دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ایمنی شناسی

عنوان :بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت.

دانشگاه اورمیه

دانشکده دامپزشکی

 

گروه میکروب شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ایمنی شناسی

عنوان

بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت.

 

سال تحصیلی:93-92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

صفحه عنوان ردیف
1 فصل اول: مقدمه 1
2 مقدمه 1-1
4 فصل دوم: کلیات 2
5 سلول بنیادی و تاریخچه 2-1
6 تعریف کلی سلول بنیادی 2-2
6 تقسیم بندی سلول­های بنیادی 2-3
6 تقسیم بندی بر اساس قدرت تمایزی 2-3-1
7 تقسیم بندی بر اساس منشاء 2-3-2
8 تمایز سلول­های بنیادی 2-4
8 منابع سلول­های بنیادی 2-5
10 شاخص­های سطحی سلول­های بنیادی 2-6
10 سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7
10 مقدمه 2-7-1
11 آنتی ژن­های فنوتیپیک و ویژگی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-2
11 منبع سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-3
12 جداسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-4
12 مکانیسمهای انعطاف پذیری سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-5
13 خود­نوزائی یا خود­تجدیدی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-6
13 تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-7
14 محرک­های آزمایشگاهی تاثیر گذار بر تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-8
14 مورفولوژی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-7-9
14 تاثیر سلول بنیادی مزانشیمی بر روی سیستم ایمنی 2-7-10
15 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بروی لنفوسیت­هایT 2-7-10-1
15 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­هایT تنظیمی 2-7-10-2
15 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بر لنفوسیت          B 2-7-10-3
16 تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­های عرضه كننده آنتی ژن 2-7-10-4
16 حفاظت عصبی سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-8
17 فاکتورهای سرکوب سیستم ایمنی سلول­های مزانشیمی 2-9
19 نحوه کاربرد سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-10
19 استفاده درمانی از سلول­های بنیادی مزانشیمی 2-11
20 سیستم ایمنی 2-12
20 اجزای سیستم ایمنی 2-12-1
21 التهاب 2-12-2
21 نوتروفیل 2-12-3
22 گرانول­های نوتروفیل 2-12-4
22 فاگوسیتوز 2-12-5
24 انفجار تنفسی 2-12-6
25 آنزیم­های تجزیه کننده 2-12-7
25 فعال شدن نوتروفیل 2-12-8
25 پذیرنده­های سطحی نوتروفیل 2-12-9
26 سرنوشت نوتروفیل­ها 2-12-10
26 انواع مرگ سلولی 2-13
26 آپوپتوز 2-13-1
27 مسیرهای آپوپتوزی 2-13-2
29 ویتامین 2-14
29 انواع ویتامین 2-14-1
30 ویتامین D 2-14-2
32 فصل سوم: مواد و روش کار 3
33 طرز تهیه محیط کشت DMEM 3-1
34 طرز تهیه محیط کشت RPMI 3-2
35 تعیین زنده­مانی و شمارش سلول به روش تریپان بلو 3-3
36 جدا سازی وکشت سلول بنیادی مزانشیمال مغز استخوان رت 3-4
38 تریپسینه کردن وپاساژ دادن سلول­ها 3-5
39 جداسازی نوتروفیل 3-6
41 تیمار سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت با ویتامین D3 3-7
41 مجاور­سازی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامین D3 و مایع رویی آنها با نوتروفیل های جدا شده از خون محیطی رت 3-8
41 مجاورسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامین D3 با سلول­های نوتروفیل 3-8-1
41 مجاور سازی مایع­رویی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تیمار شده با ویتامین D3 با سلول­های نوتروفیل 3-8-2
42 فاگوسیتوز مخمر 3-9
42 آماده سازی سوسپانسیون مخمر 3-9-1
43 روش انجام فاگوسیتوز 3-9-2
45 سنجش انفجار تنفسی توسط احیاء نیتروبلوتترازولیوم (NBT) 3-10
46 سنجش زنده­مانی سلول نوتروفیل در مواجه با سلول­های بنیادی مزانشیمی و مایع رویی آن 3-11
47 آنالیز آماری 3-12
48 فصل چهارم: نتایج 4
49 نتایج مجاورسازی سلول مزانشیمی تیمار شده و سلول نوتروفیل                        4-1
49 ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی(NBT)                                             4-1-1
49 ارزیابی فاگوسیتوز                                                                   4-1-2
50 ارزیابی آپوپتوز 4-1-3
51 نتایج مجاورسازی مایع رویی سلول مزانشیمی تیمار شده  و  سلول نوتروفیل 4-2
51 ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی(NBT) 4-2-1
52 ارزیابی فاگوسیتوز 4-2-2
53 ارزیابی آپوپتوز 4-2-3
56 فصل پنجم: بحث و پیشنهادات 5
57 بحث 5-1
60 پیشنهادات 5-2
61 فصل ششم: منابع 6
62 منابع 6-1
73 چکیده انگلیسی

فهرست نمودارها

صفحه عنوان ردیف
49 ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                 4-1
50 ارزیابی قابلیت فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمال تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                              4-2
51 ارزیابی میزان آپوپتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمال تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                               4-3
52 ارزیابی میزان انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                         4-4
52 ارزیابی میزان فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                               4-5
53 ارزیابی میزان آپوپتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                  4-6

فهرست تصاویر

صفحه عنوان ردیف
54 ارزیابی میزان مرگ و بقا سلول­های نوتروفیل تیمار شده با سلول­های بنیادی مزانشیمی   4-1
54 پاساژ سلول­های آسپیره شده از مغز استخوان. تغییر شکل این سلول­ها پس از پاساژ سوم کاملا مشهود می باشد                                                                                                       4-2
55 ارزیابی میزان فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل تیمار شده با سلول­های مزانشیمی             4-3

 

چکیده فارسی

در مطالعات گذشته به نقش مهم ویتامینD3 در تنطیم رشد سلول­های مزانشیمالاشاره شده است. سلول­های بنیادی مزانشیمی به دلیل توانایی چندگانه و نقش تنظیمی بر روی سیستم ایمنی، جهت اهداف درمانی مناسب می­باشند. از طرفی به نظر می­رسد که ریز محیطی که سلول­های بنیادی مزانشیمی در آن قرار گرفته اند، در نهایت بر وضعیت سلول­های نوتروفیل مرتبطباآنهاموثرخواهدبود. مطالعه حاضر با هدف تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمیتیمار شده باویتامین D3و فاکتورهای محلول ناشی از آن بر قابلیت­های نوتروفیل­ها انجام شده است.پس از جداسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان رت­ها، اقدام به تیمار سلول­های مزبور با ویتامین D3 در غلظت­های50، 100 و 200  نانومولاربه مدت زمان24، 48 و 72 ساعت شد. سپس سلول­های مزبور و مایع رویی آنها به صورت جداگانه با سلول­های نوتروفیل به مدت4ساعت مجاور گردیدند. آنگاه قابلیت فاگوسیتوز با مخمر اپسونیزه، شدت انفجار تنفسی به کمک تست احیا NBT ومیزان زنده مانی به شیوه رنگ آمیزی آکریدین اورنج /پروپیدیوم یدید در نوتروفیل­ها ارزیابی شد.داده­ها با استفاده از آزمون One-Way ANOVA   و تست Tukey در سطح معنی­داری (05/0p<) آنالیز گردید. قابلیت فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل درهمه تیمارها نسبت به گروه کنترلافزایش معنی­داری نشانداد. شدت انفجار تنفسی نوتروفیل­های مجاور شده با سلول­های مزانشیمیو مایع رویی آنها در همه تیمارها نسبت به گروه شاهد به ترتیب افزایشو کاهش معنی داری را نشان داد. بررسی­های انجام شده حاکی از آن است که ویتامین D3 منجر به افزایش قابلیت سلول­های بنیادی مزانشیمیو مایع رویی آنها در حفظ بقا سلول­های نوتروفیل می­گردد (05/0p<).در مجموع به نظر می­رسد که تیمار سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان با ویتامین D3 بر روی  عملکرد سلول­های مزانشیمی در افزایش بقا، قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل موثر می باشد.

کلمات کلیدی : سلول­های بنیادی مزانشیمی، مایع رویی، ویتامین D3، نوتروفیل.

فصل اول

مقدمه و هدف:

سلول­های بنیادی مزانشیمی معمولا از نمونه­های مغز استخوان کرست ایلیاک لگن، تیبیا و فمور جداسازی می­شود.(Digirolamo et al., 1999, Pittenger et al., 1999, Murphy et al., 2002, Oreffo et al., 1998, Eslaminejad et al., 2006) علاوه بر مغز استخوان، سایر منابع حاوی سلول­های بنیادی مزانشیمی شامل بافت پریوست، استخوان ترابکولار، بافت چربی، پرده سینویال، عضله اسکلتی و دندان شیری است. سلول­های بنیادی مزانشیمی خاصیت انعطاف پذیری دارند.(Zech., 2004, Orilic et al., 2002) این سلول­ها گروهی از سلول­های پیش ساز غیر خون ساز هستند که قابلیت تمایز به انواع سلول­های بافت­هایی از قبیل استخوان، غضروف، تاندون، بافت چربی و سلول­های عضله صاف را دارند. سلول­های مزبور جمعیت هتروژن و بسیارکوچکی شامل001/0 -01/0 درصد سلول­های هسته دار مغز استخوان را تشکیل می دهند(Uccelli et al.,2008). نقش سلول­های مزانشیم در تنظیم عملکرد سیستم ایمنی در زمینه­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، که می­توان به مهار تکثیر و عملکرد لنفوسیت­های T انسان و مدل موشی با تداخل در چرخه سلولی از طریق ممانعت از تقسیم سلولی در مرحله G0-G1 و مهار بیان سیکلینD2   (Glennie et al., 2005)، مهار تکثیر لنفوسیتB  (Corcione et al., 2006)، سلول­های کشنده طبیعیNK  (Spaggiari et al., 2006) و سلول­های دندریتیک DCs  (Ramasamy et al., 2006)اشاره کرد. سلول­های بنیادی مزانشیمال به دلیل دارا بودن ویژگی­های تعدیل کننده ایمنی به صوت بالقوه در جهت تخفیف بیماری­های ناشی از پاسخ­های التهابی سلول­های ایمنی در برخی از بیماری­ها از قبیل دیابت نوع1، آرتریت روماتوئید و اسکلروز متعدد مورد توجه قرار گفته اند(Meirelles et al., 2009 ). مهم ترین فاکتور­های سرکوب کننده ایمنی این سلول­ها شامل برخی از مولکول­های مهاری بیان شده در سطح آنها( از قبیل :PDL1،TGF-ß،HLA-G و Galectins)، برخی سایتوکاین­های ضد التهابی(از قبیل :IL-10 و TGF-ß)، برخی متابولیت­ها(از قبیل:نیتریک اکساید،IDO وPAG 2) و برخی از آنزیم­های مهارکننده(از قبیل:ماتریکس متالوپروتئینازها) می باشند که به صورت پاراکرین و یا تماس مستقیم سلول به سلول اثرات خود را ایجاد می کنند(Meirelles et al., 2009, Ghannam et al., 2010).  دانشمندان تلاش می­کنند تا بتوانند سلول­های بنیادی بالغین را در سیستم كشت سلول به انواع سلول­ها اختصاصی تبدیل كنند؛ تا از آن­ها برای درمان بیماری­ها و صدمات بافتی استفاده كنند. باتوجه به اینکه دانش سلول­های بنیادی روبه افزایش است، واکنش سلول­های بنیادی با سلول­های ایمنی قابل توجه بوده، که در زمینه ایمنی اکتسابی و تاحدی ایمنی ذاتی مطالعاتی صورت گرفته است. سیستم ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی علیه عوامل عفونی است. نوتروفیل­ها به عنوان یکی از اجزا این سیستم، اولین عامل جهت مقابله با عوامل باکتریایی و قارچی، قبل از سیستم ایمنی هومورال و سلولی هستند. نوتروفیل­ها70-50 درصد جمعیت لکوسیت­ها را تشکیل داده و نقش اصلی را در حذف پاتوژن­های القایی التهاب حاد دارند. این سلول­ها سطح بالایی از پروتئازها و رادیکال­های آزاد اکسیژن را تولید می کنند که نقش مهمی را در دفاع  و آسیب به سلول­های میزبان در حین فرایندهای التهابی بازی می کنند. بنابراین حفظ هموستاز نوتروفیل­ها بسیار مهم است(Farmakis et al., 2003). نشان داده شده است که سلول­های مزانشیمال انسانی موجب حفاظت نوتروفیل­ها از مرگ ناشی از محرومیت از سرم  می شود( Maqbool et al., 2011). گزارشات متعددی نشان می دهند که ویتامین D3 در تعدیل پاسخ­های ایمنی نیز نقش مهمی بر عهده دارد(Yang et al.,2013). در جوامعی که غذاهای سرشار از ویتامین D مصرف می کنند شیوع بیماری­های خود ایمن نیز کمتر است که این خود شاهدی بر خاصیت تعدیل ایمنی توسط ویتامینD3 و ارتباط آن با سیستم ایمنی می باشد(Yang et al.,2013, Zella et al., 2003). درمطالعات گذشته به اثرات ضد تکثیری، ضد آپوپتوزی ویتامین 1α,25-dihydroxyvitamin D3 بروی سلول­های بنیادی مزانشیمال اشاره شده است(Artaza et al., 2010, Klotz et al., 2012). با این وجود مطالعات چندانی در ارتباط با نقش ویتامین 1α,25-dihydroxyvitamin D3 در شکل­ دهی عملکرد سلول­های بنیادی مزانشیمال بر روی نوتروفیل­ها انجام نشده است. درمطالعه حاضر باتوجه به اهمیت نوتروفیل به عنوان اولین خط دفاعی بدن در سیستم ذاتی و نقش آن در التهاب و کاربرد سلول­های بنیادی در درمان، برهمکنش سلول، مایع رویی کشت سلول­های مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامینD3 و نوتروفیل مورد بررسی قرار می­گیرد، تا با تعمیم نتایج حاصل بتوان در درمان بیماری، با تکنیک سلول­های بنیادی و ایجاد هرچه بیشتر زمینه مطالعاتی در خصوص ایمنی ذاتی و سلول بنیادی بهره گرفت.

تعداد صفحه : 83

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***