دانلود پایان نامه:بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه ارومیه

 دانشگاه ارومیه

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم تربیتی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

 

موضوع:

بررسی نقش نوع یادگیری ، سبک رهبری  و فرهنگ یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی  کارکنان دانشگاه ارومیه

 

استاد راهنما:

دكتر محمد حسنی

 

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل قاسم زاده

تیر ماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
  • بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………2
  • اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………6
  • اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-4-1- هدف کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-4-2 اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..12

  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-5-1- فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1 -5-2-فرضیه فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….13

  • تعاریف متغیر ها………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-6-1 تعرف نظری ومفهومی متغیر ها …………………………………………………………………………………..14

1-6-2 تعریف عملیاتی متغیر ها………………………………………………………………………………………………15

فصل دوم

 ادبیات تحقیق

بخش اول : عملکرد شغلی

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

2-2 مفاهیم وابعاد عملکرد شغلی ……………………………………………………………………………………………………………………….16

2-3 اهمیت ارزشیابی عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………………………….21

2-4 مزایایی ارزشیابی عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………………21

2-5 اهداف ارزشیابی عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………………………………………….22

2-6 عوامل عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-6-1 عوامل رفتاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

2-6-2 عوامل فردی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-6-3 عوامل فرایندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-6-4 عوامل سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

2-7 روش های متداول ارزشیابی عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………………………25

2-7-1 روش درجه بندی ترتیبی ……………………………………………………………………………………………………………………….25

2-7-2 روش مقایسه فرد به فرد …………………………………………………………………………………………………………………………25

2-7-3 روش مقیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-7-4 روش توزیع اجباری…………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-7-5 روش انتخاب اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-7-6 روش فرم ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………………………………26

2-7-7 روش وقایع حساس …………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-7-8 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف …………………………………………………………………………………….27

2-7-9 روش بررسی داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-7-10 روش تشریحی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-7-11 روش ارزشیابی گروهی…………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-8 هدف نهایی از ارزیابی عملکرد شغلی کارکنان ……………………………………………………………………………………………28

بخش دوم :سبک رهبری

2-8 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

2-9 مفاهیم وتعاریف سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………………..30

2-10 تئوری های  رهبری ………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-10-1 تئوری های شخصیتی –رهبری……………………………………………………………………………………………………………32

2-10-2 تئوری های رفتاری ، رهبری ……………………………………………………………………………………………………………….33

2-10-2-1 رفتار گرایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-10-2-2 رفتار انسان گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-10-2-3 تحقیقات دانشگاه آیوا …………………………………………………………………………………………………………………….33

2-10-2-4 تحقیقات اوهایو……………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-10-2-5 تحقیقات میشیگان ………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-10-2-6 شبکه مدیریت …………………………………………………………………………………………………………………………………34

2-10-2-7 چهار نظام مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………..34

2-10-2-8 تحقیقات اسکاندیناوی……………………………………………………………………………………………………………………..35

2-10-3 تئوری های اقتضایی ……………………………………………………………………………………………………………………………35

2-10-3-1 نظریه مسیر-هدف……………………………………………………………………………………………………………………………35

2-10-3-2 الگوی فیدلر……………………………………………………………………………………………………………………………………….35

2-10-3-3 تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا………………………………………………………………………………………….35

2-10-3-4 زنجیره رفتاری رهبری …………………………………………………………………………………………………………………….36

2-10-3-5 مدل سه بعدی اثر بخشی رهبری……………………………………………………………………………………………………36

2-10-3-6 مدل مشروط وروم-ی تن…………………………………………………………………………………………………………………37

2-10-4 تئوری های نوین رهبری………………………………………………………………………………………………………………………37

2-10-4-1 رهبری کاریزما…………………………………………………………………………………………………………………………………37

2-10-4-2  رهبری فرهمند ………………………………………………………………………………………………………………………………37

2-10-4-3 رهبری خدمتگذار …………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-10-4-4 رهبری تحول گرا …………………………………………………………………………………………………………………………..38

2-10-4-4-1 ویژگی رهبری تحول گرا……………………………………………………………………………………………………………40

2-10-4-5 رهبری مراوده ای ………………………………………………………………………………………………………………………….43

2-10-4-5-1 ویژگی رهبری مراوده ای ………………………………………………………………………………………………………….44

2-10-4-6 رهبری عدم مداخله گر …………………………………………………………………………………………………………………45

2-11 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………46

بخش سوم:فرهنگ یادگیری سازمانی

2-12 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

2-13 یادگیری چیست…………………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-14 اندازه گیری یادگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-15 سازمان یادگیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-16 انواع یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………….49

2-17 سطوح یادگیری سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………..51

2-17-1 یادگیری فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………….51

2-17-2 یادگیری تیمی-گروهی………………………………………………………………………………………………………………………….51

2-17-3 یادگیری فرابخشی…………………………………………………………………………………………………………………………………52

2-17-4 یادگیری سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..52

2-18 فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

2-18-1 کارکرد های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………….55

2-19 فرهنگ یادگیری سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………….56

بخش چهارم:رویکرد یادگیری

2-19 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

2-20الگوی p3بیگز از یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………..59

2-21 رویکرد های یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………64

2-21-1 رویکرد یادگیری عمیق………………………………………………………………………………………………………………………….64

2-21-2 رویکرد یادگیری سطحی……………………………………………………………………………………………………………………….65

2-21-3 رویکرد یادگیری استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………….66

2-22 تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………67

2-23 تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل سوم

روش تحقیق

3-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-2جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-3 نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

3-4 قلمرو زمانی ومکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………75

3-5 روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………..75

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-5-2 روش میدانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-6 ابزار اندازه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

3-6-1 مقیاس عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………..75

3-6-2 مقیاس رویکرد های یادگیری…………………………………………………………………………………………………………………..76

3-6-3 مقیاس سبک رهبری……………………………………………………………………………………………………………………………….76

3-6-4 مقیاس فرهنگ یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………………76

3-7 روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………77

3-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………….77

فصل چهارم

تجزیه وتحلیل داده ها

4-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

4-2 یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..79

4-2-1 توصیف داده های جمعیت شناسی ………………………………………………………………………………………………………..79

4-2-2 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

4-2-3 سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

4-2-4 میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………..82

4-2-5 سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

4-3 شاخص های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………..84

4-4 بررسی مفروضه های مدل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………..84

4-4-1 نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………….84

4-4-2 رابطه خطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

4-5 همبستگی بین متغیر های درونزا وبرونزا……………………………………………………………………………………………………..86

4-6 پیش بینی کننده های عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………87

4-6-1 اثر های مستقیم……………………………………………………………………………………………………………………………………….89

4-6-1-1 فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

4-6-1-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-6-1-3 فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6-1-4 فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6-1-5 فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-6-2- اثرهای غیر مستقیم………………………………………………………………………………………………………………………………..91

4-6-2-1 فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-6-2-2 فرضیه هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………92

4-6-2-3 فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………………………………………………….92

4-6-3 اثر های کل………………………………………………………………………………………………………………………………………………92

4-6-4 مقایسه اثرهای مستقیم و غیر مستقیم …………………………………………………………………………………………………94

4-7آزمون بردازش مدل عملکرد شغلی …………………………………………………………………………………………………………….96

4-7-1 فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..96

4-8 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

فصل پنجم

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..99

5-2 تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………99

5-3 پیشنهادها ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….103

5-3-1 پیشنهاد های پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………..103

5-3-2  پیشنهاد های کاربردی ……………………………………………………………………………………………………104

5-3-3 محدویت ها تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..105

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………106

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………113

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………116

عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117

 

فهرست جدولها و نمودارها

جدول 2-1 تعاریف مختلف عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………………………….20

جدول 2-2 خصوصیات رهبری تحول گرا ………………………………………………………………………………………………………….42

جدول 3-1 ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………………………………………….77

جدول 4-1 داده های توصیفی به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………………….79

جدول 4-2 داده های توصیفی به تفکیک سن …………………………………………………………………………………81

جدول 4-3 داده های توصیفی به تفکیک میزان تحصیلات ……………………………………………………………..82

جدول 4-4 داده های توصیفی به تفکیک سابقه خدمت ………………………………………………………………….83

جدول 4-5 شاخص های توصیفی متغیر های پژوهش …………………………………………………………………….84

جدول 4-6 ماتریس همبستگی متغیر های درون زا وبیرون زا…………………………………………………………..86

جدول 4-7 برآورد ضرایب اثر های مستقیم ……………………………………………………………………………………….89

جدول 4-8 بر آورد ضرایب اثرهای غیر مستقیم …………………………………………………………………………………91

جدول 4-9 برآورد ضرایب اثر های کل ……………………………………………………………………………………………….93

جدول 4-10 اثر مستیم ،غیر مستقیم ،اثر کل و واریانس تبیین شده عملکرد شغلی……………………………..94

جدول 4-11اثر مستیم ،غیر مستقیم ،اثر کل و واریانس تبیین شده فرهنگ یادگیری سازمانی ………………..95

جدول 4-12اثر مستیم ،غیر مستقیم ،اثر کل و واریانس تبیین شده رویکرد یادگیری……………………………….95

جدول 4-13 شاخص های برازش عملکرد شغلی ………………………………………………………………………………………..96

جدول 4-14 ضرایب رگرسیون ،خطای معیار ومقدار (t)محاسبه شده عملکرد شغلی ………………………………97

نمودار 4-1 نمودار ستونی مربوط به جنسیت ………………………………………………………………………………………………80

نمودار 4-2 نمودار ستو نی مربوط به سن ……………………………………………………………………………………………………81

نمودار 4-3 نمودار ستونی مربوط به میزان تحصیلات ………………………………………………………………………….82

نمودار4-4 نمودار ستونی مربوط به سابقه خدمت ………………………………………………………………………………..83

نمودار 4-1 ماتریس پراکندگی رابطه خطی بین متغیر ها……………………………………………………………………85

 

فهرست اشکال

شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………5

شکل 2-1 الگوی بیگز…………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

شکل 4-1 مدل عملکرد شغلی خروجی لیزرل……………………………………………………………………………….88

شکل 4-2 مدل آزمون شده عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………….89

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 1-1 مقدمه

دانشگاه سازمانی است که توما به فعالیت آموزشی و پژوهشی می پردازند . در کنار آن ، دانشگاهیان به عنوان قشر اندیشمند ومتفکر جامعه بر چگونگی تصمیم گیری در حوضه های اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی اثر می گذارد ، لذا دانشگاه ضمن انجام کارکرهای اصلی ، به عنوان یک نهاد موثر فکری بر تحول یا ایستادگی ساخت فرهنگی واجتماعی موثر است . هر جامعه ای با توجه به فرایند خاص توسعه ای که دنبال می کند جایگاه دانشگاههای خود را تعریف می کند . نظام آموزش عالی هر کشوری به عنوان یک قلمرو حرفه نقش اساسی در تولید دانش بر عهده دارد . تولید دانش نیازمند بستر سازی وتحولات اساسی در ساختار ها وسیستم های آموزشی عالی هر کشوری به عنوان یک قلمرو حرفه نقش اساسی در تولید دانش بر عهده دار د . امروزه این نظام سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به اهمیت و نقش دانشگاهها در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه ضروری تا به تولید ، توزیع وبه مصرف رسانیدن تولیدات علمی در ابعاد مختلف کمک کنند ؛ اینکه جامعه ملی وجهانی چه دانش وعلمی دارد باید بررسی شود . وبازار هدف شناخته شود وبر مبنای جهت گیری دانشگاهها شکل گیرد . ( دلوی،محمد رضا ،1389،ص2).

در میان نهادهای اجتماعی جامعه ، دانشگاه ها و مراکز آموزش سهم عمده ای در تولید اطلاعات علمی وفنی دارند . تولید دانش در دانشگاهها نتیجه فعالیت های علمی وپژوهشی اعضای هیئت علمی و تدوین ترجمه کتاب های علمی  نمود پیدا می کند وجز وظایف لاینفک آنان است . (جعفری،گل تاجی،1391،ص 562) . امروزه بسیاری از سازمان ها دستخوش تغییرند و هرگونه تغییر نیازمند کارکنان ومدیرانی است که انطباق پذیر باشند  و با تغییرات سازگار شوند . در این میان تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته و ثمربخش برای بیشتر مدیران و رهبران به عنوان کلیدی در مدیریت تغییرات سازمانی اهمیت فزاینده ای دارد. امروزه دستیابی به اهداف سازمان ها تا حد زیادی در گرو عملکرد مناسب وصحیح کارکنان است .(مردانی حموله و حیدری ،1387، ص 48) . در حال حاضر فاصله اصلی و عمیق میان ملت ها ، از حیث دانایی و نادانی است نه دارایی و ناداری چالش اصلی، نیروی انسانی است و قدرت رقابتی ملت ها در گرو كیفیت سرمایه انسانی آنهاست . (مرتضوی، 1387 ، ص  42) کارکنان در سازمان های  خدماتی نقش مهمی در تحقق اهداف اهداف سازمان ها و بویژه کیفیت خدمات انها دارند.(حیدری تفرشی ،1390،ص 34) .

دنیای امروز پر از پیچید گی هایی است که سازما نها را در زمینه رشد و تعالی با مشكلات عدید های روبه رو ساخته است و مدیران را به عنوان برنامه ریزان، سازمان دهندگان و رهبران قافله بشریت با چالشهای  فراوان روبه رو کرده است . در این بین نقش سبک رهبری ، فرهنگ سازمانی و خلاقیت، به عنوان سه عامل مهم تأثیر گذار بر بهر ه وری و اثربخشی  حائز اهمیت بوده و بر بالندگی سازمان ، افزایش کیفیت خدمات ، موفقیت در رقابت، افزایش انگیزش کارکنان، رضایت شغلی و کاهش هزینه ها و اتلاف منابع اثر داشته و مشوق عمل گرایی است، به همین جهت نیازمند بررسی و مطالعه بیشتری است.(شوقی ، 1392،ص 24). کیفیت خدمات درسازمان ها در  گرو سبک رهبری  و رویکرد یادگیری در آن سازمانی است که کارکنان اگر از نوع یادگیری مناسبی استفاده کنند میتواند عملکرد مناسبی داشته باشند واگر از سبک رهبری مناسب استفاده شود ارائه خدمات به درستی انجام می شود .فرهنگ یادگیری سازمانی نیز از ادغام آموزش  و فرهنگ سازمانی است اگر کارکنان از آموزش لازم برخوردار بشوند میتواند این اموزش بر روی عملکردشان تاثیر بگذارد . این تحقیق بر ان است که با توجه به این که عملکرد کارکنان به نوع یادگیری وسبک رهبری وفرهنگ یادگیری سازمانی بستگی دارد ایا در دانشگاه ارومیه در بین کارکنان دانشگاه رابطه  بین این متغیر ها وجود دارد ؟

تعداد صفحه : 153

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***