دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 93-92

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 93-92

دانشگاه ارومیه

مرکز آموزش های نیمه حضوری

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

گروه علوم تربیتی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد در رشته مدیریت آموزشی

موضوع:

بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان در مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال تحصیلی 93-92

اساتید راهنما:

دکتر حسن قلاوندی                                                               دکتر علیرضا قلعه‌ای

اساتید داور:

دکتر علیرضا حسین پور                                                           دکتر محمد حسنی

تابستان 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر در کارکنان مدارس متوسطه شهرستان جلفا در سال 93- 92 انجام‌شده است. این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری موردپژوهش تمام کارکنان مدارس متوسطه به تعداد 220 نفر بود. بر اساس جدول مورگان تعداد 155 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونۀ آماری به‌صورت طبقه‌ای و تصادفی ساده انتخاب‌ شده‌اند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامۀ سبک‌های تفکر استرنبرگ و واگنر با پایایی ضریب آلفای کرونباخ 1/94 درصد و پرسشنامۀ تغییر ساعتچی و کامکاری با پایایی ضریب آلفای کرونباخ 87 درصد می‌باشد. پس از بررسی داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها با نرم‌افزار spss21 نتایج زیر مشاهده شد: بین سبک‌های تفکر قضایی، مونارشی، آزاداندیش، محافظه‌کارانه و پذیرش تغییر کارکنان رابطه معنادار وجود دارد که در این میان سبک تفکر آزاداندیش با اثر بیشتری می‌تواند باعث تغییرپذیری کارکنان شود؛ بین سبک تفکر مونارشی و سبک تفکر جزئی با بعد نگرش عاطفی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ بین سبک تفکر قضایی و سبک تفکر محافظه‌کارانه با نگرش شناختی رابطه معنادار و منفی وجود دارد؛ بین سبک تفکر آزادمنشانه با نگرش شناختی و نگرش رفتاری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. بین نگرش کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر کارکنان بر اساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت، سابقه خدمت و تحصیلات) هیچ‌گونه رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

لغات کلیدی: سبک تفکر، پذیرش تغییر، نگرش و کارکنان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش     2

1- 1. مقدمه  2

1- 2. بیان مسئله  3

1- 3. ضرورت و اهمیت مسئله  5

1- 4. اهداف پژوهش     6

1- 4-1. هدف کلی   6

1- 4- 2. اهداف جزئی   6

1- 5. فرضیه‌های پژوهش     6

1- 5- 1. فرضیه اصلی   6

1- 5- 2. فرضیه‌های فرعی   6

1- 6. تبیین متغیرها 7

1-7. تعاریف متغیرها 7

1-7-1. تعریف نظری و مفهومی متغیرها 7

1-7-2 تعریف عملیاتی متغیرها 9

1-8 چهارچوب فصول بعدی   10

فصل دوم: پیشینه پژوهش     13

2- 1. مقدمه  13

بخش اول: مبانی نظری تحقیق   14

2- 2. تعریف سبک، تفکر و سبک تفکر  14

2- 2- 1. سبک    14

2- 2- 2. تفکر  15

2- 2- 3. سبک تفکر  16

2- 3. دوران تکامل سبک‌های تفکر  17

2- 4. شیوه‌های تفکر  18

2- 4- 1. رویکرد شناخت محور  19

2- 4- 2. رویکرد شخصیت محور  19

2- 4- 3. رویکرد فعالیت محور  19

2- 5. الگوهای تفکر  20

2- 5- 1. الگوی سبک‌های تفکر هریسون و برامسون   20

2- 5- 1- 1. سبک ترکیبی   20

2- 5- 1- 2.  سبک ایده آلیسم   21

2- 5- 1- 3.  سبک پراگماتیسم   21

2- 5- 1- 4. سبک آنالیسم   21

2- 5-1- 5.  سبک رئالیسم   21

2- 5- 2. الگوی سبک تفکر استرنبرگ    22

2- 5- 2- 1. ضرورت نظریه خودگردانی ذهنی   22

2- 5- 2- 2.  ابعاد خودگردانی ذهنی   22

2- 6. اصول شکل‌گیری سبک‌های تفکر  27

2- 7. متغیرهای مؤثر در شکل‌گیری سبک‌های تفکر  29

2- 8. تغییر و مفاهیم آن   31

2- 9. انواع تغییر  33

2- 10. عناصر نگرش به تغییر سازمانی   35

2- 10- 1. جزء عاطفی یا احساسی نگرش    35

2- 10- 2. جزء شناختی نگرش    36

2- 10- 3. جزء آمادگی برای عمل در نگرش    36

2- 11. اهداف سازمانی تغییر  36

2- 12. الزام برای تغییر یافتن   37

2- 13. نقش مدیران  در  فرایند  تغییر  38

2- 14. عوامل اصلی تغییر  39

2- 15. دو دیدگاه  39

2- 15- 1. آب‌های آرام  39

2- 15- 2. آب‌های کف‌آلود  39

2- 16. منشأ مقاومت‌ها در مقابل تغییر  40

2- 16- 1. مقاومت‌های فردی   40

2- 16- 2. مقاومت‌های سازمانی   41

2- 17. روش‌های غلبه بر عوامل مقاوم  41

2- 18. الگوها و مدل‌های تغییر  42

2- 18- 1. مدل سه مرحله‌ای كرت لوین   42

2- 18- 2. آدكار مدلی برای مدیریت تغییر  44

2- 18- 3. الگوی تغییر گالیاردی   44

2- 18- 4. مدل تغییرات برنامه‌ریزی‌شده  45

2- 18- 5. مدل هفت مرحله‌ای تغییر  46

2- 18- 6. مدل فرآیند گسترش‌یافته  46

2- 18- 7. الگوی سه سطحی تغییر  46

2- 18 – 8. مدل تحقیق در عمل   47

2- 19. وجه تشابه مدل‌ها و الگوهای تغییر  48

بخش دوم: پیشینۀ پژوهش     48

2- 20. پیشینۀ پژوهش داخلی   48

2- 21. پیشینۀ پژوهش خارجی   51

فصل سوم: روش تحقیق    55

3- 1. مقدمه  55

3- 2. روش تحقیق   55

3- 3. جامعه آماری   56

3- 4. تعیین حجم نمونه  56

3- 5. قلمرو زمانی و مکانی تحقیق   57

3- 6. روش نمونه‌گیری   57

3-7. ابزار اندازه‌گیری   57

3- 7- 1. پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران   58

3- 7- 2. پرسشنامه پذیرش تغییر سازمانی   58

3- 7- 3. پایایی و روایی پرسشنامه  59

3- 8. شیوه جمع‌آوری اطلاعات   60

3- 8- 1. مطالعات کتابخانه‌ای   60

3- 8- 2. روش میدانی   60

3- 9. روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماری   60

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 63

4- 1. مقدمه  63

4-2. توصیف ویژگی‌های دموگرافیك نمونه آماری   63

4– 2- 1. جنسیت    63

4-2-2. سن   64

4-2-3. سابقه خدمت    66

4-2-4. مدرک تحصیلی   67

4 – 3. بررسی فرضیه‌های پژوهش     68

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری   76

5-1.  مقدمه  76

5- 2. نحوه شکل‌گیری فرضیات تحقیق   76

5-3. خلاصه نتایج حاصل از تحلیل آمار توصیفی   76

5- 4. یافته‌های تحقیق   77

5- 5 بحث و نتیجه‌گیری   79

5- 5- 1. سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان   80

5- 5- 2. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش عاطفی   80

5- 5- 3. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش شناختی   80

5- 5- 4. سبک‌های تفکر مدیران و نگرش رفتاری   80

5- 5- 5. متغیرهای دموگرافیک و نگرش کارکنان درزمینۀ سبک‌های تفکر و پذیرش تغییر  81

5- 6. محدودیت‌های تحقیق   81

5- 6- 1. محدودیت‌های غیرقابل‌کنترل   81

5- 6- 2. محدودیت‌های قابل‌کنترل   81

5- 7. پیشنهادهای تحقیق   82

5- 7- 1. پیشنهادهای کاربردی   82

5- 7- 2. پیشنهادهای پژوهشی   82

منابع   84

منابع فارسی   84

منابع انگلیسی   88

ضمائم   92

Abstract 96

فهرست جداول

جدول 3- 1. توزیع سؤال‌های پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران به تفكیك سیزده مؤلفه . 56

جدول 3- 2. توزیع سؤال‌های پرسشنامۀ پذیرش تغییر سازمانی به تفكیك سه مؤلفه . 57

جدول 4- 1. توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری برحسب جنسیت . 61

جدول 4- 2. مربوط به میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری بر اساس سن . 62

جدول 4- 3. میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری بر حسب سابقه خدمت….. 63

جدول 4- 4. توزیع نمونه آماری بر حسب مدرک تحصیلی…. 65

جدول 4- 5. نتایج تحلیل مانوای رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر  با کل ابعاد پذیرش تغییر سازمانی…. 66

جدول 4- 6. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد نگرش عاطفی   67

جدول 4- 7. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد نگرش شناختی   68

جدول 4- 8. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه بین هر یک از انواع سبک های تفکر مدیران و با بعد نگرش رفتاری   69

جدول 4- 9. آزمون لوین و آزمون t مستقل برای بررسی تفاوت بین میانگین نظرات کارکنان مرد و زن در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر.. 70

جدول 4- 10. نتایج همبستگی بین سن کارکنان در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر.. 70

جدول 4 – 11. نتایج همبستگی بین سابقه شغلی کارکنان در زمینه سبک های تفکر و پذیرش تغییر.. 71

جدول 4 – 12. نتایج آزمون تحلیل واریانس انووا برای بررسی تفاوت میانگین نگرش کارکنان نسبت به سبک های تفکر و پذیرش تغییر بر حسب  تحصیلات….. 71

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار ستونی 4-1 مربوط به توزیع فراوانی برحسب جنسیت….. 62

نمودار هیستوگرام 4 – 2 مربوط به میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری بر اساس سن…. 63

نمودار 4-3: میانگین و انحراف استاندارد نمونه آماری برحسب سابقه خدمت . 64

نمودار 4-4 توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی . 65

 

فهرست اشکال

شکل 1- 1 مدل مفهومی پژوهش……. 4

فصل اول

کلیات پژوهش

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1. مقدمه

بی‌تردید تغییرات مثبت و ضروری در سازمان باعث رشد، موفقیت، بالندگی و شکوفایی سازمان می‌شود. یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروزه سازمان‌ها به دلیل پیشرفت سریع جوامع با آن روبرو هستند، تغییرات سازمانی و همگام و همسو شدن با این پیشرفت‌هاست.

در عصر حاضر سازمان‌ها به‌صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند و به‌منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار نمایند. تغییر اجتناب‌ناپذیر است و باید به‌منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمان‌ها، طراحی و مدیریت شود و لذا در عصر حاضر سازمان‌هایی موفق و کارآمد محسوب می‌شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها در آینده را نیز پیش‌بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر برای سازمان، هدایت کنند (تافلر[1]، 1374، ص500). همان‌گونه که ثبات نقش به سزایی در زندگی ما دارد، به همان صورت تغییر، جزئی جدایی‌ناپذیر از این روند به‌حساب می‌آید و در رابطه باثبات و تغییر باید توجه داشت هرچند روش‌های زندگی تغییر می‌کند ولی اصل زندگی کردن همواره ثابت است و وجود تغییر به‌گونه‌ای مستمر خود نشانه‌ی ثبات است (جف و اسکات[2]، 1377، ص 129). ما در عصری زندگی می‌کنیم که شتابان در حال تغییر و دگرگونی است و در این میان نهاد آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از سازمان‌های اجتماعی که با جامعه در ارتباط متقابل است و از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و درعین‌حال رسالت اصلی تغییر و سازگاری را بر عهده دارد، باید خود را با تغییرات همگام سازد و درواقع اگر ما بخواهیم در جهان پویای امروز که مداوم در حال تغییر و تحول است، همگام با تغییرات جلو برویم، باید روزبه‌روز بر دانش و آگاهی خود بیفزاییم و چون مسئله تغییر نقشی حیاتی در سازمان دارد و با توجه به اینکه سازمان آموزش‌وپرورش سازمانی پویاست و نه ایستا، امروزه توجه ویژه‌ای نسبت به تغییر در آموزش‌وپرورش وجود دارد. نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه تحت تأثیر فلسفه‌ی فکری مدیران آن است و ازآنجایی‌که به‌طور طبیعی، مسئولیت و اختیارات در دست مدیران است، آن‌ها با رفتار، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های خود، سازمان را به سمتی سوق می‌دهند که منطبق بر رویکرد فکری خودشان باشد (هاتفی، 1382، ص 45)؛ و لذا مدیران می‌توانند زمینه‌ساز تغییرات و دگرگونی‌های سازمانی را با استفاده‌ی به‌جا و مناسب از انواع سبک‌های تفکر مدیریت، فراهم آورند و رشد، شکوفایی، بهسازی و بالندگی سازمانی را منجر شوند. از ویژگی‌های بارز انسان و محور اساسی حیات او قدرت اندیشه است، تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های انسان درگرو اندیشه بارور، پویا و مؤثر است. شناخت و درک مدل‌های مرتبط با سبک تفکر یکی از پیشرفت‌های اساسی علم روانشناسی است (اتکینسون[3] و همکاران، 1998). در عصر حاضر این امر پذیرفته‌شده است که جوامع پیشرو و موفق جوامعی هستند که مردم آن‌ها بهتر فکر می‌کنند. اصطلاح تفکر ازجمله اصطلاحاتی است که در میان همه افراد کمابیش رواج دارد و به کار می‌رود (فیشر[4]، 1385).

با توجه به اینکه مدیران عاملان تغییر در سازمان‌ها هستند و لذا می‌توانند با اتخاذ سبک تفکر مؤثر در موقعیت مقتضی موجبات پذیرش تغییرات سازمانی را، از طرف کارکنان فراهم سازند. ازاین‌رو محقق در این پژوهش به بررسی سبک‌های تفکر مدیران و پذیرش تغییر کارکنان پرداخته است.

1- 2. بیان مسئله

در عصر حاضر سازمان‌ها به‌صورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند و بنابراین به‌منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. بر همین اساس سازمان‌هایی موفق و کارآمد می‌شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها را نیز در آینده پیش‌بینی کرده و قادر باشند این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده‌ای بهتر هدایت کنند (آقایی فیشنانی،1377). به‌زعم پیتر دراکر[5]، تغییر، تنها اصل ثابت و اجتناب‌ناپذیر در جهان است. در مواجهه با تغییرات اگر سازمانی آمادگی لازم را نداشته باشد به سمت اضمحلال می‌رود (ساکا[6]،2002). تغییر در سازمان عبارت است از حرکت سازمان از حالت موجود در جهت حالت مطلوب به‌منظور افزایش اثربخشی (لانن برگ[7]،2010). در برابر اکثر برنامه‌های تغییر، مقاومت کارکنان اجتناب‌ناپذیر است زیرا تغییر شرایط به نفع یا ضرر عده‌ای از کارکنان در سازمان خواهد شد (بوی و وین هده[8]،2001). ممکن است مقاومت در برابر تغییرات به‌صورت آشکار یا پنهان باشد، معمولاً مقاومت و مخالفت آشکار از مقاومت‌های پنهانی بهتر است، زیرا قابل‌مشاهده و پیگیری است و لذا آگاهی مدیران از مقاومت کارکنان در طول فرایند تغییر، ضروری است چراکه می‌تواند به شکست برنامه‌های تغییر منتج گردد (راینیر[9]، 2009). برای تغییر علل زیادی معرفی‌شده است که همه‌ی آن‌ها ناشی از تفکری است که سازمان باید به جلو برود خود را بهبود سازد (لانن برگ،2010). در شرایطی که سازمان‌ها دستخوش تغییرات مداوم هستند، مدیران نمی‌توانند با اتکا به مفروضات و شیوه‌های سنتی مدیریت، از عهده‌ی ایجاد، مهار، همگامی و بهره‌وری از تغییرات برآیند. مدیران برای بقا و توسعه‌ی سازمان‌های خود نیازمند تغییرات هستند یکی از عوامل مؤثر بر این تغییرات سبک‌های تفکر مدیران در سازمان‌ها می‌باشد (استرنبرگ[10]،2003). نگرش فکری حاکم بر یک مجموعه تحت تأثیر فلسفه‌ی فکری مدیران آن است و ازآنجایی‌که به‌طور طبیعی، مسئولیت‌ها و اختیارات در دست مدیران است آن‌ها با رفتار، عملکرد و سیاست‌گذاری‌های خود، سازمان را به سمتی سوق می‌دهند که منطبق بر رویکرد فکری خودشان باشد و این موضوعی غیرقابل‌انکار است (هاتفی،1382). افراد با سبک‌های تفکر متفاوت، مایل‌اند از توانایی‌هایشان به شیوه‌های مختلف استفاده بکنند و متناسب با نوع تفکرشان واکنش‌های متفاوت ارائه دهند. افرادی که سبک تفکرشان در موقعیت‌های خاص متناسب با انتظارات جامعه است به‌عنوان افرادی با سطوح بالای توانایی مورد قضاوت قرار می‌گیرند (استرنبرگ، 1381). تفکر، عبارت است از توانایی به کار بردن قوای استنباط، تصور و تشخیص به‌منظور دستیابی به یک نتیجه. تفکر جریانی است که در آن فرد کوشش می‌کند مشکلی که با آن روبرو شده مشخص سازد و با تجربیات قبلی خودش به حل آن اقدام نماید (وان فانژه[11]،1364، ص 19). تفکر عبارت است از فعالیت‌های جهت‌دار ذهن، برای حل مسئله (شعبانی، 1378). در جریان تفکر برای تغییر، معمولاً فرد می‌خواهد مشکل یا مسئله‌ای را که مانع رسیدن به هدف است از میان بردارد و خود را به هدف نزدیک کند. محرک اساسی فرد در جریان تفکر هدف مشخصی است که می‌خواهد به آن برسد (شریعتمداری،1377). سبک شیوه‌ای برای تفکر است، اصطلاح سبک مترادف با توانایی نیست بلکه شیوه‌ای برای به‌کارگیری توانایی‌های بالقوه است. توانایی به این اشاره دارد که یک فرد چقدر خوب می‌تواند کاری را انجام دهد، اما سبک به این امر اشاره دارد که فرد دوست دارد کار را چگونه انجام دهد (استرنبرگ،1381).

مدیریت از ارکان هر سازمان و جامعه است، بر همین اساس مدیریت آموزشی نیز جایگاه مهمی در بهسازی و شکوفایی جامعه دارد، از طرف دیگر اگر مدیران آموزشی دارای سبک‌های تفکر مناسب باشند، بدون تردید نظام آموزشی نیز از بهره‌وری بالایی برخوردار خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر اعمال سبک تفکر مناسب در موقعیت مقتضی توسط مدیر باعث تغییرات مطلوب و شکوفایی سازمان می‌شود.

[1]- Toffler

[2]- Jeff & Scott

[3]- Atkinson

[4]- Fisher

[5]- Peter Draker

[6]- Saka

[7]- Lunenburg

[8]- Bovey & Wayne Hedeh

[9]- Raineri

[10]- Sternberg

[11]- Wan Fanzheh

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***