دانلود پایان نامه:بررسی راههای ارتقاء ارتباط اولیاء با مدارس دوره راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب از دیدگاه معلمان و مدیران در سال تحصیلی93-92

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :علوم تربیتی

گرایش :مدیریت برنامه ریزی آموزشی و درسی

عنوان : بررسی راههای ارتقاء ارتباط اولیاء با مدارس دوره راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب از دیدگاه معلمان و مدیران در سال تحصیلی93-92

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه پیام نور مركز سرپل ذهاب

عنوان:

بررسی راههای ارتقاء ارتباط اولیاء با مدارس دوره راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب از دیدگاه معلمان و مدیران در سال تحصیلی93-92

استاد راهنما:

دانشجو:

رشته تحصیلی:

علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی و درسی

بهار93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه—– 2
بیان مسئله — 5
اهمیت و ضرورت تحقیق   ——- 7
اهداف پژوهش————— 10
هدف کلی– 10
هدف جزئی- 10
فرضیه ها و پرسش های تحقیق—– 11
تعریف اصطلاحات———— 12

فصل دوم : پیشینه نظری و عملی پژوهش
الف: پیشینه نظری پژوهش   —— 14
تاریخچه ارتباط و همكاری اولیاء و مربیان   بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 14
اهمیت و ضرورت ارتباط اولیاء و مربیان و مدرسه   بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 15
اهمیت تعلیم وتربیت———– 16
شورا و مشاركت در محیط های آموزشیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 18
انجمن اولیاء و مربیان واقعیت ها و ضرورت هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 19
اهداف انجمن اولیاء و مربیان—— 20
وظایف انجمن اولیا و مربیان—— 20
جایگاه خانواده در تربیت كودكان– 21
جایگاه انجمن اولیاء و مربیان در نظام تعلیم و تربیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 22
جذب همكاری اولیاء و مربیان و ایجاد رابطه حسنه با اولیاءبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 22
فعالیتهای تربیتی فوق برنامه در مدرسه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 23
جو مطلوب سازمانی در مدرسه—– 25
ب: پیشینه عملی پژوهش ——– 26
تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع در داخل كشوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 26

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه —– 30
جامعه آماری—————- 30
نمونه آماری – 31
ابزار اندازه گیری————– 31
روش آماری- 31

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی—————- 33
آمار استنباطی—————- 64

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه—– 71
نتیجه گیری – 71
یافته های جانبی————— 75
پیشنهادات — 76
محدودیت ها—————- 77
منابع و مأخذ   —————- 78
پیوست ها— 79

چکیده:
موضوع تحقیق حاضر« بررسی راههای ارتقاء ارتباط اولیاء با مدارس دوره راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب از دیدگاه معلمان و مدیران در سال تحصیلی93-92 » می‌باشد.
به طور کلی هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی به سؤالات ذیل است.
1-‌ بررسی مهمترین علل میزان همکاری اولیاء با مدرسه چیست؟
2-‌ یافتن روش‌های مطلوب برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه
3-‌ بررسی مؤثرترین روش برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه
4-‌ بررسی راه‌های گسترش دیدگاه مساعد نیست به همکاری آن‌ها با مدرسه
5-‌ بررسی اهم وظایف اولاد در مقابل مدرسه
6-‌ بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده و موثر در عدم همکاری اولیاء با مدرسه
در این بررسی منظور از میزان همکاری اولیاء با مدرسه، همکاری با عدم همکاری آن‌ها در کلیه موارد درسی، خدماتی، فرهنگی و مادی و… هستند.جامعه آماری تحقیق عبارت از معلمین و مدیران تمامی مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 92/91می باشد.گروه نمونه تحقیق عبارت است از 150نفر از مدیران و معلمان که به طور کاملا تصادفی انتخاب شده‌‌اند.روش آماری، روش توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات عبارت از یک پرسشنامه 5 درجه‌ای که این مقیاس حاوی 24 سؤال می‌باشد. جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و تجزیه و تحلیل به دست آمده از روش آماری خی2 و درصد و رسم نمودار استفاده شده است.

نتایج چکیده:
نتایج به دست آمده از تحقیق به شرح ذیل می‌باشد.
1-‌ عوامل متعددی در میزان همکاری اولیاء با مدرسه موثر است که در میان عوامل، روابط و برخورد مناسب معلمین و مسئولین مدرسه تأثیر بسیاری را دارا می‌باشد.
2-‌ در بررسی علل میزان همکاری اولیاء با مدرسه با استفاده از عوامل 24 گانه در پرسشنامه نتایج زیر به دست آمده است.
الف) روابط برخورد مناسب معلمین و مسئولین مدرسه بیشترین تأثیر را در جذب همکاری اولیاء با مدرسه را دارد که از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه اول می‌باشد که تقریبا 100٪ اولیاء در این زمینه نظر مثبت در حد خیلی زیاد و زیاد و متوسط داشتند.
ب) پژوهش نشان می‌دهد اقدامات سازنده و پیشنهادات عملی و نظرات اولیاء در جهت ایجاد همکاری با مدرسه بسیار مؤثر می‌باشد و تقریبا 90٪ از اولیاء نظراتی در حد خیلی زیاد و زیاد داشتند.
ج) فقر مالی اولیاء نیز از مؤثرترین عوامل عدم همکاری اولیاء با مدرسه است.
د) بی‌سوادی اولیاء نیز از موثرترین عوامل عدم همکاری اولیاء با مدرسه میباشد که 95٪ اولیاء در این زمینه نظر مثبت در حد خیلی زیاد و زیاد و متوسط داشتند و جهت اطلاع بیشتر به نتایج تحقیقات به فصل 5 مراجعه کنید.
در راستای نتایج فوق پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد.
الف. مدارس نسبت به تشکیل آموزش خانواده و مجمع عمومی جهت آگاه کردن آنها در زمینه نتایج مطلوب همگانی آن‌ها با مدرسه اقدام نماید.
ب. معلمین و مسئولین مدرسه جهت افزایش همکاری اولیاء روابط و برخورد مناسب داشته باشند.
ج. دعوت اولیاء با هماهنگی معلمین به طور مستمر و منظم برنامه‌ریزی شده با توجه به وضعیت درسی فرزندان آنها
د. پیگیری هرچه بیشتر مسئولین مدرسه در همکاری اولیاء با معلم و بالعکس و گزارش آنها در جلسات عمومی آن‌ها.


فصل اول
طرح تحقیق
 مقدمه
با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش، صنعت و تکنولوژی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون شد. بینش‌ها و نگرش‌های فرهنگی وفلسفی تغییر یافت و تقسیم کار و تحصیل موجب پیچیدگی و تنوع بیشتر زندگی گردید و به دنبال این تحولات نظام آموزش و پرورش دستخوش دگرگونی شد.
آموزش مهارتهای فنی ، علمی و تخصصی به بیرون از محیط خانواده انتقال یافت و این فکر را به وجود آورد که آموزشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند جایگزین خانواده در امر آموزش و پرورش دانش آموزان گردند. بررسی و مطالعاتی که توسط مربیان علوم تربیتی و روان شناسان و جامعه شناسان در این موارد انجام شده بازگشت دوباره به اهمیت جایگاه خانواده در جامعه و نقش حساس آن در تربیت کودکان و نوجوانان را با بهره مندی از شیوه های تازه بر رشد روان شناسی تربیتی مورد تایید قرار می دهد.
خانواده ها باید بیاموزند که فرزندان محصول تربیتی والدین هستند و شخصیت آنان که نسل آینده را تشکیل می دهند در محیط خانواده قالب پذیر می شود.
هدف آموزش خانواده باید این باشد که خانواده با استفاده از شیوه های درست آموزش و پرورش در برخورد رفتاری با فرزندان خود به گونه ای عمل کنند که آنان را برای یک زندگی سالم در آینده تربیت نمایند.
مشغله والدین در بیرون از خانه، دشواری های زندگی و پیچیدگی های شیوه های آموزش و پرورش که حاصل تحولات سریع اجتماعی است، کارکردهای خانواده را محدود ساخته و موجب گردیده خانواده توانایی برنامه ریزی علمی و سنجیده در آموزش و پرورش نداشته باشد. اما اهمیت خانواده از لحاظ تربیتی در دنیای امروز ضرورت همکاری و هماهنگی موثر آن با آموزشگاه را ایجاب می کند همکاری و هماهنگی مدرسه و تبادل آگاهیها و تجارب والدین و مربیان و هماهنگی میان والدین و مسئولین آموزشگاه آنان را در شناخت نیازهای معقول و مختلف کودکان و نوجوانان یاری بخشیده و به توانمندی و قابلیت این دو نهاد موثر در چارچوب رفع کمبودها و نیازهای آنان خواهد افزود.
هر چه خانواده به رمز و رموز تربیت و پرورش آگاه تر باشد هماهنگی و همکاری موثر بین مدرسه و خانواده امکان پذیر است و زمینه اجرایی برنامه های مشترک و هدف های همسان تربیتی این دو نهاد در رابطه با تقسیم کار و تربیت کودکان و نوجوانان آسانتر فراهم می شود.
برنامه آموزش خانواده از موثرترین اقداماتی است که به خانواده کمک می کند تا در تربیت کودک و نوجوان از لحاظ روحی، عاطفی، اخلاقی و برخورد رفتاری به گونه ای عمل کنند که در همکاری با آنچه درمدرسه از نظر تربیتی سازمان یافته تر انجام می گیرد موفقیت آمیز و تضمین کننده اجتماعی آنان در آینده باشد.
تحقیقات انجام شده ثابت کرده اند که فضای فرهنگی و تربیتی خانه و معیارها و ارزشهایی که پدران و مادران در خانه برقرار می کنند و برداشت های آنان از مدرسه و در نتیجه همکاری مستقیم با معلمان از جمله مهمترین و قطعی ترین عوامل موثر در پیشرفت درسی پرورشی و عاطفی دانش آموزان است و همچنین میزان حضور والدین در کلاسهای آموزش خانواده گام بسیار مهمی است که می تواند رمز موفقیت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده باشد.
اخلاقی وفرهنگی خانواده در توانایی تربیت کودکان ونوجوانان وپروردن آنها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است ودر صورت انجام وظیفه خانواده می تواند از کانون کار و عبادت مرکز تربیت وکانون ایجاد تعالی ورشد باشد.
کودک ونوجوان درس زندگی وانسانیت را در خانواده می آموزد ووالدین از این بابت می توانند همچون کارگزاران الهی در خدمت او باشند.[1]
همکاری و پیوند خانه و مدرسه مدتها مورد بی توجهی قرار گرفته بود ، اما در سه دهه اخیر با توجه به افزایش جمعیت دانش آموزی ثابت شده است که اولیای دانش آموزان می توانند در آموزش فرزندان خویش نقش موثر و به سزایی را ایفا کنند. در تحقیقات و بررسی های این موضوع به اثبات رسیده است که باید بین اولیاء دانش آموزان و مربیان مدرسه همکاری و هماهنگی تنگاتنگی وجود داشته باشد در غیر این صورت این خلا می تواند در ابعاد تحصیلی و شخصیتی ، اخلاقی، روانی و … دانش آموزان اثرات نامطلوب و گاها جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. متاسفانه در بعضی ازمدارس مناطق محروم به خصوص مدارس حاشیه ، اولیاء همکاری و مساعدت لازم و کافی را با مربیان ندارند و این مشکل بستگی به عوامل متعددی دارد که از آن جمله می توان فقر اقتصادی، فقر فرهنگی و علمی را نام برد. چنانچه اولیا فرزندان خود را به کلی به مدرسه واگذار کنند و از نیاز های تربیتی فرزندان خویش که درچارچوب تربیت عمومی و رسمی نمی گنجد غافل شوند بدون شک نمی توانند امیدوار باشند که فرزندانشان در آینده با هیچگونه مشکل درسی ، شخصیتی روبه رو نخواهند شد. اگر معلین و مربیان فکر می کنند بدون یاری جستن و هماهنگی با خانواده ها درآموزش و تربیت دانش آموزان و شکوفا سازی درست استعدادهای آنان موفق می شوند سخت در اشتباه هستند.
[1]-‌ علی قائمی امیری ، کودک وخانواده نا بسامان (تهران انجمن اولیا ومربیان ،1369)ص 37
تعداد صفحه : 90
قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***