دانلود پایان نامه:بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش : مدیریت بازرگانی-بیمه

عنوان : بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: مدیریت بازرگانی-بیمه

 

عنوان:

بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

 

استاد راهنما :

دکتر قاسم علی بازآیی

 

زمستان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول(کلیات تحقیق): i

1-1 مقدمه: 1

2-1 بیان مسئله: 2

3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 4

4-1 اهداف تحقیق: 5

5-1 فرضیه های تحقیق: 5

6-1 چارچوب نظری تحقیق: 6

7-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات: 7

8-1 ساختار تحقیق: 8

فصل دوم : 10

1-2 مقدمه : 10

2-2 ارزیابی عملكرد: 11

3-2طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملكرد: 12

1-3-2معیارهای درونی ارزیابی عملكرد: 13

2-3-2معیارهای خارجی ارزیابی عملكرد: 15

4-2 انواع ریسک: 46

5-2 روش سنجش ریسک: 46

6-2 خط بازار اوراق بهادار: 46

7-2 خط بازار سرمایه: 46

8-2 قیمت گذاری دارایی های مالی: 46

9-2 ریسک: 46

1-9-2ماهیت ریسک: 46

2-9-2انواع ریسک: 46

3-9-2- انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) 51

4-9-2نظریه سبد اوراق بهادار: 53

10-2 دلایل ورشکستگی: 55

1-10-2 دلایل برون سازمانی: 56

2-10-2 دلایل درون سازمانی: 57

11-2  ابزارهای شناسایی عوامل ورشکستگی: 61

1-11-2  تحلیل روند: 61

2-11-2  تحلیل عملیات حسابداری: 62

3-11-2  تحلیل مدیریت: 64

12-2 انواع شکست : 65

13-2 بررسی قانون ورشکستگی در ایران: 66

14-2بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها: 67

15-2 قوانین ورشکستگی و عجز از پرداخت دیون در دنیای امروز: 68

16-2 گزارشگری عمومی پیش بینی های مالی شرکت: 68

17-2ارزش شرکت: 69

18-2 مشکلاتی مالیاتی در دوره ی بحران مالی  : 73

19-2 مدل تحقیق : 73

20-2 تاریخچه تحقیق  : 73

فصل سوم: 83

1-3- مقدمه: 84

2-3-روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش: 83

4-3 .  قلمرو موضوعی: 84

5-3 . قلمرو زمانی و مكانی : 84

6-3 . روش گردآوری اطلاعات: 84

7-3. تجزیه و تحلیل اطلاعات: 85

1-7-3- متغیر های تحقیق: 85

8-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: Error! Bookmark not defined.

9-3 . چگونگی بررسی فرضیه ها : 87

1-9-3 . بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی: Error! Bookmark not defined.

2-9-3 .آزمون معنی دار بودن فرضیه ها: Error! Bookmark not defined.

3-9-3. آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی((R: Error! Bookmark not defined.

10-3 روش آزمون فرضیه ها : Error! Bookmark not defined.

1-10-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها: Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم:‏ 98

1-4 مقدمه‏ 99

2-4  تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق… 101

3-4  آزمون نرمال بودن داده های تحقیق… 102

فصل پنجم:‏ 112

1-5 مقدمه. 113

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 115

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 116

2-2-5 نتایج فرضیه اول فرعی.. 116

3-2-5 نتایج فرضیه دوم فرعی.. 117

3-5نتیجه گیری.. 117

4-5پیشنهادها 117

5-5پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 118

6-5محدودیت های تحقیق.. 119

لیست جداول ارائه شده 122

منابع و ماخذ. 127

منابع فارسی.. 129

منابع لاتین.. 131

Abstract 133

 

چكیده:

این تحقیق به بررسی ارزیابی رابطه عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران می پردازد . عملکرد مدیریتی بر مبنای مدل تعدیل شده جونز ،مدیریت ریسک بر مبنای مدل مرتون( 2010)و برای اندازه گیری بحران مالی از مدل ادوارد آلتمن استفاده شده است  .

این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری نشان میدهد كه عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شركتها اثرگذار باشد.

با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی 102 شركت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به كمك نرم افزار SPSS19 ، نتایج تحقیق نشان داد که بین عملکرد مدیریتی و مدیریت ریسک در زمان بحران مالی رابطه مثبت و معنی داری  وجود دارد.

واژه های کلیدی : عملکرد مدیریتی ، مدیریت ریسک ، بحران مالی

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه:

پیش بینی آینده از اصلی ترین دغدغه های انسان در طول تاریخ بوده است. با پیشرفت علم و فناوری، پژوهشگران امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را با استفاده از روشهای علمی پیش بینی، فراهم آورده اند. اطلاعات مالی اگر چه گذشته نگر است، اما ادعا می شود که برای پیش بینی آینده سودمند باشد.

با افزایش شرکت ها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به صورت چشم گیری تغییر یافته است. تأکید دولت ها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکت ها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده تر نموده است. ازسوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصادی گشته و به دلیل رقابت روزافزون مؤسسات، دستیابی به سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته است.

میزان وقوع بحران های مالی در جهان در سال های اخیر بیش از هر زمان است. در دو دهه ی اخیر ارقام و اعداد اقتصادی نشان دهنده ی افزایش بی سابقه ی میزان ورشکستگی هاست. وجود بحران های مالی در یک کشور شاخص اقتصادی مهمی است که توجه عموم را به خود جلب می کند. همچنین، هزینه های اقتصادی ورشکستگی نیز بسیار زیاد است. بنابراین، توانایی پیش بینی بحران مالی و جلوگیری از وقوع آن از اهمیت اساسی برخوردار است و از تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی جلوگیری می کند. ارائه ی تعریفی دقیق از گروه های درگیر مسأله ورشکستگی بسیار مشکل است. اما می توان مدعی شد که مدیریت، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بستانکاران و نهادهای قانونی، بیش از سایرین تحت تأثیر پدیده ی ورشکستگی قرار می گیرند.

سرمایه گذاران با پیش بینی بحران مالی، نه تنها از خطر از بین رفتن سرمایه خود جلوگیری می کنند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای کاهش خطر سود سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. مدیران واحد تجاری نیز در صورت اطلاع به موقع از خطر بحران می توانند اقدام هایی پیشگیرانه اتخاذ کنند. بدین وسیله بانکها و مؤسسات اعتباری نیز می توانند از ریسک عدم پرداخت جلوگیری کنند.

با توجه به تأثیرات درماندگی مالی و توقف فعالیت شرکت ها بر روی گروه های مختلف ذینفع، همواره یافتن شاخص های هشدار دهنده ی وقوع درماندگی مالی یکی از جذاب ترین و با اهمیت ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. تا به امروز الگوهای متنوعی برای پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها توسط محققان ارائه شده است، که با استفاده از نسبت های مالی گوناگون،وضعیت آتی شرکت را مورد پیش بینی قرار داده اند و هرکدام نیز به نتایجی دست یافته اند. الگوهای متفاوت از روشهای تحلیلی گوناگون برای پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها استفاده می کنند که هر کدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی، اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این رو در این پژوهش سعی می شود اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی را با استفاده از مدل های جونز، مرتون و آلتمن مورد سنجش قرار بگیرد و نتایج حاصل با نتیجه ی حاصل از ارزیابی عملکرد های مدیریتی و ریسک در زمان بحران مالی مقایسه و ادغام کرد. در فصل اول پس از بیان مسأله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف اصلی و ویژه بیان می داریم. چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است نیز، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق اشاره می گردد. در پایان نیز تعاریف واژه ها و اصطلاحات آورده می شود.

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***