دانلود پایان نامه:رابطه ویژگی های شخصیتی و کمالگرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه ویژگی های شخصیتی و کمالگرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی(MA)

 

عنوان

رابطه ویژگی های شخصیتی و کمالگرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه

 

استاد راهنما

دکتر ارجمند نیا

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل یکم : مقدمه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-1- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4- فرضیه­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-5 -تعریف مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

 

فصل دوم : پیشینۀ پژوهش

 

تعاریف شخصیت : 15

2-1عوامل به وجود آورنده شخصیت.. 13

2-1-1-عوامل به وجود آورنده شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-1-2تئوری های شخصیت : 17

2-1-3-تیپ هاش شخصیت : 18

2-1-4نظریه روانکاوی فروید : 19

2-1-5نظریه کارن هورنای 23

2-1-6رویکرد شناختی، نظریه کلی. 24

2-1-7نظریه آلپورت 27

2-1-10-شخصیت از دیدگاه کتل. 28

2-1-11-رویکرد صفات به شخصیت.. 29

2-1-12نظریه طرح پنج عاملی شخصیت.. 30

2-1-12-1روان رنجورخویی (N) : 31

2-1-12-2برون گرایی ( E) : 32

2-1-12-3- گشودگی نسبت به تجربه (O) 33

موافقت (A) :…………………………………………………………………………….………………….34

وجدان گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-2 کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-1- تعریف کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-2-2- ابعاد کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-3-کمال گرایی مثبت و منفی………………………………………………………………………………………………………………………………………….46

2-2-3- مدل پردازش دوگانه کمال گرایی……. ……………………………………………………………………………………………………………………..49

2-2-4- علل رشد کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-3-4-1- مدل انتظارات اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-2-4-2- مدل یادگیری اجتماعی بندورا………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-2-4-3- مدل واکنش اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

2-2-4-4- مدل تمرکز بر اشتباهات………………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-2-5- درمان کمال گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..56

2-3 خودکشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

2-3-1- تعریف خودکشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

2-3-2-علل خودکشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

2-3-3-عوامل پیشگیری کننده خودکشی………………………………………………………………………………………………………………………………..59

2-3-4- شیوه های مقابله با خودکشی……………………………………………………………………………………………………………………………………59

2-3-5- بحران خودکشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

2-3-6- چه چیزی به بحران خودکشی منجر می شود……………………………………………………………………………………………………………..61

2-3-7- شیوه های مواجه با افکار خودکشی………………………………………………………………………………………………………………………….61

2-4- پیشینۀ پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

 

فصل سوم : روش  پژوهش

3-1- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

3-2- معرفی متغییرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………69

3-4ابزار گرد آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-4-1- پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت.…………………………………………………………………………………………………………………..70

3-4-2- مقیاس کمال گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………71

3-4-3- مقیاس انگاره پردازی خودکشی ماخ……………………………….…………..…………………………………………………………………… 73

3-5- روش اجرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

3-6- روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..74

 

 

فصل چهارم : تحلیل داده های پژوهش

4-1آمار توصیفی نمونه پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………76

4- 2 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77

 

فصل پنجم  : بحث و نتیجه گیری

5-1تبیین یافته های پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………..90

5-2 محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

5-3 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

5-4-پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

 

فهرست جداول

جدول 4-1-  فراوانی نمونه پژوهشی بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………………………………..80

جدول 4-2-  توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها براساس میزان تحصیلات……………………………………………………………………………….76

جدول 4-3-  میانگین و انحراف معیار سن آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………………….77

جدول شماره 4-4: توزیع فراوانی و درصد آزمودنی ها براساس وضعیت تاهل…………………………………………………………………………….77

جدول شماره 4-5: نتایج ماتریس همبستگی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………78

جدول شماره 4-6: خلاصه تحلیل رگرسیون ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی……………………………….78

جدول شماره 4-7: آزمونF و سطح معنا داری بین ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

جدول 4-8- ضرایب رگرسیون ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی………………………………………………79

جدول 4-9- نتایج ماتریس همبستگی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی در افراد افسرده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

جدول4-10- خلاصه الگو رگرسیون بین ویژگی های شخصیتی و انگاره پردازی خودکشی در افراد افسرده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87

جدول 4-11- آزمونF و سطح معنا داری ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی………………………………..87

جدول4-12- ضرایب رگرسیون ابعاد ویژگی های شخصیتی با انگاره پردازی خودکشی……………………………………………………….. 81

جدول4-13 نتایج ماتریس همبستگی رابطه مولفه های کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی………………………………………………. 82

جدول 4-14 خلاصه الگو رگرسیون بین کمال گرایی و انگاره پردازی خودکشی در افراد افسرده……………………………………………83

جدول 4-15-آزمون F و سطح معنی داری کمال گرایی و انگاره پردازی خودکشی در افراد افسرده………………………………………..84

جدول 4-16 ضرایب رگرسیونی ابعاد کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی ……………………………………………………………………..87

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی­های شخصیتی و کمال­گرایی با انگاره پردازی خودکشی در بیماران افسرده شهر کرمانشاه انجام گرفت .جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه افراد مراجعه کننده بالاتر از 20 سال با میزان سواد حداقل ابتدایی که به مراکز روانپزشکی و مشاوره در استان کرمانشاه در سال 1393 مراجعه نمودند بودند.نمونه مطالعه حاضر 100نفر بیمار بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.روش پژوهش از نوع همبستگی از نوع رابطه ای  بود.برای گرد آوری داده ها از  پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت مک­کری و کاستا(1989) مقیاس چند بعدی کمال گرایی فراست(1990) و پرسشنامه انگاره پردازی خودکشی ماخ(1979) استفاده شد. . برای تحلیل داده­ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد که  بین ویژگی های شخصیتی و کمال گرایی با انگاره پردازی خودکشی رابطه معناداری وجود دارد و امید است که نتایج این تحقیق مورد توجه برنامه ریزان سلامت روان در این حوزه قرار گیرد.

 

کلید واژه ها: ویژگی های شخصیتی، کمال گرایی، انگاره پردازی خودکشی، افسردگی

 

 

تعداد صفحه :112

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***