دانلود پایان نامه:فرصت‌های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبش های اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : فرصت‌های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبش های اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 دانشكده علوم انسانی

 

پایان نامه برای اخذ مدرك کارشناسی ارشدM. A

رشته جامعه شناسی

 

موضوع:

فرصت‌های ساختاری در فضای سایبر و تاثیر آن بر جنبشهای اجتماعی

 

استاد راهنما:

دکتر مهدی خلفخانی

 

استاد مشاور:

دكترطاهره میر ساردو

 

تیرماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: مقدمه

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 11

اهمیت و ضرورت……………………………………………………………………………………………….. 12

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 12

سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………… 13

فصل دوم: چارچوب نظرى

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 15

تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………… 16

تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………….. 23

چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………….. 27

دسته نخست: نظریه پردازان مطرح در رویکرد رفتار جمعی……………………………………………. 30

دسته دوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد نهادی………………………………………………………… 36

دسته سوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد جامعه مدنی………………………………………………… 43

رویكردهای نظری در مطالعه جنبش‌های اجتماعی………………………………………………………… 49

نظریه بسیج منابع…………………………………………………………………………………………………. 50

نظریه ساختار فرصت سیاسی………………………………………………………………………………….. 56

شرایط ساختاری جنبش‌های سیاسی………………………………………………………………………….. 56

مدل نظری اول: رویكرد دولت‌های جهان سوم در زمینه جنبش‌های اجتماعی………………………. 63

مدل نظری تحقیق: فرصت‌های سایبری و جنبش‌های‌های اجتماعی…………………………………… 64

فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………. 65

تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………….. 65

موانع و فرصت‌های ساختاری…………………………………………………………………………………. 65

فضای سایبر……………………………………………………………………………………………………….. 66

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 67

فصل سوم: روش‌ تحقیق

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 69

تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………. 70

ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………… 70

جامعة آماری………………………………………………………………………………………………………. 70

حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………………… 71

روش انتخاب نمونة آماری……………………………………………………………………………………… 71

روش‌های سنجش و تكنیك‌های آماری مورد استفاده…………………………………………………….. 71

پایایی گویه ها…………………………………………………………………………………………………….. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

یافته‌های توصیفی………………………………………………………………………………………………… 79

گویه اول: ارتباط افراد زیاد در سایبر…………………………………………………………………………. 79

گویه دوم: شعاع ارتباط………………………………………………………………………………………….. 80

گویه سوم: مانع ارتباطات فعالان اجتماعی………………………………………………………………….. 81

گویه چهارم: شعاع ارتباط………………………………………………………………………………………. 82

گویه پنجم: گفتگو مطمئن درباره مسائل……………………………………………………………………… 83

گویه ششم: هماهنگی افراد توسط اینترنت………………………………………………………………….. 84

گویه هفتم: سازماندهی طرفداران……………………………………………………………………………… 85

گویه هشتم: دریافت كمك توسط جنبش ها………………………………………………………………… 86

گویه نهم: ایجاد كمپین…………………………………………………………………………………………… 87

گویه دهم: انتقال هنجارها و ارزش‌های فرهنگی…………………………………………………………… 88

گویه یازدهم: كنترل دولتها به جریان ارتباطات…………………………………………………………….. 89

گویه دوازدهم: انتقال هنجارها و ارزشهای فرهنگی……………………………………………………….. 90

گویه سیزدهم: مقبولیت دولتها…………………………………………………………………………………. 91

گویه چهاردهم: سازماندهی طرفداران جریانات اجتماعی………………………………………………… 92

گویه پانزدهم: ارزشهای جدید فرهنگی جایگزین…………………………………………………………. 93

گویه شانزدهم: انتقال هنجارهای غیررسمی مرتبط با جنبشهای سیاسی……………………………….. 94

گویه هفدهم: كاهش انسجام اجتماعی……………………………………………………………………….. 95

گویه هیجدهم: كاهش مشروعیت……………………………………………………………………………… 96

گویه نوزدهم: هنجارهای جدید و معترض………………………………………………………………….. 97

گویه بیستم: جذب نیروهای اساسی پیشبرد جنبش ها……………………………………………………. 98

گویه بیست و یكم: ارتباط زیاد با حامیان خود…………………………………………………………….. 99

گویه بیست و دوم: تضعیف مشروعیت……………………………………………………………………. 100

گویه بیست و سوم: مشروعیت زدایی……………………………………………………………………… 101

گویه بیست و چهارم: توان كمتر برای برخورداری………………………………………………………. 102

گویه بیست و پنجم: امكان رساندن ارزش‌ها و آرمان‌های جنبش‌های اجتماعی…………………… 103

گویه بیست و ششم: كنترل دولتها بر فضای سایبر………………………………………………………. 104

گویه بیست و هفتم: محدودیت كمتر دولتها بر فضای سایبر………………………………………….. 105

گویه بیست و هشتم: انتقال ارزش‌های فرهنگی غیررسمی…………………………………………….. 106

گویه بیست و نهم: كنترل جنبش‌های سیاسی……………………………………………………………… 107

گویه سی: محدودیت‌های كمتر………………………………………………………………………………. 108

گویه سی و یك: ارتباط جنبش‌ها با افراد زیر مجموعه…………………………………………………. 109

گویه سی و دوم: جدا كردن شهروندان از یكدیگر………………………………………………………. 110

گویه سی و سوم: التزام به ارزش‌های مسلط سیاسی…………………………………………………….. 111

گویه سی و چهارم: هنجارهای بدیل……………………………………………………………………….. 112

گویه سی و پنجم: هنجارهای بدیل توسط جنبشهای اجتماعی………………………………………… 113

گویه سی و ششم: ارزش‌های جدید سیاسی و فرهنگی………………………………………………… 114

گویه سی و هفتم: امكان ارتباطات در همة مكانها……………………………………………………….. 115

گویه سی و هشت: میزان آشنایی با اینترنت………………………………………………………………. 116

گویه سی و نهم: میزان آشنایی با قابلیت‌های فضای سایبر…………………………………………….. 117

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………….. 133

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………. 137

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 138

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………. 140

پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………. 142

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

ارتباط افراد زیاد در سایبر……………………………………………………………………………………… 79

شعاع ارتباط……………………………………………………………………………………………………….. 80

مانع ارتباطات فعالان اجتماعی………………………………………………………………………………… 81

شعاع ارتباط……………………………………………………………………………………………………….. 82

گفتگو مطمئن درباره مسائل……………………………………………………………………………………. 83

هماهنگی افراد توسط اینترنت…………………………………………………………………………………. 84

سازماندهی طرفداران…………………………………………………………………………………………….. 85

دریافت كمك توسط جنبش ها……………………………………………………………………………….. 86

ایجاد كمپین……………………………………………………………………………………………………….. 87

انتقال هنجارها و ارزش‌های فرهنگی…………………………………………………………………………. 88

كنترل دولتها به جریان ارتباطات………………………………………………………………………………. 89

انتقال هنجارها و ارزشهای فرهنگی…………………………………………………………………………… 90

مقبولیت دولتها……………………………………………………………………………………………………. 91

سازماندهی طرفداران جریانات اجتماعی……………………………………………………………………. 92

ارزشهای جدید فرهنگی جایگزین……………………………………………………………………………. 93

انتقال هنجارهای غیررسمی مرتبط با جنبشهای سیاسی…………………………………………………… 94

كاهش انسجام اجتماعی…………………………………………………………………………………………. 95

كاهش مشروعیت………………………………………………………………………………………………… 96

هنجارهای جدید و معترض……………………………………………………………………………………. 97

جذب نیروهای اساسی پیشبرد جنبش ها……………………………………………………………………. 98

ارتباط زیاد با حامیان خود……………………………………………………………………………………… 99

تضعیف مشروعیت…………………………………………………………………………………………….. 100

مشروعیت زدایی……………………………………………………………………………………………….. 101

توان كمتر برای برخورداری………………………………………………………………………………….. 102

امكان رساندن ارزش‌ها و آرمان‌های جنبش‌های اجتماعی……………………………………………… 103

كنترل دولتها بر فضای سایبر…………………………………………………………………………………. 104

محدودیت كمتر دولتها بر فضای سایبر……………………………………………………………………. 105

انتقال ارزش‌های فرهنگی غیررسمی………………………………………………………………………… 106

كنترل جنبش‌های سیاسی……………………………………………………………………………………… 107

محدودیت‌های كمتر……………………………………………………………………………………………. 108

ارتباط جنبش‌ها با افراد زیر مجموعه……………………………………………………………………….. 109

جدا كردن شهروندان از یكدیگر…………………………………………………………………………….. 110

التزام به ارزش‌های مسلط سیاسی…………………………………………………………………………… 111

هنجارهای بدیل…………………………………………………………………………………………………. 112

هنجارهای بدیل توسط جنبشهای اجتماعی……………………………………………………………….. 113

ارزش‌های جدید سیاسی و فرهنگی………………………………………………………………………… 114

امكان ارتباطات در همة مكانها………………………………………………………………………………. 115

میزان آشنایی با اینترنت……………………………………………………………………………………….. 116

میزان آشنایی با قابلیت‌های فضای سایبر………………………………………………………………….. 117

 

 

فصل اول

مقدمه

 

موضوع جنبشهای اجتماعی به عنوان حد فاصل انقلاب و اصلاحات، یکی از پدیده‌های اجتماعی محسوب میشود. این جنبشهای اجتماعی ظرفیت، قابلیت و تأثیر گذاری بالائی در جوامع مختلف برخوردار بوده و به همین دلیل مورد توجه و اقبال حکومتها، دولتها، احزاب و گروههای سیاسی و عامه مردم گرفته است.

در واقع جنبش اجتماعی را می‌توان حد فاصل انقلاب و اصلاحات در یک جامعه دانست که در قالبهای مختلف مذهبی، ملی و صنفی راه اندازی شده و استمرار می یابد.

جنبشهای اجتماعی نقش بسیار مهمی در جامعه شناسی سیاسی معاصر ایفا می کنند. گی روشه آن را چنین تعریف می کند: جنبش اجتماعی عبارت است از سازمانی کاملاً شکل گرفته و مشخص است که به منظور دفاع یا گسترش و دستیابی به هدفهای خاصی به گروه بندی و تشکیل اعضاء می‌پردازد و درصدد بر می آید تا عناصری از جامعه را تغییر دهند یا آنها را حفظ کند.

همچنین آلن تورن آن کنش جمعی را جنبش اجتماعی می‌خواند که شامل ستیزه‌هایی باشد که پیرامون توانایی‌هایی نهادینه شده الگوهای فرهنگی رایج است. به عبارت دیگر وی جهت‌گیری جنبش‌ها را معطوف به الگوی فرهنگی می داند,که بر جامعه سیطره دارند. در نهایت تورن با استفاده از مفهوم کنش و تاریخ مندی,جنبشهای اجتماعی را به عنوان رفتار جمعی سازمان یافته ای می‌داند که یک کنشگر طبقاتی با دشمن طبقاتی اش برای کنترل تاریخ مندی خود در یک اجتماع ملموس ستیز می کند او البته عرصه منازعه را طبقاتی و میان سرمایه داران و پرولتاریا می داند ولی تفسیر صرفا” اقتصادی این ستیز را رد می کند. او معتقد است این ستیز برای توزیع ویا کنترل منابع است، اما هدف نهائی این ستیزه تلاش برای تحت کنترل در آوردن تاریخ مندی می باشد از اینرو ستیز برای توزیع و کنترل منابع هم بعنوان ابزاری برای کنترل تاریخ مندی بشمار می آید.

بطور کلی از نظر تورن وجود جنبشهای اجتماعی یک امر عارضی برای جوامع نیست بطوری که یک نظام سیاسی نمی‌تواند جنبشهای اجتماعی را بعنوان عرضه خشونت آمیز مطالباتی که عملا امکان پاسخگویی ندارد در نظر بگیرد و اگر چنین نگرشی به جنبشها بوجود آید, آنگاه نظام سیاسی از نمایندگی مردم باز می ماند و اطمینان رای دهندگان به خود را از دست می‌دهد. از طرف دیگر جنبشهای اجتماعی نباید کنش جمعی خود را به جبهه گیری محلی – طبقه ای تقلیل دهند و به رغم سازمان دادن به خود و گسترش ستیزه‌ها باید تمایل فرا طبقه ای داشته باشند. (حاجلی، 1386: 85-82).

می توان افزایش شدید مشارکت توده ای در فعالیت سیاسی را در رخ دادن چنین جنبش هایی مهم دانست و انگیزه چنین مشارکتی را نیز مخالفت گسترده با وضعیت موجود برشمرد. و این نوع نارضایتی مردمی ممکن است ناشی از ایجاد شکاف میان انتظارات مردم (در مورد سبک زندگی که احساس می کنند باید به آن نائل شوند) و توانائی آنها در تأمین این انتظارات باشد. دانشمندان علوم اجتماعی این پدیده را محرومیت نسبی می‌خوانند، که این دانشمندان کوشیده‌اند شرایط خاصی را که به شکل گیری نارضایتی توده ای و روی دادن خیزش های طغیان گرایانه منجر می شود را شناسائی کنند. (فرونزو، 1381: 4).

موریس دوورژه جامعه شناس فرانسوی در کتاب جامعه شناسی سیاسی در این باره می‌نویسد: تمایز میان مبارزه در رژیم و مبارزه با رژیم به مفهوم حقانیت بستگی دارد, اگر کلیه شهروندان رژیمی را حقانی بشمارند و اگر این رژیم موضوع یک توافق عمومی واقع شده باشد پیکار در چهارچوب اصول و ساختار رژیم باقی می ماند ولی اگر این توافق از بین برود و تنها برخی از طبقات و برخی از گروهها و احزاب رژیم موجود را حقانی بشناسند وطبقات,گروهها و احزاب دیگر به حقانیت دیگری پایبند باشند پیکار با رژیم به جریان می‌افتد. حاکمیت هر یک از این دو حالت مبارزه انتخانی نیست و ناشی از اوضاع است. (امینی، 1382: 1).

گیدنز جنبشهای اجتماعی را کوششی برای پیشبرد منافع مشترک یا تامین هدفی مشترک , از طریق عمل جمعی خارج از حوزه نهادهای رسمی تعریف می کند. (گیدنز، 1383: 679)

از دید [دوناتلا دلاپورتا] جنبش های سیاسی را شبکه های غیر رسمی مبتنی بر اعتقادات مشترک و همبستگی که از طریق استفاده مداوم از اشکال گوناگون اعتراض حول موضوعات منازعه آمیز بسیج می شوند، تعریف می‌کنند. (دوناتلا دلاپورتا، 1383: 5).

اگر تعریف مذكور را مورد كالبد شناسی قرار دهیم مولفه‌های اساسی تعاریف این است كه :

*جنبش‌های اجتماعی شبكه‌های غیر رسمی و غیر دولتی هستند كه می‌توانند قالب نهادی به خود بگیرد. چرا قالب نهادی، چون نهادها از استمرار برخوردار هستند و فعالیت‌های غیر نهادی از دوام و استمرار برخوردار نیستند. از این روی بر مبنای تعریف مذكور، جنبشهای غیر نهادی از اهمیت و تاثیر گذاری كمتری برخوردار هستند..

*جنبش‌های اجتماعی مبتنی بر اعتقادات مشترك یعنی باورهای مشتركی است كه افرادی را در شبكه غیر رسمی همبسته ساخته است. یعنی بر مبنای مولفه مذكور، مجموعه‌ای از باورها و انگارها است كه افرادی را در كنار همدیگر قرار داده و همبسته ساخته است. یعنی بدون باورهای مشترك امكان حركت اجتماعی وجود ندارد.

*در جنبش‌های اجتماعی صحبت از استفاده مداوم و مستمر از اشكال اعتراض در مورد موضوعات مورد مجادله و یا موضوعا ت مورد اعتراض است. به عبارتی دیگر، در جوامعی كه افرادی به موضوعاتی اعتراضی نداشته باشند امكان تحقق و صحبت از جنبش‌های اجتماعی وجود ندارد. به عبارتی دیگر در جنبش‌های اجتماعی بحث از اعتراض سیاسی است. صحبت از نهادهای غیر رسمی خارج از قدرت است در نظر متفاوتی را مورد موضوعات جاری اجتماعی و سیاسی رسمی ارائه می‌نمایند. با توجه به مشخصات مذكور نهادهای مدنی و احزاب را می‌توان نهادهای دائمی و غیر رسمی دانست كه كارگزار جنبش‌های اجتماعی هستند. یعنی جنبش‌های اجتماعی توده‌ای در قالب تعاریف موجود قرار نمی‌گیرد.

جنبشهای اجتماعی در یک دوره بحرانی در جامعه مثل بی‌سامانیهای اجتماعی، ناامنی، بی‌هنجاری، سرخوردگی‌های اجتماعی، نارضایتی‌های وسیع به دلایل گوناگون از خودبیگانگی پدید می‌آید و سر برمی‌آورند و هر گاه که این عوامل با بی عدالتی اجتماعی توام گردد,انگیزه های پیوستن به جنبش اجتماعی شدت بیشتری می یابد. (خادمی، 1383: 1).

در این میان است که بخش عظیمی از مردم جامعه به شدت ناراضی می شوند که این امر به اعتراضات و شورش هایی با مشارکت توده ای و علیه اقتدار دولتی منجر می شود. در جوامع کشاورزی که از نظر فناوری عقب مانده‌اند رخ دادن چنین شورش‌ها و جنبش هایی اهمیت اساسی دارد. (فرونزو1381: 1).

جنبشهای اجتماعی از آنجا که ریشه در مطالبات مردم (اعم از یک یا چند قشر و یا اقشار مختلف) دارد، می‌تواند طیف وسیعی از مردم را به خود جذب و جلب نماید، و به همین دلیل از ظرفیت و قابلیت بالا و فراوانی برخوردار است، همین کار ویژه و قابلیت مهم باعث شده است دولتها در جوامع مختلف تلاش نمایند با نفوذ در جنبش های اجتماعی، آنها را در راستای اهداف خود سازماندهی و مدیریت هدایت کنند. (نشریه رسالت، 1383: 1).

جنبش های اجتماعی مختلف به عنوان منابع قدرت جهانی در پیشبرد اهداف خود، به طریق گوناگون بر سیاستگذاری‌ها در سطح جهانی اثر می گذارند. از آنجا که جنبش‌های اجتماعی جدید، همانقدر که به سیاست در سطح دولت – ملت توجه دارند، به مقاومت و دگرگونی در سطح زندگی روزمره و روابط میان افراد و روابط اجتماعی نیز توجه دارند بنابراین آنها در موقعیت مناسبی برای شرکت در سیاست فراملی مرتبط با جهانی شدن قرار دارند، مثلاً سازمان زیست محیطی « دوستان من» تجسم بخش ارتباط میان سطوح جهانی و محلی است، یا جنبش زنان، سراسر جهان را به هم پیوند داده است. در حالی که گروههای محلی زنان نیز در زندگی روزمره شان با همان موضوعات درگیرند. میزان نابرابری و فقر در میان مردم یک جامعه، میزان شکاف در جمعیت در امتداد خطوط قومی، تصور وجود فساد در میان مقامات حکومتی، سطح تسلیحات و میزان وفاداری نیروهای نظامی حکومت، سنت های فرهنگی مؤید خشونت یا عدم توسل به خشونت به عنوان ابزار اعتراض علیه بی عدالتی اجتماعی متصور اندازه فیزیکی یک کشور و سرشت سرزمینی آن و درجه نزدیکی و سطح مداخله کشورهای دیگر است که شکل گیری و موفقیت یک جنبش را مورد حمایت قرار می‌دهد.

مدعای این پایان نامه این است به دلیل ویژگی‌های ساختاری و ساخت كراسی در بیشتر نظام‌های سیاسی جهان سوم، جنبش‌های سیاسی و اجتماعی با انسداد مواجه شده اند. یعنی جنبش‌های اجتماعی به دلیل ماهیتا مردم سالار آنها مورد اقبال نیستند و مجال برای فعالیت نهادی و توده‌ای جنبش‌های سیاسی بسیار كم است. به عبارتی دیگر، درساختار كراسی در دولت‌های توسعه نیافته، جنبش‌های اجتماعی با ساختارهای محدود كننده‌ای زیادی مواجه شده‌اند كه این موضوع باعث ناكارآمدی جدی جنبش‌های مذكور برای حصول به اهداف جنبش‌ها و پیشبرد آرای خود شده است.

نگارنده مدعی است كه جنبش‌های اجتماعی به مفهوم فعالیت جمعی و نهادی خارج از قدرت در كشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته دچار انسداد شده است. این به معنی نبود جنبش‌های اجتماعی در این كشورها نیست بلكه صحبت از اثر بخشی آنها است. یعنی در ساختار كراسی بیشتر این كشورها، جنبش‌های اجتماعی مجال كمتری را برای عمل و اثر بخشی دارند و این موضوع به شدت با كراسی این دولت‌ها پیوند خورده است.

نكته‌ی مهم این است كه در بیشتر كشورها، جنبش‌های اجتماعی به معنی تغییر رژیم تلقی شده است در حالی كه این تلقی، برداشت درستی از جنبش‌های اجتماعی نیست. جنبش‌های سیاسی حتما منجر به تغییر رژیم‌های سیاسی نیست. تلقی موجود باعث شده است كه در بیشتر كشورهای جهان سومی، جنبش‌های اجتماعی محدود شده و یا امكان فعالیت نهادی از آنها گرفته شده و این موضوع را می‌توان در ناكارآمدی احزاب و نهادهای اجتماع محور مشاهده نمود.

در این تحقیق ابتدا به شرایطی اشاره می‌شود كه می‌تواند فعالیت جنبش اجتماعی را (امکان بسیج نیروها امکان برقراری منظم ارتباط، امکان دادن آگاهی مشترک، امکان تسهیل بسیج و به حرکت درآمدن نیروها) را تسریع نماید.

نویسنده مقاله معتقد است ورود تكنولوژی و ماشین در حیات انسانها بی تاثیر نبوده و منجر به تحولات سیاسی گسترده‌ای شده است كه مورد توجه علمای سیاسی و اجتماعی بوده است. از این منظر، ورود اینترنت و فضای مجاز نیز توجه زیادی را جلب نموده است. در این قسمت با اشاره كوتاهی به مسائل فن آورانه ایجاد شده به دیدگاه‌های موجود در ارتباط با فرصتهای ایجاد شده می‌پردازیم.

از دید بسیاری از متخصصان، در نتیجه‌ی ابداعات و اختراعات فن آورانه نوین و به عنوان  اولین فرصت امكان پردازش و ذخیره سازی مقدار زیادی از اطلاعات و توزیع سریع اطلاعات از طریق شبكه‌های اطلاعاتی فراهم شده است. تكنولوژی جدید به انسان‌ها کمک نمود که هزینه انتقال اطلاعات را به شدت كاهش دهند. برای مثال، هزینه انتقال یك تریلیون بیت اطلاعات از بوستون به لوس آنجلس در سال 1970، 15000 دلار بود كه این هزینه در حال حاضر به واسطه تكنولوژی‌های جدید به 12 سنت كاهش یافته است. هزینه 3 دقیقه مكالمه تلفنی از نیویورك به لندن در سال 1930، 300 دلار بود كه این مبلغ امروز به 20 سنت رسیده است. ارسال الكترونیك یك سند 40 صفحه‌ای از شیلی به كنیا 10 سنت و هزینه فاكس آن 10 دلار و هزینه ارسال از طریق پست 50 دلار است. (Human development report, 2001, p43)

از دید برنامه توسعه سازمان ملل، تغییرات تكنولوژیك باعث تغییرات تاریخی نیز شده است. از دید برنامه سازمان ملل قبلا با توجه به هزینه بالای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات و حمل,نقل، سازمان‌ها و تجارت به صورت عمودی با هم مرتبط می‌شدند. در شرایط عصر شبكه ای، هزینه اطلاعات و ارتباطات تقریبا به صفر رسیده و ارتباطات شكل افقی پیدا نموده است. عصر جدید در بسیاری از زمینه‌ها به شبكه‌های جهانی قدرت داده است. برای مثال تكنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی چون اینترنت باعث گسترش همكاری‌های بین كشوری و فردی شده است. از سال 1995 تا 1997 دانشمندان آمریكایی مقالات مشتركی را با دانشمندانی از 173 كشور تهیه نموده اند.

Human development report, 2001, P. 44))

نمودار شماره 1-1- مسیر , سرعت و هزینه انتقال اطلاعات و تعداد کاربران اینترنت از 1970 تاکنون

Human development report, 2001, P. 44))

تحلیل گران در ارتباط با فرصتهای اطلاعاتی ایجاد شده نتیجه گیری متفاوتی ارائه نمایند كه در این قسمت به آن قسمت از ملاحظاتی اشاره می‌شود كه به جنبش‌های اجتماعی پیوند خورده است.

در کتاب سایبر دموکراسی، نویسندگان کتاب معتقدند که ابداعات فن آورانه اگر چه به تنهایی نمی‌تواند تغییرات سیاسی اجتماعی را تسهیل نماید، ولی بعضی از تحولات و تغییرات فنی ایجاد شده است كه سیاستمداران وعده آن را می‌دادند که باعث جنبش شبکه ای شدن مدنی[1] خواهد شد که همه ابعاد حیات مان را تغییر می‌دهد.

( Tsagarousianon، Tamini and Bryan، 1998، p3)

در گزارش توسعه انسانی، محققین معتقد هستند كه، اینترنت و تکنولوژی های جدید در موارد متعدد نشان داده‌اند که ابزار قدرتمندی برای بسیج و به حركت درآوردن مردم در سطح محلی شده است. مبارزات از طریق پست الكترونیكی علیه فساد در انتخابات 1999 كره باعث ایجاد جنبش‌های قوی در اینترنت شده است. جنبش زاپاتیستا در مکزیک و اطلاع رسانی از طریق اینترنت در جریان قتل عام بوسنی‌ها توسط صرب‌ها نیز از این جمله هستند.

( Human development report، 2001: pp 48-49)

از جانب دیگر [وبستر و كوئینز] انقلاب اطلاعاتی و شرایط جدید ارتباطی را جریانی مقابل فوردیسم و عوارض آن می‌شمارند. از دید آنها فن‌آوری نوین اطلاعاتی پاسخی به زور آزمایی فوردیسم به مثابه شیوه‌ی تولید و زندگی بوده است. هر چند فوردیسم كه راهبردی اقتصادی كینزی آنرا پشتیبانی می‌كرد دوره‌ای از رونق اقتصادی، تنش زدایی نسبی اجتماعی را خلق نمود اما پیامدهای دیگر، كمتر اداره شدنی را نیز به وجود آورد (عوارض جانبی آن آلودگی محیط زیست، بهره كشی بیش از حد از منابع طبیعی، یكسان سازی تولید و مصرف) كه زمینه ساز جنبش‌های اجتماعی چون زنان و محیط زیست و فعالان ضد جنگ شد. انقلاب اطلاعاتی وعده می‌دهد كه پاسخ ارضاء كننده به هیاهو‌ها برای آزادی بیشتر، دموكراسی، اوقات فراغت، تمركز زدایی و خلاقیت فردی را فراهم و وعده انجام این كار را بر پایه منطقی نوین و انعطاف پذیر تر برای بسیج عمومی داند. (رابینز، فرانك وبستر، 1385: 168)

از دیدگاه [پیتر مامبری[2]] تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی از یک سوی توانسته به دموکراسی مستقیم و نمایندگی کمک و از سوی دیگر این تکنولوژی می‌تواند منجر به تکرار ساختارهای سیاسی موجود قدرت و سنگ شدگی[3] نظام‌ها گردد. از سوی دیگر استفاده از آن می تواند منجر به افزایش ساختار های قدرت و شکاف شدید بین گروه های حاشیه ای و مسلط در اجتماع گردد. از دید ایشان دموکراسی یک پروژه‌ی هنجاری پویایی در حال تکامل است که توسط شهروندان و برای شهروندان شکل یافته است. بر اساس دانش موجود، استفاده و بهره‌گیری از تکنولوژی می‌تواند پلات فرم دو سویه ای را برای مباحث گسترده و رای دهی فراهم آورد و از سوی دیگر به شهروندان امکان بیان آرای خودشان را فراهم می‌آورد. (Membrey, 2004, p:34)

[لی] نیز در توضیح این مساله مدل زیر را مطرح نموده است. از دید ایشان اینترنت و فضای ایجاد شده توسط آن موجبات ایجاد جنبش‌های خواهد شد كه نتایج گوناگونی را در بر خواهد داشت. (به شكل زیر نگاه نمایید)

 

 

نویسنده این پایان نامه معتقد است كه تحولات ایجاد شده كمك زیادی را به جنبش‌های اجتماعی نوین فراهم خواهد آورد. از دید نگارنده این مقاله، مهمترین فرصت، فرصتهای همجواری مجازی است كه در فضای مدرنیته به تدریج از بین رفت، با توجه به قابلیتهای جدید ایجاد شده، افراد در چت رم‌های مجازی در كنار هم قرار گرفته‌اند و می‌توانند اندیشه‌های مشابه خود را پیدا و طرح نمایند و این تحول كلیدی مهمی برای جنبش‌های اجتماعی است.

به هر صورت در این پایان نامه بحث از این موضوع است كه :

  1. فضای سایبر چه فرصت های ساختاری را برای شکل گیری جنبشهای اجتماعی ایجاد میکند؟
  2. چگونه این فرصت‌های ساختاری برای پیشبرد جنبشهای اجتماعی بکار گرفته خواهد شد؟
  1. چگونه فرصت‌های سایبری باعث پایان انسداد سیاسی جنبش‌های سیاسی خواهد شد؟
  2. در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که این فضا چه فرصتهای ساختاری ویژه‌ای را به وجود آورد که می تواند بر جنبش‌های اجتماعی كمك كند..

حال با توجه به این مقدمه سوالاتی طرح شده که در این پژوهش سعی می شود به آنها پاسخ داده شود که عبارتند از:

[1] Cıvıc networkıng movement

[2] Peter mambrey

[3] petrifaction

تعداد صفحه :160

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***