دانلود پایان نامه:ترجمة کتابThe Psychology of Religion A Short Introduction

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دین‌شناسی

عنوان : ترجمة کتاب The Psychology of Religion A Short Introduction

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکدة ادیان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته دین‌شناسی

 

ترجمة کتاب

 The Psychology of Religion: A Short Introduction

نوشتة: Kate M. Loewenthal

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر احمد قلی زاده

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علی شهبازی

 

تابستان 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه… 1

پیش‌درآمد . 2

معرفی نویسنده 3

معرفی کتاب… 4

گزارشی از محتوای فصول کتاب… 5

روان‌شناسی و دین .. 5

دین و روان‌شناسی .. 8

رفتار دینی .. 13

اندیشه‌های دینی .. 21

احساسات دینی .. 25

دیدگاه نویسنده و تحلیل کتاب … 33

پیش‌درآمد . 33

دیدگاه‌ نویسنده 33

تحلیل اجمالی .. 34

فهرست آثار علمی دکتر کِیت لوونتال . 37

طرح کلی موضوع .. 48

فصل اول: روان‌شناسی و دین

روان‌شناسی چیست؟ . 53

دین چیست؟ . 54

تاریخچه‌ای اجمالی از رابطة بی‌ثبات میان روان‌شناسی و دین .. 59

معنویت و مسائل مرتبط .. 65

جنسیت … 66

خلاصه . 67

فصل دوم: دین و روان‌شناسی

تأثیر مسیحیت غربی.. 69

ادیان و تبیین‌هایی که آن‌ها از رفتار، اندیشه‌ها و احساسات به دست می‌دهند   71

آیین بودا 71

مسیحیت … 74

آیین هندو . 76

اسلام . 78

یهودیت … 79

ادیان دیگر . 81

درون‌مایه‌های مشترك.. 83

خلاصه . 83

فصل سوم: رفتار دینی

نیایش، تعریف‌ها، تأثیرات، و تأثیرات مشاهده شده 85

انواع نیایش … 87

آیا نیایش مؤثر است؟ . 89

گواه تجربی بر این که نیایش چنین تأثیراتی دارد چیست؟ . 91

نیایش و غلبه بر استرس … 92

استثنائات موجود در مورد تأثیرات نیایش … 94

سخن و زبان دینی .. 97

گفتمان دینی: پیشگویی .. 99

گفتمان دینی: داستان . 100

سخن و ساخت حقیقت … 101

رفتار اجتماعی، گروه‌ها و هنجارها 105

نودینی .. 106

انواع و درونمایه‌ها 106

آیا به هر نحوی از انحاء دست به تغییر دین زده‌اید؟ . 106

شیوه‌های نودینی .. 109

دو چشم انداز اجتماعی- روانشناختی در نودینی .. 115

خروج از گروه دینی .. 117

انواع دیگر رفتار دینی .. 119

خلاصه. 119

فصل چهارم: اندیشه‌های دینی

باور دینی .. 122

پیاژه 129

گلدمن .. 131

ایمان دینی و رشد آن . 132

اریکسون . 133

کولبرگ … 134

فاولر . 136

اسپرو . 137

خلاصه . 140

فصل پنجم: احساسات دینی

ریشه‌های اولیه احساسات دینی .. 142

فروید . 142

نظریه شی – روابط .. 145

نظریه دلبستگی .. 148

مقیاس دلبستگی بزرگسالان . 149

ارزیابی‌های اخیر . 150

دیکی و دیگران . 150

کپس و «انسان، دین و مالیخولیا» 151

احساسات مثبت … 152

احساسات عرفانی .. 152

مکاشفه‌های دینی .. 156

تجربه‌های نزدیک به مرگ و خارج از بدن . 158

بهباشی معنوی .. 160

مقیاس بهباشی معنوی .. 161

توکّل و ایمان .162

عزت نفس… 163

احساسات منفی .. 163

گناه، شرم و اضطراب … 163

وسواس … 165

دین و آسیبشناسی روانی .. 169

افسردگی .. 170

روان پریشی و مسئلة جنّ .. 174

خلاصه . 182

منابع . 183

Abstract 204

 

چکیده

کتاب حاضر با شیوه و متدی خاص خود به بحث و بررسی پیرامون موضوعات اساسی حوزة روان‌شناسی دین می‌پردازد، و تمامی مسائل مربوطه از تاریخچة پر فراز و نشیب گرفته تا جدید‌ترین نظریات ارائه شده را مورد بحث قرار می‌دهد.

در این اثر نویسنده با لحنی عالمانه و در عین حال قابل فهم در باب گسترة وسیعی از ادیان و فرهنگ‌ها سخن می‌گوید. تمامی موضوعات اصلی و مهم این حوزه، از تاریخچة روان‌شناسی دینی گرفته تا شیوه‌های متعدد و جذابی که از طریق آن‌ها باور دینی بر احساس و رفتار انسان تأثیر می‌گذارد، مورد بحث قرار گرفته است.

حوزه‌های دیگری که نویسنده بدان‌پرداخته شامل موارد زیر است: نیایش، پیشگویی و نودینی، ماهیت رفتار دینی، باورهای دینی، و تأثیر آن‌ها بر سلامت هیجانی؛ اختلالات ذهنی ؛ رابطة بین دین و آسیب‌شناسی روانی، و مسئلة مناقشه‌برانگیز دین و تعصب.

این کتاب همچنین علت گرایش انسان‌ها به دین، آنچه در آن می‌یابند، و نحوة تأثیرپذیری سلامت هیجانی افراد و نگرش‌ آن‌ها نسبت به گناهِ عاطفی و حوزه‌های دیگر احساسات انسانی از دین را مورد بحث قرار می‌دهد. این حوزه‌ها شامل روان‌پریشی، افسردگی، عشق و نفرت می‌شود، حوزه‌هایی که در واقع دین و روان‌شناسی در آن‌ها با یگدیگر تلاقی دارند.

در فصل مربوط به احساسات دینی احساسات مثبت و منفی، مانند احساس گناه و شرم، مورد بحث قرار می‌گیرد، و در ضمن آن‌ شواهدی را دال بر پیوند این مسائل با بهداشت‌ روانی، سلامت و روان‌شناسی ارائه می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: روان‌شناسی، دین، رفتار دینی، باور دینی، احساسات دینی

پیش‌درآمد

روان‌شناسی دین به عنوان یک حوزة مطالعاتی جدید که در قرن اخیر اقبال به آن فزونی یافته از اهمیت خاصی برخوردار است؛ چرا که هر دو سوی این حوزة مطالعاتیِ بین‌رشته‌ای (روان‌شناسی و دین) مباحث و موضوعاتی قرار دارند که در افزایش آگاهی بشر و شناخت او نسبت به خود و دنیای پیرامون نقش بسزایی ایفا می‌کنند، که تمامی این عوامل نهایتاً‌ در شیوة تفکر و سبک و کیفیت زندگی او تأثیری غیرقابل انکار دارند. موضوع و مسئلة محوری در دین و روان‌شناسی هر دو انسان است؛ یکی با ماهیتی ماورایی، و نه این‌جهانی، آموزه‌ها و گزاره‌هایی را برای زندگی بهتر و سعادت و کامیابی به بشر ارائه می‌کند، و دیگری با ارائة تبیینی علمی و ساختارمند این امکان را فراهم می‌سازد تا انسان نسبت به قابلیت‌ها و امکانات ذاتی و روانی خود شناخت حاصل کند تا در پرتو این شناخت و استفاده مناسب از داشته‌های درونی‌اش از زیستی کامیابانه‌ و به دور از فشارهای فکری و روانی بهره‌مند شود.

اما برای شروع بحث در این زمنیه آشنایی با پیشینه و نحوة‌ شکل‌گیری و تحول این رشته و نیز شخصیت‌هایی که در تکوین و توسعة آن تأثیرگذار بودند امری است ضروری. در ابتدا بر آن بودم که بخشی از مقدمه این نوشته را به ارائة گزارشی از تاریخچة این رشته و چهره‌های برجسته و نظریه‌های مهم در این زمینه اختصاص دهم، اما از آنجا که در سال‌های اخیر اکثر قریب به اتفاق پایان‌نامه‌هایی که در دانشگاه ادیان و مذاهب در این موضوع تدوین شده‌اند در مقدمه به نوعی به این مبحث پرداخته‌اند به نظر می‌رسد پرداختن به آن در این نوشته به نحوی تکرار بخش زیادی از همان مطالب باشد؛‌ لذا علاقه‌مندان را برای آشنایی با تاریخچه و پیشینة این رشته به پایان‌نامه‌های دفاع‌ شده در دانشگاه ادیان و مذاهب ارجاع می‌دهم.

در ادامه ابتدا نویسندة کتاب معرفی می‌شود؛ سپس به معرفی خود کتاب و ویژگی‌های آن می‌پردازم، در بخش بعدی گزارشی از محتوای فصول کتاب ارائه می‌شود و در نهایت به اجمال نکاتی دربارة دیدگاه‌های نویسنده و تحلیل کتاب حاضر عنوان می‌شود.

تعداد صفحه : 215

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***