دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت منابع انسانی

عنوان : بررسی تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت – گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش: مدیریت منابع انسانی

 

عنوان :

بررسی تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران

 

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر منوچهر جفره

 

استاد مشاور :

جناب آقای دكتر تیمور آقایی فیشانی

زمستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                    صفحه

فصل اول: کلیات طرح

مقدمه: ………………………………………………………………………………………. 2

1-1-   بیان مسئله:……………………………………………………………………………….. 3

1-2-   اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:………………………………………….. 6

1-3-   هدف های تحقیق: ……………………………………………………………………………………………… 7

1-4-   چارچوب نظری و مدل تحقیق:………………………………………………………… 8

1-5-   فرضیه های تحقیق:……………………………………………………………………. 10

1-6-   قلمرو تحقیق:………………………………………………………………………….. 10

1-7-   روش تحقیق:………………………………………………………………………….. 10

1-8-   جامعه آماری و حجم نمونه:………………………………………………………….. 11

1-9-   روش گردآوری اطلاعات:……………………………………………………………. 11

1-10- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی:……………………………………….. 11

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………… 14

2-1-   بخش اول- نگرش های شغلی:………………………………………………………. 15

2-1-1-  تعاریف و مفاهیم:……………………………………………………………….. 15

2-1-2-  ابعاد نگرش های شغلی:………………………………………………………… 17

2-1-3-  درگیری شغلی:………………………………………………………………….. 19

2-1-4-  مفهوم درگیری شغلی و انواع آن:………………………………………………. 20

2-1-5-  اهمیت درگیری شغلی:…………………………………………………………. 22

2-1-6-  عوامل موثر بر درگیری شغلی:…………………………………………………. 23

2-1-7-  رضایت شغلی:…………………………………………………………………… 25

2-1-8-  اهمیت رضایت شغلی:………………………………………………………….. 26

2-1-9-  ابعاد رضایت شغلی:…………………………………………………………….. 27

2-1-10-                                 رابطه انگیزش با رضایت شغلی:…………………. 28

2-1-11-                                                 نظریه‌های مختلف در بحث رضایت شغلی:         29

2-1-11-1-……………………………………………………………….. نظریه كورمن……….. 29

2-1-11-2-    نظریه بروفی :……………………………………………………….. 30

2-1-11-3-      نظریه پارسون :……………………………………………………. 31

2-1-11-4-……………………………………………………………….. نظریه تفاوت:……….. 31

2-1-11-5-                                   نظریه انگیزشی – بهداشتی هرزبرگ:….. 32

2-1-11-6-………………………………………………………………. نظریه برابری:……….. 33

2-1-12-         تعهد سازمانی:…………………………………………………………… 33

2-1-13-……………………………………………………………… اهمیت تعهد سازمانی:……….. 37

2-1-14-………………………………………………………………… انواع تعهد سازمانی:……….. 38

2-1-15-                ابعاد تعهد سازمانی:………………………………………………. 40

2-1-16-                       مدل های تعهد سازمانی:…………………………………… 45

2-2-   بخش دوم- رفتار شهروندی سازمانی:……………………………………………….. 48

2-2-1-  تعاریف و مفاهیم:……………………………………………………………….. 48

2-2-2-  رفتار شهروند سازمانی:………………………………………………………….. 50

2-2-3-  اهمیت رفتار شهروندی سازمانی:………………………………………………. 53

2-2-4-  تاریخچه رفتار شهروند سازمانی و موضوعات مرتبط با آن:…………………. 57

2-2-5-  مدل های رفتار شهروندی سازمانی:……………………………………………. 60

2-2-5-1-  مدل رفتارهای شهروندی گراهام:……………………………………… 60

2-2-5-2-  مدل رفتارهای شهروندی پادساکف:…………………………………… 63

2-2-5-3-  رضایت شغلی، اعتماد و رفتار شهروندی سازمانی:…………………… 65

2-2-5-4-  كیفیت خدمات و رفتار شهروند سازمانی:…………………………….. 68

2-2-5-5-  فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی:…………………………………… 70

2-2-5-6-  رفتار شهروندی مدیریت:………………………………………………. 74

2-2-5-7-  عوامل تأثیر گذار و پیامدها:…………………………………………… 75

2-3-   بخش سوم- تسهیم دانش:……………………………………………………………. 77

2-3-1– تعاریف و مفاهیم:……………………………………………………………….. 77

2-3-2-      تسهیم دانش:……………………………………………………………. 79

2-3-3-      انتقال و تسهیم دانش:………………………………………………….. 81

2-3-4-      تسهیم دانش در سازمان های دولتی:………………………………….. 82

2-3-5-      پیش بینی كننده های تسهیم دانش در سازمان:……………………….. 83

2-3-6-      جنبه های مؤثّر بر موفقیت در تسهیم دانش:…………………………. 87

2-3-7-      قابلیتها و توانمندسازهای تسهیم دانش در سازمان:…………………… 88

2-4-   بخش چهارم- پیشینه تحقیق:………………………………………………………… 90

2-4-1-  تحقیقات داخلی:………………………………………………………………… 90

2-4-2-  تحقیقات خارجی:……………………………………………………………….. 97

2-5-   بخش پنجم- آشنایی با حوزه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران                 100

2-5-1-  برنامه استراتژیک معاونت توسعه:…………………………………………… 101

2-5-2-  چشم انداز:…………………………………………………………………….. 102

2-5-3-  ماموریت ها:…………………………………………………………………… 102

2-5-4-  استراتژی های معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع:…………….. 102

2-5-5-  منشور اخلاقی………………………………………….…………..:103

2-5-6-  دانشکده ها :…………………………………………………………………… 103

2-5-7-  مراکز آموزشی و درمانی : بیمارستانها و مراکز آموزشی و درمانی…………. 104

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………. 106

3-1-   روش تحقیق…………………………………………………………………………. 107

3-2-   جامعه آماری و حجم نمونه:………………………………………………………… 107

3-3-   روش گرد آوری اطلاعات:…………………………………………………………. 108

3-3-1-  روایی و پایایی پرسشنامه:…………………………………………………….. 109

3-3-2-  مقیاس اندازه گیری:…………………………………………………………… 112

3-4- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:………………………………………………….. 113

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………. 118

4-1-   آمار توصیفی………………………………………………………………………………. 118

4-1-1-  جنسیت………………………………………………………………………… 118

4-1-2-  سن…………………………………………………………………………….. 119

4-1-3-  نوع شغل………………………………………………………………………. 120

4-1-4-  تحصیلات…………………………………………………………………….. 121

4-1-5-  سابقه خدمت………………………………………………………………….. 122

4-1-6-  تأهل…………………………………………………………………………… 124

4-2-   تحلیل استنباطی …………….  125

4-2-1-  ارزیابی روابط خطی بین متغیرهای تحقیق………………………………….. 126

4-2-2-  برازش مدل تحقیق……………………………………………………………. 127

4-2-3-  شاخص‏های نیکویی برازش مدل……………………………………………. 129

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………………. 133

5-1-   نتیجه گیری………. 133

5-2-   پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………. 135

5-2-1-  پیشنهادها بر اساس نتایج یافته های تحقیق…………………………………. 135

5-2-2-  پیشنهادها برای محققین بعدی……………………………………………….. 136

5-3-   محدودیت های تحقیق……………………………………………………………… 137

منابع و مآخذ                                                                                                  138

منابع فارسی…………………………………………………………………………………….. 139

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………….. 142

پیوست ها و ضمائم                                                                                         145

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 2-1): مقایسه مشوق های تسهیم دانش در بخش خصوصی و دولتی……………… 83

جدول 3-1): آلفای کرونباخ پرسشنامه………………………………………………………. 112

جدول 3-2): طیف پرسشنامه………………………………………………………………… 112

جدول 4-1: توزیع جنسیت………………………………………………………………….. 118

جدول 4-2: توزیع سن                                                                                    119

جدول 4-3: توزیع نوع شغل………………………………………………………………… 120

جدول 4-4: توزیع تحصیلات………………………………………………………………. 121

جدول 4-5: توزیع سابقه خدمت……………………………………………………………. 123

جدول 4-6: توزیع تأهل                                                                                  124

جدول 4-7: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف…………………………. 125

جدول 4-8: ضرایب همبستگی بیین متغیرهای تحقیق…………………………………….. 126

جدول 4-9 : نمادهای بکارگرفته شده متغیرهای تحقیق…………………………………… 127

جدول 4-10 : نتایج شاخص‏های برازشی مدل…………………………………………….. 130

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                  صفحه

شکل 2-1): مبانی اساسی دیدگاه نگرشی……………………………………………………. 43

شکل 2-2): مبانی اساسی دیدگاه رفتاری……………………………………………………. 44

شكل 2-3): ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (OCBs)………………………………………. 62

شكل 2-4): تأثیر فرهنگ بر  OCB…………………………………………………………. 73

شکل 2-5): فرآیندهای اصلی مدیریت دانش………………………………………………. 80

شكل 2-6): حوزه های تأثیرگذار بر تسهیم دانش…………………………………………. 88

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                      صفحه

نمودار 4-1: توزیع جنسیت…………………………………………………………………. 119

نمودار 4-2: توزیع سن                                                                                    120

نمودار 4-3: توزیع نوع شغل………………………………………………………………… 121

نمودار 4-4: توزیع تحصیلات………………………………………………………………. 122

نمودار 4-5: توزیع سابقه خدمت……………………………………………………………. 123

نمودار 4-6: توزیع تأهل                                                                                  124

نمودار 4-7: مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………. 127

نمودار 4-8: مدل تحقیق در حالت استاندارد……………………………………………….. 128

نمودار 4-9: مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب استاندارد…………………………… 129

 

فصل اول

کلیات طرح

مقدمه:

با ورود به هزاره جدید مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمان ها محسوب می شدند؛ اهمیت سابق خود را از دست داده اند. سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است (ایرانشاهی، 1377، ص 83). باید اذعان نمود كه در محیط پویا و متحول امروز انسانها مهمترین عنصر سازمانی در اداره سازمان ها هستند. سازمان ها با تكیه بر افراد به عنوان مهم ترین سرمایه آنها را به درك، فهم و ارائه دانسته ها و ایده های جدید، و استفاده عملی از آن ایده ها در پیشبرد مقاصد سازمان تشویق می كنند. این فعالیت نیازمند آن است كه فرهنگ سازمانی به عنوان تشكیل دهنده شخصیت سازمانها كه رفتار كاركنان متأثر از آن می باشد، فرهنگ دانش پرور و حامی فعالیت های دانشی باشد (شریف زاده و كاظمی، 1377: 131).

از سویی قسمت عمده ای از زندگی روزانه ای هر شخص صرف اشتغال به کار می شود. یکی از مفاهیمی که در سال های اخیر توجه روان شناسان کار، روان شناسان بهره وری و روان شناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف داشته، نشانه ها، علل و آثار فرسودگی شغلی است (حدادی كوهسار و علی­اكبری معلم، 1390: 97).

از دیگر سوی، رفتارهای شهروندی سازمانی که در نتیجه فرسودگی شغلی و یا نگرش شغلی کارکنان ایجاد می شوند، به شکل مثبت روی ستاده های مربوط به ارزیابی عملکرد و ستاده های کار گروهی تاثیر می گذارند. در همین راستا محققان پیامدهای فردی و سازمانی نسبتا زیادی را برای رفتارهای شهروندی سازمانی ذکر کرده اند که از جمله آنها در سطح سازمانی می توان به افزایش عملکرد و

اثربخشی و نیز افزایش توان سازمان در جذب و نگهداری نیروهای خبره و کارآمد اشاره نمود. با توجه به اهمیت رفتارهای شهروندی سازمانی در بهبود عملکرد سازمان، مطالعات مختلف به بررسی دلایل بروز این رفتارها پرداخته اند که عمدتا این کوشش ها بر خصوصیات فردی متمرکز بوده است. نگرش شغلی نیز یکی از این عوامل است که مورد توجه پژوهشگران بوده است. به عبارتی نگرش کارکنان یک سازمان نسبت به موضوعات مختلف، در بروز و یا عدم بروز رفتارهای شهروندی

سازمانی موثر است. حال از آنجا که مدیریت دانش نیز در جهت توانمندسازی کارکنان برای اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و بهبود سطح عملکرد سازمانی مورد توجه قرار می گیرد، در این تحقیق تأثیر نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش در سازمان، را مورد مطالعه قرار می دهیم و با توجه به اینکه سازمان های فعال در حیطه سلامت که در تماس دائم با مشتری، یا ارباب رجوع هستند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند، این تأثیر برای کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران ارزیابی می گردد.

در این فصل به بررسی كلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تعریف می شود.

تعداد صفحه : 169

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***