دانلود پایان نامه:بررسی نقش گروه های داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی در طول 8 سال جنگ ایران و عراق

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی نقش گروه های داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی در طول 8 سال جنگ ایران و عراق

دانشگاه شهید بهشتی

جهت اخذ درجه

کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه

بررسی نقش گروه های داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی در طول 8 سال جنگ ایران و عراق

 

استاد راهنما :

دکتز محمد رضا تاجیک

استاد مشاور :

دکتز اردستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
ﻓﺼﻞ اول:

ﮐﻠﯿﺎت

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ 1-1)

در ﻃﯽ ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ ﭼﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﮕﺮﻓﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺷﺮوع اﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎی ﺑﺎز دﻧﮓ ﺷﯿﺎﺋﻮﯾﻨﯿﮓ و ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی، ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 9/7% ) ، FDIدر ﺳﺎل ﻧﺎﺋﻞ آﯾﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻦ دوﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ (

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دارﻧﺪة ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﺎدﻻت ﺧﺎرﺟﯽ و دوﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ). رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﯾﻊ ﭼﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﺑﺪان در (Ito & Hahn, 2010:43 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ GDP)داﺧﻠﯽ ( ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داده و آن را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ از ﺗﻮان ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در ﻋﺮﺻﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺷﺪ ﻓﺰاﯾﻨﺪة ﭼﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺧﯿﺰش را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺟﺪی ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ و آﻟﻤﺎن ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم از ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮﯾﺶ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ . در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭼﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد. ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ، ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اذﻋﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ را دارد. از اﯾﻨﺮو ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻗﺪرت در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی آن ﺑﺮای ﺗﻬﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آن ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت اﻫﻤﯿﺘﯽ دو ﭼﻨﺪان ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺮد ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺿﺮوری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

2-1ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ:

-ﺟﺎن ﮐﯿﻨﮓ ﻓﯿﺮﺑﺎﻧﮏ در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ: رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﻦ” ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ رواﺑﻂ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ دروﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازد.

  • ﮐﺎﻧﮕﻮوا و ﯾﺎﻧﮕﻨﯿﺎن در ﮐﺘﺎب “ﭼﯿﻦ و ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ” ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ رﻓﺘﺎر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
  • ﺑﺎری ﺑﻮزان ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﻟﻪ “ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪون اﺑﺮﻗﺪرت ﻫﺎ: ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺮﮐﺰ زدا” ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ اﻓﻮل ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﺮﻗﺪرﺗﯽ و دﻻﯾﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﻟﻪای دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان “ﭼﯿﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﯿﺰش ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ وﺟﻮد دارد؟” ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﯿﺰش ﺻﻠﺢ آﻣﯿﺰ ﺧﻮﯾﺶ اداﻣﻪ داده و در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد.

ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در زﻣﯿﻨﮥ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﯿﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی آن، و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻤﮑﻦ در ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﻤﺪة اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ. در اﺛﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺳﻌﯽ دارد ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از دو ﺳﻄﺢ ﺗﺤﻠﯿﻞ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺧﻼء ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

(3-1 ﺳﻮال اﺻﻠﯽ:
ﭼﯿﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ دارد ؟

(4-1 ﺳﻮاﻻت ﻓﺮﻋﯽ:
-1 ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ آن ﭼﯿﺴﺖ؟
-2 ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭼﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﯿﻦ در اﺧﺘﯿﺎر آن ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟ -3ﭼﯿﻦ در ﺑﻌﺪ داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و اﺳﺘﯿﻼء ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ روﺑﻪرو اﺳﺖ؟ -4 ﭼﯿﻦ در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﯾﺶ روﺑﻪرو اﺳﺖ؟

(5-1 ﻣﻔﺮوض:

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

(6-1 ﻓﺮﺿﯿﻪ:
ﭼﯿﻦ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﯾﮑﯽ از ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از دوران اﺻﻼﺣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻫﺎی ﺑﺎز ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻓﻀﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮدازد و ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻈﻤﯽ ﭼﻨﺪ-ﻗﻄﺒﯽ و ﻣﻌﺘﺪل در راﺳﺘﺎی ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮدن ﻗﺪرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺪون ﭼﺎﻟﺶ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ آن ﺳﻮق دﻫﺪ.

(7-1 ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ:
-1 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، اﺟﻤﺎع ﻧﺴﺒﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﻦ، از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

-2 ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﭼﯿﻦ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﭼﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

-3 ﻣﺪرﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن و رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮﻣﺘﻮازن و اﯾﺠﺎد ﺷﮑﺎفﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﮑﺎف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺷﮑﺎف ﺷﻬﺮ- روﺳﺘﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوه رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﯿﻦ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺴﺘﻪ و اﻗﺘﺪارﮔﺮای آن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی را ﭘﯿﺶ روی ﭼﯿﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺑﺮﻗﺪرت ﺟﻬﺎﻧﯽ را دﺷﻮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.

-4 در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ، دوﻟﺖ و ﻣﺘﺤﺪی ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺛﺒﺎت از ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﺪارد، ﺑﻌﻼوه ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﻻزم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

(8-1 ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ:

-1 ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ:1 واژة ﻧﻈﺎم(ﺳﯿﺴﺘﻢ) اﻣﺮوزه در ﻋﺮﺻﮥ ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﯿﻌﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻈﺎم را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺷﮑﺎل زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد: (1 ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺑﺮای ﻣﺪون ﺳﺎﺧﺘﻦ دادهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ (2 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از رواﺑﻂ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﻣﻔﺮوض از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺘﻮار اﺳﺖﻣﺜﻼً. ﮏﯾ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ. (3 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از رواﺑﻄﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ادﻋﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ ـ ﻣﺜﻼً ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﻫﮥ 1950 و (4 ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ(دوﺋﺮﺗﯽ و ﻓﺎﻟﺘﺰﮔﺮاف،1372 .(223:

-2 واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ: ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﮑﯿﻮن و ﻧﺎی ﻣﺸﺨﺼﮥ آن ﺗﺄﺛﯿﺮات دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ… ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺛﺮات دوﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺮ( ﭼﻨﺪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻏﯿﺮﻣﺘﻘﺎرن ﻧﺒﺎﺷﺪ) و ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ، واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد. (ﮐﺮﺳﻨﺰی، (37-38 :1387

: ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻻ و -3(FDI) ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد ﺧﺎم اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد.ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻣﻠﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ و زدودن ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ارزی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ-

(Economics.about.com).ﮐﻨﻨﺪ
:اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺎك ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد و -4(GDP) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ

.(Economics.about.com)ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
تعداد صفحه : 144
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***