دانلود پایان نامه:بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : علوم تربیتی

گرایش :مدیریت و برنامه ریزی

عنوان : بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب

درس پروژه کار عملی :

( رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی )

موضوع پروژه :

بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93

زمستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چكیده
فصل اول : کلیات                                  
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………5
اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8
اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….10
سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..11
فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..12
متغیرها پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………13
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………14
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………14
فناوری اطلاعات و ارتباطات چیست؟……………………………………………………………………………………16
تفاوت فناوری اطلاعات ( ICT) و (IT) چیست؟ ……………………………………………………………………..17
نقش ( ICT) چیست؟ …………………………………………………………………………………………………………18
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………19
اینترنت وسیله برای اطلاع یابی و اطلاع رسانی…………………………………………………………………………21
عوامل مؤثر بر توسعه فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………22
معلم و فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………24
ارتباطات و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش…………………………………………………………………..24
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ریزی درسی……………………………………………………………25
ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات………………………………………………………………………………………25
فناوری اطلاعات و ارتباطات درتعلیم و تربیت………………………………………………………………………….26
تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های درسی مدارس………………………………………………….27
چه كسانی و چگونه از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهره می‌گیرند؟ ……………………………………………28
محدودیت های ناشی از توسعه IT در آموزش…………………………………………………………………………28
اهمیت آموزش مهارت عمومی كاربری رایانه برای فرهنگیان……………………………………………………..29
برنامه‌ی ملی توسعه‌ی اطلاعات و ارتباطات در آموزش……………………………………………………………..29
اصول اساسی یادگیری الكترونیكی………………………………………………………………………………………..30
فناوری نوین تدریس…………………………………………………………………………………………………………..31
آموزش مجازی ………………………………………………………………………………………………………………..32
ترسیم یك كلاس درس مجهز به فناوری از دیدگاه محققان……………………………………………………….33
ویژگی ها و امتیازات رایانه…………………………………………………………………………………………………..34
موارد كاربرد رایانه……………………………………………………………………………………………………………..34
اهمیت و نقش فناوری ارتباطات در آموزش…………………………………………………………………………….35
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در خود‌ کنترلی دانش‌آموزان…………………………………………………39
خصوصیات مدارس در ارتباط با توسعه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات…………………………………………..42
فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) ………………………………………………………………………………………49
دلیل اهمیت فناوری ارتباطات و اطلاعات برای دانش آموزان…………………………………………………….46
دلیل استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس…………………………………………………………….47
قابلیت فناوری ارتباطات و اطلاعات چیست؟ ………………………………………………………………………….48‌
طریقه استفاده از فناوری ارتباطات و اطلاعات در مدارس چیست؟ ……………………………………………..49
پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..53
پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………………………55
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….57
فصل سوم : روش تحقیق
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..59
جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………. 59
نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………………60
تعریف نمونه……………………………………………………………………………………………………………………..60
حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….60
روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………60
ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………61
روایی………………………………………………………………………………………………………………………………62
پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………….62
روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………..64
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..65
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………..67
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 73
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………74
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..75
واژگان لاتین……………………………………………………………………………………………………………………..76
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………77
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

چکیده :
هدف عمده این پژوهش بررسی راههای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در مدارس مقطع راهنمایی و متوسطه از دیدگاه دبیران زن و مرد شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی94-93 می باشد. پس از مطالعه نظری در مورد موضوع مورد پژوهش و تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه آن ، اندازه گیری پژوهش با توجه به نوع فرضیات و اهداف پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی سود جسته و در این پژوهش ، جامعه آماری شامل كلیه دبیران زن و مرد مقطع راهنمایی233 نفر، می باشد و نمونه انتخابی 45 نفر مورد پژوهش واقع شده است و همچنین در این پژوهش ، جامعه آماری شامل كلیه دبیران زن و مرد مقطع متوسطه250 نفر، می باشد که نمونه انتخابی 50 نفر مورد پژوهش واقع شده است .
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و با توجه به نوع فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمده است كه :
– بین مجهز بودن مدارس به رایانه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معنا داری وجود دارد .
– بین دسترسی به شبكه و میزان استفاده از ICT در مدارس راهنمایی و متوسطه رابطه معناداری وجود دارد
– بین امكانات موجود ICT و میزان استفاده دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از آن رابطه معناداری وجود دارد.
– بین آشنایی دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی و متوسطه از ICT و میزان استفاده آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد.
و در پایان این پژوهش پیشنهادات خاصی ارائه گردیده و محدودیتهای كه در سر راه این پژوهش قرار گرفته بیان گردیده است.

مقدمه :
با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطلاعات روند تحولات جهانی، با شتابی بیشتر با محوریت عنصر اطلاعات و دانایی در حال گسترش است . این پدیده هرچند از محیطهای نظامی آغاز و به مراكز دانشگاهی منتقل شد، اما دیری نپایید كه عرصه های اقتصادی، تجاری و حتی سیاسی كشورها را نیز با توسعه تجارت الكترونیك و ایجاد دولت الكترونیك متأثر ساخت . اینك بیش از یك دهه است كه در عرصه تعلیم و تربیت پا نهاده و نظام آموزشی و محیطهای تحصیلی را نیز به چالش فراخوانده است . با توجه به سرعت، گستردگی و عمق تحولات ناشی از فناوری اطلاعات، شناخت مختصات این پدیده و مدیریت آگاهانه و هوشمندانه آن می تواند یكی از مهمترین راهبردهای دست اندركاران آموزش در كشور باشد و به منزلة فرصتی برای بازسازی نظام آموزش و پرورش و تحول در فرآیند یاددهی – یادگیری استفاده شود. (بهروش، 1387،ص147)
مهمترین ویژگی فناوری اطلاعات تكیه بر تولید، اشاعه و پردازش اطلاعات، در دسترس قراردادن آن برای همگان دركمترین زمان ممكن، با حداقل هزینه، در همه زمانها و مكانهاست. امروزه دستگاههای جدید انتقال اطلاعات نظیر تلفن، تلگراف، دورنگار، ظهور شبكه های رایانه ای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی نظیر اینترنت و ابزارهای ذخیره سازی نظیر لوحهای فشرده نوری، از محمل های مهم برای تولید و اشاعه و انتقال اطلاعات هستند . همة ابزارهای ذكر شده كه در گردآوری، سازماندهی، ذخیره، تولید، اشاعه و انتقال اطلاعات از آنها استفاده می شود، فناوری اطلاعات نامیده می شوند. به بیا ن ساده، هر نوع فناوری و هر روش و ابزار كه در تولید و انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد، فناوری اطلاعات است. (همان منبع ،ص123)
عطاران و وان لار (2001) معتقدند كه استفاده از این فناوریها برای دانش آموزان فرصتهای یادگیری انفرادی را به این ترتیب ایجاد می كند:
1-كاربرد رایانه به دانش آموزان در تأمین نیازهای اساسی آموزشی كمك می كند. تحقیقات نشان داده است، وقتی كه دانش آموزان از رایانه استفاده می كنند، بهتر یاد می گیرند.
2- رایانه ها همچنین محیط یادگیری مشاركتی پویایی را ایجاد می كنند . به عنوان مثال برنامه های واژه پرداز به دانش آموزان اجازه می دهند كه ناشران ایده ها و اندیشه های خود باشند.
3- اینترنت ملموس ترین كاربرد فناوری در مدارس است كه به دانش آموزان اجازه می دهد، به میزان بسیار وسیعی از اطلاعات دست یابند . آنها می توانند در طول ساعات مدرسه با اینترنت
به عنوان ابزاری قابل دسترس، در حوزه های مورد علاقه خود به پژوهش بپرازند و همین كار سبب پرورش عادت به تفكركردن در آنها می شود. از آنجا كه نهاد آموزش و پرورش یكی از بزرگترین تولید كنندگان اطلاعات و بی تردید مهمترین مصرف كننده و ذخیره كنندة اطلاعات و دانایی محسوب می شود، لذا تولید دانش وكاربرد بهینه آن در فرآیند تعلیم و تربیت، موجب افزایش دانایی و توانایی دانش آموزان و معلمان می شود و آموزش و پرورش در مهمترین مأموریت خود، یعنی تربیت نیروی انسانی توانمند و كارآمد، بیش از گذشته موفق خواهد شد. گسترش فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارها و مفاهیم نوین، موجبات بسط اطلاعات و دسترسی آسان و كم هزینه را برای فر اگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان به روش پیوسته فراهم می كند و زمینه تبادل سریع اطلاعات و تعاملات فرهنگی را میسر می سازد .
بی شك دانش آموزان زمانی از فرصتهای آموزشی، اقتصادی و اجتماعی بهتر برخوردار خواهند شد كه به رایانه و فناوریهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند. اكنون روزانه به تعداد مدارسی كه به اینترنت متصل می گردند، افزوده می شود و طیفی وسیع از مواد درسی و آموزشی به صورت الواح فشرده در اختیار مدارس قرار می گیرد . بنابراین، محققان به بررسی دامنه وسیعی از مسائل، از چگونگی استفاده دانش آموزان از فناوریهای اطلاعاتی و كاربرد آن تا تحولانی كه فناوریهای اطلاعاتی می تواند در برنامه های درسی ایجاد كند، پرداخته اند (برایان ویلیلم ،1999 ،ص 136)
بیل گیتس (رئیس شركت مایكروسافت ) درباره كاربرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات دیدگاهی متفاوت دارد؛ وی بیان می دارد: “دانش آموزان می توانند نمرات خود را ببینند یا حتی تكالیف خود را با استفاده از شبكه ارائه نمایند . دانش آموزان به همان شكلی كه تلفن می كنند، می توانند به دوستان یا خانوادة خود نامة الكترونیكی بفرستند . دانش آموزان فعالان نهایی دانش اند كه كار آنها یادگیری، اكتشاف و پیداكردن روابط غیرمنتظره میان پدیده هاست ” (هدایتی،1383،ص155)
تعداد صفحه : 91
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***