دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : تحول

عنوان : بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان

دانشكده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(M.A)

رشته مدیریت دولتی گرایش تحول

 

عنوان:

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

استاد راهنما:

دکتر محمد ضیاء الدینی

استاد مشاور:

آقای محمد علی نشاط

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 3

1-1- عنوان تحقیق. 4

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-4- اهداف تحقیق. 9

1-5- قلمرو تحقیق. 9

1-5-1- قلمرو مکانی تحقیق. 9

1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق. 10

1-5-3- قلمرو موضوعی تحقیق. 10

1-6- تعاریف و مفاهیم واژه ها 10

1-6-1- تعاریف نظری واژه ها 10

1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه ها 12

1-7- انواع متغیر ها 12

1-7-1 متغیر مستقل. 12

1-7-2- متغیر ملاک یا هدف.. 12

1-7-3- متغیر میانجی. 13

خلاصه 13

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

مقدمه 15

بخش اول: رهبری تحول آفرین. 17

2-1- رهبری تحول آفرین چیست؟ 17

2-1-1- نظریه های رهبری. 17

2-1-2- ابعاد رهبری تحول آفرین. 21

2-1-2-1- نفوذ آرمانی. 21

2-1-2-2- رفتارهای آرمانی. 21

2-1-2-3- ترغیب ذهنی. 22

2-1-2-4- انگیزش الهام بخش… 22

2-1-2-5- ملاحظه گری فردی. 23

بخش دوم:  تعهد سازمانی. 25

2-2- تعریف تعهد سازمانی. 25

2-2-1- دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی. 26

2-2-2- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی. 27

2-2-2-1- الگوی چند بعدی. 28

2-2-3- دو دیدگاه درمورد تعهد سازمانی. 30

2-2-3-1- تعهد سازمانی در دنیای امروز 30

2-2-3-2- اهمیت تعهد سازمانی. 31

2-2-4- تعهد عاطفی. 32

2-2-4-1- تعهد مستمر. 33

2-2-4-2- تعهد هنجاری. 34

بخش سوم: مدیریت دانش… 37

2-3- مدیریت دانش چیست؟ 37

2-3-1- داده ها، اطلاعات و دانش… 39

2-3-2- دانش مستتر و آشکار 41

2-3-3- اصول مدیریت دانش… 42

2-3-4- سیستم های مدیریت دانش… 44

2-3-5- مدل های عمومی مدیریت دانش… 46

2-3-5-1- مدل بكوویتزوویلیامز. 46

2-3-5-2- مدل مدیریت دانش نیومن. 48

2-3-5-3- مدل هیسیگ.. 50

2-3-5-4- مدل مك الروی. 50

2-3-5-5-مدل بك من. 51

2-3-5-6- مدل 7C.. 51

بخش چهارم: مروری بر پژوهشهای انجام شده 53

2-4- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر رهبری تحول آفرین. 53

2-4-1- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مرتبط با متغیر رهبری تحول آفرین. 54

2-4-2- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر تعهد سازمانی. 55

2-4-3- پژوهش های انجام شده در خارج کشور مرتبط با متغیر تعهد سازمانی. 57

2-4-4- پژوهش های انجام شده در داخل کشور مرتبط با متغیر مدیریت دانش… 58

2-4-5- پژوهش های انجام شده درخارج از کشور مرتبط با متغیر مدیریت دانش… 59

بخش پنجم: بررسی چهار چوب نظری، مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق. 61

2-5- چارچوب نظری تحقیق. 61

2-5-1- مدل مفهومی تحقیق. 63

2-5-2- فرضیات تحقیق. 63

خلاصه فصل. 64

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه 66

3-1- روش تحقیق. 66

3-2- فرایند تحقیق. 67

3-3- جامعه آماری. 68

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه 68

3-4-1- حجم نمونه 68

3-5- ابزار گرد آوری داده ها (اطلاعات) 68

3-6- روایی و پایایی ابزار جمع آوری. 70

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 70

خلاصه 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 73

4-1- وضعیت نمره متغیرهای تحقیق. 73

4-1-1- نمره مؤلفه های متغیرهای تعهد سازمانی، مدیریت دانش و سبک رهبری تحول آفرین  73

4-2- آزمون کلموگروف – اسمیرنف.. 74

4-3- آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین وضعیت متغیر های تحقیق. 74

4-3-1- آزمونt  تک نمونه ای برای متغیر های تحقیق. 75

4-4- روش الگویابی معادلات ساختاری در دو مرحله به آزمون الگو می پردازد: 76

4-4-1- الگوی اندازه گیری. 76

4-4-1-1- سنجش بارعاملی. 76

4-4-1-2- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی. 78

4-4-1-3- روایی همگرا 78

4-4-1-4- روایی  واگرا 80

4-4-2- برازش مدل ساختاری. 80

4-4-2-1- ضرایب معناداری Z. 80

4-4-2-2- معیارR2 یا R Squares. 82

4-4-2-3- معیار اندازه تاثیر(f2) 84

4-4-2-4- معیار  Q2(Stone-Geisser Criterion) 84

4-5- فرضیه های پژوهش… 84

4-5-1- بررسی ضرایب استاندارد شده مسیرهای مربوط به فرضیه ها 85

4-5-2- مدل نهایی تحقیق. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و بررسی و ارائه پیشنهاد

مقدمه 87

5-1- بررسی فرضیه های تحقیق. 87

5-2- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق. 88

5-3- بحث و نتیجه گیری. 88

5-4- محدودیت ها 89

5-5- پیشنهادها 89

5-5-1- پیشنهاد های حاصل از نتایج تحقیق. 89

5-5-2- پیشنهادهایی برای محققین آتی. 90

خلاصه 91

پیوست ها 92

فهرست جداول

جدول 2-1- انواع فرایندهای مدیریت دانش. ……………………………………………………………………………………………..47

جدول3-1 شماره گذاری مولفه های  متغیر تعهد سازمانی. …………………………………………………………………………..69

جدول3-2- شماره گذاری مولفه های  متغیر رهبری تحول آفرین. ………………………………………………………………..69

جدول3-3- شماره گذاری مولفه های  متغیر مدیریت دانش. ………………………………………………………………………..69

جدول 4-1- آمارهای توصیفی نمره تعهد سازمانی، مدیریت دانش و سبک رهبری تحول آفرین. ……………………..73

جدول 4-2- آزمون کلموگروف –  اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق. ……………………….74

جدول 4-3- شاخص های سطح متغیرهای تحقیق. ……………………………………………………………………………………..75

جدول 4-4- آزمون t تک متغیره سطح متغیرهای تحقیق. …………………………………………………………………………….75

جدول4-5- آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی. ………………………………………………………………………………………………78

جدول 4-6- مقادیر AVE برای متغیرهای تحقیق. ………………………………………………………………………………………78

جدول 4-7- مقدار AVE بعد از حذف سوال ها. ……………………………………………………………………………………….79

جدول 4-8- نتایج روایی واگرا. ………………………………………………………………………………………………………………..80

جدول4-9- مقدار R Square. ………………………………………………………………………………………………………………….82

جدول 5-1- خلاصه آزمون فرضیه ها. ………………………………………………………………………………………………………88

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1- مدل سه بخشی تعهد سازمانی. ………………………………………………………………………………………………. 37

شکل 2-2- ارتباط داده، اطلاعات و دانش. ………………………………………………………………………………………………..41

شکل 2-3- هرم دانش. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

شکل 2-4- چرخه سیستم مدیریت. ………………………………………………………………………………………………………… 46

شکل 2-5- مدل 7C. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 54

شکل4-1- مدل اجرا شده همراه با ضرایب بارهای عاملی. …………………………………………………………………………. 76

شکل 4-2- مدل اجرا شده همراه با حذف ضرایب بارهای عاملی کمتر از 4/0. …………………………………………….. 77

شکل 4-3- مدل بعد از حذف سوالها. …………………………………………………………………………………………………….. 79

شکل 4-4- مدل ترسیم شده همراه با ضرایب معنی داری Z. ……………………………………………………………………… 81

شکل 4-5- مقادیر R2 در مدل نهایی. …………………………………………………………………………………………………….. 83

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با توجه به نقش مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان در سال 1393 می باشد. روش پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی  می باشد. جامعه تحقیق حاضر کارکنان آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان به تعداد 140 نفر می باشد که از طریق جدول مورگان 103 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه های رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی و مدیریت دانش بود که روایی پرسشنامه ها مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها نیز از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به میزان قابل قبول محاسبه گردید. جهت بررسی فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و pls  تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی به طور مستقیم تاثیر ندارد. همچنین سبک رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش تاثیر دارد. سبک رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش تأثیر مستقیم دارد. مدیریت دانش برتعهد سازمانی تأثیر مستقیم دارد و درنهایت پیشنهادهایی با توجه به یافته های تحقیق ارائه گردید.

واژگان کلیدی: رهبری تحول آفرین، تعهد سازمانی، مدیریت دانش

 

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

مقوله رهبری سازمانی به ویژه در رابطه با مدیریت تحول وتغییر، دو عامل برجسته را در بر می گیرد. عامل نخست به دیدگاه و مفروضات مربوط به سرشت انسان مربوط می شود (زمردیان، 195:1390).

رهبری تحول آفرین به نوعی رهبری اطلاق می شود که در آن رهبران دارای موهبت الهی هستند و برای پیروان خود انگیزش معنوی و توجه ویژه فراهم و با نفوذ بر قلبشان، آنها را هدایت می کند. رهبران تحول آفرین یک چشم انداز سازمانی پویا خلق می کنند که اغلب یک دگرگونی در ارزشهای فرهنگی برای انعکاس نوآوری بیشتر را ضروری می سازد. رهبری تحول آفرین همچنین به دنبال برقراری یک رابطه بین علائق فردی و جمعی است تا به زیر دستان اجازه کار کردن برای اهداف متعالی را بدهد “بس” موهبت الهی را به عنوان یکی از چهار مشخصه رهبری تحول آفرین مورد توجه قرار داد. موهبت الهی یک آتش است، آتشی که انرژی و تعهد پیروان را مشتعل می سازد و نتایج بیشتر و ماورای شرح وظایف آنها ایجاد می کند (استار بوک[1]، 144:1997).

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال‌های گذشته موردعلاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روان‌شناسی خصوصاً روان‌شناسی اجتماعی بوده است (ركنی نژاد، 1386). این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده ترین این تغییر در قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است.( همان) همچنین باتوجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازی‌ها و ادغام‌های شرکت‌ها در یک‌دیگر عده ای از صاحب‌نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت از جمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بــررسی آن بی مورد است (ساقروانی، 1388). اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند که تعهدسازمانی اهمیت خود را از دست نداده است و همچنان می تواند موردتوجه قرار گیرد (فرهنگی و حسین زاده، 1384).

همچنین دانش با ویژگی های بدیع و پویای خود امكان پاسخگویی به ویژگی های محیط های جدید را فراهم می سازد، اهمیت دانش و كاربرد آن در حیطه های گوناگون درسازمان و مدیریت به عنوان رمزبقا و موفقیت و كسب مزیت رقابتی پایدار در اقتصاد به عنوان دارایی راهبردی بحث شده است(عدلی، 1385).

مدیریت دانش سازمانی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکت ها رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان ها، دانش موجود خود را اندازه گیری می کنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز به عنوان شاخصی برای درجه بندی شرکت ها در گزارش ها خود منعکس می سازند(موسوی، 1384).

در این فصل عنوان تحقیق مطرح شده و سپس به بیان مسئله و اهمیت آن اشاره گردیده است. اهداف و قلمرومکانی، زمانی و موضوعی تحقیق مشخص گردیده و نهایتاً تعاریف مفاهیم و متغیرها و نوع آنها نیز در پایان فصل بیان گردیده است.

تعداد صفحه : 122

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***