دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت اجرایی (استراتژیك)

عنوان : بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل

دانشگــاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات گیلان

 

دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه آموزشی مدیریت

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت «M.A»

 

گرایش: مدیریت اجرایی (استراتژیك)

 

 

عنوان:

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل

 

استاد راهنـما:

دكتـر خـیراله سربلند

 

 

استاد مشاور:

دكتـر شهرام گیلانی‌نیا

 

 

 دی‌ماه 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1ـ 1) مقدمه 3

1ـ2) بیان مساله 3

1 ـ 3) اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

1ـ 4) چارچوب نظری تحقیق. 6

1 ـ 5) مدل تحقیق. 8

1 ـ 6) اهداف تحقیق. 8

1-7) سؤالات و فرضیه‌های تحقیق. 9

1 ـ 8) تعریف متغیرهای تحقیق (به صورت مفهومی و عملیاتی): 9

1-8-1) تعریف مفهومی متغیرهای مستقل و وابسته. 9

1-8-2) تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته. 10

1 ـ 9) قلمرو تحقیق. 11

1-9-1) قلمرو زمانی تحقیق.. 11

1-9-2) قلمرو موضوعی تحقیق.. 11

1-9-3) قلمرو مكانی تحقیق.. 11

1 ـ 10) ساختار تحقیق. 12

فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: مدیریت دانش

2-1) مقدمه 17

2-1-1) تاریخچه مدیریت دانش… 18

2-1-2) تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش… 20

2-1-3) اصول و مبانی مدیریت دانش… 24

2-1-4) مدیریت دانش نقطة مقابل مدیریت اطلاعات… 30

2-1-5) مدیریت دانش بعنوان یك استراتژی تجاری برای سازمانها 32

2-1-6) چرخة دانش… 33

2-1-7) ایجاد دانش… 35

2-1-8) اجرای اصلی و كلیدی مدیریت دانش… 36

2-1-9) الزامات اجرایی مدیریت دانش در سازمانها 38

2-1-10) كارایی مدیریت دانش… 39

2-1-11) اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای سازمانهای اجرایی و دولتی.. 40

2-1-12)  نیاز به چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. 41

2-1-13) عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی.. 42

2-1-14) فرایند تكاملی مدیریت دانش در سازمانها 45

بخش دوم: یادگیری سازمانی

2-2) یادگیری سازمانی. 48

2-2-1) مفاهیم و تعاریف یادگیری سازمانی.. 49

2-2-2) یادگیری سازمانی؛ موافقتها و مخالفتها 50

2-2-3) انواع یادگیری سازمانها 52

2-2-4) یادگیری سازمانی: تردیدها و نسبتها 54

2-2-5) یادگیری سازمانی: چالشهای محیطی و انتخاب… 54

2-2-6) ساختار سازمانی منطبق با یادگیری استراتژیك سازمانی.. 55

2-2-7) سازمانهای نوین بر محوریت دانایی و یادگیری.. 56

2-2-8) نقش‌آفرینان یادگیری سازمانی.. 58

2-2-9) مزایای یادگیری و دانش سازمانی در عصر جهانی شدن. 59

بخش سوم: خلاقیت سازمانی

2-3) خلاقیت سازمانی. 61

2-3-1) فلسفة خلاقیت… 61

2-3-2) مفهوم، جایگاه و تعاریف خلاقیت و نوآوری.. 62

2-3-3) تفاوت خلاقیت و نوآوری.. 63

2-3-4) فرآیند خلاقیت و نوآوری.. 64

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

2-4) پیشینه تحقیق. 67

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1) مقدمه 70

3 ـ 2) روش تحقیق. 70

3 ـ 3) جامعة آماری. 71

3 ـ 4) حجم نمونه و روش اندازه‌گیری. 71

3 ـ 5) ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 71

3 ـ 6) روائی و پایائی ابزار سنجش… 72

3 ـ 7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 74

4-2) توصـیف آماری متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه 75

4-3) توصـیف آماری شاخصهای آماری متغیرهای تحقیق. 78

4-4) آزمون كولموگوروف ـ اسمیرنوف (K – S) برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق. 80

4-5) تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق) 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5 – 1) مقدمه 86

5 ـ 2) نتیجه‌گیری. 86

5 ـ 3) پیشنهادهای كاربردی در راستای نتایج تحقیق. 87

5-4) پیشنهاداتی برای محققان آتی………………………………………………………………………………… 89

5-5) محدودیت‌های تحقیق. 89

منابع و مأخذ. 91

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                           صفحه

جدول (2-1): گاه‌شمار مدیریت دانش… 20

جدول (2-2): تفاوت بین مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش… 31

جدول (3-1): پایایی متغیرهای تحقیق.. 72

جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت… 75

جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات… 76

جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال سابقه‌ اجرایی.. 77

جدول (4-4): توصیف آماری‌ متغیر مدیریت دانش… 78

جدول (4-5): توصیف آماری‌ مؤلفه‌های مربوط به یادگیری سازمانی.. 78

جدول (4-6): توصیف آماری‌ مؤلفه‌های مربوط به خلاقیت سازمانی.. 79

جدول (4-7): نتایج آزمون كولموگوروف ـ اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیق.. 80

جدول (4-8): آزمون فرضیة اول. 81

جدول (4-9): آزمون فرضیة دوم. 82

جدول (4-10): آزمون فرضیة سوم. 83

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                        صفحه

نمودار ( 4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال جنسیت… 75

نمودار (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال میزان تحصیلات… 76

نمودار  (4-3): توزیع فراوانی و درصد پاسخهای نمونة آماری به سؤال سابقه‌ اجرایی.. 77

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                                      صفحه

شکل (2-1): فرایند خلق (ایجاد) دانش… 35

 

بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل

چکیده

مدیریت دانش یكی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگیهای آن، امروزه سازمانهای با جدیت به دنبال بهره‌مندی از نتایج  آن هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی دستگاههای اجرایی استان اردبیل انجام پذیرفته است. جامعة آماری تحقیق حاضر، مدیران دستگاههای اجرایی استان اردبیل بوده كه نمونه‌ای به حجم 129 نفر به شیوة تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل همبستگی و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و ضریب رگرسیون چندگانه بین متغیرهای تحقیق نشان داد كه مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی و خلاقیت سازمانی تأثیر معناداری دارد. همچنین یافته‌های تحقیق به وضوح نشان داد كه یادگیری سازمانی حلقة رابط بین مدیریت دانش و خلاقیت سازمانی بوده و از این طریق موجبات ارتقاء سطح خلاقیت را فراهم می‌نماید.

 

واژه‌های كلیدی: مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، خلاقیت سازمانی

 

1ـ 1) مقدمه

سازمانها اصولاً به منظور نیل به اهدافی ایجاد گردیده‌اند كه میزان موفقیت در نیل به اهداف سازمانی در ارتباط مستقیم با نحوة عملکرد نیروی انسانی مشغول به کار در سازمانها است. بنابراین ارزشیابی کارکنان و عملکرد آنها در مدیریت منابع انسانی از جایگاه مهمی‌ برخوردار است. امروزه دانش به عنوان دارایی رقابتی كلیدی و ارزشمندی شناخته شده كه مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی ماندگار یك سازمان به شمار می‌‌رود. فرآیند نوآوری شدیداً به دانش وابسته بوده و مدیریت دانش و سرمایه انسانی باید عنوان یك عامل اساسی در هر نوع تجارتی مدنظر قرار گیرد. مدیریت دانش و نوآوری هر دو می‌‌توانند برای سازمان خلق ارزش كرده و عملكرد سازمانی را بهبود بخشند. شناخت رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری و تأثیر آن بر عملكرد سازمانی می‌‌تواند تضمین كنندة رشد، كارایی و اثر بخشی بالاتر بوده و نهایتاً رشد اقتصادی كشور را به دنبال داشته باشد. یك سازمان با مدیریت دانش از منابع خود به صورت كاراتر استفاده نموده و در نتیجه نوآورتر بوده و عملكرد بهتری خواهد داشت (حكمت، 1392).

افزون بر موارد فوق با توجه به فرایند تولید و تشكیل دانش، مشخص می‌‌شود كه دانش ابتدا در ذهن افراد تولید و با به اشتراك‌گذاری آن می‌‌تواند به دانش سازمانی تبدیل شود و دانش سازمانی خود منشأیی برای تولید دانش فردی خواهد بود. بنابراین، سرمایه‌های سازمانی به طور عمده در اذهان افراد نهفته است. این دانش حیاتی و مهم هنگامی‌ در اختیار سازمان قرار می‌‌گیرد كه كاركنان تمایل به همكاری و اشتراك دانش داشته باشند و علاوه بر آن تمهیدات و سازوكارهای مؤثری نیز توسط سازمان در این رابطه فراهم شده باشد. با تغییر شغل و پست سازمانی، همچنین بازنشستگی برخی از كاركنان، دانش ارزشمندی كه حاصل سالها تجربه كاری بوده به سادگی از بین خواهد رفت و سازمان توانایی بهره‌گیری از آن را در صورت استفاده نكردن از شیوه‌های مؤثر اشتراك دانش نخواهد داشت. از دیدگاه «نوناكا و تاكوچی» چنانچه دانش فردی با دیگران به اشتراك گذاشته نشود، تأثیری بر رشد و گسترش دانش موجود در سازمان نخواهد داشت و دانش جدیدی نیز تولید نخواهد شد (آهلاندر و همكاران، 2007)

 

تعداد صفحه : 117

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***