دانلود پایان نامه:تاثیر آموزش گروهی جرأت ورزی و مدیریت خشم بر سلامت روانشناختی ومیزان مدیریت خشم دانش آموزان

 دانلود متن کامل پایان نامه تاثیر آموزش گروهی جرأت ورزی و مدیریت خشم بر سلامت روانشناختی ومیزان مدیریت خشم دانش آموزان


 

دانشگاه آزاداسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی M.A    

عنوان

تاثیر آموزش گروهی جرأت ورزی و مدیریت خشم بر سلامت روانشناختی ومیزان مدیریت خشم دانش آموزان

 

استاد راهنما

 دکتر مختار عارفی

 

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پایان نامه حاضر با هدف تاثیر آموزش گروهی جرأت ورزی و مدیریت خشم بر سلامت روانشناختی و میزان مدیریت خشم در دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان کنگاور در سال 1393 به تحریر درآمده که روش پژوهش  از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری داده ها از نوع مطالعات آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهرکنگاور که شامل 830 نفر که با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی تعداد 80 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه پرسشنامه کنترل خشم اشپیلبرگر استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش، از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده به عمل خواهد آمد.نتایج حاصل از پژوهش این بود که آموزش جرأت ورزی و مدیریت خشم موثر بوده و همچنین آموزش جرأت ورزی و مدیریت خشم به صورت گروهی موثر تر از آموزش جرأت ورزی و مدیریت خشم به صورت فردی بر سلامت روانی دانش آموزان است.
واژگان کلیدی :
جرأت ورزی، مدیریت خشم ، سلامت روانشناختی ، آموزش گروهی، آموزش فردی

فهرست مطالب
فصل یکم : مقدمه پژوهش
1-1- مقدمه. 2
2-1- بیان مسأله. 4
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6
4-1- اهداف تحقیق. 7
5-1- فرضیه‏های تحقیق:. 8
6-1- تعاریف واژه ها :. 8
1-6-1- تعاریف مفهومی :. 8
2-6-1- تعاریف عملیاتی :. 9
فصل دوم : پیشینه پژوهش
1-2- جرأت ورزی. 11
1-1-2- تعریف جرأت ورزی. 14
2-1-2- تاریخچه جرأت ورزی. 15
3-1-2- شخصیتهای جرأت ورز  و غیرجرأت ورز. 16
4-1-2- جرأت ورزی درجمعیتهای بالینی و غیربالینی. 17
5-1-2- ویژگیهای رفتاری وشخصیتی جرأت ورزی. 18
6-1-2- نسبی بودن جرأت ورزی. 19
7-1-2- روشهای ارزشیابی و آموزشی جرأت ورزی. 19
8-1-2- تبیین ساختار و سازوکار رویکردهای رفتاری درباره اختلال غیرجرأت ورزی و درمان آن. 20
2-2- تعریف خشم. 21
1-2-2- فیزیولوژی خشم. 24
2-2-2- انواع خشم. 25
3-2-2- علل برانگیزاننده خشم. 26
4-2-2- راه‌های ابراز خشم. 28
5-2-2- خشم مقدّس (غیرت دینی). 29
6-2-2- فنون مدیریت خشم. 31
1-6-2-2- فنون شناختی. 31
2-6-2-2-  فنون رفتاری. 33
3-6-2-2-  فنون بین فردی. 34
7-2-2- كنترل خشم . 38
1-7-2- روشهای زیان آور كنترل خشم. 39
1-1-7-2- فرونشانی. 39
2-1-7-2- واپس رانی . 39
3-1-7-2- ابراز . 39
2-7-1- نوجوانی و خشم. 39
8-2-2- دیدگاههای مختلف درباره خشم. 40
1-8-2-2- دیدگاه رشدی :. 40
2-8-2-2-دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری. 42
3-8-2-2-دیدگاه روان تحلیلگری. 42
4-8-2-2-دیدگاه رفتاری و یادگیری اجتماعی. 43
5-8-2-2-دیدگاه ساختار گرایی اجتماعی. 44
6-8-2-2-دیدگاه شناختی. 45
7-8-2-2- دیدگاه فرهنگی . 46
8-8-2-2-دیدگاه اقتصادی . 47
9-2-2- دیدگاههای مختلف در مورد كنترل خشم. 47
1-9-2-2- دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری. 47
2-9-2-2- دیدگاه یادگیری اجتماعی . 48
3-9-2-2- استدلال. 48
4-9-2-2- تنبیه فرد پرخاشگر. 48
5-9-2-2- رفتار درمانی شناختی . 48
6-9-2-2- رویكرد عقلانی – رفتاری – عاطفی. 49
7-9-2-2- رویكرد رفتاری شناخت . 50
8-9-2-2- رویكرد درمانی نواكو. 50
3-2- سلامت روان :. 52
1-3-2-تعاریف و مفاهیم سلامت روان :. 52
1-3-2- مبانی نظری سلامت روان. 53
1-1-3-2- نظریه فروید. 53
2-1-3-2- نظریة موری. 53
3-1-3-2- نظریة آدلر. 54
4-1-3-2- نظریه فروم. 54
5-1-3-2- نظریه مزلو. 54
6-1-3-2- نظریه اسلام. 55
4-2- پیشینه پژوهش. 58
فصل سوم : روش پژوهش
1-3-روش تحقیق:. 63
2-3- جامعه آماری. 63
3-3- روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 63
4-3- روش اجرا. 63
5-3- ابزار گردآوری داده‌ها. 63
پرسشنامه سلامت عمومى (QHG). 63
6-3- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:. 64
فصل چهارم :. 65
یافته های پژوهش. 65
الف. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش. 67
ب. داده های استنباطی. 69
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- پیش درآمد. 74
2-5- بحث و نتیجهگیری. 74
3-5- محدودیتهای پژوهش. 78
4-5- پیشنهادات کاربردی. 79
5-5- پیشنهادات پژوهشی. 80
منابع و مأخذ. 81

 
تعداد صفحه :100
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***