دانلود پایان نامه:بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد « M . A»

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

موضوع :

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر محمد علی قربانی

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات

1- فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………. 4

1-1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………….. 4

1-2- پرسشهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 4

1-3- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 4

1-4- سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………. 5

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………… 5

1-6- روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………. 5

1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………. 5

1-8- روش کار………………………………………………………………………………………………… 5

1-9- ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………… 5

1-10- روش تجزیه تحلیل اطلا عات……………………………………………………………………. 5

فصل دوم: تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام

2- فصل دوم:تعاریف،اصطلاحات ومباحث عام………………………………………………………. 7

2-1- بخش اول: تعاریف و اصطلاحات……………………………………………………………….. 7

2-1-1- تعریف معامله در لغت…………………………………………………………………………….. 7

2-1-2- معنی کفر……………………………………………………………………………………………… 7

2-1-3- معنی حق و حقوق…………………………………………………………………………………. 8

2-1-4- معنی روابط اقتصادی………………………………………………………………………………. 9

2-1-5- معنی لغوی مال……………………………………………………………………………………… 9

2-1-6- معنی اصطلاحی مال……………………………………………………………………………….. 10

2-1-7- معنی لغوی ربا………………………………………………………………………………………. 11

2-2- بخش دوم:مباحث عام……………………………………………………………………………….. 12

2-2-1- اقسام کافر……………………………………………………………………………………………. 12

2-2-1-1- مشرک…………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-1-2- اهل کتاب…………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1-2-1- کفار ذمی……………………………………………………………………………………… 14

2-2-1-2-2- کفار حربی……………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-2-3- کافرانی که احتمال نزول کتاب آسمانی درباره آنان وجود دارد…………………… 15

2-2-1-2-4- کسانی که برای آنان کتابی نیست ولی حدود و احکام دارند……………………… 15

2-2-1-2-5- مرتد……………………………………………………………………………………………. 16

2-2-2- اصل مسلّم در رابطه مسلمانان با کفار………………………………………………………….. 17

2-2-3- رابطه مال و ملک……………………………………………………………………………………. 18

2-2-4- تحلیل لزوم مالیت مورد معامله………………………………………………………………….. 19

2-2-5- مبانی داد وستدها در اسلام……………………………………………………………………….. 20

فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران

3- فصل سوم:ماهیت روابط اقتصادی مسلمانان با کافران…………………………………………… 23

3-1- بخش اول: اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران……………………………. 23

3-1-1- خرید و فروش مسلمان با کافر………………………………………………………………….. 26

3-1-2- مزارعه مسلمان با کافر…………………………………………………………………………….. 26

3-1-3- شرکت مسلمان با کافر…………………………………………………………………………….. 26

3-1-4- اجاره مسلمان با کافر………………………………………………………………………………. 27

3-1-5- قرض مسلمان با کافر……………………………………………………………………………… 28

3-1-6- استثناها………………………………………………………………………………………………… 28

3-1-6-1- موارد استثناها…………………………………………………………………………………….. 35

3-1-6-1-1- فروش قرآن به کافران……………………………………………………………………… 35

3-2-6-1-2- فروش برده مسلمان به کافر………………………………………………………………. 38

3-2-6-1-3- شفعه بین مسلمان و کافر…………………………………………………………………. 40

3-2-6-1-4- ربا بین مسلمان و کافر…………………………………………………………………….. 42

3-2-6-1-5- فروش سلاح به کافران……………………………………………………………………. 45

3-2-6-1-6- فروش زمین به کفار……………………………………………………………………….. 47

3-2- بخش دوم:مستندات………………………………………………………………………………….. 50

3-2-1- آیات…………………………………………………………………………………………………… 50

3-2-1-1- آیه 141 سوره ی نساء……………………………………………………………………….. 50

3-2-1-2- آیه ی 51 سوره ی مائده……………………………………………………………………… 50

3-2-1-3- آیه ی 7و 8 سوره ممتحنه……………………………………………………………………. 51

3-2-2- روایات………………………………………………………………………………………………… 51

3-2-3- سیره معصومان………………………………………………………………………………………. 53

3-3- بخش سوم: دیدگاهها………………………………………………………………………………… 54

3-3-1- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی………………………………………………………………. 54

3-3-2- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با اهل ذمه………………………………………………… 55

3-3-3- دیدگاه فقها درباره معاملات ربوی با معاهدین و اقلیت های دینی کشور………………. 57

3-3-4- دیدگاه فقهای امامیه درباره قاعده نفی سبیل…………………………………………………… 60

3-3-5- دیدگاه فقهای که ازدواج را یک معامله می دانند (ازدواج مسلمان با کافر)…………….. 62

3-4- بخش چهارم: معامله مسلمانان با کافر در حقوق……………………………………………… 81

3-4-1- کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران……………………………………………………….. 81

فصل چهارم: نتیجه گیری

4- فصل چهارم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………… 87

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 91

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 95

 

چکیده

در این جهان گسترده، که با شتاب به سوی دهکده ی بزرگ جهانی، به پیش می رود  و روابط انسانها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملتها و ملیتها بس ضروری و دشوار است. ما مسلمانان نیز، از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملتها و ملیتها برآییم.

گرچه فقه ما،سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات امری جدید و ضروری است.

اگر در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصای، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران ، مسأله ی گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله ی همه مسلمانهاست و باید در سرلوحه پژوهشهای فقهی قرار گیرد.

در این نوشتار، در حد امکان به گوشه ای از این موضوع بزرگ، یعنی معاملات مسلمانان با کافران پرداخته شده است.

 

مقدمه

در این نوشتار، در حد امکان به گوشه ای از این موضوع بزرگ، یعنی معاملات مسلمانان با کافران پرداخته شده است.

این بخش از بحث، خود دو شاخه دارد:روابط و روابط دولتی؛ یعنی گاه بحث و تحقیق درباره ی روابط  اقتصادی مسلمانان با کافران است، و گاهی سخن درباره ی روابط اقتصای دولتهای مسلمان با دولتهای کفر.

آنچه در این مقاله  به قلم می آید، شاخه نخست است، یعنی روابط اقتصادی فردی.

در این باب، با پرسشهای بسیاری رو به روییم، از این دست:

اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمان با کافران چیست؟

این اصل بر چه مبنایی استوار ست؟

موارد استثنا از این اصل چیست؟

این استثناها، چگون تبیین می شوند؟ و …

جهت آن که، نوشته، سیر منطقی داشته باشد، مباحث موردنظر بدین صورت عرضه می گردد:مقدمات که به تعریف مفاهیم و واژه ها اختصاص دارد.

مبانی دادوستدها در اسلام.

اصل اولی در روابط اقتصادی مسلمانان با کافران بررسی موراد استثنا.جمع بندی مباحث.

 

فصل اول

کلیات

1- فصل اول: کلیات

1- 1- بیان مسئله

از آنجائیکه که در این جهان گسترده، که شتاب به سوی دهکده بزرگ جهانی به پیش می رود و روابط انسان ها بسیار نزدیک شده، تنظیم قوانین حاکم بر روابط ملت ها و ملیت ها پس ضروری و دشوار شده است. ما مسلمانان نیز از این قاعده جدا نیستیم باید به تنظیم قوانین دینی و شریعت خویش، در زمینه ارتباط با دیگر ملت ها و ملیت برآییم. گرچه فقه ما، سرشار از احکام و فروع در این باره است، اما منسجم کردن و به نظام کشیدن و بازنگری، با توجه به شرایط کنونی ارتباطات از امری جدید و ضروری است. اگر چه در گذشته قوانین حاکم بر روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی مسلمانان با بیگانگان و کافران، مسأله گروهی اندک از مسلمانان بود، اما امروزه مسأله همه مسلمانان است و باید در سرلوحه پژوهش های فقهی قرار گیرد لذا بخاطر اهمیت موضوع بر آن شدن تا این مقوله را از دیدگاه فقهی و حقوقی بسنجم تا هرگونه شک و شبهه در این مورد زدوده گردد.

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***