دانلود پایان نامه:روابط سببی علویان با خلافت (خلفای سه‌گانه، آل زبیر و بنی‌امیه)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مطالعات تاریخ تشیع

عنوان : روابط سببی علویان با خلافت (خلفای سه‌گانه، آل زبیر و بنی‌امیه)

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده  شیعه‌شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مطالعات تاریخ تشیع

روابط سببی علویان با خلافت (خلفای سه‌گانه، آل زبیر و بنی‌امیه)

استاد راهنما:

آقای دکتر محمد الله اکبری

استاد مشاور:

آقای دکتر علی  آقانوری

پاییز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مساله. 2

سوابق تحقیق.. 2

کتاب‌های دسته اول: 3

کتاب‌های دسته دوم: 3

کتاب‌های دسته سوم: 6

معرفی و نقد منابع. 8

1ـ عمدة الطالب فى انساب آل ابى طالب… 8

2ـ الشجرة المباركة فی أنساب الطالبیة. 9

3ـ جمهرة أنساب العرب: 11

4ـ إعلام الورى بأعلام الهدى: 12

5ـ الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد: 13

6ـ الفخری فی أنساب الطالبیّین: 15

7ـ الطبقات الكبرى: 17

8ـ المجدی فی انساب الطالبین.. 19

9ـ مقتل الامام امیر المؤمنین على بن‌ابى طالب: 21

10ـ کتاب نسب قریش: 22

سوال اصلی: 23

فرضیه: 23

اهداف تحقیق: 23

فصل اول: 25

کلیات… 25

1ـ مفاهیم روابط سببی(ازدواج) 26

تعریف ازدواج: معنای لغوی و اصطلاحی.. 26

معنای لغوی ازدواج.. 26

معنای اصطلاحی ازدواج.. 26

2ـ خاندان (آل، اهل) 28

اقسام ازدواج.. 28

1-صور ملک یمین.. 29

ازدواج دائم. 29

ازدواج موقت(متعه) 30

کفویت در ازدواج.. 31

الف)ازدواج مرد شیعه با زن سنی.. 35

ب) ازدواج زوج سنی با زوجه شیعه. 35

ج) بطلان نکاح ناصبی.. 36

کفویت از نگاه اهل سنت… 36

ازدواج با غیر مسلمان. 43

اهمیت ازدواج.. 48

واژه شناسی کافر و مشرک.. 49

الف)کفر در لغت… 49

ب) کفر در اصطلاح.. 51

اسلام در اصطلاح فقهی.. 51

کافر در اصطلاح فقهی.. 52

نتیجه بحث: 57

تعامل اهل بیت با مخالفین.. 58

1ـ تعامل با خلیفه اول. 62

2ـ تعامل با خلیفه دوم: 63

3ـ تعامل باخلیفه سوم: 64

نتیجه. 69

فصل دوم: 71

روابط سببی امام علی (علیه السلام) 71

وفرزندانش با خلفا 71

گفتار اول: همسران امام علی.. 72

الف) علل ازدواج‌های مکرر حضرت علی(علیه السلام) 72

ب) ازدواج با کنیزان. 75

گفتار دوم: فرزندان حضرت علی(علیه السلام) 77

پسران امام علی.. 78

الف) ازدواج درون خاندانی پسران امام علی.. 78

ب) ازدواج پسران امام علی با خاندان خلفا 80

دختران امام علی.. 80

الف) ازدواج درون خاندانی دختران امام علی(علیه السلام) 80

ب) ازدواج دختران امام علی با خاندان خلفا 82

ازدواج عمر با ام کلثوم 84

گفتار سوم: نوادگان حضرت علی (علیه السلام) 90

الف) نوادگان پسری.. 90

ب: نوادگان دختری.. 95

ازدواج فرزندان امام علی(علیه السلام) 101

فصل سوم: 105

روابط سببی امام حسن (علیه السلام) 105

و فرزندانش با خاندان خلفا 105

گفتار اول: مطلاق بودن امام حسن علیه السلام 106

گفتار دوم: همسران امام حسن علیه السلام 109

گفتار سوم: فرزندان امام حسن(علیه السلام) 115

الف) ازدواج پسران امام حسن با خاندان خلفا 117

ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام حسن (علیه السلام) 117

گفتار چهارم: نوادگان امام حسن علیه السلام 123

الف) نوادگان پسری امام حسن.. 123

ب)نوادگان دختری امام حسن.. 125

فصل چهارم: 131

روابط سببی امام حسین (علیه السلام) 131

و فرزندانش با خاندان خلفا 131

گفتار اول: همسران امام حسین(علیه السلام) 132

گفتار دوم: فرزندان امام حسین(علیه السلام) 134

ازدواج پسران امام حسین (علیه السلام) با خاندان خلفا 134

ازدواج دختران امام حسین(علیه السلام) با خاندان خلفا 138

  1. سکینه. 138
  2. فاطمه بنت الحسین.. 146

ازدواج‌های فاطمه بنت الحسین در منابع. 148

فصل پنجم: 151

روابط سببی امام سجاد(علیه السلام) 151

و فرزندانش با خلفا 151

گفتار اول: همسران امام سجاد(علیه السلام) 152

گفتار دوم: فرزندان امام سجاد(علیه السلام) 154

پسران امام سجاد(علیه السلام) 156

الف) ازدواج پسران امام سجاد (علیه السلام) با نسل خلفا 157

ب) ازدواج درون خاندانی پسران امام سجاد (علیه السلام) 159

گفتار سوم: نوادگان امام سجاد (علیه السلام) 161

فصل ششم: 173

روابط سببی امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) 173

و فرزندانش با خلفا 174

گفتار اول: امام باقر (علیه السلام) 175

فرزندان امام باقر(علیه السلام) 178

نوادگان امام محمد باقر(علیه السلام) 179

گفتار دوم: امام جعفر صادق(علیه السلام) 181

فرزندان امام جعفر صادق (علیه السلام) 181

ازدواج فرزندان و نوادگان امام با خارج از خاندان خلفا 183

ازدواج درون خاندانی دختران امام جعفر صادق (علیه السلام) 184

فهرست منابع. 189

پیوست‌ها 199

چکیده:

موضوع ازدواجهای اهل بیت وفرزندان آنان یکی از مباحث بحث بر انگیز در طول تاریخ بوده است که امروزه مورد توجه خاص شیعیان و اهل سنت قرار گرفته است . این موضوع نه تنها در محافل علمی مانند دانشگاهها از سوی شیعه و اهل سنت مطرح می شود بلکه اهل سنت با انشار کتابهایی در این حوزه و پخش آن در بین حجاج این سوال را در بین توده ی مردم ایجاد کرده اند که آیا اساسأ بین اهل بیت و خاندان آنان با خلفا وصلتی می توانسته صورت گرفته باشد و اگر بوده چگونه انجام شده است؟

افراد زیادی در پاسخ به این پرسش در جهت تقریب دو فرقه اسلامی (اهل سنت و شیعه) گامهایی برداشته اند و عده ای دیگر اصل این ازدواجها را مردود دانسته و آنان را نفی می کنند  لذا در این پایان نامه سعی شد تا روابط سببی، یعنی ازدواج زنان و مردانی از خاندان اهل‌بیت با زنان و مردانی از خاندان سه خلیفه نخست، خلفای اموی از هر دو شاخه سفیانی و مروانی و خاندان آل زبیر مشتمل بر شخص خلیفه، فرزندان و نوادگان آنان از هر دو طرف را مطالعه، بررسی، توصیف و نقد کند. نیز با ارایه جدول‌ها و نمودارهایی میزان این گونه روابط را با روابط سببی اهل‌بیت با دیگر خاندان‌ها اندازه‌گیری و نسبت سنجی کند.

سوال اصلی که در این پایان نامه دنبال شد، این است که روابط دو سویه اهل بیت (ائمه اثنی اشری و فرزندان و نوادگان آنان )با خاندان خلفا،خلفای سه گانه،آل زبیر،بنی امیه (سفیانی و مروانی) چگونه بوده است؟

همچنین تبین شد که از بین چند ازدواج  انجام شده گزارش ازدواج با خلفا و نسل آنان ثبت شده است.ودرمرحله بعد که از حوصله این پایان نامه خارج است  باید صحت و سقم این ازدواجها بررسی شود . نتیجه ای که بدست آمدحاکی از این است که بیشترین گزارش مربوط به نوادگان امام سجاد است که با خاندان آل زبیر وصلت کرده اند و این گزارشات توسط راویان زبیری وارد تاریخ شده است که جای تأمل دارد.بعد از آن گزارش ازدواجهای متعدد حضرت سکینه دختر امام حسین آمده که به جهت اضطراب در روایات تشخیص حق امری مشکل شده است . برای  ازدواجهای امام محمد باقر یک ازدواج و برای امام جعفر صادق گزارشی به دست نیامد و گزارش ازدواج دو امام اول امام علی و امام حسن  با خلفا و نسل آنان در مقایسه با امامان دیگر و ازدواجهای اهل بیت با غیر از نسل خلفا  بسیار ناچیز و کم است.

کلیدواژه: خاندان، اهل بیت، خلفا، روابط سببی، علویان، ازدواج‌های درون خاندانی، ازدواج‌های برون خاندانی

مقدمه

بیان مساله

این پایان نامه در صدد است تا روابط سببی، یعنی ازدواج زنان و مردانی از خاندان اهل‌بیت با زنان و مردانی از خاندان سه خلیفه نخست، خلفای اموی از هر دو شاخه سفیانی و مروانی و خاندان آل زبیر مشتمل بر شخص خلیفه، فرزندان و نوادگان آنان از هر دو طرف را مطالعه، بررسی، توصیف و نقد کند. نیز با ارایه جدول‌ها و نمودارهایی میزان این گونه روابط را با روابط سببی اهل‌بیت با دیگر خاندان‌ها اندازه‌گیری و نسبت سنجی کند.

تعداد صفحه : 226

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***