دانلود پایان نامه:انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی

گرایش : انتقال تکنولوژی

عنوان : انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

 

 

انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران ـ مورد مطالعه تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری

استاد راهنما

دکتر سید رضا سلامی

استاد مشاور

دکتر محمد تقی تقوی فرد

استاد داور

دکتر سید حبیب الله طباطبائیان

تابستان

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : کلیات تحقیق
 
1 1ـ1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1 2ـ1 بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 3ـ1 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..
2 4ـ1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار……………………………………………………………………………………………….
3 5ـ1 گزاره های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..
3    1ـ5ـ1 پرسش اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………
3    2ـ5ـ1 پرسش های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………
3 6ـ1 روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………
4 7ـ1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن……………………………………………………………………..
4 8ـ1 روش های تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….
4 9ـ1 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..
4 10ـ1 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..
4 11ـ1 جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………..
5 12ـ1 موانع و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………
5 13ـ1 نقشه راه………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 14ـ1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….
7 15ـ1 جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 
8 1ـ2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8 2ـ2 روش های سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………………………………………………………….
9    1ـ2ـ2 طبقه بندی روش های سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………………………………
19    2ـ2ـ2 روش های سرمایه گذاری خارجی در این مطالعه……………………………………………………………………….
20 3ـ2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش های سرمایه گذاری………………………………………………………………………………..
24    1ـ3ـ2 معیارهای مهم انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد……………………………………….
29 4ـ2 ادبیات مربوط به انتخاب روش مناسب…………………………………………………………………………………………………
29    1ـ4ـ2 مطالعه ی اگروال و راماسوامی (2199)……………………………………………………………………………………….
30    2ـ4ـ2 مطالعه ی ایندانون (2000)…………………………………………………………………………………………………………
32    3ـ4ـ2 مطالعه ی الانگو و سامهاریا (2004)……………………………………………………………………………………………
33    4ـ4ـ2 مطالعه ی الانگو  (2005)…………………………………………………………………………………………………………….
34    5ـ4ـ2 مطالعه ی میر و همکاران (0920)……………………………………………………………………………………………….
35    6ـ4ـ2 مطالعه ی گراند و تکزیرا (2011)………………………………………………………………………………………………..
44    7ـ4ـ2 مطالعه هنگ کنگ و وی هانگ (2013)……………………………………………………………………………………..
46    8ـ4ـ2 مطالعه ی ام ویتی (2013)………………………………………………………………………………………………………….
47 5ـ2 نیازمندی ها و پروژه های صنعت بالگرد………………………………………………………………………………………………
47    1ـ5ـ2 نیازمندی های کشور به خدمات بالگردی…………………………………………………………………………………….
49    2ـ5ـ2 پروژه های سرمایه گذاری خارجی در حوزه بالگردهای تجاری ایران………………………………………….
50 6ـ2 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
 
52 1ـ3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
52 2ـ3 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….
52 3ـ3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………
53 4ـ3 روش جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….
53 5ـ3 ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….
53    1ـ5ـ3 مراحل تهیه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………….
54    2ـ5ـ3 روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………
54    3ـ5ـ3 پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………..
55 6ـ3 روش های آماری به کار رفته در تحقیق………………………………………………………………………………………………
56    1ـ6ـ3 آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف (KS)…………………………………………………………………………………………
56    2ـ6ـ3 آزمون تی استیودنت……………………………………………………………………………………………………………………..
57    3ـ6ـ3 مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و منطق فازی………………………………………………………………….
58       1ـ3ـ6ـ3 ارزیابی وزن شاخص ها…………………………………………………………………………………………………………
59          1ـ1ـ3ـ6ـ3 تکنیک آنتروپی…………………………………………………………………………………………………………….
59       2ـ3ـ6ـ3 حل مسائل تصمیم گیری چندشاخصه…………………………………………………………………………………
60          1ـ2ـ3ـ6ـ3 تکنیک تاپسیس……………………………………………………………………………………………………………
61       3ـ3ـ6ـ3 منطق فازی……………………………………………………………………………………………………………………………
61          1ـ3ـ3ـ6ـ3 سیستم فازی…………………………………………………………………………………………………………………
62          2ـ3ـ3ـ6ـ3 مجموعه های فازی……………………………………………………………………………………………………….
62          3ـ3ـ3ـ6ـ3 نمایش عددی (اعداد فازی و تبدیل آن به اعداد قطعی)…………………………………………….
63       4ـ3ـ6ـ3 کاربرد اعداد فازی در تحقیق………………………………………………………………………………………………..
64 7ـ3 جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 
65 1ـ4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
65 2ـ 4 متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………………………..
66 3ـ4 تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………..
66    1ـ3ـ4 تعیین شاخص های مؤثر ……………………………………………………………………………………………………………..
67       1ـ1ـ3ـ4 آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف ………………………………………………………………………………………….
68       2ـ1ـ3ـ4 آزمون میانگین تی استیودنت………………………………………………………………………………………………
69    2ـ3ـ4 تعیین وزن شاخص ها و اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی………………………………….
69       1ـ2ـ3ـ4 تعیین وزن شاخص ها………………………………………………………………………………………………………….
70       2ـ2ـ3ـ4 اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی………………………………………………………………….
73 4ـ4 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
75 1ـ 5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
75 2ـ 5 تحلیل نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………
78 3ـ 5 پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
منابع و مآخذ
 
I منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
پیوست
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
لیست اشکال و نمودارها
 
5 شکل 1ـ1 فرآیند انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………
9 شکل 1_2 روش های سرمایه گذاری خارجی (سلامی و همکاران، 1390)……………………………………………….
18 شکل 2_2 چارچوب پروژه های BOT (جمالی و همکاران، 1389)……………………………………………………………
20 شکل 3_2 عوامل مؤثر بر انتخاب حالت ورود به بازار خارجی (چند، 2013)……………………………………………
30 شکل 4_2 فاکتورهای مهم مؤثر بر نحوه ورود (اگروال و راماسوامی، 1992)…………………………………………….
34 شکل 5_2 تأثیر ویژگی های واحدهای صنعتی بر انتخاب روش مناسب ورود (الانگو، 2005)…………………
34 شکل 6_2 انتخاب استراتژی ورود (میر و همکاران، 2009)……………………………………………………………………….
35 شکل 7_2 دسته بندی روش های ورود (گراند و تکزیرا، 2011)……………………………………………………………….
44 شکل 8_2 انتخاب روش ورود ـ گرایش سرتاسری……………………………………………………………………………………..
45 شکل 9_2 تأثیرات محیط سرمایه گذاری بر حالات ورود (هنگ کنگ و وی هانگ، 2013)……………………
57 شکل 1ـ3 مدل های تصمیم گیری چندشاخصه (آذر و رجب زاده، 1381)………………………………………………
62 شکل 2_3 سیستم فازی (عطائی، 1389)…………………………………………………………………………………………………..
63 شکل 3_3 نمایش عدد فازی (رمضانی، 1389)………………………………………………………………………………………….
64 شکل 4ـ3 مراحل اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
لیست جداول
 
21 جدول 1_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش ورود (ژائو، 2005)………………………………………………………………………
22 جدول 2_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی (فریبرگ و لاون، 2007)………………………
22 جدول 3_2 شاخص های مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی (محبی، 1389)…………………………………..
27 جدول 4_2 انواع مختلف ریسک برای یک بنگاه (محبی، 1389)………………………………………………………………
36 جدول 5_2 فاکتورهای مهم هزینه ای مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011)……
36 جدول 6_2 فاکتورهای مهم مالکیتی مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011)………
38 جدول 7_2 فاکتورهای درونی سازی مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011)………
38 جدول 8_2 فاکتورهای مکانی (گراند و تکزیرا، 2011)………………………………………………………………………………
40 جدول 9_2 فاکتورهای نهادی مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011)…………………
43 جدول 10_2 فاکتورهای مهم دیگر مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011)…………
50 جدول 11_2 روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………………………………
50 جدول 12_2 روش های سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد……………………………………………………………..
51 جدول 13_2 معیارهای مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………….
63 جدول 1ـ3 اعداد فازی متناظر با واژه های بیانی…………………………………………………………………………………………
65 جدول 1_4 متغیرهای جمعیت شناختی جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………….
67 جدول 2ـ 4 آزمون کولوموگروف ـ اسمیرنوف داده های تحقیق…………………………………………………………………
68 جدول3ـ 4 آزمون میانگین تی استیودنت داده های تحقیق……………………………………………………………………….
69 جدول 4ـ4 ماتریس ترکیبی حاصل از نظرات پاسخ دهندگان با استفاده از میانگین حسابی…………………….
69 جدول 5ـ4 محاسبه ی وزن معیارها…………………………………………………………………………………………………………….
70 جدول 6ـ 4 وزن معیارها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………
71 جدول 7ـ 4 داده های نرمال شده ماتریس تصمیم گیری…………………………………………………………………………..
71 جدول 8ـ 4 ماتریس بی مقیاس موزون تصمیم گیری………………………………………………………………………………..
72 جدول 9ـ 4 راه حل ایده آل مثبت و منفی…………………………………………………………………………………………………
72 جدول 10- 4 فاصله گزینه های تصمیم از ایده آل مثبت و منفی……………………………………………………………..
72 جدول 11ـ 4 میزان نزدیکی نسبی گزینه های تصمیم به راه حل ایده آل………………………………………………..
73 جدول 12ـ 4 رتبه بندی گزینه های تصمیم……………………………………………………………………………………………….
78 جدول 1ـ 5 درجه اهمیت شاخص های تحقیق…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

1ـ1 مقدمه

اغلب کشورهای در حال توسعه برای رونق اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه گذاری روبرو هستند. در این حال کشورهای در حال توسعه با جذب سرمایه های خارجی و سرازیر شدن منابع مالی کافی، قادر به بهره گیری از فرصت رشد و توسعه با ایجاد زیرساخت های لازم خواهند شد و اگر کمی هوشمندانه تر در این شرایط رفتار کنند، فرصت بهره گیری از فناوری و دانش روز ناشی از آن را نیز به دست خواهند آورد. جذب سرمایه های خارجی و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های تولیدی و صنعتی یکی از مهمترین روش های تأمین منابع لازم در پیشرفت کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، قلمداد می شود. بنابراین با توجه به اهمیت مقوله سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه، آشنایی با انواع روش های سرمایه گذاری خارجی مهم و ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه سعی شده است تا روش های مختلف مورد استفاده در حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری[1] ایران، مورد بررسی قرار گیرند و سپس با توجه به انواع شاخص های بیان شده از سوی کارشناسان این صنعت، روش اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی تعیین گردد.

2ـ1 بیان مسئله

بالگرد در دنیای امروز یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین وسایل حمل و نقل به شمار می‌آید. به علت کاراکترهای پروازی بی رقیب بالگردها، این وسیله کاربردهای گسترده ای پیدا کرده است که از جمله آنها می توان به مواردی چون مسافربری هوائی، حمل پست و کالاهای بازرگانی،کمک به پلیس هنگام بروز حوادث و کنترل ترافیک و کمک به آتش نشانی برای خاموش کردن آتش، حمل و نقل و نشر روزنامه و مجله، نقشه برداری و مساحی از اراضی و باغ ها و ساختمان ها و خدمات پزشکی در زمان بروز اتفاقات ناگوار، اشاره کرد. البته در موارد اندکی نیز جابجایی وسایل سنگین وزن مانند سازه های ساختمانی و رادیویی با برخی از این بالگردها صورت می پذیرد. با افزایش نیاز کشور به این وسیله، لزوم تأمین آن و اجرای خدمات مربوط به تعمیرات و نگهداری از آنها در داخل کشور، روز به روز بیشتر احساس می شود. از سویی به دلیل کمبود منابع مالی داخلی، ضعف بخش خصوصی برای تأمین سرمایه گذاری های بلند مدت، محدودیت های مختلف بر سر راه وارد کردن تکنولوژی های مورد نیاز (شامل تحریم های خارجی علیه ایران، …) از کشورهای صاحب تکنولوژی توسط سرمایه گذاران داخلی، امکان

 

سرمایه گذاری از منابع داخلی کاهش یافته و لزوم تأمین سرمایه از منابع خارجی در اولویت قرار می گیرد (هادی زنور، 1379). به علاوه این که سرمایه گذار خارجی از مزیت رقابتی نیز برخوردار است؛ به این معنی که او با داشتن اطلاعات بیشتر در مورد بازارها، عوامل تولید، قیمت کالاها و خدمات و بازاریابی، مهارت در مدیریت و تخصص های فنی، توان تولید با هزینه کمتر، تکنولوژی برتر و در نهایت منابع مالی بیشتر، از مزیت بیشتری نسبت به سرمایه گذار داخلی برخوردار است (تدبیر اقتصاد، 1384)، که این خود دلیل دیگری بر لزوم سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد کشور می باشد. تأمین سرمایه از منابع خارجی به روش های مختلفی صورت می پذیرد و شناسایی این روش ها و انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری یکی از مهمترین تصمیماتی است که کشورها یا شرکت های سرمایه پذیر با آن مواجه اند، به طوری که بقاء و ماندگاری آن ها را در دنیای واقعی امروزی تحت تأثیر قرار می دهد.

این تحقیق با هدف شناسایی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی، اولویت بندی و نهایتاً انتخاب بهترین روش مناسب در حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری کشور، تعریف و انجام شده است. به منظور انجام این اولویت بندی و انتخاب روش مناسب، از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی استفاده شده است.

3ـ1 اهمیت و ضرورت موضوع

صنعت بالگرد کشور، از جمله صنایعی است که برای توسعه نیازمند صرف هزینه های فراوان می باشد. به علاوه اینکه توسعه این صنعت نیازمند تکنولوژی های پیشرفته نیز می باشد. ارتباط با شرکت های خارجی ممکن است نسبت به ارتباط با شرکت های داخلی ارزش افزوده محلی کمتری ایجاد کند، با این حال پر اهمیت هستند، به خصوص در کشورهایی که توانمندی های داخلی در مراحل ابتدایی رشد هستند (آنکتاد[2] ،a2007). به منظور دستیابی به تکنولوژی روز در صنعت مربوطه نیاز به برقراری ارتباط با منابع تکنولوژی و استفاده از روش های مناسب سرمایه گذاری خارجی برای انتقال تکنولوژی از آنها احساس می شود. روش های گوناگونی برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که می تواند شامل سرمایه گذاری مشترک، ادغام، اکتساب، قرارداد لیسانس، قرارداد فرانشیز، قرارداد مدیریتی، بیع متقابل و … باشد. بی شک یافتن بهترین و مناسب ترین روش که فراخور صنعت موردنظر، حداکثر منافع ملی کشور میزبان را به ارمغان بیاورد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

4ـ1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار

هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده در صنعت بالگرد و اولویت بندی این روش ها و انتخاب بهترین روش در راستای توسعه حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری کشور می باشد. اهداف فرعی مورد انتظار از انجام این تحقیق عبارتند از:

 

  1. شناسایی شاخص ها و عوامل کلیدی مؤثر بر اولویت بندی و انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در بخش تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری کشور.
  2. تعیین درجه اهمیت مهمترین شاخص های موثر جهت اولویت بندی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی در حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری کشور.

5ـ1 گزاره های تحقیق

[1] Civil

[2] UNCTAD

تعداد صفحه :116

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***