دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن

 دانلود متن کامل پایان نامه

دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی

مرکز / واحد زهان

 

گروه علوم انسانی

کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

 

عنوان پروژه:

بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات تحقیق… 0

1-1- مقدمه. 1

1-2- بیان مساله. 1

1-3- اهمیت موضوع. 2

1-4- مدل تحقیق.. 4

1-5- اهداف.. 4

1-6- فرضیه های تحقیق.. 5

1-7- قلمرو تحقیق.. 5

1-8- تعاریف نظری وعملیاتی.. 6

فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق… 7

2-1- مقدمه. 8

2-2- چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن.. 9

2-2-1- تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری.. 9

2-2-2- تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی. 10

2-2-2-1- دوره اول: اتوماسیون پشت باجه. 10

2-2-2-2- دوره دوم : اتوماسیون جلوی باجه. 11

2-2-2-3- دوره سوم : متصل كردن مشتریان به حسابهایشان. 12

2-2-2-4- دوره چهارم : یكپارچه‌سازی سیستمها و مرتبط كردن مشتری با تمامی عملیات بانكی. 13

2-2-3- مقایسه بانكداری سنتی با بانكداری الكترونیكی. 15

2-2-4- مزایا و ویژگیهای بكارگیری بانکداری الكترونیكی. 17

2-2-4-1- امنیت.. 17

2-2-4-2- سرعت.. 17

2-2-4-3- آسان بودن و سادگی. 17

2-2-4-4- هزینه كم. 17

2-2-4-5- كاهش اشتباهات انسانی. 18

2-2-4-6- بهره‌وری و كارایی. 18

2-2-4-7- بهبود مدیریت وجوه و نقدینگی. 18

2-2-4-8- بهبود روابط با مشتریان. 19

2-2-5- انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه 19

2-2-5-1- بانكداری الكترونیكی مصرف‌كننده (در سطح مشتری) 19

2-2-5-2- بانكداری الكترونیكی بین بانكی. 23

2-2-5-3- كارت‌های پلاستیكی (بانكی) در بانكداری الكترونیكی. 25

2-2-5-4- معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی. 26

2-2-5-5- ویژگیهای سیستم‌های پرداخت الكترونیكی مناسب.. 27

2-2-5-6- عناصر اصلی سیستم پرداخت الكترونیكی. 29

2-2-5-7- زیرساخت‌های فناوری سیستم پرداخت الكترونیكی. 29

2-2-5-8- زیرساخت‌های قانونی لازم برای سیستم‌های پرداخت الكترونیكی. 29

2-2-5-9- زیرساخت‌های امنیتی سیستم‌های پرداخت الكترونیكی. 30

2-2-5-10- مكانیزم‌های پرداخت در سیستم‌های پرداخت الكترونیكی. 31

2-3- شاخه‌های بانکداری الکترونیک… 32

2-3-1- بانک‌داری اینترنتی. 32

2-3-2- بانک‌داری مبتنی بر تلفن همراه و فناوری‌های مرتبط با آن. 34

2-3-3- بانک‌داری تلفنی. 35

2-3-4- بانک‌داری مبتنی بر دستگاه‌های خودپرداز 35

2-3-5- بانک‌داری مبتنی بر پایانه‌های فروش.. 36

2-3-6- بانک‌داری مبتنی بر شعبه‌های الکترونیکی. 36

2-3-7- خدمات داده به کمک سیم کارت.. 37

2-4- منابع بانک ها 39

2-5-الگوی تحلیلی تحقیق.. 40

فصل 3: روش شناسی تحقیق… 63

3-1- مقدمه. 63

3-2- نوع تحقیق.. 64

3-3- روش تحقیق.. 65

3-4- جامعه‌ی آماری و نمونه‌ی آماری.. 65

3-4-2- روش نمونه گیری.. 66

3-4-3- تعیین حجم نمونه. 66

3-5- ابزارهای جمع‌آوری داده ها 67

3-5-1- مطالعات کتابخانه ای.. 68

3-5-2- پرسشنامه. 68

3-6- آزمون پایایی و روایی پرسشنامه. 69

3-6-1- روایی ابزار اندازه گیری.. 69

3-6-2- پایایی ابزار اندازه گیری.. 70

3-6-3- محاسبه پایایی پرسشنامه ها 70

3-7- روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 53

فصل 4:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها 56

4-1- مقدمه. 63

4-2- توصیف اطلاعات زمینهای و جمعیت شناختی.. 64

4-2-1- توزیع پاسخ دهندگان بر پایه جنسیت.. 64

4-2-2- توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای سن. 65

4-2-3- توزیع پاسخ دهندگان بر پایه تحصیلات.. 66

4-2-4- توزیع پاسخ دهندگان بر پایه سابقه استفاده از خدمات بانک صادرات.. 67

4-2-5- توزیع پاسخ دهندگان بر مبنای میزان آشنایی با خدمات الکترونیکی بانک صادرات.. 68

4-3- بررسی فرضیه های تحقیق.. 70

4-3-1- فرضیه اصلی: بین میزان استفاده از بانکداری الکترونیک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات رابطه وجود دارد. 71

4-3-1-1- فرضیه فرعی1: بین میزان استفاده از تلفن بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 72

4-3-1-2- فرضیه فرعی2: بین میزان  استفاده از همراه بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 73

4-3-1-3- فرضیه فرعی3: بین میزان استفاده از تاثیر خدمات پایانه های فروش و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه وجود دارد. 74

4-3-1-4- فرضیه فرعی4: بین میزان  استفاده از اینترنت بانک و افزایش منابع ارزان قیمت بانک رابطه معناداری وجود دارد. 75

4-3-1-5- فرضیه فرعی5: بین میزان  استفاده از خدمات USSD و ه افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات رابطه معناداری وجود دارد. 76

4-4- آزمون رتبه های دبلیو کندال. 78

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات تحقیق… 68

5-1- مقدمه. 82

5-2- خلاصه یافته های توصیفی پرسشنامه کارکنان و مدیران.. 83

5-3- بررسی نتایج فرضیه ها و بحث درباره آن ها 84

5-4- پیشنهادهای اجرایی.. 86

5-5- محدودیت‌های تحقیق.. 88

5-6- پیشنهادهایی برای محققین آینده. 90

فهرست منابع و ماخذ.. 91

فهرست جداول

جدول (2-1): مقایسه بانکداری نوین و سنتی.. 16

جدول (2-2): الگوی تحلیلی.. 43

جدول (3-1): چارچوب نظری تحقیق.. 50

جدول (3-2): بررسی پایایی پرسشنامهها 53

جدول (4-1): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه جنسیت.. 57

جدول (4-2): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه سن افراد. 58

جدول (4-3): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه تحصیلات.. 59

جدول (4-4): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه سابقه استفاده از خدمات بانک صادرات.. 60

جدول (4-5): توزیع پاسخ دهندگان بر پایه میزان آشنایی با خدمات الکترونیکی بانک صادرات.. 61

جدول (4-6): آزمون کلموگروف-اسمیرنوف.. 63

جدول (4-7): نتایج One-Sample Statistics. 63

جدول (4-8): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 64

جدول (4-9): نتایج One-Sample Statistics. 64

جدول (4-10): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 64

جدول (4-11): نتایج One-Sample Statistics. 64

جدول (4-12): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 65

جدول (4-13): نتایج One-Sample Statistics. 66

جدول (4-14): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 66

جدول (4-15): نتایج One-Sample Statistics. 66

جدول (4-16): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 66

جدول (4-17): نتایج One-Sample Statistics. 67

جدول (4-18): نتایج آزمون تک نمونه t- One-Sample Test 67

جدول (4-19): آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف.. 67

 

فهرست اشکال

شکل (3-1): رابطه بین جامعه و نمونه آماری.. 46

فهرست نمودار

نمودار 4. 1: توزیع پاسخ دهندگان بر پایه جنسیت.. 57

نمودار 4. 2: توزیع پاسخ دهندگان بر پایه سن افراد. 58

نمودار 4. 3: توزیع پاسخ دهندگان بر پایه تحصیلات.. 59

 

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بانکداری الکترونیکی بر جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن انجام گرفته، که با توجه به هدف کاربردی و از نظر شیوه­های اجرا، توصیفی ـ پیمایشی است و از مشتریان تعداد 278 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه­ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ی محقق ساخته بود که داده­های آماری با استفاده از نرم افزار­های اکسل و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، توزیع نرمالیته داده­ها را نشان داد و بنابراین برای بررسی فرضیه­های تحقیق، آزمون­های پارامتریک صورت گرفت. در این پژوهش از آزمون تی برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیات بهره گرفته شده وبه بررسی میزان تأثیر­گذاری هر یک از متغیرهای مستقل با در نظر گرفتن سایر متغیر­های مستقل بر متغیر وابسته پرداخته­ شد و در نهایت بر طبق هدف تحقیق برای شناسایی و رتبه­بندی ابعاد بانکداری الکترونیکی و نیز برای سنجش میزان توافق رتبه­بندی­ها در بین پاسخگویان، از آزمون رتبه­های دبلیو کندال، که شکل نرمال شده آزمون فریدمن می­باشد، استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تاثیر معنادار مثبتی بین بانکداری الکترونیکی و جذب منابع ارزان قیمت بانکی در بانک صادرات شهر قائن، وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیکی، منابع ارزان قیمت بانکی، بانک

 

فصل اول

کلیات پژوهش

  • مقدمه

از ویژگی‌های قرن حاضر، توسعه اعجاب آور تكنولوژی  ارتباطات و اطلاعات و بكارگیری آن جهت افزایش سرعت و كیفیت در ارائه خدمات می‌باشد ضمن این که بخش خدمات در حدود 20 درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی15 سال گذشته، مانند تجارت کالا از رشد سریع 5/8 درصدی برخوردار بوده است (unktad , 2001, p. 154).  این پیشرفت‌، بانكداری را نیز تحت تأثیر شدید خود قرار داده و باعث تغییرات عمده‌ای در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیك باعث ایجاد تغییرات عمده‌ای در شكل پول و سیستم‌های انتقال منابع در عرصه بانكداری گردیده و مفاهیم جدیدی از بانكداری تحت عنوان بانكداری الكترونیكی ظهور یافته است (حسن‌زاده & پورفرد, 1382, ص. 7).

بنابراین در فصل اول به کلیات موضوع و نحوه شکل گیری طرح مسأله در باب بانکداری الکترونیکی و عوامل موثر در آن پرداخته شده است. پس از بیان مسأله و تشریح ابعاد موضوع به بیان هدف تحقیق و فرضیه­ها پرداخته شده است، و در انتها نیز با تعریف مفاهیم و واژگان ضروری فصل اول به اتمام می­رسد.

 

  • بیان مساله

تمام سازمانها، بخصوص بانک ها به دنبال جذب و افزایش رضایت مشتری  هستند، تا از این طریق به منابع مالی بیشتری دست پیدا کرده و هکچنین منابع مالی بیشتری به گردش در بیاورند؛ این مساله به خصوص در بانكها كه وابستگی دائم با مشتریان دارند اهمیت ویژه ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانك ها و مؤسسات قرض الحسنه و سایراشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است، لذا ایجاد مزیت رقابتی برای بقای بانك ها لازم وضروری به نظر میرسد. خدمات نوین بانكی كه ارتباط بسیار نزدیكی با تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات دارد از جمله  عوامل بسیار مهم در ایجاد مزیت رقابتی برای بانك ها، جذب منابع بیشتر و رضایتمندی مشتریان آنها است (علی محمدی, 1381, ص. 34). منظور از خدمات نوین بانکی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از بانکداری الکترونیکی است که با هدف جذب منابع ارزان قیمت در بانک های مختلف ارایه می شود. خدمات نوین بانکی ارایه شده در شعب بانک صادرات شامل: عابربانک، جاری طلایی، تلفن بانک، چکفاکس، سامانه پرسش وپاسخ، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی است. با توجه به اهمیت رضایت مشتریان در عملیات بانکی، کانون توجه مطالعه حاضر برنقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتریان و در نتیجه جذب منابع ارزان قیمت با تاکید بر وقت و هزینه کارکنان شعب ارایه دهنده این خدمات است. به عبارت دیگر این پژوهش در صدد پاسخگویی به این سئوال است که خدمات نوین بانکی از قبیل عابربانک، تلفن بانک، جاری طلایی، بانکداری الکترونیک و بانکداری خانگی و…تا چه حد جذب منابع ارزان قیمت و کارایی بانکها را از لحاظ هزینه و زمان به دنبال داشته است؟

  • اهمیت موضوع

امروزه شیوه عرضه خدمات در بانكها با گسترش شبكه اینترنت و قابل دسترس بودن آن برای همگان متحول شده است. سیستم انتقال الكترونیكی وجوه از طریق ابزاری همچون كارتها و كدها راه اندازی می‌شود كه امكان دسترسی آسان به حسابهای شخصی را فراهم می‌كند (ونوس & مختاران, 1381, ص. 6). به طور کلی بانکداری 4 دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستمهای پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستمهای پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها، پایگاههای اطلاعاتی تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت در بانكداری طی کرده اند. امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می برند. به این معنی که بخش اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمهای الکترونیکی و اینترنتی صورت می گیرد. دلیل این امر به افزایش روزافزون تجارت الکترونیک و به کارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می شود. با توجه به اینكه مبادلات پولی ومالی جزء لاینفك مبادلات تجاری است، ازاین روهمگام با گسترش حجم تجارت الكترونیكی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی وتسهیل تجارت الكترونیك به طورگسترده ای به استفاده از فناوری ارتباطات واطلاعات روی آورده اند. در نتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الكترونیكی به تدریج درحال جایگزینی با سیستمهای پرداخت سنتی می باشند. دراین میان بانكها نیز با حركت به سوی بانكداری الكترونیك وعرضة خدمات مالی جدید نقش شایان توجهی درافزایش حجم تجارت الكترونیكی داشته اند (كهزادی, 1380, ص. 5). بانکداری الکترونیک یک ابزار ضروری برای بقاست و موجب تغیر بنیادی صنعت بانکداری در کل جهان است. امروزه با کلیک کردن بر روی موس، خدمات بانکی در کمترین زمان به مشتریان ارایه می شود، همچنین مشتریان قادر به انتخاب فروشندگان مختلف برای رفع نیاز های مالی خود هستند به نحوی که بانکداری الکترونیک به یک سلاح راهبردی  برای بانک ها تبدیل شده است (حسن زاده & صادقی, 1382, ص. 27-28).

خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه های گوناگون قابل ارائه است که از جمله آن می توان به: بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی، بانکداری موبایل، خود پرداز، فروش نقطه ای و بانکداری اینترنتی اشاره کرد.

در پژوهش حاضر با استفاده ازنظریات مدیریت و بهره گیری از یافته های تحقیقاتی اندیشمندان و به کمک تحقیقات میدانی در شهر قائن، به بررسی نقش بانکداری الکترونیک بر جذب منابع ارزان قیمت می پردازیم. بدین منظور ابتدا ابعاد بانکداری الکترونیک، را تعریف می کنیم.

سؤال اصلی پژوهش این است که بانکداری الکترونیک چه نقشی در افزایش منابع ارزان قیمت بانک دارد؟

 

  • اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر بین میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در افزایش منابع ارزان قیمت بانک صادرات در شهر قائن، می­باشد. این پژوهش با یک رویکرد تلفیقی از ابعاد بانکداری الکترونیک سعی دارد، با توجه به پژوهش­های قبلی که در این زمینه انجام گرفته است، عواملی جدیدی را که در تحقیق­های پیشین مورد توجه قرار نگرفته­اند را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین اهداف کلی زیر را می توان برای این تحقیق برشمرد:

  • هدف اصلی:

بررسی استفاده از بانکداری الکترونیک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

  • اهداف فرعی:

1-بررسی تاثیر تلفن بانک بر جذب منابع ارزان قیمت بانک

2-بررسی تاثیر  همراه بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

3-بررسی تاثیر اینترنت بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک

4-بررسی تاثیر خدمات پایانه های فروش برجذب منابع ارزان قیمت بانک.

5- بررسی تاثیر خدمات USSD برجذب منابع ارزان قیمت بانک.

  • فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

استفاده از بانکداری الکترونیک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.

فرضیه های فرعی

1-استفاده از تلفن بانک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.

2-استفاده از همراه بانک بر جذب منابع ارزان قیمت موثر میباشد.

3- استفاده از خدمات پایانه های فروش برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد

4-استفاده از اینترنت بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد.

5-استفاده از خدمات USSD بانک برجذب منابع ارزان قیمت بانک موثر می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :121

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***