دانلود پایان نامه:فرهنگ فقر یا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقیرنشین در تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : فرهنگ فقر یا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقیرنشین در تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : فرهنگ فقر یا فقر فرهنگی- با نگاهی به چهره فقر در چند محله فقیرنشین در تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده. 2

فصل اول  2

1-1 – مقدمه. 2

1-2- هدف اصلی تحقیق.. 2

1-3- ضرورت و اهمیت موضوع. 2

1- 4 – سوال های اصلی تحقیق.. 2

1- 5- فرضیه های تحقیق.. 2

1- 6 – تعاریف و مفاهیم.. 2

1-6-1- فقر. 2

1- 6 -2- انواع فقر. 2

1- 6 – 3- سنجه های فقر. 2

1-6- 4 – فقر و حاشیه نشینی.. 2

1-6 -5- مفهوم فرهنگ… 2

فصل دوم 2

2- 1- بررسی نظریه ها و تئوری ها 2

2 – 2- نظریه های اقتصادی.. 2

2- 2- 1-   الگوهای اقتصادی ناظر بر برابری و رفع فقر. 2

2- 3 – نظریه های اجتماعی.. 2

2- 3-1- نظریات مرتبط با روان شناسی اجتماعی.. 2

2- 4 – فرهنگ فقر. 2

2- 4 -1- تحول فقر در ایران.. 2

2-5- چهارچوب نظری تحقیق.. 2

2-6- ابعاد فرهنگ فقر. 2

2-7- ویژگی های فرهنگ فقر. 2

فصل سوم  2

3-1- روش تحقیق.. 2

3- 2 – انتخاب نمونه های مطالعه. 2

3- 3 – روش نمونه گیری و حجم نمونه. 2

3- 4- اطلاعات مناطق نمونه برداری شده. 2

3- 5- نحوه جمع آوری داده ها 2

3-6- نحوه انجام تحقیق.. 2

فصل چهارم 2

4-1- نتایج.. 2

4-1-1 نتایج برحسب مناطق مورد بررسی.. 2

4-1-2 – نتایج بر حسب میزان درآمد در ماه. 2

4-1-3 – نتایج بر حسب سطوح فقر. 2

4-1-4 – نتایج بر حسب مناطق مورد بررسی و میزان درآمد ماهیانه خانواده. 2

4-2- بررسی تطبیقی مشاهدات كیفی در محلات… 2

4-2-1- خاك سفید. 2

4 -2-2- مولوی.. 2

4 -2-3- دروازه غار. 2

4-2-4- فرحزاد. 2

فصل پنجم  2

5- 1 – بحث و نتیجه گیری.. 2

نتیجه گیری کلی.. 2

پیشنهادات تحقیق.. 2

منابع.. 2

 

 

 

فهرست جداول

جدول4 -1- میزان فراوانی جنسیت سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد بررسی.. 2

جدول 4-2- آزمون كا اسكور برای جنسیت… 2

جدول 4-3- اندازه های سایمتریك…. 2

جدول 4-4- میزان فراوانی وضعیت اشتغال سرپرست خانواده بر حسب منطقه مورد بررسی.. 2

جدول 4-5- آزمون كا اسكور برای وضعیت اشتغال سرپرست خانواده. 2

جدول 4-6- اندازه های سایمتریك برای وضعیت اشتغال سرپرست خانواده. 2

جدول 4-7- میزان فراوانی تمایل به پس انداز درخانواده بر حسب منطقه مورد بررسی.. 2

جدول 4-8- آزمون كا اسكور برای تمایل به پس انداز. 2

جدول 4-9- اندازه های سایمتریك برای تمایل به پس انداز. 2

جدول 4-10-میزان فراوانی كودكان كاردر خانواده برحسب منطقه مورد بررسی.. 2

جدول 4-11- آزمون كا اسكور برای كودكان كار. 2

جدول 4-12- اندازه های سایمتریك برای  وجود كودكان كار در خانواده. 2

جدول 4-13- میزان فراوانی تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد بررسی.. 2

جدول 4-14- آزمون كا اسكور برای تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-15- اندازه های سایمتریك برای  تخصص در نوع شغل سرپرست خانواده. 2

جدول 4-15- میزان فراوانی وجود برنامه برای اوقات فراغت در مناطق مورد بررسی.. 2

جدول 4-16-آزمون كا اسكوربرای اوقات فراغت برحسب منطقه. 2

جدول 4-17- میزان فراوانی وجود احساس برتری مرد در خانواده در مناطق مورد بررسی.. 2

جدول 4-18-آزمون كا اسكور برای وجود احساس برتری مرد در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-19- اندازه های سایمتریك برای  وجود احساس برتری مرد در خانواده. 2

جدول4-20- میزان فراوانی اعتیاد به الكل در خانواده در مناطق مورد بررسی.. 2

جدول 4-21-آزمون كا اسكور برای اعتیاد به الكل در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول4-22- میزان فراوانی اعتیاد به مواد مخدر در خانواده در مناطق مورد بررسی.. 2

جدول 4-23-آزمون كا اسكور برای اعتیاد به مواد مخدر در خانواده برحسب منطقه. 2

جدول 4-24- میزان فراوانی برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسی در مناطق مورد بررسی.. 2

جدول 4-25-آزمون كا اسكور برای برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسی برحسب منطقه. 2

جدول 4-26- اندازه های سایمتریك برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسی.. 2

جدول 4-27- میزان فراوانی وجود كودك آزاری و ضرب وشتم كودك در خانواده ها در مناطق مورد بررسی.. 2

جدول 4-28-آزمون كا اسكور برای كودك آزاری در خانواده ها برحسب منطقه. 2

جدول 4-26- اندازه های سایمتریك كودك آزاری در خانواده ها 2

جدول 4-30- میزان فراوانی وجود تقدیر گرایی درخانواده ها در مناطق مورد بررسی.. 2

جدول 4-31-آزمون كا اسكور برای وجود تقدیر گرایی درخانواده ها برحسب منطقه. 2

جدول 4-32- میزان فراوانی درآمد خانواده درماه در مناطق مورد بررسی.. 2

جدول 4-33-آزمون كا اسكور برای میزان درآمد خانواده درماه برحسب منطقه. 2

جدول 4-34- اندازه های سایمتریك میزان درآمد خانواده. 2

جدول 4-35- میزان فراوانی جنسیت سرپرست خانواده برحسب میزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-36-آزمون كا اسكور برای جنسیت سرپرست خانواده برحسب میزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-37- میزان فراوانی كودكان كاردر خانواده برحسب میزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-38-آزمون كا اسكور برای كودكان كاردر خانواده برحسب میزان درامد.. 2

جدول 4-39- اندازه های سایمتریك كودكان كاردر خانواده برحسب میزان درامد.. 2

جدول 4-40- میزان فراوانی وجود اعتیاد به الكل درخانواده برحسب میزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-41-آزمون كا اسكور برای اعتیاد به الكل درخانواده برحسب میزان درامد.. 2

جدول 4-42- اندازه های سایمتریك اعتیاد به الكل درخانواده برحسب میزان درامد.. 2

جدول 4-43- میزان فراوانی وجود اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب میزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-44-آزمون كا اسكور برای اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب میزان درامد.. 2

جدول 4-45- اندازه های سایمتریك اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب میزان درامد.. 2

جدول 4-46- میزان فراوانی نوع برخورد خانواده ها درمواجهه بافحش ناموسی برحسب میزان درامد خانواده در ماه. 2

جدول 4-47-آزمون كا اسكور برای نوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسی برحسب میزان درامد.. 2

جدول 4-48- اندازه های سایمتریك نوع برخورد خانواده درمواجهه بافحش ناموسی برحسب میزان درامد.. 2

جدول 4-49- میزان فراوانی جنسیت سرپرست خانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-50-آزمون كا اسكور برای جنسیت سرپرست خانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-51- اندازه های سایمتریك برای جنسیت سرپرست خانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-52- میزان فراوانی وجود كودكان كاردر خانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-53-آزمون كا اسكور برای وجود كودكان كاردر خانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-54- اندازه های سایمتریك برای وجود كودكان كاردر خانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-55- میزان فراوانی وجود برنامه برای اوقات فراغت برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-56-آزمون كا اسكور برای اوقات فراغت برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-57- اندازه های سایمتریك برای اوقات فراغت برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-58- میزان فراوانی وجود اعتیاد به الكل درخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-59-آزمون كا اسكور برای اعتیاد به الكل درخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-60- اندازه های سایمتریك برای اعتیاد به الكل درخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-61- میزان فراوانی وجود اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-62-آزمون كا اسكور برای اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-63- اندازه های سایمتریك برای اعتیاد به مواد مخدردرخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-64- میزان فراوانی وجود كودك آزاری و ضرب وشتم كودك در خانواده ها برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-65-آزمون كا اسكور برای كودك آزاری درخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-66- اندازه های سایمتریك برای كودك آزاری درخانواده برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-67- میزان فراوانی درآمد خانواده درماه برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-68-آزمون كا اسكور برای میزان درآمد برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-69- اندازه های سایمتریك برای میزان درآمد برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-70- میزان فراوانی منطقه مورد بررسی برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-71-آزمون كا اسكور برای منطقه مورد بررسی برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-72- اندازه های سایمتریك برای منطقه مورد بررسی برحسب سطح فقر. 2

جدول 4-73- میزان فراوانی جنسیت سرپرست خانواده برحسب منطقه مورد برسی و میزان درآمد ماهیانه. 2

جدول 4-74- میزان فراوانی كودكان كار برحسب منطقه مورد برسی و میزان درآمد ماهیانه. 2

جدول 4-75- میزان فراوانی اعتیاد به الكل برحسب منطقه مورد برسی و میزان درآمد ماهیانه. 2

جدول 4-76- میزان فراوانی اعتیاد به مواد مخدر برحسب منطقه مورد برسی و میزان درآمد ماهیانه. 2

جدول 4-77- میزان فراوانی كودك آزاری و ضرب وشتم كودك در خانواده هابرحسب منطقه مورد برسی و میزان درآمد ماهیانه  2

 چكیده

هدف از نگارش این پایان نامه این است كه آیا در میان فقرای شهر تهران، خرده فرهنگ مشتركی با نام “فرهنگ فقر” وجود دارد یا خیر و اگر این فرهنگ وجود دارد تا چه حد با آنچه “اسكار لوئیس” مردم شناس آمریكایی به نام فرهنگ فقر توصیف نموده است، همگونی دارد. در این راستا پس از بررسی وا‍ژه های كلیدی نظیر فقر، خط فقر، شاخصهای فقر و نظریه های جامعه اقتصادی، جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی در ارتباط با آن نظریه “فرهنگ فقر” را بیشتر مورد مداقه قرار داده و مطالعاتی بر اساس آن بر روی چند محله شهر تهران انجام گرفته است. این مطالعات بر اساس، مشاهدات مشاركتی و مردم نگاری از مناطق، محلات، مصاحبه ها و نیز تكمیل پرسشنامه بوده است. نتایج تحلیلی و آماری وجود فرهنگ خاص را در این محلات تأیید می كند.

واژه های كلیدی:

فقر- فقیر- خط فقر – فقر حاشیه ای-  فرهنگ– فرهنگ فقر

فصل اول

مقدمه تحقیق

 

 

1-1- مقدمه
1-2- هدف اصلی تحقیق
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع
1-4- سوال های اصلی تحقیق
1-5- فرضیه های تحقیق
1- 6- تعاریف و مفاهیم

                                          

   1-1 – مقدمه

در طول تاریخ، علت نابرابری ها اولین سوال جامعه شناختی بوده است.

                                                                                       دارندورف

فقر یکی از مهمترین مسائل دنیای امروز است و به عنوان مهمترین چالش در هزارة سوم از آن یاد می شود. فارغ از دیدگاه های گوناگون موجود در طول تاریخ درباره فقر و شیوه های مقابله با آن، فقرزدایی از اهداف مهم نظام ها و مکاتب اجتماعی و دولت هاست. فقر در بسیاری از جوامع امروز، معضلی کلان است و دلایلی گسترده و عمیق دارد؛ بی ثباتی سیاسی، بلایای طبیعی، رواج فساد و ارتشاء، عدم تناسب اقتصاد با جامعه، تعصب، پایین بودن سطح سواد عمومی و عدم وجود زیرساخت های درست، تنها برخی از عواملی هستند که موجب می شوند مردم جهان فقیر باشند و فقیر بمانند.(منبع21)

آثار فقر که به نظر خرد می آید، مشقات فراوانی را برای جوامع، خانواده ها و افراد ایجاد     می کند. شاید بتوان بدترین اثر فقر را این دانست که ” فقر، فقر می آورد”. لذا رهایی از چنگال آن تقریباً غیر ممکن می نماید. فردی که از عهده تامین مواد غذایی و بهداشت مناسب برای خانواده اش برنمی آید، آنها را در معرض ابتلا به بیماریهای تهدید کننده و مرگبار قرار می دهد و احتمال گرفتاری به معلولیت ها و ناتوانی ها بالا می رود. همچنین، اگر شخص از عهده تامین مخارج تحصیل کودکان بر نیاید، کودکان در انتخاب راهی جز سرنوشت پدران و مادران خود انتخاب های زیادی پیش روی خود نخواهند داشت و اگر شخص، مکان و محلی برای زندگی نداشته باشد فرصتی برای ذخیره ثروت و دارایی هر چند اندک برای رهایی از فقر نخواهد داشت. در بسیاری از کشورهای جهان، محرومان دسترسی بالایی به فرآورده ها و خدمات سودآور ندارند. بیمه و تامین اجتماعی در سطحی نازل است و از بین رفتن سرپرست خانواده با بالا رفتن سن در اثر بیماری و یا از کار افتاده شدن وی، آغاز وخامت وضعیت خانواده است.

امروزه در جهان، در هر روز تقریبا 30،000 كودك زیر 5 سال در اثر فقر، سوء تغذیه و بیماریهای ناشی از فقر، جان خود را از دست می دهند؛ تقریبا 790 میلیون نفر در کشورهای در حال توسعه، به طور مزمن دچار سوء تغذیه می باشند  و تقریبا  یك میلیارد نفر در آغاز قرن بیست و یکم، قادر به خواندن کتاب یا امضاء نام خود نمی باشند. 134 میلیون کودک بین 7 تا 18 سال، هرگز به مدرسه نرفته اند که تعداد دختران در این میان از تعداد  پسران بسیار بیشتر است.(منبع22)

درباره علل فقیر شدن افراد یا کشورها نظریات مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که نبود منابع و ثروت های خدادادی یکی از این دلایل است، این در حالی است که کشوری مثل ژاپن شاید از نظر منابع طبیعی و ذخایر از بسیاری از کشورهای توسعه نیافته فقیرتر باشد، لیکن به هیچ عنوان در زمره کشورهای فقیر محسوب نمی شود حتی بسیاری از کشورهای فقیر به وی‍ژه در قاره آفریقا دارای منابع خدادادی بسیار غنی می باشند.

درباره فقر موردی نیز دلایل گوناگونی شمرده شده است. یکی از این دلایل، برابر نبودن استعدادها و خلاقیت های فردی و میزان تلاش برای زندگی است. بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان نظیر افلاطون، قرار گرفتن افراد کم استعداد در طبقات پایین اجتماع را به رسمیت شناخته و به آن نابرابری طبیعی اطلاق کرده اند. البته یقینا اگر امروز ارسطو گرسنگان آفریقا را می دید، به جای پرداختن به فلسفه، فکری به حال ایشان می کرد، یعنی ممکن است کسی این منطق را بپذیرد که افرادی که دارای هوش و استعداد کمتر می باشند، از امکانات کمتری در زندگی مدرن امروز بهره مند گردند، لیکن در جهانی که حداقل غذا برای همه وجود دارد، هیچ انسانی قبول نمی کند که گروهی در فقر مطلق حتی نانی برای خوردن نداشته باشند و در هر ساعت از عمر ما 1250 کودک از فرط گرسنگی جان بسپارند. کودکانی که چه بسا شاید جزو نوابغ جامعه بشری بودند.

در این جا باید تمایز بین دو واژه نابرابری و فقر را مد نظر داشته باشیم. افرادی كه در قشربندی های اجتماعی در رده های پایین قرار دارند، ممكن است دچار فقر مطلق نبوده و امكانات اولیه زندگی را دارا باشند لیكن در مقایسه با دیگر افراد اجتماع فقیر محسوب شوند، اما در برخی موارد به ویژه در كشورهای فقیر، افراد این طبقات حتی از دسترسی به قوت لایموت نیز بی بهره اند.

فقر و محرومیت هر روز در جهان چهره خشن تر و کریه تری به خود می گیرد. امروزه حتی در برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فقرا در حواشی جوامع قرار دارند و به دلیل عدم برخورداری از امکانات ابتدایی جهان امروز نظیر بهداشت، آموزش و … هم خود دچار بسیاری از آسیب های جسمی و روحی می گردند و هم باعث بسیاری از آسیب های اجتماعی می شوند. بسیاری از جامعه شناسان نظیر اسپنسر، جوامع را به صورت یک ارگانیسم زنده و واحد تصور نموده اند. اگر این تصور را تا حدی صحیح فرض کنیم، باید گفت که فقر و محرومیت در جوامع چون بیماری مهلک سرطان است که اگر زود تشخیص و معالجه نشود، آسیب های ناشی از آن سراسر این ارگانیسم را به ورطه نابودی می کشاند:

بنی آدم اعضاء یکدیگرند  که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار  دگر عضوها را نماند قرار

در کشور ما نیز فقر امروزه یکی از مهمترین مسائل و سرمنشاء بسیاری از معضلات اجتماعی است. گسترش فقر و فاصله طبقاتی باعث گردیده تا سازمانها و نهادهای دولتی نظیر کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و … متولی رسیدگی به محرومان گردند. لیکن شواهد و قرائن نشان می دهد که عملکرد این دستگاه ها تاثیر چشمگیری در کاهش فقر عمومی جامعه نداشته است که بررسی دلایل و علل آن در این مبحث نمی گنجد، اما یکی از مسائلی که به نظر می رسد در این امر نقش دارد، عدم شناخت کافی فقرا و نیازهای ایشان می باشد. در این صورت این سوال در ذهن متبادر می گردد که آیا کمک ماهیانه 60 هزار تومان برای یک خانواده 5 نفری می تواند در کاهش فقر و بدبختی موثر باشد یا اصولا” نیاز فقرا در جامعه ما چیز دیگری است و به گونه ای دیگر باید برنامه ریزی نمود.

در این تحقیق سعی می گردد تا دور باطل فقر در خانواده های فقیر به دلیل کسب برخی از ویژگی های فرهنگی و انتقال فقر به نسل های بعدی به همین دلیل مورد بررسی قرار گیرد. چرا که بدون توجه به این امر بسیاری از کمک های مادی و حمایت های مالی به فقرا مسکنی بیش نبوده و هرگز آنها را از ورطه فقر و نداری خارج نخواهد ساخت و این دور باطل در خانواده فقیر تا ابد ادامه خواهد یافت.

موضوع این پایان نامه، ” فرهنگ فقر یا فقر فرهنگی” است که در پی 7 سال فعالیت نگارنده در جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع)، در زمینه فقر نگاشته می شود. جمعیت امام علی (ع) با نام جهانی اولین برادر بزرگتر، یک جمعیت امداد رسانی غیر دولتی است که از سال 1378 تاسیس گردیده است و در حال حاضر مدت 4 سال است که در حدود 500 خانواده محروم را در داخل شهر تهران و برخی از شهرهای دیگر تحت پوشش دارد. این خدمات در قالب غذایی، آموزشی، بهداشتی و تفریحی می باشد. ارتباط نزدیک با خانواده های محروم حاکی از این است که بسیاری از این خانواده ها به دلیل پذیرش شرایط فقر خود و ناامیدی از امکان تغییر این وضعیت، از کوچکترین اقدامی برای تغییر وضعیت خود سرباز زده و به حالتی منفعلانه روی آورده اند. در این میان رفتارهایی مشترک در میان کلیه این افراد وجود دارد که بررسی و شناخت آنها می تواند در تدوین و ارائه برنامه های فقر زدایی حائز اهمیت باشد.

این پایان نامه با نگاهی به نظریه هایی که به دلایل فردی و اجتماعی (و نه اقتصادی) پیدایش و تداوم فقرمی پردازند، سعی خواهد داشت این نظریه ها و به ویژه نظریات مرتبط با چرخه فقر را با شرایط فقرا در ایران، به ویژه افرادی که به نوعی در حاشیه قرار گرفته اند، تطبیق داده و تاییدی بر صحت این نظریه ها یافته یا نظریاتی جامع تر و مناسب تر با در نظر گرفتن شرایط بومی کشور را ارائه دهد.

تعداد صفحه : 97

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***