دانلود پایان نامه:مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز در برداشت های درست مفاهیم هندسی و روش آموزش برای بهبود این سوء برداشت ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی

عنوان : مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز  در برداشت های درست مفاهیم  هندسی و  روش آموزش  برای بهبود این سوء برداشت ها

 

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

پایان نامه كارشناسی ارشد: آموزش ریاضی

عنوان :

مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز  در برداشت های درست مفاهیم  هندسی و  روش آموزش  برای بهبود این سوء برداشت ها

استاد راهنما:

دکتر نورالله نژاد صادقی

دکتر پیمان

استاد مشاور:

دکتر پرهام

بهار1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول. 1

طرح مسئله ی تحقیق.. 1

1-1 مقدمه: 2

2-1 بیان مسأله: 3

3-1 ضرورت تحقیق: 5

4- 1 اهداف پژوهش… 6

1-4-1 هدف کلی.. 6

2-4-1 اهداف جزئی.. 6

5-1فرضیه‌های پژوهش… 6

1-5-1 قلمرو زمانی پژوهش… 7

6-1 تعریف اصطلاحات و متغیرها 7

1-6-1 تعریف نظری راهبردهای حل مسأله. 7

2-6-1 تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسأله: 8

3-6-1 بدفهمی.. 8

4-6-1 روش تدریس  سنتی.. 9

5-6-1 روش تدریس رفع بد فهمی.. 9

7-1 متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-1 متغیر مستقل.. 9

2-7-1 متغیر وابسته: 9

3-7-1متغیرهای كنترل. 10

4-7-1 تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول) 10

5-7-1 تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضی (متغیر وابسته دوم) 11

6-7-1 تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول) 11

7-7-1تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی  ریاضیات (متغیر وابسته دوم) 11

فصل دوم. 12

تاریخچه ی پژوهش… 12

1-2 مقدمه. 13

2-2 آموزش  ریاضی.. 13

3-2 منظور از تدریس چیست ؟. 14

4-2 یادگیری.. 16

5-2 انگیزه و یادگیری.. 17

6-2 تصور  و تعریف مفهوم. 18

6-2 بدفهمی چیست ؟. 21

7-2 نظریه‌ی ساختن‌گرایی در یادگیری.. 24

1-7-2 نظریه‌ی رشد شناختی برونر. 27

2-7-2 یادگیری از راه بینش… 28

3-7-2 لحظه‌ی یادگیری.. 30

4-7-2 اهداف یادگیری در ریاضی.. 31

5-7-2 هدف‌های شناختی.. 33

6-7-2 هدف‌های عاطفی.. 33

7-7-2 مهارت‌های ریاضی.. 33

8-7-2 اهداف آموزشی در هندسه. 34

9-7-2 هوش و خلاقیت… 35

8-2 سبک‌های یادگیری.. 37

9-2 یاددهی و یادگیری هندسه. 40

1-10-2 تحولات تاریخی در آموزش هندسه. 41

2-10-2 شیوه‌های آموزش هندسه. 42

11-2-فرآیندهای تفکر در هندسه. 44

1-11-2-سطوح تفکر در هندسه. 45

2-11-2 ارتباط فرآیندهای تفکر و سطوح تفکر ون‌هیل.. 48

13-2 استدلال در هندسه. 50

14-2 شهود در هندسه. 54

15-2 نظریه راست مغزی و چپ مغزی.. 56

16-2 عناصر متضاد و مکمل.. 59

1-16-2  اشکال پویا 60

17-2 مهارت‌های هندسی.. 62

18-2 مهارت‌های منطقی.. 63

1-18-2 مهارت‌های دیداری.. 68

2-18-2 رشد منطق در کودکان. 69

3-18-2 رشد مهارت‌های دیداری در کودکان. 70

1-19-2 پیشینه‌ی پژوهش… 71

2-19-2 طراحی فعالیت‌هایی برای معلم. 71

فصل سوم. 76

روش تحقیق.. 76

3-1 مقدمه. 77

2-3 نوع تحقیق.. 78

3-3 روش پژوهش… 78

3-4 جامعه آماری.. 78

3-5 تعداد نمونه و روش های نمونه گیری.. 79

6-5  انواع بدفهمی های شناخته شده 79

7-3 روش گرد آوری اطلاعات… 79

8-3 ابزار گرد آوری اطلاعات… 81

9-3  روایی ابزار پژوهش… 81

10-3 پایایی آزمون. 82

3-8روش تجزیه و تحلیل داده ها : 82

فصل چهارم. 84

تجزیه و تحلیل  داده های پژوهش… 84

فصل پنجم. 99

بحث و نتیجه گیری.. 99

1-5 مقدمه. 100

2-5  پاسخ گویی به سوالات پژوهش… 100

3-5 بحث و نتیجه گیری : 103

4-5 محدودیت ها : 103

5-5 – پیشنهادات: 104

منابع و مآخذ. 105

فهرست جداول

جدول1-2 -مقاسیه‌ی کلاس‌های سنتی و کلاس‌های مبتنی بر رویکرد ساختن‌گرایی…………………………….25

جدول2-2‌: سبک‌های شناختی…………………………………………………………………………………………………….39

جدول3-2: توزیع مراحل تفکر هندسی بر اساس مهارت‌های هندسی…………………………………………………49

جدول 4-2: تفکر در دو نیم‌کره‌ی مغز……………………………………………………………………………………………57

جدول 5-2-: کارکرد نیم‌کره‌های مغز…………………………………………………………………………………………….85

جدول ( 4- 1 ) مشخصات توصیفی آموزش به روش سنتی……………………………………………………………..86

جدول ( 4 – 2 ) مشخصات توصیفی آموزش به روش سنتی – مجزا…………………………………………………87

جدول( 4-3 ) مشخصات توصیفی آموزش به روش بدفهمی…………………………………………………………….88

جدول (4-4) مشخصات توصیفی آموزش به روش بدفهمی ها – مجزا………………………………………………89

جدول( 4- 5 ) مشخصات توصیفی گروه 100نفری ( کلی )……………………………………………………………..90

جدول ( 4-6 ) نمره ی هر سوال مربوط به گروه 100 نفری ( کلی – مجزا )………………………………………91

جدول ( 4 – 7 ) مشخصات توصیفی آموزش به روش سنتی و بدفهمی در مرحله ی پیش آزمون ………..92

جدول ( 4 – 8 ) پیش آزمون نمره بدفهمی و سنتی…………………………………………………………………………92

جدول ( 4 – 9 ) مقایسه ی نمره ی پیش آزمون و پس آزمون به روش سنتی با استفاده از آزمون…………..93

جدول ( 4 – 10 ) مقایسه ی نمره ی پیش آزمون و پس آزمون به روش بدفهمی با استفاده از آزمون ……..93

جدول (4-11 ) مربوط به نمره ی خط و دایره پس آزمون است……………………………………………………….94

جدول (4-12 ) مربوط به نمرات زاویه درون دایره پس آزمون می باشد. ………………………………………….94

جدول ( 4-13 ) مربوط به نمرات چند ضلعی منتظم پس آزمون می باشد…………………………………………..95

جدول ( 4-14 )  مربوط به نمره فیثاغورس پس آزمون می­باشد……………………………………………………….95

جدول ( 4-15 ) پس آزمون مربوط به نمره خط و دایره به روش سنتی……………………………………………..96

جدول ( 4-16 ) پس آزمون مربوط به نمره زاویه درون دایره به روش سنتی………………………………………96

جدول ( 4-17 )  پس آزمون مربوط به نمره چند ضلعی منتظم به روش سنتی…………………………………….97

جدول ( 4-18 )  پس آزمون مربوط به نمره فیثاغورس به روش سنتی……………………………………………….97

فهرست اشکال

شکل 1-2-: چرخه فرآیندهای تفکر………………………………………………………………………………………………44

شکل 2-2: ارتباط مهارت‌های هندسه با مراحل مدل ون هیل …………………………………………………………..55

شکل3-2: دی‌ویلیر هنگام آموزش دانش آموزان دبیرستانی……………………………………………………………….57

شکل 4-2-فرآیند شهودی…………………………………………………………………………………………………………..60

شکل 5-2: تصاویری از یک متوازی‌الاضلاع پویا…………………………………………………………………………….61

شکل 6-2: تصاویری از یک لوزی پویا…………………………………………………………………………………………..61

چکیده :

هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز  در برداشت های درست مفاهیم  هندسی و  روش آموزش  برای بهبود این سوء برداشت ها می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر اول دبیرستان و سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز  در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 160 نفر بودند. که به صورت  تصادفی، برگزیده شد.

در این پژوهش سعی شده است که برخی از مشکلات یادگیری در هندسه و راه حل هایی برای آموزش آن ارائه شود  روش تحقیق به صورت آزمایشی – میدانی  بود که با استفاده از پس آزمون و پیش آزمون شامل دو مرحله ٬  مرحله اول 100 نفر از دانش آموزان اول دبیرستان  از سطح شهر اهواز به صورت  تصادفی جهت شناسایی بدفهمی ها  و مرحله بعدی شامل دو گروه 30 نفره که به دو صورت  آموزش به روش سنتی و آموزش مبتنی بر بدفهمی  در سال تحصیلی 93-92 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند . سپس برای  آزمودن  متغیر های وابسته  از پرسشنامه ها و   آزمون ریاضی محقق ساخته  استفاده شد . نتایج به دست آمده از دو گروه با استفاده از نرم افزار SPSS و EXCEL مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. درآمار استنباطی با استفاده از آزمون t ، اختلاف معنی داری بین دو گروه در پس آزمون تأییدشد . به طوری که نشان داد مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز  در برداشت های درست  در مفاهیم  هندسی و  روش آموزش  برای بهبود این سوء برداشت ها از لحاظ متغییر های عملکرد  هندسه ریاضی ٬ تمایلات هندسی ٬ خرده مقیاس رضایت از یادگیری هندسه تفاوت معنا داری وجود دارد .

Abstract

This study aims to investigate the problems of third year students in the city of Ahvaz in the correct interpretation of geometric concepts and methods of training are to improve the misunderstanding. The population of the city of Ahvaz third year students in the academic year 93-94,100 people. By random selection, the twoschools were chosen.

And and two groups of 30 third-year students in the traditional way and training tips for Mvtzsh was selected based on misunderstanding. A total of 160 students as the school year 92-93 Mvrd population were investigated. The variables to test and math test were collected. The results of the two groups using SPSS and EXCEL were compared and analyzed. Inferential statistics using t, a significant difference between the two groups was confirmed in the test. So that the problems of third-year students in the city of Ahvaz in the correct interpretation of geometric concepts and methods of training to improve the performance of this misunderstanding in terms of variable geometry there is a significant difference

1 مقدمه:

ریاضیات  با فرمول  ها عجین شده است .  اما برای  دانش آموزان چندان  خوش آیند نیست و بهتر است  آموزش  ریاضی  در دنیای  ملموس تری صورت گیرد ٬ کاری  بدون هیچ فرمول ،  بدون  هیچ ارتباطی با جبر ،  بدون اعداد. پرداختن  به چیزی هندسی  در فضا  و مسائلی  که با اشیاء  هندسی سر و کار  دارند ، باید  بتوان  اشیاء  هندسی  را طبقه بندی  کرد و  اشیاء  یک  بعدی و  دو بعدی  و … را  به دانش آموزان  معرفی نمود . چون نوع  فضای زیستی  ما ،  سه بعدی  است ، باید  به آموزشگران یاد داد که چگونه  دنیای  سه بعدی  را در دنیای  دو بعدی کاغذی بگنجانند (لانگ سرژ، هنر ورزیدن ،(غلامرضا یاسی پور ) ). [1]

هندسه یکی  از دروس  مهم و دشوار  برای معلمان  و دانش آموزان  می باشد . خیلی  از افراد این  درس  را مشکل  و مبهم  می دانند و نتیجه ی این باور ،  عدم اعتماد  به نفس  در یادگیری آن است

همچنین ، وقتی مفاهیم   هندسه  با شیوه ی استدلالی  و همراه  با تعریف  های خشک  تدریس  شود  ، کمتر  مورد  توجه قرار  می گیرد  و هر گاه  به شیوه ی  عملی  و کاربردی  تدریس  شود ،  ضمن  این که  برخی  از مسائل مربوط به تدریس  و یادگیری  ، از پیش پا  برداشته خواهد شد ، در فراگیران شوق  و علاقه به مطالعه و یادگیری  این درس ،  ایجاد شده  و رشد  خواهد  یافت  . هندسه  مثل  علم ریاضی  ، دارای مفاهیم  مجرد  و ذهنی است  و مفاهیمی  که تعاریف شان  نشأت  گرفته   از خودشان است ، مثل  نقطه ،  خط ٬ سطح.  در تدریس  این مفاهیم ، بایستی سعی کرد که دور  از ابهام  ارائه شود . هدف از تدریس ریاضی ،  پرورش قوای فکری ، توانایی  درست اندیشیدن ،  به کار  بستن  صحیح دانش و معلومات  در حل  مسائل  روزمره  و پرورش  ذهن  های خلاق  و مبتکر است نه محدود نمودن آن ها به حفظ تعریف ها و قضیه های خشک ریاضی و هندسه .

درس هندسه ، به عنوان درس بنیادی ، علاوه بر این که می تواند موجبات علاقه و رشد افراد در زمینه ی مشاغل سازنده ای چون معماری ، تراشکاری ، ریخته گری و سایر مشاغل تولیدی شود ، می تواند زمینه ی علاقه و رشد جوانان مستعد به ادامه تحصیل در رشته های فنی و مهندسی را نیز فراهم کند( مبینی ، محمد تقی ؛ روش تدریس هندسه،1387)

2-1 بیان مسأله:

پرسشی كه بارها بوسیله دانش آموزان ، دانشجویان و حتی دبیران مطرح می شود این است كه چرا باید هندسه بخوانیم ؟ و یا چرا هندسه تا این حد تدریس می شود ؟ و یا چرا هندسه باید مورد توجه هر محصلی  باشد ؟ و یا اصولاً یادگیری هندسه  چه نقشی در زندگی روزمره دارد ؟ این پرسش هایی  است كه مطرح  می شود . هدف ما در این قسمت پاسخ به این پرسش ها است . شاید عمده ترین انگیزه مطالعه و گسترش یادگیری هندسه  و نخستین دلیل برای اهمیت دادن به آن ، به كار گرفتن این دانش در مطالعه طبیعت به منظور شناخت محیط زیست و بهره برداری از آن در جهت زندگی بهتر و راحت تر باشد.

از جمله مشکلات دیگری که به ماهیت این درس مربوط می شود ، می توان گفت که هندسه نسبت به جبر یا حساب ، دارای مسائل قابل اثبات بیشتری است . یک رویکرد مناسب برای رفع مشکل در یادگیری هندسه ، استفاده از نظریه ی ساخت و سازگرایی و ابزارهای آموزشی در تدریس و یادگیری است . بر این اساس ، دانش آموزان در مراحل مختلف تدریس و یادگیری مباحث درسی ، با استفاده از وسایل کمک آموزشی متنوع ، درگیر حل مساله می شوند . در هندسه ی راهنمایی ، باور هر دانش آموز ، از عامل های موثر در فعالیت های ریاضی است . ریاضیات ، ماهیت دوگانه ی انتزاعی و ملموس بودن دارد و هندسه نیز از این مورد مستثنی نیست .

اکثر دانش آموزان ، قادر به حل مسائلی از هندسه هستند که آن ها را  قبلا دیده اند و یا این که معلم در تدریس خود به آن ها اشاره کرده است و آموزش دیده اند که تکالیف خود را از روش معمولی یا الگوریتمی حل کنند .برای اینکه موارد مربوط به درس هندسه ی راهنمایی برای دانش آموزان ، ملموس تر ارائه شود و آن ها یادگیری بهتری داشته باشند ، معلم باید روش تدریس عملی توسط خود دانش آموز را اتخاذ کند . به این صورت که در آموزش ، جزئیات ارائه شده ، توسط تک تک دانش آموزان در روی کاغذ ، انجام شود و آن ها عینا چیزی را که در حال یادگیری هستند ، تجربه کنند . متاسفانه به دلیل اینکه یادگیری دانش آموزان  در درس هندسه ابتدایی ضعیب بود ، در سال اول راهنمایی ، گویی اصلا هندسه نیاموخته اند و چیزی که معلمان مدام باید به دانش آموزان خود بگویند ، این است : « اعتماد به نفس داشته باشید .»

یکی دیگر از مواردی که باید در آموزش هندسه به آن دقت نمود ، نمادهایی است که به کار می بریم . باید این نماد ها را در ابتدا به دانش آموزان معرفی کنیم تا برایشان ملموس شوند . مثلا نماد زاویه ، کمان ، پاره خط ، موازی بودن ، متقاطع بودن و عمود بودن و … . نکته ی دیگر این است که باید به آنان بیاموزیم همان طور که در مسائل هندسی عمل می کنند ، در رابطه با هندسه نیز بتوانند تصور هندسی را به تصور ملموس تری مبدل کنند . مراحل تدریس هندسه را می توان به صورت فیلم آهسته به دانش آموزان نشان داد . به این صورت که مراحل با شکل های شان در یک صفحه نمایش ( تخته سیاه ، وایت بورد ، …. ) نمایش داده شود . چیزی که مهم است ، این است که دانش آموزان بتوانند آن چیزی که مورد نظر است ، دریافت کنند .

برای آموزش بهتر هندسه به دانش آموزان راهنمایی ، بایستی ابتدا ذهن فضایی آن ها را آماده کنیم . بنابراین تمرین ذهنی لازم برای یادگیری درس هندسه ی راهنمایی باید بررسی شود . این که دانش آموزان چطور بتوانند برخی از موارد را در ذهن خود مجسم کنند و به آن معنی ببخشند . برای این کار ، باید یک سری مراحلی از تمرینات را برای دانش آموزان ارائه کرد . اولین مرحله برای آشنایی با تجسم فضایی ، می تواند مثال هایی از طبیعت اطراف دانش آموز باشد که خیلی راحت او را به دنیای سه بعدی هندسه وارد می کند . دانش آموز باید بیاموزد که چطور بتواند اجسام سه بعدی را در دنیای دو بعدی کاغذ جا دهد . این مانند رسیدن از کل به جز است . اجزای مبهمی که در نظر دانش آموز در هندسه نهفته است ، آن را برای او مشکل می سازد طوری که شکایت از جدایی هندسه و ریاضیات می کند . مشکل اساسی دیگر دانش آموزان در رابطه با درس هندسه ، می تواند این باشد که آن ها هدف از آموزش این بخش از ریاضیات را نمی دانند و انگیزه ای هم ندارند و این پیچیدگی هندسه را برای آن ها بیشتر و گنگ تر می کند .

لذا كافی است به ماشین ها ، قطارها ، هواپیماها ، كشتی ها ، موشك ها ، سینماها ، رادیو و تلویزیون ، تلفن و … نگاه كنیم تا بدانیم  هندسه  چه نقش اساسی بازی كرده است. دانش ناروئی                             ( غلامرضا،مجله رشد آموزش ریاضی ) علاقه به درس، دقت، كوشش یاد گیرنده را افزایش می‌دهد و در نتیجه بر یادگیری  او تأثیر مثبت دارد بنابراین كوشش در بالا بردن سطح علاقه یادگیرنده از تدابیر مهم آموزشی معلم به حساب می‌آید و بهترین راه جلوگیری از بی‌علاقگی یادگیرنده و افزایش سطح علاقه و نگرش مثبت او نسبت به یادگیری و فعالیت های آموزشگاه و فراهم آوردن امكانات كسب توفیق است. ( سیف،1385) در تمام طول تاریخ آموزش و پرورش حل مسأله یكی از هدف های مهم آموزشی معلمان به شمار می‌آمده است. از بركت پیشرفت های روان‌شناسی علمی معاصر روز به روز بر اهمیت این موضوع افزوده شده است، روان‌شناسان و نظریه‌پردازان مختلف بر نقش یادگیرنده در ضمن فعالیتهای مختلف یادگیری بویژه فعالیت حل مسأله در كشف و ساخت دانش تأكید فراوان داشته‌اند. جان دیویی[2]، جروم برونر ژان پیاژه[3]، لئو ویگوتسكی [4]از جمله كسانی هستند كه بر نقش فعالیت یادگیرنده در جریان حل مسأله بر دانش‌ اندوزی تأكید داشته‌اند و نظریه سازندگی یا ساختن‌گرایی یادگیری از ثمرات افكار این اندیشمندان است. بنا به گفته كیل پاتریك[5] یادگیری در آموزشگاه باید هدفمند باشد نه انتزاعی و یادگیری هدفمند از راه واداشتن دانش‌آموزان به انجام پروژه‌های مورد علاقه و انتخاب خودشان بهتر امكان‌پذیر است.

تعداد صفحه : 134

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***