانی ممکن است شامل کمک به همکاری که غایب است، داوطلب شدن برای خدمت اضافه در هنگام نیاز، اقدام برای بهبود رویه و حل و فصل اختلافات غیر سازنده بین افراد باشد. بسیاری از مطالعات اولیه بر نگرشهای کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی متمرکز میباشند. از میان ساختارهای نگرشی میتوان به رابطه رفتار شهروندی با رضایت شغلی، برداشت از ادراک عدالت و حمایت سازمانی درک شده اشاره کرد(Bergeron,2012). عدالت به عنوان یك نیاز اساسی برای زندگی اجتماعی انسان­ها همیشه در طول تاریخ مطرح بوده است و امروزه با توجه به نقش همه جانبه سازمان­های دولتی در زندگی اجتماعی انسان­ها، نقش عدالت در این سازمانها پیش از پیش آشكارتر شده است. سازمانها در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای عدالت در آن به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می باشد. بی عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده­های سازمان، موجب تضعیف روحیه كاركنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می­شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و كاركنان آن است(بهلولی زیناب و همکاران؛1389).

با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان از طریق فرهنگ سازمانی (بعد جمع گرایی و احترام) سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.

تعداد صفحه : 178

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***