دانلود پایان نامه:رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

عنوان :رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه :علوم تربیتی

عنوان:

رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن

 پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه كارشناسی ارشد

 دررشته: علوم تربیتی

 استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارش:

 

مرداد1394 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

فصل اول. 2

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مسئله: 6

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش: 7

1-4 اهداف پژوهش : 9

1-5 سوالات پژوهش: 10

1-7 تعاریف متغیر ها : 11

1-7-1 تعریف لغوی شخصیت: 11

1-7-2 تعریف نظری شخصیت: 12

1-7-4 تعریف لغوی فرسودگی شغلی: 12

1-7-5 تعریف نظری فرسودگی شغلی: 12

1-7-6 تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی: 12

فصل دوم 14

2-1 مقدمه: 15

2-2 شخصیت: 16

2-3 مفهوم شخصیت: 17

2-4شخصیت از لحاظ ریشه و واژه: 18

2-5شخصیت از دیدگاه مردم: 18

2-6 شخصیت از دیدگاه روانشناسی: 19

2-7 شخصیت از دیدگاه نظریه پردازان : 19

2-8 ماهیت شخصیت: 21

2-9 اصطلاحات معادل شخصیت : 21

2-10 روان شناسی رشد شخصیت: 22

2-11 اختلالات شخصیت : 23

2-12نظریه ویژگی های شخصیت: 24

2-13 انواع شخصیت از دیدگاه نظریه پردازان : 25

2-13-1 انواع شخصیت از نظر کتل: 25

2-13-2 انواع شخصیت از نظر کرچر: 26

2-13-3انواع شخصیت از نظر آیزنک: 27

2-13-4 انواع شخصیت از نظر بقراط وجالینوس: 28

2-13-5 انواع شخصیت از نظر یونگ: 29

2-13-6انواع شخصیت از نظر فروید : 30

2-13-7 انواع شخصیت از نظر ویلیام شلدون: 31

2-13-8انواع شخصیت از دیدگاه گلدبرگ : 31

2-13-8-1مروری بر تاریخچه مدل پنج عاملی شخصیت: 32

2-13-8-2آشنایی با پنج عامل بزرگ شخصیت.. 36

2-13-8-3نام گذاری های انواع شخصیت ازنظرگلدبرگ: 38

2-14نتیجه گیری شخصیت: 40

2-15رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی: 41

2-16 تعریف فرسودگی شغلی: 42

2-17 فرسودگی شغلی چیست؟ 43

2-18 علائم ونشانه های فرسودگی شغلی: 44

2-19 نشانگان فرسودگی شغلی: 45

2-20مراحل فرسودگی شغلی مسلچ. 45

2-21نشانه های فرسودگی شغلی موس.. 46

2-22 علل فرسودگی شغلی: 47

2-23مراحل پنج گانه  فرسودگی شغلی: 53

2-24 اثرات فرسودگی شغلی: 54

2-25پیشگیری از فرسودگی شغلی: 55

2-26 درمان فرسودگی شغلی: 56

2-27 راه حل های کوتاه مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: 58

2-28راه حل های طولانی مدت برای مقابله با فرسودگی شغلی: 59

2-29 نتیجه گیری فرسودگی شغلی : 60

2-30 پیشینه پژوهش: 61

فصل سوم 66

3-1 مقدمه: 67

3-2 روش پژوهش: 67

3-3 جامعه آماری: 67

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری و نمونه آماری: 68

3-5 ابزار گرد آوری داده ها: 68

3-5-1 پرسشنامه مسلچ: 68

3-5-2 پرسشنامه شخصیت گلدبرگ: 71

3-6 اعتبار و پایایی و روایی پرسشنامه شخصیت: 72

3-7 روش جمع آوری اطلاعات: 73

3-8 روش اجرا: 74

3-9 روش آماری تحلیل داده ها: 75

فصل چهارم 76

4-2یافته های توصیفی. 77

4-3 یافته های مربوط به فرضیه ها 79

فصل پنجم. 84

5-1 مقدمه 85

5-2 بحث و نتیجه گیری. 85

5-3 محدودیت ها و پیشنهادات. 90

5-3-1 محدودیت ها 90

5-3-2 پیشنهادات. 90

5-3-2-1پیشنهادات کاربردی. 90

5-3-2-2 پیشنهادات پژوهشی. 91

منابع و مأخذ. 92

پیوست ها 96

 

 

فهرست جدولها

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

جدول 2-1:نشانه های فرسودگی شغلی موس…. 45

جدول 2-2:عوامل فشار روانی.. 47

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد ابعاد شخصیتی در معلمان زن دوره ابتدایی.. 76

جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد فرسودگی شغلی و ابعاد آن.. 76

جدول 4-3: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع ابعاد ویژگی های شخصیتی.. 77

جدول 4-4: نتایج آزمون گلموگروف-اسمیرنف جهت نرمال یا غیرنرمال بودن فرسودگی شغلی و ابعاد آن.. 77

جدول 4-5: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه برونگرایی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در  معلمان.. 78

جدول 4-6: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه پایداری هیجانی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان  79

جدول 4-7: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه گشودگی به تجربه با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان  79

جدول 4-8: نتایج همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه توافق با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان.. 80

جدول 4-9: نتایج همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه وظیفه شناسی با فرسودگی شغلی و ابعاد آن در معلمان.. 81

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه

شکل 2-1ابعاد شخصیتی گلدبرگ… 35

شکل 2-2برخی از علل اصلی فرسودگی شغلی.. 51

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن بود.

جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان زن دوره ابتدایی منطقه سامن تشکیل می داد که 90نفر آنهابه عنوان نمونه آماری انتخاب شده و از این تعداد 75نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .

روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود که اطلاعات آن به صورت میدانی وکتابخانه ای جمع آوری شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مسلچ برای تحلیل رفتگی شغلی از  پرسشنامه گلدبرگ برای ابعاد شخصیت استفاده شده است.

نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین برون گرایی با خستگی شغلی، بین گشودگی به تجربه با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی، بین توافق با مسخ شخصیت، فقدان موفقیت فردی و فرسودگی شغلی رابطه منفی معنی دار وجود داشت. ودر سایر موارد ارتباط معناداری مشاهده نشد.

استفاده از نتایج به دست آمده می تواند در طراحی مداخله های پیشگیری از فرسودگی شغلی به صورت مستقیم وغیر مستقیم نقش موثری داشته باشد

کلید واژه ها:ابعاد شخصیت،فرسودگی شغلی،معلمان زن دوره آموزش ابتدایی منطقه سامن

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

شخصیت نقش تعیین کننده ای بر رفتار مشهود و آشکارفرد دارد آلپورت[1] شخصیت را سازمان پویای نظام های روانی فیزیولوژیکی درون فرد تعریف می کند که سازگاری منحصر به فرد او را نسبت به جهان تعیین می کند. هیلگار[2] شخصیت را الگوی معینی از رفتار و شیوه های تفکر تعریف می کند که سازگاری فرد را با محیط تعیین می نماید.مدل پنج عاملی شخصیت یکی از مسلط ترین و تاریخی ترین مدل های ساختار شخصیت است و بسیاری از روانشناسان بیان کرده اند که مدل پنج عاملی بسیاری از متغیرهای شخصیت را در بر می­گیرد.مطابق نظر مکدونالد[3] (1993) این مدل ابتدا توسط گالتن [4](1884) مطرح شد. پنج عاملی که در مطالعات انجام شده به وفور آمده اند،عبارتند از:( ثبات هیجانی،برونگرایی،گشودگی به تجربه،همسازی و وظیفه شناسی).

بدیهی است که بخش زیادی از زندگی بزرگسالان صرف کار می شود و به نظر می رسد که فعالیت کاری از نظر سلامت روانی شخص،فعالیتی مهم به شمار می رود و حتی برای بسیاری از مردم عامل رضایت از زندگی می باشد. کار صرف نظر از تامین مالی می تواند برخی از نیازهای اساسی نظیر تحرک روانی و بدنی تماس اجتماعی،احساس خود ارزشی، اعتماد و توانمندی را ارضا کند با این وجود می تواند منبع نارضایتی تبدیل شود و شخص را در جهت فرسودگی شغلی سوق دهد (بختیاری،1387)

فشارهای روانی و آثار آن در سازمان ها،در دهه اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است با افزایش شدت و مداومت فشار روانی،پدیده روانی جدیدی تحت عنوان فرسودگی شغلی به وقوع می­پیوندد.فشار روانی شدید ناشی از ماهیت،نوع یا وضعیت نامناسب کار به پیدایش حالتی در کارکنان منجر می شود که فرسودگی شغلی نام دارد(زارعیان ،1385).

در این وضعیت فرد اهمیت معنای خود را در کار از دست می دهد،دائم خسته است،پرخاشگری دارد،بد گمان،منفی باف،بدبین و عصبانی است و هم چنین فرد دچار فرسودگی شغلی به زودی تمامی همکاران خود را مبتلا می کند (طلایی ودیگران ،1386).

فرسودگی شغلی نه تنها موجب بروز آسیب های جدی جسمی و روانی در افراد می شود،بلکه با افزایش میزان غیبت،کاهش انرژی و بازده کاری به افت کاری نیز می انجامد. تحقیقات نشان داده است که اثرات فیزیولوژیکی فرسودگی شغلی برفرد عبارتند از: بی نظمی ضربان قلب،افت فشار خون،کاهش عملکردکلیوی، فراموشی، ضعف و حتی سکته قلبی می باشد. سایر نشانه های جسمی عبارتند از خستگی،کاهش یا افزایش وزن، بی اشتهایی سردرد و بی خوابی (فیلیان ،1371).

به طوری که سازمان بهداشت جهانی (1987)اعلام کرده است که نصف جمعیت کارمندی از شغل خود ناراضی هستند 90در صد آنان معتقدند شغلشان در جهت اهداف زندگی آنها نیست و 75٪کسانی هستند که به دلیل عدم رضایت شغل و عدم توانایی به  دنبال کمک های روان شناسی می باشند. با افزایش مطالعات در زمینه فرسودگی شغلی پیشرفت های زیادی در این زمینه به دست آمده است و تعداد زیادی از این مطالعات اهمیت این عارضه را در رابطه با تولید و اثر بخشی شغلی،کارگریزی،علل بیماری ها و آسیب شناسی روانی و نیز ارتباطات نا مناسب اجتماعی و خانوادگی را نشان داده اند .

فرویدنبرگر[5] و همکاران(2001)معتقدند که فرسودگی شغلی یک مفهوم سه بعدی است که بعد مرکزی و آشکار آن فرسودگی هیجانی است. وقتی افراد در مورد فرسودگی شغلی خود سخن می گویند بیشتر به بعد خستگی تاکید دارند در شرایطی که بین ارائه دهنده خدمت وگیرنده آن فاصله ایجاد شود به آن مسخ شخصیت می گویند که بعد دوم فرسودگی شغلی است. بعد فقدان موفقیت فردی بعد سوم فرسودگی شغلی است که در شرایط فرسودگی کاهش می یابد.(فیلیان ،1371)

در مشاغلی مانند شغل معلمی که فرد شاغل ارتباط تنگاتنگی با گیرندگان خدمت دارند،فشارهای زیادی به شخص ارائه کننده خدمت وارد می شود و از این رو شخص را دچار فرسودگی شغلی می ـ نماید.عامل دیگری که به عنوان یک فاکتور تعیین کننده در فرسودگی شغلی است تفاوتهای فردی مانند ویژگی های شخصیتی  فرد است(وحدانی ودیگران ،1391).

وجود فرسودگی شغلی در مربیان و دست اندر کاران تعلیم و تربیت عوارض نامطلوبی در دانش آموزان، شخصیت و پیشرفت آنان بر جایی می گذارد،بی شک می توان ادعا نمود که جامعه ای می تواند به توسعه پایدار دست یابد که مردم آن جامعه،سالم و آموزش دیده،خلاق و مسئولیت پذیر و آگاه باشند.

بی شک پرورش این مردم آگاه و مسئولیت پذیر برعهده نظام آموزش و پرورش است.امروزه آموزش و پرورش بیشتر به صورت رسمی و سازمان یافته در سطح گسترده جریان دارد که با رشد اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، توسعه علمی،صنعتی و اقتصادی بسیار مرتبط است با چنین اهمیت و ارزشی که برای آموزش و معلم در جامعه تصور می شود، سرمایه گذاری در جهت تربیت و تامین این رکن مهم، سودمندترین سرمایه گذاری ها است و در این میان، بهبود کیفیت آموزش در نظام آموزشی،سلامت روانی معلمان و تاثیر آن برنحوه رفتار، تدریس وکارآیی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، موضوعی است که بیشتر متخصصان آموزش وپرورش بر اهمیت آن تاکید دارند .

در نهایت بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با فرسودگی شغلی اطلاعات مناسبی رادر جهت برنامه ـ ریزی و مدیریت پیشگیری در احتمال بروز فرسودگی شغلی در بدو استخدام یا حین کار فراهم می ـ آورد.

[1]-Alport

[2]-Hillgar

[3]-Macdonald

[4]-Gallton

[5]-Freudenberger

تعداد صفحات:112

قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com