دانلود پایان نامه:بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :دامپزشکی

عنوان : بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانشکده دامپزشکی

پایان نامه برای دریافت درجه دکترای حرفه‌ای دامپزشکی D.V.M

عنوان :

بررسی تیتر آنتی‌بادی حاصل از برنامه‌های واکسیناسیون نیوکاسل در گله‌های مادر گوشتی قبل از شروع تولید بروش HI و ELISA

استاد راهنما :

دکتر عادل فیضی

استاد مشاور :

دکتر مهدی رضایی

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف: بیماری نیوکاسل از بیماری‌های مهم اقتصادی صنعت طیور در ایران می‌باشد که در اکثر گله‌های طیور رایج بوده و باعث خسارات اقتصادی فراوان می‌گردد. بطور معمول جهت تشخیص این بیماری از روشهای سرولوژیک بخصوص روش HI  و  ELISA استفاده می گردد..

مواد ورش کار: در مطالعه حاضر تعداد 10 فارم که از نظر شرایط محیطی، مدیریتی، پرورشی و بهداشتی یکسان بودند و دارای سه برنامه مختلف واکسیناسیون و تا حدودی مشابه بودند، عیار آنتی‌بادی با استفاده از روش‌های  ذکر شده بررسی و میزان همبستگی این دو روش بررسی گردید.

نتایج و بحث: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متوسط میانگین عیار آنتی‌بادی در روش ممانعت از هماگلوتیناسیون 93/9 و در روش الایزا 19/24736 بود. نتایج بررسی آماری نیز نشان داد که همبستگی (925/0) بسیار معنی‌داری (p<0.01) بین دو آزمایش الایزا و ممانعت از هماگلوتیناسیون وجود داشت. نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعات پیشین در مورد همبستگی الایزا و آزمایش HI دارای همخوانی بوده و همچنین نتایج حاصله از مطالعه گله‌های مادر گوشتی پس از واکسیناسیون حاکی از همبستگی بالای این دو آزمایش می‌باشد، بطوریکه عدد همبستگی بالای 9/0r> بدست آمد.

کلمات کلیدی: بیماری نیوکاسل، گله‌های مادر ، تیتر آنتی‌بادی، ممانعت از هماگلوتیناسیون، الایزا

 

  فهرست مطالب  
عنوان       صفحه

فصل اول : مقدمه 1

1-1- مقدمه 1

1-1-تاریخچه 3

1-1-2- اسامی مترادف 4

1-1-3- اهمیت اقتصادی 5

1-1-4- اهمیت سلامت عمومی 5

1-1-5- اپیدمیولوژی 6

1-1-6- ریخت شناسی 7

1-1-7- تركیبات شیمیایی 7

1-1-8-  ویژگی های بیو لوژیك 8

1-1-8-1- فعالیت هماگلوتینین 8

1-1-8-2- فعالیت نور آمینیداز 9

1-1-8-3- چسبندگی سلول و همولیز 9

1-1-8-4- همانند سازی ویروس 10

1-1-8-5-  حساسیت به  عوامل فیزیكی و شیمیایی 10

1-1-9- تست های پاتو ژنسیته 11

1-1-9-1- شناسایی ویروس بر اساس حدت ویروس 11

1-1-9-2- مقاومت در برابر گرما 12

1-1-9-3- شستشو 12

1-1-9-4-  اندازه و شكل پلاك 13

1-1-9-5- ساختار پلی پپتید ها 13

1-1-9-7-  پیوند به ِلكتین 14

1-1-9-8- شنا سایی ژنتیكی 14

1-1-9-9-  معیار های مولكولی برای پاتوژنسیته 15

1-1-10-  میزبان های آزمایشگاهی 16

1-1-11- انتقال 17

1-1-12- پراكندگی و شیوع 17

1-1-13- گسترش 19

1-1-14- تشخیص 20

1-1-14-1- علائم كلینیكی 20

1-1-14-2- یافته های كالبد گشایی 22

1-1-14-3- ضایعات میكروسكوپیك 22

1-1-14-3-1- سیستم عصبی 23

1-1-14-3-2-  سیستم عروقی 23

1-1-14-3-3-  دستگاه لنفاوی 23

1-1-14-3-4- اندام  روده‌ای 23

1-1-14-3-5- دستگاه تنفسی 24

1-1-14-3-6- دستگاه تناسلی 24

1-1-14-3-7- سایر ارگان ها 24

1-1-15- ایمنی 25

1-1-15-1- ایمنی فعال 25

1-1-15-3- ایمنی موضعی 26

1-1-15-4- ایمنی پاسیو 26

1-1-15-5-  سركوب ایمنی 27

1-1-16-  روش های جدا سازی 27

1-1-16-1- پادتن های مونو كلونال 28

1-1-16-2-  سرولوژی 28

1-1-16-3-  تست های آزمایشگاهی  پاتوژنسیته 28

1-1-16-4- تست های سرولوژیك برای آنتی بادی های ویروس بیماری نیوكاسل 29

1-1-16-5-  تشخیص تفریقی 29

1-1-16-5-1-  روش های مولكولی در تشخیص بیماری نیوكاسل 30

1-1-17-2-  سیاست  های كنترل ملی 33

كنترل و پیشگیری در سطح  مزرعه 33

1-1-18-   واكسیناسیون 34

1-1-18-1-  ابعاد تاریخی واكسیناسیون 34

1-1-18-2-  سیاست های واكسیناسیون 35

1-1-18-3-  واكسن های زنده 35

سویه های ویروس : 35

1-1-18-3-1-  استفاده از واكسن های زنده 36

1-1-18-3-2-  مزایا و معایب واكسن های زنده 37

1-1-18-4-  واكسن های غیر فعال یا كشته 38

1-1-18-4-1-   روش های تولید واكسن كشته یا غیر فعال 38

1-1-18-4-2- مزایا و معایب واكسن های كشته یا غیر فعال 38

1-1-18-5- برنامه واكسیناسیون 39

1-1-18-6-   تفسیر پاسخ های واكسن 39

1-1-18-7- واكسیناسیون سایر پرندگان 40

فصل دوم : روش تحقیق 41

2-1-  روش تحقیق 41

2-1-1-برنامه واکسیناسیون 41

2-2-آزمایش ELISA 44

2-3-آزمایش HI 45

2-3-1- مراحل انجام آزمایش HI 46

فصل سوم: نتایج 50

3-1- نتایج حاصل از مقایسه عیار آنتی بادی در آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون در گروههای مختلف 50

3-2- نتایج حاصل از مقایسه عیار آنتی بادی در آزمایش الایزا در گروههای مختلف 51

3-3 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا: 53

3-4 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم یک: 54

3-5 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم دو: 55

3-6 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم سه: 56

3-7 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم چهار: 57

3-8 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم پنج: 58

3-9 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم شش: 59

3-10 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم هفت: 60

3-11 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم هشت: 61

3-12 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم نه: 62

3-12 تعیین ارتباط بین تیتر آنتی بادی ناشی از آزمایش ممانعت از هماگلوتیناسیون و آزمایش الایزا در فارم ده: 63

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری 64

فصل پنجم: پیشنهادات 67

فهرست منابع: 68

منابع فارسی: 68

منابع لاتین: 68

چکیده انگلیسی: 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فهرست جداول  
عنوان       صفحه

جدول (3- 1): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل با استفاده از آزمایش HI در سه گروه مورد مطالعه 50

جدول (3- 2): مقایسه نتایج حاصل از عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل با استفاده از آزمایش الایزا در سه گروه مورد مطالعه 52

جدول (3- 3): ارتباط بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در سه گروه مورد مطالعه 53

جدول (3- 4): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم یک 54

جدول (3- 5): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم دو 55

جدول (3- 6): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم سه 56

جدول (3- 7): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم چهار 57

جدول (3- 8): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم پنج 58

جدول (3- 9): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم شش 59

جدول (3- 10): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم هفت 60

جدول (3- 11): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم هشت 61

جدول (3- 12): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم نه 62

جدول (3- 13): همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا و HI در فارم ده 63

 

 

 

 

 

  فهرست نمودارها  
عنوان       صفحه

(نمودار3- 1): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش HI در سه گروه مورد مطالعه 51

(نمودار3- 2): نمودار مقایسه‌ای میانگین عیار آنتی بادی برعلیه نیوکاسل در آزمایش الایزا در سه گروه مورد مطالعه 52

(نمودار3- 3): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در کل فارم‌های مورد مطالعه 53

(نمودار3- 4): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم یک 54

(نمودار3- 5): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم دو 55

(نمودار3- 6): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم سه 56

(نمودار3- 7): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم چهار 57

(نمودار3- 8): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم پنج 58

(نمودار3- 9): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم شش 59

(نمودار3- 10): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم هفت 60

(نمودار3- 11): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم هشت 61

(نمودار3- 12): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم نه 62

(نمودار3- 13): نمودار همبستگی بین میانگین عیار آنتی بادی آزمایش الایزا و آزمایش HI در فارم ده 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

 
عنوان       صفحه

No table of figures entries found.

 

 

 

 

 

 

فصل اول : مقدمه

 

1-1- مقدمه

اعضای خانواده پارا میكسو ویریده ویروس های غشا دار و حاوی RNA هستند كه دارای ژنوم های تك رشته ای قطعه قطعه نشده با پولاریته منفی می باشند .كپسید این ویروس ها در سیتوپلاسم و غشای آنها در سطح سلول های آلوده تشكیل می شود . با استفاده از میكروسكوپ الكترونی با روش تباین منفی ذرات ویروسی ، چند شكلی به نظر می رسند كه اگر كروی باشند قطر معمول آنها 100 تا 500 نانومتر و اگر رشته ای باشند ، عرض آنها حدود 100 نانومتر خواهد بود(Alexander et al., 2008).

ویروس ها برجستگی مشخصی دارند كه سطح آنها را پوشانده و به داخل غشای ویروسی رفته است . این برجستگی های سطحی از نظر اندازه به دو دسته تقسیم می شوند.

الف- برجستگی های بلند 8 نانومتر كه حاوی گلیكوپروتئین منفرد HN هستند كه فعالیتهای هماگلوتیناسیون و نور آمینیداز مربوط به آن است.

ب- برجستگی های كوچكتر كه توسط گلیكوپروتئین F تشكیل شدند و توانایی غشای ویروس برای ممزوج شدن با غشاهای سلول ، مربوط به آن است. در نتیجه این خاصیت، مواد ژنتیكی  ویروس به داخل سلول میزبان وارد شده ، موجب اتصال سلول های آلوده به یكدیگر می گردد. در نتیجه ما اثر سیتوپاتیك مشخص ویروس یعنی تشكیل سن سشیال را خواهیم دید.

بیماری نیوكاسل از نظر شیوع ، شدت و تیپ در دنیا بسیار متفاوت است ؛این شیوع اغلب سبب مشكلاتی در تشخیص بیماری نیوكاسل می شود بخصوص زمانی كه در یك كشور یا منطقه معرفی شود وایجاد مشكل در نامگذاری می كند .زمانی نیوكاسل پیچیده تر می شود ، كه سویه های مختلف این ویروس باعث شیوع این بیماری با شدت های بسیار متنوع می شود. تقسیم بندی پاتو تیپ های نیوكاسل عمدتا بر اساس علائم بالینی است(Beard et al., 1985).

  • فرم Doyle : یك فرم حاد و یك عفونت كشنده در تمام سنین است .زخم های هموراژیك دستگاه گوارش حضور مستمر دارند و این فرم بیماری با نام نیوكاسل ولووژنیك احشاء دوست نام گذاری شد(vicserotropic velogenic).
  • فرم Beach : یك فرم حاد است كه اغلب در تمام سنین كشنده است كه علائم عصبی مشخصی ایجاد می كند و به نام نیوكاسل ولوژنیك نروتروپیك می باشد(NVND).
  • فرم Beaudette : از نظر علائم كمتر ازNVND است و مرگ فقط در سنین جوانی اتفاق می افتد .ویروس مسبب این عفونت ، تیپ مزوژنیك است كه به عنوان واكسن زنده ثانویه استفاده می شود.
  • فرم Hitchner : كه علائم ملایمی ایجاد می كند و دارای علائم تنفسی است كه مسبب آن یك پاتوتیپ لنتوژنیك است كه به صورت رایج به عنوان واكسن استفاده می شود.
  • فرم روده ای بدون علائم : عمدتا یك عفونت روده ای است كه مسبب آن ویروس لنتوژنیك است كه بیماری مشخصی ایجاد نمی كند .تعدادی از واكسن های تجاری زنده از این پاتوتیپ هستند.

ویروس بیماری نیوكاسل برای اولین بار در سال 1926 جدا شد و به مدت 30 سال تنها پارامیكسو ویروس شناخته شده پرندگان محسوب می شد.اما از اوایل دهه 1970 تا كنون، تعداد زیادی از گونه های پارامیكسو ویروس های پرندگان كه از نظر سرم شناسی از NDV مجزا هستند، جدا شده اند.تا كنون از آزمایشهای HI،IDD،SN،NI و سایر آزمایشهای سرم شناسی و خصوصیات ساختمانی برای نشان دادن 9 گروه مجزای پارا میكسو ویروس های پرندگان استفاده شده است.

این سروتیپ ها تحت عنوان PMV-1 تا PMV-9 نامیده شده اند. از روش نامگذاری ویروس های آنفلوانزای A برای پارامیكسو ویروس های پرندگان استفاده شده است. به این گونه كه یك ویروس جدا شده را بر اساس :

  • سروتیپ
  • گونه یا نوع پرنده ای كه ویروس از آن جدا شده است
  • موقعیت جغرافیایی محل جدا شدن ویروس
  • شماره یا نام مراجعه
  • سال جداسازی ویروس نامگذاری می نمایند(Alexander et al., 2008).

تعداد صفحه : 103

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***