دانلود پایان نامه:سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی

گرایش: بازاریابی

عنوان:

سنجش کارآیی زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک DEA دو مرحله ای متمرکز در صنعت خودروی ایران

استاد راهنما:

 دکتر کامبیز شاهرودی 

استاد مشاور:

دکتر سید یحیی سید دانش

نیمسال تحصیلی

91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 تشریح موضوع و بیان مساله…………………………………………………………………………………3

1-3 ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………5

1-4 چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-1 مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………6

1-4-2 تعریف متغیرهای پیشنهادی و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………..7

1-5 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….9

1-6 سوال های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-7 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….10

1-8 جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-9 روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………….11

1-10روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….11

1-11 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-12 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….13

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

2-2 مدیریت زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1 مفاهیم و تعاریف زنجیره تامین………………………………………………………………………………………..17

2-3 لزوم اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………18

2-3-1 مشکل روشهای سنتی در اندازه گیری کارایی زنجیره تامین……………………………………...19

2 -4 تحلیل پوششی داده ها (DEA)……………………………………………………………………………………..20

2-4-1 مدل های اصلی تحلیل پوششی .داده……………………………………………………………………20

2-4-1-1 مدل CCR……………………………………………………………………………………………21

2-4-1-2 مدل BCC……………………………………………………………………………………………23

2-4-1-3 مدل جمعی……………………………………………………………………………………………24

2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تأمین با استفاده از DEA …………………………………..25

2-6  نقص  DEAسنتی در ارزیابی کارایی زنجیره تأمین………………………………………………………….31

2-7 مدل DEA شبکه ای…………………………………………………………………………………………………….31

2-7-1 ساختارهای DEA شبکه ای………………………………………………………………………………..32

2-7-1-1 ساختار سری…………………………………………………………………………………………..32

2-7-1-2 ساختار موازی…………………………………………………………………………………………3

2-7-2 انواع مدل های DEA شبکه ای…………………………………………………………………………….35

2-7-2-1 مدل ایستا……………………………………………………………………………………………….35

2-7-2-2 مدل پویا……………………………………………………………………………………………….36

2-7-2-3 مدل جریان مشترک یا پذیرش تکنولوژی………………………………………………….37

2-8 مروری بر مطالعات DEA در ساختارهای شبکه ای……………………………………………………….38

2-9 فرایندهای شبکه ای دو مرحله ای…………………………………………………………………………………41

2-9-1 انواع مدل های DEA برای ارزیابی فرایندهای دو مرحله ای………………………………….42

2-9-1-1 رویکرد DEA استاندارد…………………………………………………………………………42

2-9-1-2 رویکرد تجزیه کارایی……………………………………………………………………………..42

2-9-1-3 رویکرد DEA شبکه ای…………………………………………………………………………43

2-9-1-4 رویکرد تئوری بازیها………………………………………………………………………………4

2-9-1-4-1 مدل غیر همکاری DEA دو مرحله ای…………………………………. 43

2-9-1-4-2 مدل همکاری  DEA دو مرحله ای………………………………………..44

2-10مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………44

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………….46

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………47

3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………47

3-3 جامعه/ نمونه آماری………………………………………………………………………………………………..48

3-3-1 صنعت خودروی ایران…………………………………………………………… ……………………..49

3-3-2 سایپا……………………………………………………………………………………………………………49

3-4 ابزار گردآوری داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………………..50

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها/ اطلاعات……………………………………………………………………50

3-5-1 مدل  DEAمضربی ورودی محور با بازدهی ثابت……………………………………………50

5-3     -2 مدل های با ورودی ها و یا خروجی های نامطلوب………………………………………….52

5-3-2-1 خروجی های نامطلوب……………………………………………………………………..52

3-5-3 مدل های DEA شبکه ای……………………………………………………………………………53

3   -5-3-1 مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………………………………53

3 -5-4 روش رتبه بندی کارایی متقاطع……………………………………………………………………..55

3-6 شاخص های ورودی و خروجی…………………………………………………………………………………56

3-7 داده های جمع آوری شده………………………………………………………………………………………….57

3-8  نمونه ای از برنامه نویسی Lingo……………………………………………………………………………..59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………..69

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..70

4-2 نتایج حاصل از حل مدل های DEA سنتی و دو مرحله ای…………………………………………..70

4-3 واحدهای مجازی برای واحدهای ناکارا……………………………………………………………………….73

4-4 رتبه بندی واحدهای کارا……………………………………………………………………………………………76

4-5 تحلیل حساسیت شاخص های ورودی در مدل DEA شبکه ای…………………………………..78

4-6 پاسخ به پرسش های تحقیق……………………………………………………………………………………..80

4-7 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………82

4-8 پیشنهادها بر مبنای نتایج…………………………………………………………………………………………..83

4-9 پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………………………..83

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………..85

جدول 2-1 خلاصه ای بر تحقیقات انجام شده در زنجیره تامین با استفاده از DEA………………….29

جدول 3-1 داده های مربوط به زنجیره های تامین شرکت سایپا در سال 1390……………………….59

جدول 4-1 نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA سنتی………………………………………………………71

جدول 4-2 نتایج کارایی حاصل از حل مدل DEA دو مرحله ای…………………………………………..72

جدول 4-3 ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل سنتی DEA…………………………………………….73

جدول 4-4 ورودیهای واحدهای مجازی برای مدل شبکه ای DEA………………………………………..75

جدول 4-5 تحلیل حساسیت ورودیهای ابتدایی در مدل DEA شبکه ای………………………………….79

 

شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………6

شکل 2-1 مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………………………………..16

شکل 2-2 ساختار داخلی یک واحد تصمیم گیری در مدل شبکه ای……………………………………31

شکل 2-3 ساختار سری…………………………………………………………………………………………………32

شکل 2-4 ساختار موازی……………………………………………………………………………………………….35

شکل 2-5 DEA شبکه ای ایستا……………………………………………………………………………………..36

شکل 2-6 DEA شبکه ای پویا………………………………………………………………………………………37

شکل 2-7 مدل جریان مشترک……………………………………………………………………………………….38

شکل 2-8 فرایند دو مرحله ای……………………………………………………………………………………….42

شکل 2-9 زنجیره تامین دو مرحله ای……………………………………………………………………………..44

شکل 3-1زنجیره تامین دو مرحله ای………………………………………………………………………………53

شکل 3-2 لیست ورودی ها و خروجی ها……………………………………………………………………….57

شکل 4-1 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا در مدل سنتیDEA……………………………………………77

شکل 4-2 نتایج رتبه بندی واحدهای کارا در مدل شبکه ایDEA……………………………………….78

 

چکیده

در سازمان های امروزی در بالاترین اولویت های راهبردی، بهبود رقابت و تعالی زنجیره تامین قرار دارد. اما عدم شناخت نقاط قوت و ضعف زنجیره تامین، مانع از بهبود تعالی آن می شود. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرصتی را در اختیار مدیران قرار می دهد تا مشکلات و مسائل زنجیره را شناسایی و آنها را با اتخاذ تصمیمات مناسب مرتفع سازند. این امر در صنایع بزرگ و کلیدی همچون صنعت خودرو که نقش بسزایی بر توسعه اقتصادی کشور دارند، دارای اهمیت بیشتری است. هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را از سازندگان این قطعات خریداری می کند و بدین ترتیب با آنان تشکیل زنجیره های تامین با خاصیت شبکه ای می دهد. از اینرو لزوم انجام تحقیقی از بعد کارایی بمنظور بهبود عملکرد این زنجیره ها احساس می شود. در تحقیق حاضر، از رویکرد DEA شبکه ای برای سنجش کارایی زنجیره تامین دو مرحله ای در صنایع خودروسازی گروه سایپا استفاده شده است. همچنین برای بحث پیرامون اهمیت مدل های شبکه ای، کارایی کل زنجیره ها با استفاده از روش DEA سنتی نیز محاسبه گردیده و کارایی بدست آمده از دو مدل با هم مقایسه شد. نتایج حاکی از آن است که در مدل شبکه ای و سنتی از مجموع 28 زنجیره تامین تحت بررسی، به ترتیب 3 و 7 زنجیره کارا عمل می کنند. حداکثر کارایی در هر دو مدل 100% و حداقل کارایی به ترتیب 63% و 67% می باشد. همچنین از روش کارایی متقاطع برای رتبه بندی واحدهای کارا استفاده گردیده است که بر اساس آن در مدل شبکه ای و سنتی به ترتیب واحد 26 و 12 کاراترین واحدها شناخته شدند. برای بسط بیشتر و بمنظور تحلیل کیفیت کارایی، آنالیز حساسیت ورودی ها برای مدل شبکه ای نیز صورت گرفته است.

 

کلمات کلیدی: کارایی، زنجیره تأمین، صنعت خودرو، DEA دو مرحله ای، آنالیز حساسیت

 فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

طی سالیان اخیر، مدیریت و به تبع آن سنجش عملکرد زنجیره تأمین، توجه جمع کثیری از مدیران و محققین را در حوزه مدیریت تولید و عملیات به خود معطوف داشته است. (اصغری زاده و همکاران، 1389) به موازات طی روند تکاملی سازمان ها از رویکرد منفرد به رویکرد شبکه ای و زنجیره تأمین، نظام های سنجش عملکرد نیز دستخوش تحول گردیده و به سمت و سوی سنجش عملکرد شبکه ای و زنجیره تامین گام نهادند.(Morgan, 2007)  این نگرش ریشه در تفکر سیستمی داشته که در آن بهینگی هر نظام تولیدی تنها در گرو کارکرد بهینه یک زیرنظام نبوده و تمامی زیرنظام ها می بایست در تحقق اهداف از پیش ترسیم شده مجدانه بکوشند. (اصغری زاده و همکاران، 1389)

مدیریت زنجیره تامین، یکی از اجزاء استراتژی های رقابتی برای بهره وری و سوددهی سازمانی است. مدیران در بسیاری از صنایع، به ویژه آنهایی که در بخش تولید هستند، سعی در مدیریت بهتر زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آن می کنند. Gunasekaran et al., 2004) (A.

نقش صنعت خودرو به عنوان موتور حرکتی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط در جامعه انکارناپذیر است. (صالحی و همکاران، 1388) هر شرکت خودروساز، قطعات مورد نیاز خود را برای تولید و مونتاژ خودرو از سازندگان عمده این قطعات خریداری می کند.Spearman, 2004)  (Hopp & لذا مهم است که عملکرد زنجیره تامین آن ارزیابی و پیگیری شود به علت اینکه چندین سازمان در این زنجیره درگیر هستند. (طالب زاده، 1387)

موانع بحرانی وپیچیده زیادی ممکن است سیستم های اندازه گیری عملکرد فعلی را از ارائه کمک های قابل توجه به بهبود و گسترش مدیریت زنجیره تامین منحرف کند. بواسطه همین پیچیدگی ذاتی، انتخاب معیار مناسب برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین، در تحلیل آن ضروری است.  (Burges et al., 2006)

لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا شیوه ای علمی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین ارائه گردد.

در این فصل ضمن ارائه بیان مسأله، موضوعات مربوط به ضرورت انجام تحقیق، چارچوب نظری تحقیق(مدل و تعریف متغیرها)، اهداف تحقیق، سوال های تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو تحقیق و محدودیت های انجام آن نیز شرح داده می شود.

تعداد صفحه : 109

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***