دانلود پایان نامه:بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :علوم تربیتی

عنوان : بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحدسرپل ذهاب

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته علوم تریتی

 

موضوع:

بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

استاد راهنما :

نسرین یوسف پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
این مطالعه ،باهدف بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب می باشد که درسال1394مشغول به تحصیل بودند .روش نمونه گیری،تصادفی خوشه ای چند مرحله ای می باشد .به این ترتیب که بین کلیه مدارس ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب،ودرمدرسه مذکور4گروه آزمایشی به صورت تصادفی انتخاب ومورد بررسی قرارگرفتند با توجه به طرح تحقیق، تعداد هریک از افراد درگروه های چهارگانه موردبررسی25نفر می باشد، به این ترتیب 100نفربه عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته اند.این تحقیق ازنظرهدف ،کاربردی وازنظرنحوه ی اجرا ،نیمه آزمایشی وبا استفاده از طرح چهار گروهی سولومن انجام گرفته است.ابزار اصلی دراین تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش میزان یادگیری ویادداری دانش آموزان وهمچنین جهت سنجش انگیزش پیشرفت تحصیلی از تست انگیزش پیشرفت تحصیلی هارتر(1981)استفاده گردید.
جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش آمار توصیفی و استنباطی در قالب جداول و نمودارها، میانگین،مد،میانه،واریانس،انحراف معیار. استفاده می شودو در بخش استنباطی از آماره لون به منظورآزمون برابری واریانس ها،وازتحلیل کوواریانس برای مقایسه میانگین های مستقل استفاده گردید..

کلید واژه ها:روش بدیعه پردازی ،روش رایج،یادگیری،یادداری،انگیزش پیشرفت تحصیلی،دانش آموزان
        فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

تشکر وقدردانی……………………………………………………………………………………………………………………………..د
تقدیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..ه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1-فصل اول:کلیات
1-1-مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-3-ضرورت واهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..9
1-4-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….12
1-5-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..12
1-6-تعاریف نظری واژگان بکار رفته درتحقیق……………………………………………………………………………….13
1-7- تعاریف عملیاتی واژگان بکار رفته درتحقیق…………………………………………………………………………15

2-فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1-مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….18
2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-1-2-.تعریف روش تدریس…………………………………………………………………………………………………. 21
2-1-3-اهمیت شناخت روش های تدریس………………………………………………………………………………….24
2-1-4-تناسب سنجی روش های تدریس……………………………………………………………………………………24
2-1-5-تناسب روش های تدریس با اهداف آموزشی…………………………………………………………………….24
2-1-6-تعریف بدیعه پردازی……………………………………………………………………………………………………..26
2-1-7-هدف الگوی بدیعه پردازی…………………………………………………………………………………………….32

2-1-8-اثرات آموزشی .پرورشی الگوی تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………32
2-1-9-مزایای روش بدیعه پردازی…………………………………………………………………………………………….33
2-1-10-مراحل اجرای الگوی بدیعه پردازی………………………………………………………………………………..34
2-1-11-شرح وبسط قیاس……………………………………………………………………………………………………….35
2-1-12-کاربردقیاس در علوم تجربی………………………………………………………………………………………….35
2-1-13-نقش الگوی بدیعه پردازی درعلوم تجربی……………………………………………………………………….36
2-1-14-چارچوب اجرای روش تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………………….38
2-1-15-مهم ترین ویژگی روش تدریس بدیعه پردازی………………………………………………………………….42
2-1-16-روش های تدریس سنتی ومتداول…………………………………………………………………………………..44
2-1-17-ماهیت یادگیری…………………………………………………………………………………………………………….48
2-1-18-تعاریف یادگیری…………………………………………………………………………………………………………..48
2-1-19-انواع یادگیری……………………………………………………………………………………………………………….50
2-1-20-عوامل موثر بریادگیری………………………………………………………………………………………………….51
2-1-21-بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………..52
2-1-22-پیشینه نظریه های یادگیری……………………………………………………………………………………………..53
2-1-23-یادداری………………………………………………………………………………………………………………………..53
2-1-24-انگیزه پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………57
2-1-25-نقش انگیزش در یادگیری……………………………………………………………………………………………….60
2-2-مبانی تجربی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….65
2-2-1-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………………65
2-2-2-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………….68
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….72
3-2-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………72
3-3-روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………………………….72
3-4-روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..72

3-5-ابزارهای مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………………72
3-6-روش اجرای آموزش بدیعه پردازی………………………………………………………………………………………..73
3-7-روش آماری تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..75
3-8-روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………..77
3-9-روش پایایی پرسشنامه های مورد استفاده………………………………………………………………………………..78
3-11-چگونگی نمره گذاری وتحلیل پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی………………………………………79
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل وبیان نتایج حاصل از تحقیق
4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-2-مقایسه وتحلیل پیش آزمون ها………………………………………………………………………………………………83
4-3-مقایسه وتحلیل آزمون های یادگیری……………………………………………………………………………………..85
4-4-مقایسه وتحلیل آزمون های یادداری……………………………………………………………………………………….85
4-5-مقایسه وتحلیل آزمون های انگیزش پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………..
فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری
5-1-مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………..
5-2-خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….86
5-3-بحث وتفسیر یافته ها………………………………………………………………………………………………………….87
5-4-پیشنهادات
5-1-4-پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………92
5-2-4-پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………..94
5-5-محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………………95
فهرست منابع:
الف-منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………98.
ب-منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل یکم

کلیات تحقیق
1-1-مقدمه :

با ورود به هزاره سوم میلادی ،دانش تجربی نو و پیشرفت های فن آوری این امكان را فراهم ساخته    است كه بازنمایی ذهنی انسان از كره زمین به « دهكده جهانی » و بزرگراه های اطلاعاتی بهبود یافته و ضرورت چاره جویی در مسائل اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و در مجموع بهره مندی از كیفیت بهزیستی و با هم زیستی بیش از پیش احساس می گردد(احقر1383).از آنجایی كه آموزش و پرورش در شكل دهی سرمایه انسانی و اجتماعی نقش تعیین كننده ای داشته است بنابراین؛انتظار می رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سـازد و با توجه به اهمیت علوم تجربی ،آگـاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش علمی ،چگونگی خلق آن و وابستگی به آن ،نه تنها برای دانشمندان بلكه برای همه ما بخش عمده ای ازآموزش راتشكیل میدهد ( به نقل ازبی.آر.هرگهنام2001ترجمه سیف،علی اکبر).اگر بپذیریم كه علوم در تعیین جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یك جامعه نقش مؤثری دارد آن گاه به اهمیت آموزش علوم و نیز لزوم همگانی كردن آن بیشتر پی می‌بریم.
آموزش علوم و فناوری یكی از پایه‌های اساسی آموزش و پرورش است كه تأثیر مستقیم آن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه های مادی و معنوی یك جامعه به خوبی مشخص شده‌است. یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاٌ در کشور ما، به کار نگرفتن روش های تدریس نوین در آموزش است به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی دهند.یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش های نوین تدریس است.پیشرفت روز افزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روز به روز افزایش می یابد و مطالب جدیدی به دست می آید.امروزه هر فردی ناچار به استفاده یافته های جدید است روش تدریس فعال ونوین که در آن مشارکت دانش آموز و معلم را می طلبد و به جای انتقال مطالب به دانش آموز ، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرایند یادگیری عنایت دارد. به دلایل متعدد از جمله تاکید براصولی از کلیات نظام آموزش و پرورش کشور و اهداف دوره های تحصیلی ، نگرش های جهانی ، رشد روز افزون تحقیقات ، سرعت فن آوری و تکنولوژی ، ضرورت کار بست تدریس فعال را می طلبد(احمدی1386) .
ادیان و رهبران مصلح اجتماعی نیز تأکید بر نوعی فعال سازی ذهن و جلوگیری از تقلید کورکورانه در اصول و روشهای زندگی دارند، لذا آموزش و تدریس های متکی بر روشهای فعال گامی است در اشاعه و ترویج علم و پرورش انسان های آزاد و آگاه که می توانند در توسعه و فناوری مثمر ثمر باشند در روش تدریس فعال ،سعی بر این است که فراگیران خود در کسب مفهوم سهیم باشند و از طرق مختلف به فعالیتهای ذهی ، علمی، فردی و گروهی برخوردار گردند (مشایخ1386).
از مهمترین دستاوردهای آموزش علوم در مدارس، تربیت افرادی است كه دارای معلومات و آگاهی‌های لازم هستند تا بتوانند منطقی فكر كرده و آگاهانه تصمیم بگیرند (پرویزیان1384).در چند دهه اخیر، نگرش جهانیان در مورد فرایندهای یاددهی- یادگیری به طور كامل تغییر كرده‌است. در سالهای نه چندان دور، بسیاری اعتقاد داشتند كه ذهن دانش‌آموزان همانند ظرف های خالی است كه در انتظار پر شدن با دانش و معلومات است در دنیای کنونی پیشرفت وتوسعه هر جامعه رابیش ازهرچیز درگرو تربیت نیروهای انسانی کارآمدی می دانندکه بتوانند با اندیشه پویا وخلاق خودامکانات بالقوه موجود درآن جامعه رابه امکانات بالفعل وقابل استفاده تبدیل نمایند(میرشمشیری1390).درپژوهش های متعددی نشان داده شده است که آموزش درس علوم تجربی ،درسی عملی وآزمایشگاهی است امادر ایران بیشتر از روش های سنتی استفاده می شود ورویکرد معلم محوری خاصی بر آن حاکم است.فعالیت های تجربی در آموزش این درس در نظام آموزشی کشور جز در موارد اندک ،در بیشتر موارد به شیوه سنتی است ؛لذا دانش آموزان ممکن است به هدف های مورد نظر این درس نائل نشوند.درچنین وضعیتی آموزش درس علوم تجربی به شیوه سنتی وحافظه مدار وسخنرانی هرگز دانش آموزان را برای مواجهه با مسایل در هم تنیده دنیای امروز وفردا آماده نخواهد کرد. (یوسفی،قاسمی،1388).
دورین وکرب (2009).درتحقیق خود به این نتیجه رسیدکه درآموزش به شیوه سنتی دانش آموزان نتوانسنه اند ازعلومی که یادگرفته انددرزندگی روزمره خود استفاده کنند. شمار کج فهمی های دانش آموزان بسیار زیاد بوده است وبالغ بر90/. ازفارغ التحصیلان سوادعلمی را به دست نمی آورندوحتی ازمهم ترین هدف های مفروض درآموزش نیز مهجور مانده اند.وی معتقداست که برای داشتن نظام آموزشی سازنده ،نظام سنتی باید متحول شودوبه سوی آموزش خلاق هدایت گردد.
موالم(2010).درتحقیق خود بیان داشته است که دانش آموزن اغلب نمی توانند از دانش خود برای توضیح وپیش بینی پدیده ها استفاده کنندودر حل مسایل جدید ناتوان هستند،این مشکل ناشی از این واقعیت است که آموزش های داده شده فاقدراهبردهای کیفی مورد نیاز یرای استدلال آنها می باشد(امام قلی وند،1385).
سازه انگیزه تحصیلی درمحیط های آموزشی به رفتارهایی که به یادگیری وپیشرفت مربوط است اطلاق می -شود(کاستلو2008). انگیزه تحصیلی راتمایل یادگیرنده به مشغول ودرگیر شدن در فعالیت های یادگیری وتلاش مستمر در انجام دادن وپایان رساندن آن فعالیت می دانند.(بریانت2010).
پ‍ژوهش ها نشان می دهد كه یادگیری مفاهیم ،در شرایطی رخ می دهد كه دانش آموزان انگیزه پیدا كرده و به طرف مطلب جدید جذب شوند . شیوه های نوین تدربس در آموزش و پرورش كمك می كند كه دانش آموزان به كارهای نو دست بزنند و با هر موضوعی خلاقانه برخورد كنند.در نظامهای آموزشی نیز تاكید عمده بر پرورش خلاقیّت دانش آموزان است . خلاقیّت برای بقای هر جامعه ای لازم است و برای ایجاد و تداوم آن در افراد ،بایستی عادت به تفكر را در آنها ایجاد كرد چرا كه خلاقیّت با تفكر به وجود می آید.
یكی از هدف های مهم در محیط پرتلاطم و متغیر كنونی، آموختن شیوه های خلاقیّت و نوآوری است ویكی از الگوهای تدریس كه باعث پرورش ظرفیت مشكل گشایی دانش آموزان و هدایت آنها به بیان خلاق می شودالگوی بدیعه پردازی است.روش تدریس بدیعه پردازی ازجمله روش های پرورش خلاقیت محسوب می شود که به وسیله ویلیام جی .جی .گوردون وهمکارانش(1961).ابداع گردید.
گوردون مطالعه موردی بر روی افرادی راآغاز کرد که به طور همزمان درپروژه مربوط به خلاقیت وروانکاوی درگیربودند.نتایج مصاحبه ها ،گویای علاقه فزاینده به تشابهات خلاق درعلوم بود واین تشابهات رویکرد خلاقیت رابرای هر دوی دانشمندان وهنرمندان آسان می کرد..
پرداختن به فعالیت های استعاری در روش بدیعه پردازی ساختی را به وجود می آورد تا اشخاص به وسیله آن بتوانند خود رابرای تخیل وایجادبصیرت درفعالیت های روزانه رهاسازند .گوردون به این شیوه “آشنایی سازی”می گوید،یعنی فرد تلاش می کند تا بادیدی تازه به چیزهای آشنا بنگرد.اساس تفکربدیعه پردازی فعالیت استعاری وتمثیلی است که براساس شباهت امور ومقایسه آن بایک چیز یایک فکربه جای یک چیز یافکر دیگرساخته می شود(حسینی وهمکاران،1387).
اوجی نژاد(1386).آلان وریچارد(2006).بیان داشته اند،هنگامی که دانش آموزان برخی چیزها رادر مورد توضیحات متوجه نمی شوند با این که بعضی از اطلاعات در توضیحات آن ها وبعضی ازمعلومات فرضی وجود نداردوهمچنین درمواردی که مفهوم خارج از تجربه دانش آموزان باشد راه مناسب استفاده ازیک قیاس بامدل است (شریفی،داوری1387).تأثیر الگوی بدیعه پردازی رابر پیشرفت تحصیلی در درس انشا وعلوم تجربی مورد تأیید قرار داده اند.روش بدیعه پردازی درپژوهش نوبی(2009).افزایش خلاقیت وحل مشکلات رابه دنبال می آورد.
اکنون پرسش اصلی این پژوهش آن است که تاچه حد تدریس به شیوه بدیعه پردازی که امروزه به عنوان یکی از روش های فعال معرفی شده است در مقایسه با روش آموزش رایج(سنتی) ،باعث افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه ششم مدارس شهرستان سرپل ذهاب می شود؟
تعداد صفحه : 103
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***