دانلود پایان نامه:تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازاریابی

عنوان : تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشكده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 

عنوان:

تأثیر نیروهای رقابتی سازمان بر كاربرد دانش جهت بهبود عملكرد زنجیره تأمین در صنعت خودروسازی

 

استاد راهنما:

دكتر محمّد طالقانی

 

استاد مشاور:

دكتر نرگس دل افروز

 

نیمسال تحصیلی

92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب                                                                           شماره صفحه

فصل اوّل :كلیّات تحقیق

1-1) مقدّمه                                          2

1-2) بیان مسئله                                      2

1-3) ضرورت و اهمیّت تحقیق                             3

1-4) اهداف تحقیق                                     3

1-5) چارچوب نظری تحقیق                               4

1-6)فرضیه های تحقیق                                  6

1-7)تعریف عملیّاتی متغیر های تحقیق                    7

1-8)مدل مفهومی تحقیق                                 9

1-9) قلمرو تحقیق                                     9

فصل دوّم: مبانی نظری تحقیق

2-1) متغیر وابسته : عملكرد زنجیره تأمین             10

2-1-1) مقدّمه                                        11

2-1-2)چارچوب نظری تحقیق                             12

2-1-3)زنجیره تأمین                                  12

2-1-4)عملكرد زنجیره تأمین                           14

2-1-5)درك زنجیره تأمین                             16

فهرست مطالب                                                                           شماره صفحه

2-1-5-1)پایه های زنجیره تأمین                       16

2-1-5-2)زنجیره های تأمین داخلی                      16

2-1-5-3) زنجیره های تأمین خارجی                     17

2-1-5-4)منافع همكاری بین سازمانی زنجیره تأمین       17

2-1-6) مدیریت زنجیره تأمین                          17

2-1-7)مؤلّفه های اصلی مدیریت زنجیره تأمین            18

2-1-8)اهمیّت مدیریت زنجیره تأمین                     19

2-1-9)اصول نظام مدیریت زنجیره تأمین                 21

2-1-10) ضرورت اندازه گیری عملكرد زنجیره تأمین       22

2-1-11)دیدگاه های تئوریك در زنجیره تأمین            26

2-1-24) معیارهای ارزیابی عملكرد زنجیره تأمین        29

2-2) متغیر نوآوری سازمانی

2-2-1)مفدّمه                                         30

2-2-2)تعریف قابلیّت نوآوری                           31

2-2-3)تعریف نوآوری                                  33

2-2-4)انواع نوآوری از دیدگاه سازمان به صورت كاربردی 34

2-2-5) اجزای اصلی نظام ملّی نوآوری                   35

2-2-6) سنجش نوآوری                                  36

فهرست مطالب                                شماره صفحه

2-2-6-1) مزیّت های سنجش نوآوری در مقایسه با سنجش تحقیق و توسعه         37

2-2-6-2)سنجش نوآوری در سطح ملّی                      37

2-2-7)افراد در معرض نوآوری                          39

2-2-8)نظریه انتشار نوآوری                           48

2-2-9) مهارت های خود مدیریتی  و رفتار نوآورانه كاركنان   40

2-2-10) محرّك های نوآوری                             41

2-3) متغیر مدیریت دانش

2-3-1) مقدّمه                                        43

2-3-2) تعریف مدیریت دانش                            45

2-3-3)انواع دانش                                    47

2-3-4)اهمیّت و ضرورت مدیریت دانش                     48

2-3-5)فرآیند مدیریت دانش                            49

2-3-5-1)ایجاد دانش                                  49

2-3-5-2) اعتبار بخشی به دانش                        50

2-3-5-3)ارائه دانش                                  50

2-3-5-4)اشتراك دانش                                 51

2-3-5-5)كاربرد دانش                                 51

2-3-6) دلایل اهمیّت بكار گیری مدیریت دانش             53

فهرست مطالب                                شماره صفحه

2-3-7) ارتباط مدیریت دانش و فناوری اطلاعات           53

2-3-8)ارتباط مدیریت دانش و نوآوری                   54

2-3-9) الگو های استراتژی مدیریت دانش                56

 

2-4) متغیر مستقل : مزیت رقابتی

2-4-1)مقدّمه                                         58

2-4-2)مزیت رقابتی                                   58

2-4-2-1) استراتژی و مزیت رقابتی                     59

2-4-2-2)مافوق رقابت                                 60

2-4-3)خاستگاه های مزیت رقابتی                       61

2-4-4)نگرش های موجود به منشا مزیت رقابتی            66

2-4-4-1) تئوری سازمان صنعتی                         66

2-4-4-2)تئوری منبع مدار                             73

2-4-5) تحلیل زنجیره تأمین در صنعت خودرو             77

2-4-6)پیشینه تحقیق                                  82

2-4-6-1) پیشینه تحقیق در داخل كشور                      82

2-4-6-2)پیشینه تحقیق در خارج از كشور                    89

فهرست مطالب                                شماره صفحه

فصل سوّم:روش اجرای تحقیق

3-1)مقدّمه                                           94

3-2)فرآیند اجرای تحقیق                              94

3-3)روش تحقیق                                       95

3-4) توصیف آزمودنی های تحقیق (جامعه و نمونه آماری)  95

3-5)روش نمونه گیری  برآورد حجم نمونه                96

3-6)ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات                 97

3-7) معرفی تكنیك های آماری و نرم افزار مربوطه جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق          98

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدّمه                                         100

4-2)توصیف متغیر های تحقیق                          100

4-2-1) جنسیّت                                       101

4-2-2)تحصیلات                                       102

4-2-3)سن                                           103

4-2-4)تجربه                                        104

4-2-5)شغل                                          105

فهرست مطالب                                شماره صفحه

4-2-6)نوع عضویّت در زنجیره تأمین                    106

4-2-7)نیروی رقابتی                      107

4-2-8)كاربرد دانش                                  108

4-2-9)محرّك های نوآوری                              109

4-2-10)عملكرد زنجیره تأمین                         110

4-3)آزمون فرضیه های تحقیق                          111

4-3-1)آزمون فرضیه اوّل                              112

4-3-2)آزمون فرضیه دوّم                              114

4-3-3)آزمون فرضیه سوّم                      116

4-3-)آزمون فرضیه چهارم                     118

فصل پنجم: تحلیل یافته ها و نتیجه گیری

5-1)مقدّمه                                  121

5-2)نتایج آمار توصیفی                      121

5-3)نتایج آماراستنباطی                     122

5-3-1)نتایج آزمون فرضیه اوّل                122

فهرست مطالب                        شماره صفحه

5-3-2) نتایج آزمون فرضیه دوّم               122

5-3-3) نتایج آزمون فرضیه سوّم               123

5-3-4) نتایج آزمون فرضیه چهارم             123

5-4)پیشنهادات                              124

5-4-1)پیشنهادات بر اساس یافته ها  فرضیه های تحقیق   124

5-4-2)پیشنهادات برای محققین آینده          126

5-5)محدودیّت های تحقیق                      127

منابع

منابع فارسی                                129

منابع لاتین                                 135

پیوست ها

پیوست 1:پرسش نامه تحقیق                    141

پیوست 2:آلفای كرونباخ به تفكیك سؤالات           147

 

چكیده:

در دنیای متلاطم و متغیر كنونی تنها چیزی كه تغییر نمی كند ، تغییر است . در دنیای كسب و كاری كه به طور فزاینده تحت الشعاع سه واژه مشتری ، رقابت  و تغییر ، هدایت می شود، شركت ها در جستجوی راه حلّی برای مشكلات كسب و كار خود هستند،بر اساس ادبیات  و اطلاعات موجود از شركت های مؤفّق دنیا چنین برداشت می شود كه یكی از راه حل های رفع معضل یاد شده توجّه و تمركز بر رویكرد بهبود عملكرد زنجیره تأمین است.

هدف از این تحقیق بررسی نحوه اثرگذاری نیروهای رقابتی در صنعت خودروسازی به عنوان محرّكی برای كاربرد مدیریت دانش در بهبود عملكرد زنجیره تأَمین با تأكید بر نقش میانجی گر محركهای نوآوری سازمانی است.این تحقیق با رویكردی توصیفی – علّی با روش پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بین كارشناسان بخش های متفاوت زنجیره تأمین صنت خودرو صورت گرفته است.برای بررسی فرضیه های تحقیق از تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه استفاده شده است.

نتایج نشان می دهد نیرو های رقابتی صنعت بر محرّك های نوآوری سازمان اثر مثبتی دارند و تأثیر مثبت دو عامل نیرو های رقابتی و محرّك های نوآوری سازمانی بر كاربرد دانش  و بهبود عملكرد زنجیره تأمین نشان داده شده است.

 

كلید واژه: نیروهای رقابتی ، عملكرد زنجیره تأمین ، محرّك های نوآوری ، مدیریت دانش

 

1-1 مقدّمه

در سالهای اخیر  نقش دانش بعنوان کلیدی ترین منبع سازمانها در کسب مزیت رقابتی، به موضوعی بسیار مهم تبدیل شده و ایده “قابل مدیریت بودن دانش”، در بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر دانش، سازمانهای یادگیرنده  و مدیریت سرمایه های فکری، جا باز کرده است. بنابراین، سازمانها در پی روشهای جدیدی برای بقا در عرصه کسب و کار و رقابت اثربخش می باشند.

یکی از روشهای دستیابی به اثربخشی، کشف و توسعه دارایی هایی است که برای سازمانها از کارایی بسیار بالایی برخوردار بوده، اما بدرستی از آنها استفاده نشده است. سازمان های جهانی همواره به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی از طریق خلق نوآوری  و روش های جدید هستند. برخی از این سازمان ها  بر ای بهبود عملكرد زنجیره تأمین  خود خط مشی مدیریت و كاربرد دانش را درسازمان خود در نظر می گیرندزیرابهبود عملکرد زنجیره تأمین یکی از موضوعات حیاتی برای کسب مزیت های رقابتی برای شرکت ها می باشدو عملكرد مناسب زنجیره تأمین نقش كلیدی در مؤفقیّت یك سازمان و دستیابی پایدار به اهداف به ویژه سود آوری دارد.

تعداد صفحه : 167

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***