دانلود پایان نامه:شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی (مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد در سالهای 92-90)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی  (مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد در سالهای 92-90)

دانشگاه فردوسی مشهد

واحد پردیس بین الملل

گروه حقوق

 

شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی

(مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد در سالهای 92-90)

ارائه ­شده جهت اخذ درجه كارشناسی­ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

 استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا جوان جعفری

اساتید مشاور:

دکتر علی آخوندپور منطقی

دکتر سید حسین حسینی

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..6

الف : بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….6

ب : اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………8

ج : انگیزه انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………………………………10

د : اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..10

ه : سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………11

و : فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..11

ز : روش تحقیق(اجمالی)………………………………………………………………………………………………………………………12

ح : پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..12

ط : مشکلات و موانع…………………………………………………………………………………………………………………………….17

ی : ساماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………19

 

بخش اول: اختلالات روانی و رابطه آن با بزهکاری

فصل اول : نظریه های مرتبط با بزهکاری…………………………………………………………………………20

فصل دوم : اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………23

مبحث اول : انواع اختلالات روانی………………………………………………………………………………………………………….23

گفتار اول : اختلالات شخصیت……………………………………………………………………………………………………………..23

بند اول : اختلالات خوشه A…………………………………………………………………………………………………………………26

 

بند دوم : اختلالات خوشه B………………………………………………………………………………………………………………..29

بند سوم : اختلالات خوشه C……………………………………………………………………………………………………………….34

گفتار دوم : سایر اختلالات روانی……………………………………………………………………………………………………………37

بند اول : اختلالات دوران شیرخواری و کودکی……………………………………………………………………………………37

بند دوم : اختلالات شناختی…………………………………………………………………………………………………………………40

بند سوم : اختلالات روانی ناشی از یک اختلال طبی……………………………………………………………………………41

بند چهارم : اختلالات روانی ناشی از مواد……………………………………………………………………………………………..42

بند پنجم : اختلال اسکیزوفرنی و سایر اختلالات سایکوتیک……………………………………………………………….44

بند ششم : اختلالات خلقی…………………………………………………………………………………………………………………..49

بند هفتم : اختلالات اضطرابی………………………………………………………………………………………………………………52

بند هشتم : اختلالات شبه جسمی……………………………………………………………………………………………………….54

بند نهم : اختلالات ساختگی…………………………………………………………………………………………………………………55

بند دهم : اختلالات تجزیه ای……………………………………………………………………………………………………………….56

بند یازدهم : اختلالات جنسی……………………………………………………………………………………………………………….57

بند دوازدهم : اختلالات غذا خوردن……………………………………………………………………………………………………..59

بند سیزدهم : اختلالات خواب……………………………………………………………………………………………………………….59

بند چهاردهم: اختلالات کنترل تکانه…………………………………………………………………………………………………….59

بند پانزدهم : اختلالات انطباق یا سازگاری……………………………………………………………………………………………61

گفتار سوم : سایر حالات روانی ……………………………………………………………………………………………………………..61

بند اول : عملکرد هوش مرزی……………………………………………………………………………………………………………….61

بند دوم : رفتار ضداجتماعی کودکی یا نوجوانی…………………………………………………………………………………….61

 

بخش دوم : مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد

فصل اول : کلیات روش تحقیق………………………………………………………………………………………..62

مبحث اول : انواع روش تحقیق بر اساس اهداف تحقیق…………………………………………………………………………62

گفتار اول : تحقیقات بنیادی………………………………………………………………………………………………………………….62

گفتار دوم : تحقیقات کاربردی……………………………………………………………………………………………………………….62

مبحث دوم : انواع روش تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها…………………………………………………………..63

گفتار اول : تحقیق توصیفی ( غیرآزمایشی )…………………………………………………………………………………………63

گفتار دوم : تحقیق آزمایشی ( تجربی)…………………………………………………………………………………………………..64

مبحث سوم : نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………64

گفتار اول : جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..64

گفتار دوم : نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………64

گفتار سوم : انواع روش های نمونه گیری……………………………………………………………………………………………….64

بند اول : نمونه های احتمالی یا تصادفی……………………………………………………………………………………………….64

بند دوم : نمونه های غیراحتمالی…………………………………………………………………………………………………………..65

مبحث چهارم : روش تحقیق مورد نظر در این پایان نامه………………………………………………………………………65

فصل دوم : تجزیه و تحلیل داده­های آماری………………………………………………………………………67

مبحث اول : بررسی متغیرها در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………………….67

گفتار اول : شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه……………………………………………………………………………………67

گفتار دوم : شیوع انواع جرایم در نمونه………………………………………………………………………………………………….70

مبحث دوم : بررسی توصیفی شیوع انواع اختلالات روانی در نمونه مورد بررسی…………………………………..72

گفتار اول : رابطه اختلالات شخصیت با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..75

گفتار دوم : رابطه اختلال سایکوز ناشی از مواد یا ضربه با جرایم ارتکابی……………………………………………….76

 

گفتار سوم : رابطه اختلال اسکیزوفرنی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………78

گفتار چهارم : رابطه اختلال دوقطبی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………………..78

گفتار پنجم : رابطه اختلال افسردگی اساسی با جرایم ارتکابی………………………………………………………………79

گفتار ششم : رابطه سایر اختلالات خلقی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………….79

گفتار هفتم : رابطه اختلال عقب ماندگی ذهنی با جرایم ارتکابی…………………………………………………………..80

گفتار هشتم : رابطه اختلال اسکیزوافکتیو با جرایم ارتکابی………………………………………………………………….80

گفتار نهم : رابطه اختلال دمانس با جرایم ارتکابی…………………………………………………………………………………81

 مبحث سوم : بررسی استنباطی فرضیه ها……………………………………………………………………………………………81

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………………….85

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………..89

پیوست­ها …………………………………………………………………………………………………………………………93

     مقدمه :

 الف ) بیان مسئله :

طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «”هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می­­شود و مسئولیت کیفری ندارد” ». جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازه­گیری و فهم نتایج امور و مسائل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمی­دهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال و آشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان می­شود. اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانند هذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوه تمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر را ندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، 1384، ص 12). جنون همواره با علائمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقرائی، کاهش نیروی مهارکننده محرک­ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شامل انواع هذیان­ها و توهمات می­شود قابل تشخیص است.

سابق بر ماده 149 قانون مجازات مصوب 1392، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در ماده 51 نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال 92 وجود دارد مربوط به تبصره 2 ماده 150 می­باشد که بیان می­دارد: «” قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می­شود ” »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان می­تواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینه­های سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل می­شود.

همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیب­های گاه جبران ناپذیری وارد می­کنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد.

از نگاه روانشناسان جدید، جرم نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم است که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می­شود و این عدم تعادل روانی را عامل اختلالات روانی و شخصیتی در افراد می­دانند که آنها را به سوی ارتکاب جرایم گوناگون سوق می­دهد (رحمدل، 1384، ص 8). فروید عدم توازن بین نهاد و فراخود (اید و سوپراگو[1]) در کودکی که در اثر شرایط ناسالم و نامطلوب اجتماعی به وجود می­آید را نوعی اختلال روانی و عامل سوق دهنده به سمت بزهکاری می­داند (سیاسی، 1384، ص 54). روانشناسان مکتب فروید معتقدند که زمانی رفتار مجرمانه تحقق می­یابد که نهاد نظارت­ناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با فراخود کم فعالیت ظاهر می­شود و در این بین شخصیت یا همان « من » بی­تفاوت و بی­اثر می­شود و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمی­کند (کاوه، 1391، ص 162).

همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد، تئوری­های شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و جرم را تآیید می­کنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد می­شود حالتی روانی در فرد ایجاد می­کند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او می­شود و در نهایت فرد دچار ناهنجاری­های شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.

آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی می­داند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خود­مختار موجب می­شود که فرد نسبت به محرک­ها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، 1388، ص 32)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتی­های روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآء­های گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه می­باشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و … است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پاره­ای هنجارهای طبیعی است.

اما آنچه در این پژوهش مدنظر می­باشد این نکته است که تآثیر عامل اختلال روانی در ارتکاب جرم توسط افراد تا چه میزان می­باشد؛ به عبارت دیگر آیا تمامی افرادی که مبتلا به انواع اختلالات روانی هستند مرتکب جرم می­شوند یا عواملی گوناگون دست به دست یکدیگر داده تا عامل بزهکاری یا جرم تحقق یابد. بدین جهت در این پژوهش شیوع و فراوانی انواع اختلالات روانی در مجرمین و ارتباط این اختلالات با جرم ارتکابی آنها مورد بررسی قرار می­گیرد؛ بدین منظور با استفاده از پرونده­های پزشکی، نوع اختلال روانی و شخصیتی مجرمین مشخص شده و میزان تمایل این بیماران به ارتکاب انواع جرایم تبیین می­شود، همچنین با استفاده از سنجش گروه کنترل در این پژوهش میزان تآثیرگذاری عامل اختلال روانی بعنوان عامل داخلی در تحقق و کشش افراد به جرایم گوناگون بررسی می­شود تا در نهایت به صورت عملی روشن شود که عامل اختلال روانی در افراد همیشه منجر به ارتکاب جرم در آنها می­شود یا ترکیبی از شرایط داخلی و محیطی (ازجمله وضعیت مالی، حمایت­های خانواده و…) باعث تحقق انواع جرایم خواهد شد.

[1] . ID and Super Ego

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***