Get a site

دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده :

در پژوهش  حاضر  با عنوان  : بررسی  تاثیر جو عاطفی  خانواده  براعتماد  به نفس  فرزندان ( دختران  وپسران  19-13 سال شهر تهران  ) تست  استاندارد  عزت نفس  كویر اسمیت  بر 50 دختر و 50 پسر اجراشد  ، وبا استفاده  از آزمون  T استودنت  نتایج زیر  بدست آمد :

  • اعتماد به نفس دخترانی  كه جو عاطفی  مناسب در خانواده دارند بیشتر از دخترانی  است كه جو عاطفی نامناسبی  درخانواده  دارند .
  • اعتماد به نفس پسرانی  كه جو عاطفی  نا مناسب در خانواده دارند بیشتر از پسرانی  نیست كه جو عاطفی مناسبی  درخانواده  دارند .

 

« فهرست مطالب »

عنوان                                                                             صفحه

چكیده :

فصل اول كلیات 

بیان كلی مسئله                                                                             1

سوال پژوهشی                                                                             4

فرضیه ها                                                                          4

تعریف اصطلاحات                                                               5

بیان اهداف  پژوهش                                                            9

 

فصل دوم  – بررسی  پیشینه  وادبیات  پژوهش

بررسی آخرین پژوهش های انجام  شده درزمینه  پژوهش  حاضر       11

بررسی كلیه  نظریه ها وتئوریهای درزمینه پژوهش  حاضر              22

عوامل تعیین  كننده  جوعاطفی  خانواده                                              25

رابطه  پدر ومادر  بافرزندان                                                  26

الگوهای تربیت  فرزندان                                                       29

رابطه  اعتماد به نفس  وروابط  دوستانه  والدین با كودك             33

مسئولیتهای  والدین  دررابطه  با ایجاد  اعتماد به نفس                     35

علائم  ونشانه های  اختلال  در اعتماد  به نفس                        36

نشانه های  اعتماد  به نفس  در افراد                                          39

ضرورت  اهمیت  وفایده پژوهش                                       41

فصل سوم روش جامعه آماری

روش نمونه  گیری                                                     43

انواع  متغیرها                                                                     43

روش گرد آوری اطلاعات                                            43

معرفی ابزار  پژوهش                                                 44

روش مطالعه                                                           46

مدل آماری                                                              46

فصل چهارم تجزیه و تحلیل  نتایج

تجزیه و تحلیل آماری                                                 49

فصل پنجم بحث ونتیجه  گیری

بررسی و بحث درباره  نتایج                                        54

محدودیتها  وانتقادها                                                  56

پیشنهادها                                                                57

خلاصه  پژوهش                                                       61

خلاصه  پژوهش  به زبان انگلیسی                                 62

پیوست ها

پیوست  یكم – منابع فارسی  برحسب حروف الفبا

پیوست دوم  – منابع  پایان نامه ای

پیوست  سوم – پرسشنامه  وپاسخ نامه

 

« فصل یكم »

 

« مقدمه »

  • بیان كلی مسئله
  • سؤال پژوهش
  • فرضیه ها
  • تعریف اصطلاحات
  • بیان اهداف پژوهش

 

بیان كلی مسئله

خانواده ازمهمترین  نهاد واز نیرومند ترین ارگان  اجتماعی است  زیرا پایه های  خوشبختی  وبدبختی  انسان در آنجا به وجود  می آید .

انسانیت  واخلاق  آدمی درمحیط  خانواده شكل می گیرد وعواطف  نیك وبد در آنجابه وجود  می آید . وقتی سخن  از خانواده به میان  می آید بحث  از محیطی است  كه در آن دوكانون  مهر وانضباط  ، دوانسان  یادومسئولیت  وشیوه رفتار  وخلق وخوی  جداگانه  آغوش  گشوده  و فرزند را  دركنار خود گرفته اند . سخن از دامنها ی پاكی است  كه نسلی را در خود  می پروراند  و آنها را برای حیات شرافتمندانه  آماده می سازد .

طبیعی است كه اگراین دو عنصر ،  یعنی پدر ومادر  درمسیر ثواب باشند  خانواده برای طفل  سعادت آفرین است واگراین  دو آلوده باشند  كودك جزنگون بختی  وسیه روزی  بدست نخواهد  آورد . ( قائمی  ، 1381 ، ص 269) كودك ازخانواده  ووالدین  خودتاثیر می پذیرد  همانگونه كه گیاه  ونهالی از زمین  ، آب وغذا  اوازخورشید  نور می گیرد . عوامل خانوادگی  ازعقاید  وافكار ، مذهب واخلاق ، عاطفه  وخلق وخوی  دركودك بعد ومیزانی است  كه برخی  از روان شناسان رابه اظهار این  اندیشه واداشته است كه طفل  آئینه تمام نمای  وجود والدین است .

برخورد كودك  باالگوها  وسرمشق های خانوادگی درتكوین  شخصیت او چنان  اثر دارند  كه به زحمت  می توان بخشی  از آن را ازصفحه  ذهن  وروان كودك زدود . او معیارهای  اخلاقی والدین  وجنبه های  الگوئی آنان  رابه گونه ای  جذب می كند  ودرخود نفوذ می دهد كه تقریباً می توان گفت  جزء سرشت وطبیعت  اواست .  القاآت  والدین ، امر ونهی آنها ، هدایت وموعظه  وارشادشان ،منع  وردشان  همه دركودك  مؤثراست .

تذكرات  وهدایتهای  پدر بزرگ  ومادربزرگ ، القاآت  ورهنمودهای برادران وخواهران  ارشد ، سخنان وتذكرات  خدمتكار وكلفت  ونوكر ، وبالاخره  رهنمودهای  همه كسانی  كه درعرصه حیات  خانواده با كودك درارتباطند  درسازندگی  یاویرانی  بنای اخلاقی  كودك اثر دارند  والدین در طریق تربیت  صحیح  كودكان  به این مسائل باید آگاه  باشند ( همان منبع ، ص 177) نوجوان وجوان  امروز كودك گذشته است  خصایص  ورفتارهای  وی نیز وابسته  به دوره كودكی  وی بوده اند  كه آن را از اولیا وخانواده  خود كسب نموده  است . پدر ومادر اولین  كسانی هستند  كه زیر بنای شخصیت سالم یك نوجوان  رامی سازند  وپایه گذار ارزش ها ومعیارهای  فكری وی هستند  نوجوان  دراین دوره بیش از هر زمان دیگر نیاز به مراقبت  وهمراهی  والدین  خود دارد ، لذا قطع رابطه  با نوجوان  ویا رابطه  نادرست بانوجوان ممكن است تاثیرات مخربی  بر او بگذارد  ( اكبری  ، 1381، ص 321) .

ازنیازهای مهم  واساسی انسان  كه زمینه ساز حیات اجتماعی  وشرافتمندانه  است نیاز به اعتماد به نفس  است معنی ومفهوم  آن این است كه آدمی بااستفاده  ازمددرسانی  خداوند  وبا قرار دادن  امور درمسیر  سنت او  وبازمینه سازی هایی كه برای  موفقیت درانجام هر كاری  ضروری است بتواند  تردید ودودلی  رااز خود دورسازد  وبا اعتماد  واطمینان  پیش رود . انتظار  آن رانداشته  باشدكه دیگران  برای انجام كارها  ورفع نیازش  اقدام كنند  ویا والدین  ومربیان  درخدمت او  قرار گیرند  خود به اتكای  توان وامكانش  ازجای برخیزد  وبه اقدام  بپردازد  چنین  امری هم موردنیاز  شخصی فرد  ولازمه عزت  نفس اوست  وهم از نظر  اجتماعی وتداوم حیات  برای اوضرورت دارد  اودراین  اعتماد نیاز دارد  از اطمینان  استفاده  كند و آن را  قابل تبعیت  واجرا بداند  باجرأت  وصبارت تصمیم  گیرد  وبه  پیش رود  نه با تزلزل  وتردید  قدش راست وگامش  استوار و اعتقادش  درانجام  دادن امور  راسخ باشد  ( قائمی ، 1370 ، ص 245)

 

سؤال پژوهشی

آیا جوعاطفی  خانواده بر اعتماد به نفس  فرزندان  تاثیر دارد ؟

فرضیه ها :

اعتماد به نفس دخترانی  كه جوعاطفی  مناسبی درخانواده دارند بیشتر از  دخترانی است كه جو عاطفی  نامناسبی  درخانواده  دارند .

اعتماد به نفس پسرانی  كه جوعاطفی  مناسب درخانواده دارندبیشتراز پسرانی است  كه جو عاطفی  نامناسبی  درخانواده دارند .

تعریف  اصطلاحات

  • جوعاطفی خانواده

الف: تعریف نظری :

منظور ازجوعاطفی خانواده نحوه ارتباط  وطرز برخورد  افراد یك خانواده  باهم ، نظر افراد  خانواده  نسبت به هم ، احساس وعلاقه  آنها به یكدیگر است ( شریعتمداری  ، 1376،ص211)

ب : تعریف عملی سنجش (ایستا ) :

جو عاطفی  خانواده آن است  كه پرسشنامه  پژوهش حاضر می سنجد .

ج: تعریف عملی آزمایشی ( پویا ) :

جوعاطفی می تواند به صورت دیكتاتور  ومدارگروآزاد منش  باشد كه درخانواده  های دیكتاتور  بچه ها سركوب می شوند  وگاه طرد  می شوند  احساسات  وعواطفشان  توجه نمی شود  درخانواده های  مداراگر  بچه ها لوس  وپرخاشگر بارمی آیند ومسئولیت  پذیرنیستند  وهرگزدیگران  رامورد پذیرش  قرار نمی دهند خانواده های  آزاد منش  كودكان را كنترل  می كنند با بچه ها  به طورمنطقی  ومهربان  برخوردمی كنند وبه نظرات خود احترام می گذارند  ، آن بچه ها  نیز در آینده دیگران  رامحترم  می شمارند وبا افراد  اجتماع  صمیمانه  كنار می آیند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :83

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***