دانلود پایان نامه:بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه شعب بانک ملی شهرستان ایلام)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : بازریابی

عنوان : بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه  شعب بانک ملی شهرستان ایلام)

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

 

پایان نامه برای  دریافت  درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M.A)

گرایش :بازریابی

 

عنوان :

بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه : شعب بانک ملی شهرستان ایلام)

 

استاد راهنما :

دکتر یاسان الله پور اشرف

 

استاد مشاور:

دکتر کرم خلیلی

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                   صفحه

چكیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه. 3

1-2 بیان مساله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش… 5

1-4اهداف پژوهش… 6

1-4-1هدف اصلی.. 6

1-4-2 اهداف فرعی.. 6

1-5 سوال های پژوهش… 6

1-6 فرضیه های پژوهش… 7

1-7جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 7

1-8تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

1-9-دامنه تحقیق.. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 9

1-9-2 قلمرو مکانی.. 9

1-9- 3 قلمرو زمانی.. 10

1-10 نمودار فرایند تحقیق.. 10

1-11جمع بندی.. 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 13

2-2 مبانی نظری.. 14

2-2-1 تعاریف بانکداری الکترونیک… 14

2-2-2 تحولات بانکداری الکترونیک… 15

2-2-3 مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی.. 16

2-2-4 مزیت های بانکداری الکترونیک… 17

2-2-5 سرویس های بانکداری الکترونیک… 20

2-2-6 ابزارهای بانکداری الکترونیکی.. 20

2-2-7 سیستم های بانکداری الکترونیک… 22

2-2-8 بانکداری الکترونیکی در ایران. 22

2-2-9 اجزای بانکداری الکترونیک در ایران. 23

2-2-10 نقایص و موانع بانکداری الکترونیکی در ایران. 23

2-2-11تعاریف فناوری اطلاعات… 24

2-2-12 تاریخچه فناوری اطلاعات… 25

2-2-13تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران. 26

2-2-14 تاریخچه اینترنت… 27

2-2-15زیر ساخت فناوری اطلاعات… 28

2-2-16تجارت الکترونیک… 29

2-2-16-1 زیر ساخت های تجارت الکترونیک… 29

2-2-16-2مدل های تجارت الکترونیک… 30

2-2-16-3نیازهای تجارت الکترونیک… 31

2-2-18 روش های بانکداری موبایل.. 32

2-2-19 خدمات قابل ارائه در سیستم موبایل بانک… 33

2-2-20 صنعت ارتباطات موبایل دارای 3 مرحله می باشد: 34

2-2-21 فرآیند پرداخت سیار. 36

2-2-22 مزایای بانکداری موبایل.. 37

2-2-23 مزایای بانکینگ موبایل نسبت به بانکینگ آنلاین.. 38

2-2-24 معایب بانکداری تلفن همراه 38

2-2-25 چالش های پیش روی بانکداری با موبایل.. 39

2-2-26 راهکارهای گسترش بانکداری با موبایل.. 40

2-2-27 همراه بانک (بانکینگ موبایل) در جهان. 41

2-2-28 همراه بانک در ایران. 42

2-2-29 ویژگی های جمعیت شناختی.. 42

2-2-30 تاریخچه بانک ملی ایران. 44

2-3 پیشینه تجربی.. 47

2-3-1 مطالعات داخلی و خارجی.. 47

2-4 مدل مفهومی پژوهش… 49

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 51

3-2  روش تحقیق.. 52

3-2-1تحقیق کاربردی.. 52

3-2-2تحقیق توصیفی.. 52

3-2-3تحقیق پیمایشی.. 53

3-3  جامعه آماری.. 53

3-4  نمونه آماری و حجم نمونه. 54

3-4-1تعیین حجم نمونه. 54

3-5روش جمع آوری داده ها 54

3-6 ابزار گرآوری اطلاعات… 55

3-6-1- پرسشنامه. 55

3-7 روایی ابزار تحقیق.. 56

3-8 پایایی.. 57

3-9   روشهای آماری مورد استفاده 58

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 60

4-2 بخش اول:آمار توصیفی.. 60

4-2-1- توزیع فراوانی جنسیت پاسخدهندگان. 61

4-2-2- توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان. 62

4-2-3- توزیع فراوانی وضعیت  تاهل پاسخدهندگان. 63

4-2-4- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان. 64

4-2-5- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت درآمد افراد. 65

4-2-6- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت شغلی.. 66

4-3 فراوانی ،درصد،پاسخهای هرکدام از گویه های پرسشنامه ومیانگین وانحراف معیار آنها 67

4-4 آمار استنباطی.. 68

4-4-1 فرضیه اول. 68

4-4-2 فرضیه دوم. 69

4-4-3 فرضیه سوم. 70

4-4-4 فرضیه چهارم. 71

4-4-5 فرضیه پنجم. 72

4-4-6 فرضیه ششم. 73

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 76

5-2  ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 76

5-2-1 نتیجه گیری آمار توصیفی.. 76

5-2-1 نتیجه گیری آزمون فرضیه اول. 77

5-2-2نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم. 78

5-2-3 نتیجه گیری آزمون فرضیه سوم. 78

5-2-4 نتیجه گیری آزمون فرضیه چهارم. 79

5-2-5 نتیجه گیری آزمون فرضیه پنجم. 79

5-2-6 نتیجه گیری آزمون فرضیه ششم. 80

5-3 پیشنهادها 81

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی.. 81

5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی.. 82

5-4 محدودیت های پژوهش… 82

منابع و مآخذ. 83

پیوست… 88

فهرست جدول‌‌ها

عنوان                                                صفحه

جدول 2-1: مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی.. 17

جدول 3-1: طیف لیکرت… 55

جدول (3-2): میزان پایایی در روش آلفای کرونباخ.. 58

جدول4-1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان. 61

جدول 4‑2: توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان. 62

جدول4-3: توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان. 63

جدول4-4: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان. 64

جدول4-5: توزیع فراوانی وضعیت درآمد افراد. 65

جدول4-6: توزیع فراوانی وضعیت شغلی.. 66

جدول4-7: فراوانی، میانگین و انحراف معیار گویه ها 67

جدول4-8: رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آنها 68

جدول4-9: آزمون تی.. 68

جدول4-10: رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن.. 69

جدول4-11: آزمون ANOVA.. 70

جدول4-12:رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک  و وضعیت تاهل.. 71

جدول4-13:آزمون تی.. 71

جدول4-14:رابطه میزان استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد. 72

جدول4-15: آزمون ANOVA.. 73

جدول 4-16: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش… 74

فهرست نمودارها

عنوان                                              صفحه

نمودار1-1:فرایند تحقیق.. 10

نمودار4-1: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت… 61

نمودار4-2: توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 62

نمودار4-3: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل.. 63

نمودار4-4: توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات… 64

نمودار4-5: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد افراد. 65

نمودار4-6: توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی افراد. 66

فهرست نمودارها

عنوان                                                  صفحه

شکل 2-1: مدل مفهومی پژوهش… 49

 

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی درشعب بانک ملی شهرستان ایلام بوده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده­های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی میباشد.جامعه آماری مشتریان شعب بانک ملی ایلام بوده است که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 نفر به عنوان نمونه برآورد شده است. ابزار گرد­آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و روایی آن توسط متخصصان مدیریت تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب 72/0 بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانه­ای و داده‌های آماری از روش میدانی به کار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده­های پرسشنامه از شاخص­های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودار­ها در بخش آمار توصیفی، و از آزمون­های کلوموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، آزمون تی و آنالیز واریانس  موجود در بسته­ نرم­افزاری spss در بخش آمار استنباطی استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشاندهنده آن است بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت،تحصیلات و تاهل رابطه معناداری وجود ندارد اما بین استفاده مشتریان از موبایل بانک  با سن،درآمد افراد و وضعیت شغلی رابطه معنادار می باشد.

 

واژگان کلیدی:  موبایل بانک، مشتریان، متغیرهای جمعیت شناختی

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1مقدمه

این فصل با بیان مسأله آغاز می شود ؛در این قسمت سعی شده موضوع مورد بررسی از پرده ابهام خارج و خواننده بتواند مفهوم آن را درک نمایددر قسمت دوم به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پرداخته شده است در قسمت سوم به بیان اهداف تحقیق(بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی)،سوالات و فرضیه های پرداخته شده است سپس جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق مطرح شده و پس از آن تعاریف واژگان تخصصی مورد استفاده در پژوهش و سپس دامنه تحقیق عنوان گردیده است و در قسمت پایانی فصل ساختار کلی تحقیق معرفی شده است.

1-2 بیان مساله

توسعه سریع فناوری ارتیاطی بی سیم یاعث توسعه تجارت سیار به عنوان یک کاربرد ویژه برای سازمان ها و مشتریان شده است موبایل بانک یکی از انواع رایج تجارت سیار است که یه مشتریان امکان می دهد در مکان های مختلف و با وسیله ای ساده و قابل دسترس عملیات بانکی شان را انجام دهند(الهی و قنبری،1391).بر اساس آمارهای موجود، ضریب نفوذ استفاده از موبایل بالاتر از هر فن آوری دیگری است و این مسأله تجارت موبایل را به شكل انقلابی جهانی درآورده است كه با همان سرعت وقوع در كشورهای پیشرفته، در كشورهای در حال توسعه نیز در حال پیشرفت است(جوزف و استون[1]،2003). بانكداری الكترونیكی، اساساً به فراهم آوردن امكان دسترسی مشتریان به خدمات بانكی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیكی اطلاق میشود(لوی و دیگران،2010). بنابر تعریف دیگر، بانكداری الكترونیك به ایجاد محصولات و خدمات با بهای كم از طریق كانال های الكترونیكی اطلاق می شود. این محصولات و خدمات می تواند شامل صورتحساب، وام، مدیریت سپرده ها، پرداخت های الكترونیكی و ایجاد محصولات و خدمات پرداخت های الكترونیكی همانند پول الكترونیكی باشند(عباسی نژاد و مهرنوش،1388).در واقع، بانكداری الكترونیك شامل كلیه كانال های الكترونیكی است كه مشتریان برای دسترسی به حساب هایشان و انتقال پول یا پرداخت صورتحساب هایشان، از آن استفاده می كنند(کارجالتوو دیگران[2]،2002).این كانال ها شامل اینترنت، موبایل، تلفن، تلویزیون دیجیتال و دستگاه های خود پرداز است(دنداپانی[3]،2008). موبایل بانك به عنوان یك كانال ارتباطی بی سیم برای تولید ارزش توسط مشتریان در معاملات بانكی به وجود آمده است. امروزه، یكی از شیوه های نوین كه درعرضة خدمات بانكی مورد توجه اساسی قرارگرفته، عرضة خدمات مالی و بانكی با استفاده از تلفن های همراه است. با آنكه عمر استفاده از تلفن های همراه برای انجام عملیات بانكی ومالی، چند سالی نیست، اما در این مدت كوتاه، پیشرفت های مهمی در این زمینه صورت گرفته كه نوید دهندة گسترش بسیار زیاد این شیوة جدید بانكداری الكترونیكی درآینده میتواند باشد(یولیا و دیگران[4]،2009).جمعیت شناختی مطالعه جمعیت  مردم بر اساس اندازه، تراکم، محل، سن، جنسیت، نژاد شغل و آماره های دیگر می باشد.محیط جمعیت شناختی از محیطهای مورد علاقه بازاریابان است چون از مردم تشکیل شده است و مردم نیز بازار را تشکیل می دهند تغییرات محیط جمعیت شناختی منجر به تغییرات اساسی در کسب و کارها شده است(کاتلر و آرمسترانگ،1379).بنابراین این مساله مطرح می شود در شعب بانک ملی شهرستان ایلام وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک به چه صورت است  و چه ارتباطی می تواند با متغیرهای جمعیت شناختی داشته باشد . به عبارت دیگر هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که ” آیا بین استفاده مشتریان از موبایل بانک و متغیرهای جمعیت شناختی رابطه معناداری وجود دارد ؟ “و با توجه به اینکه این متغیرها دارای اهمیت قابل توجهی هستند و تاکنون درشعب مورد نظر بررسی نشده است وضعیت آن چگونه می تواند باشد.

 

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***